Logo UAB
2023/2024

Dret Civil III

Codi: 102239 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Carmen Nuñez Zorrilla
Correu electrònic:
maricarmen.nunez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Fernando Hurtado Parras
Sandra Camacho Clavijo
Laura Arroyo San Jose
Ricardo Fernando de la Rosa Fernandez
Gibran Kalil Rivero
Maria Isabel Garcia Ruiz
Cristina Alonso Suarez
Santiago Robert Guillén

Prerequisits

Un bon seguiment del curs de Dret civil III, requereix un bon coneixement dels fonaments del Dret Romà; del Dret civil I i del Dret civil II, juntament amb l'ús correcte de la terminología jurídica. Imprescindible és, també, l'assistència i la realització de totes les activitats avaluables i proves que integren l'avaluació contínua, així com l'estudi continuat de la matèria que s'imparteix en l'assignatura des de l'inici mateix del curs, amb l'ajuda dels manuals corresponents.
L'assignació de docència entre el professorat es distribueix de la manera següent:

Grup Professorat Horari Idioma
1 Sandra Camacho dm. 10.15 - 11.45 h  castellà
2 Carmen Nuñez dll.13.35 -15.05 h  castellà
51 Carmen Núñez dm. 17.45 -19.15 h  castellà

                                                                          SEMINARIS

 

11 Sandra Camacho dm.8.30 - 10 h  castellà
12 Santiago Robert dm.8.30 - 10 h  català
13 Ferran Hurtado dm.8.30 - 10 h  català
21 Carmen Núñez dll.12 - 13.30 h  castellà
22 Laura Arroyo dll.12 - 13.30 h  castellà
23 Isabel Garcia dll.12 - 13.30 h  català
511 Carmen Núñez dm. 16 - 17.30 h  castellà
512 Cristina Alonso dm. 16 - 17.30 h  castellà
513 Gibran Kalil dm. 16 - 17.30 h  castellà
70 Santiago Robert dj. 10,15-11,45  català
701 Santiago Robert dj. 8,30-10 h.  Seminari  català
702 Ricardo De la Rosa dj. 8,30-10 h. Seminari  català
703 Isabel Garcia dj. 8,30- 10 h. Seminari  català

 

 


Objectius

Dret civil III és una assignatura que s'imparteix en el segon quadrimestre del segon curs. Té com a finalitat l'adquisició de les nocions bàsiques, tant de la teoria general del contracte, com dels tipus de contractes en particular més utilitzats en el tràfic jurídic. L'objectiu és l'adquisició dels coneixements esmentats, no únicament a nivell estatal i autonòmic (estudi de la regulació catalana en la matèria), sinó a més, des d'una perspectiva europea, donada la creixent influència del dret comunitari de contractes en l'ordenament del nostre estat i en l'ordenament català.
Es tracta d'una assignatura essencial perquè constitueix la base a partir de la qual es desenvoluparan altres assignatures del Grau, com són Dret civil IV, Dret de família, Dret de successions, Responsabilitat civil o Dret del consum.
El Dret civil III pretén de l'estudiant l'assoliment de diversos objectius, entre els quals destaquen particularment:


- Identificar els conceptes fonamentals de la teoria general del contracte i dels contractes en particular.

- Diferenciar entre les diverses relacions jurídiques contractuals en l'àmbit del Dret civil patrimonial.

- Anàlisi del dret de contractes des de la perspectiva europea.

- Comparar el dret de contractes estatal amb el català, i

- connectar el Dret de contractes amb el Dret d'obligacions.


Competències

 • Analitzar adequadament les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 • Contextualitzar les diferents formes de creació del dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual.
 • Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
 • Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els conceptes fonamentals del dret civil.
 2. Analitzar les institucions pròpies del dret patrimonial.
 3. Aplicar els conceptes de manera transversal en les diverses matèries que compreses en el dret civil a partir de la jurisprudència emanada dels diferents òrgans jurisdiccionals.
 4. Aplicar els coneixements adquirits en l'elaboració de documents que reflecteixin determinats interessos jurídics.
 5. Aplicar estratègies comunicatives per identificar i exposar conflictes de caràcter jurídic en els diversos àmbits del dret civil, civil familiar, de successions, de consum, de menors, de responsabilitat civil.
 6. Aplicar estratègies per a produir textos escrits i orals en els diversos àmbits del dret civil.
 7. Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 8. Contextualitzar les formes de creació del dret en l'àmbit patrimonial.
 9. Definir els conceptes europeus i internacionals en matèria d'igualtat.
 10. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 11. Distingir el context sociojurídic de les diverses institucions civils.
 12. Elaborar informes sobre els nous canvis legals.
 13. Exposar oralment, amb un discurs crític, les reformes de les institucions civils.
 14. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 15. Identificar els conflictes d'interessos que pretén resoldre el legislador quan elabora normes civils.
 16. Interpretar críticament els fonaments del dret civil.
 17. Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 18. Produir textos orals en els diversos àmbits del dret civil, en què es demostrin capacitats comunicatives específiques.
 19. Produir textos orals i escrits en els quals sigui present el discurs igualitari.
 20. Produir textos orals i escrits exposant punts de vista propis que incideixin en les institucions juridicocivils.
 21. Redactar textos escrits (contractes, testaments).
 22. Resoldre interferències entre els diferents interessos en conflicte presents en les normes civils.
 23. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 24. Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
 25. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Continguts

       La matèria objecte d´estudi en aquesta assignatura ha estat objecte de regulació pel legislador català, que ha aprovat “La Llei 3/2017, de 15 de febrer, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya”, relativa a les obligacions i els contractes, que de moment, ha contemplat les figures contractuals següents: el contracte de compra-venda, el contracte d'arrendament rústic, els contractes de cultiu, la parceria, el contracte d'integració, el contracte de permuta, el contracte de cessió de finca a canvi de construcció futura, el mandat representatiu, la gestió de negocis aliens, el violari i el contracte d'aliments.
      La Llei del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, ha patit una modificació a la normativa de la compravenda, per mitjà del Decret Llei 27/2021, de 14 de desembre, d'incorporació de les Directives (UE) 2019/ 770 i 2019/771, amb la finalitat de regular en l´ordenament català la compravenda que té per objecte els béns que incorporen o estiguin interconnectats a continguts o serveis digitals, i així mateix, incorporar una nova secció quarta en què es regula una nova categoria contractual considerada diferent de la compravenda: el contracte de subministrament de continguts i serveis digitals.
      En la resta de la matèria no regulada pel legislador català, cal aplicar i manejar la legislació estatal.
Els continguts de l'assignatura són els següents:
 

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

 TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE

TEMA 1. L'AUTONOMIA PRIVADA. EL CONTRACTE I ELS SEUS ELEMENTS

1. La declaració de voluntat. El valor jurídic delsilenci

2. L´autonomia privada: límits legals (llei, moral i ordre públic); límits de facto (els contractes d'adhesió i els contractes forçosos).

3. El contracte: concepte i classes de contractes

4. Els elements del contracte:

4.1. El consentiment

4.2. L'objecte

4.3. La causa

5. La forma

TEMA 2. LA FORMACIÓ DEL CONTRACTE

1. Deures i responsabilitat en la fase precontractual:

1.1. Deures d'informació a l'oferta o publicitat; la bona fe i l'honradesa als tractes.

1.2. La formació del contracte com a fruit d'uns tractes preliminars: els deures de les parts a la fase de tractes preliminars i la responsabilitat per la ruptura dels tractes. Les cartes d´intencions.

2. La formació del contracte per l'oferta i l'acceptació:

2.1. L´oferta del contracte: concepte, requisits, vigència, revocació de l´oferta.

2.2. L'acceptació de l'oferta: concepte, requisits i termini per emetre l'acceptació.

2.3. La perfecció del contracte: moment; lloc de la conclusió del contracte; contractació a distància; contractació per mitjans electrònics

3. Els contractes preparatoris: caracterització; el precontracte; el contracte d´opció.

TEMA 3. LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ, LES CLÀUSULES ABUSIVES I LA INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE

1. La contractació en sèrie: concepte i caracterització.

2. Condicions generals de la contractació: concepte; control d´incorporació.

3. Clàusules abusives: concepte; control d'incorporació, transparència i contingut. Efectes jurídics.

4. Registre de condicions generals de la contractació.

5. Lainterpretació del contracte.

6. La integració del contracte.

TEMA 4. LA FORMACIÓ IRREGULAR DEL CONTRACTE A L'EXTERIORITZACIÓ DEL CONSENTIMENT

1. La falta absoluta de consentiment:

1.1. El dissens

1.2. La declaració sense serietat o declaració iocandi causa

1.3. La reserva mental

1.4. La simulació

2. Els vicis del consentiment:

2.1. La declaració sense llibertat: violència i intimidació

2.2. L'error-vici

2.3. El dol

TEMA 5. L'EFICÀCIA I LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

1. L'eficàcia contractual:

1.1. Regla general: l'eficàcia vinculant típica

1.2. Excepcions a la regla general:

1.2.1. L'eficàcia respecte a tercers

1.2.2. La modificació del contracte per alteració de les circumstàncies.

1.2.3. El desistiment unilateral

2. La cessió del contracte

3. El subcontracte

TEMA 6. LA INEFICÀCIA I LA INVALIDESA

1.La invalidesa i la ineficàcia; la inexistència: precisions conceptuals.

2. Tipus d'ineficàcia contractual:

2. 1. La nul·litat: concepte, causes, acció i conseqüències de la nul·litat del contracte.

2.2. L'anul·labilitat: concepte, causes, acció d'impugnació; la confirmació

3. La rescissió: caracterització general de l´acció

3.1. L´avantatge injust i la lesió en més de la meitat. La rescissió per lesió al dret català.

ELS CONTRACTES EN PARTICULAR

TEMA 7. EL CONTRACTE DE MANDAT I LA FIGURA DE LA GESTIÓ DENEGOCIS ALIENS

1. La representació en general: concepte, classes.

2. El contracte demandat: mandatamb representació i sense representació.

3. Mandat i gestió de negocis aliens.

TEMA 8. EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

1. La compravenda: concepte i caràcters. Compravenda civil; mercantil; de consum.

2. Subjectes i capacitat. Prohibicions de comprar

3. Objecte: la cosa i el preu; la doble venda

4. Obligacions del venedor

5. Obligacions del comprador

6. Els remeis en cas d'incompliment de les parts.

7. El pacte de reserva de domini

8. El pacte de condició resolutòria

9. La qüestió dels riscos

10. Compravendes especials: la compravenda a carta de gràcia; la venda de béns mobles a terminis. 

TEMA 9. EL CONTRACTE DE PERMUTA I DE CESSIÓ DE FINCA

1. La permuta: concepte, caràcters i règim jurídic

2. La cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura: concepte, elements del contracte, obligacions de les parts, règim de l'incompliment i l'extinció

TEMA 10. EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE COSA

1. L'arrendament de la cosa: règim jurídic general.

2. El rènting

3. Règim jurídic dels arrendaments urbans:

3.1. L'arrendament d'habitatge i l'arrendament per a ús diferent de l'habitatge

4. El contracte d'arrendament rústic: nocions bàsiques.

TEMA 11. L'ARRENDAMENT DE SERVEIS I D'OBRA

1. El contracte d'arrendament de serveis: concepte; objecte; drets i deures de les parts; extinció del contracte

2. El contracte dedipòsit: règim jurídic.

3. El contracte d'arrendament d´obra: concepte; objecte; drets i deures de les parts; la qüestió dels riscos; extinció del contracte

3.1. El contracted'obra a la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

4. Prestacions de serveis i d'obra als contractes de col·laboració: el contracte de societat.

5. El contracte de subministrament de continguts i de serveis digitals 

TEMA 12. ELS CONTRACTES DE PRÉSTEC I DE FINANÇAMENT

1. El préstec-comodat

2. El préstec-mutu

3. El contracte de préstec al consum.

4. L' arrendament financer o lísing financer. 

TEMA 13. ELS CONTRACTES ALEATORIS

1. Caracterització

2. El violari

3. El contracte d'aliments

4. El joc i l'aposta

5. El contracte d'assegurança

TEMA 14. ELS SISTEMES EXTRAJUDICIALS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1. La transacció.

2. La mediació.

3. L´arbitratge:

3.1. L'arbitratge ordinari

3.2. L´arbitratge de consum. La resolució extrajudicial de litigis de consum en línia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metodologia

El procés d'aprenentatge part, principalment, del treball continuat de l'alumnat, a través d'un procés de valoració de l'assumpció dels coneixements i objectius formatius fixats, que donen a conèixer a través de proves de diversa tipologia, el seu progrés acadèmic al llarg de tot el curs, de manera que li permeti anar millorant.

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació de l'alumnat es fonamenta en les següents activitats:

1. Activitats dirigides: aquella que respon a una programació horària predeterminada, que requereix la direcció presencial del professorat i que es desenvolupa en grup: 

1.1 Classes magistrals: El professorat de teoria exposarà els concepts fonamentals de cada tema per aprofondir i treballar en els seminaris de forma pràctica. L’estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria. Es poden treballar continguts teòrics a partir de preguntes que formulen els estudiants a l’aula o que formula el professorat, a partir d’una notícia que ha aparegut a la premsa, etc...

1.2. Seminaris: L'assistència als seminaris és obligatòria. El professorat proposarà a l'inici del curs les activitats que consideri pertinents a efectes de l'avaluació continuada mitjançant la publicació a l'aula moodle d'un calendari amb el cronograma d'activitats.Són activitats que els estudiants desenvoluparan en l’aula, amb la supervisió i suport del professorat de cada seminari.

2. Activitats autònomes: aquella en què l’alumnat s’organitza el temps i l’esforç de manera autònoma, ja sigui individualment o en grup (estudi, consultes bibliogràfiques o documentals, treballs de curs, cerca de bibliografía i jurisprudència, exposicions orals, informes, etc.).   

3. Activitat supervisada: aquella que, tot i que es pot desenvolupar de manera autònoma, requereix la supervisió més o menys puntual del personal docent (tutories, pràctiques externes, treball de fi de grau/màster).


Part del material de les activitats es posa a disposició de l'alumnat a través del Campus virtual.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 19,5 0,78 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 24, 25
classes teòriques 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 24
Tipus: Supervisades      
Activitats de tutorització i d'avaluació 1 0,04 1, 4, 18, 21
Tipus: Autònomes      
avaluació 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25
cerca de bibliografia i jurisprudència 10 0,4 17, 23, 24, 25
estudi 35 1,4 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24
lectura textos jurídics 20 0,8 1, 2, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24
redacció de treballs 20 0,8 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 25
resolució de casos pràctics 15 0,6 1, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 20, 21, 23, 25

Avaluació

Avaluació continuada (té un pes del 50% sobre la nota global de l'assignatura):

Està integrada per les diferents activitats pràctiques que es realitzin als seminaris. Es proposen les següents activitats avaluables: diverses tipologies d'activitats pràctiques (20% sobre la nota global) + un examen parcial alliberatori (20% sobre nota global) + una exposició oral (10% sobre nota global).

El professorat titular de la teoria de cadascun dels grups es coordinarà amb el seu professorat dels seminaris per concretar la forma, el contingut, la metodologia i el cronograma de les diferents proves de l'avaluació continuada

La puntuació a l'avaluació contínua serà el resultat de sumar la qualificació obtinguda a cadascuna de les proves. 

L'assistència als seminaris i la realització i entrega de totes les activitats evaluables que es duguin a terme en l´evaluació contínua és obligatòria per poder obtenir alguna qualificació en aquesta part de l´assignatura.

El cronograma que contindrà el calendari de les diferents proves i activitats pràctiques que es realitzin als seminaris, haurà d'estar a disposició de l'alumnat abans del començament del curs a través del campus virtual.

Examen final (té un pes del 50% sobre la nota global de l'assignatura):

Tot l´alumnat, hagi superat o no l'avaluació continuada, pot accedir a l'examen final. El tipus concret d’examen (oral, escrit, test, desenvolupament de preguntes, multiple choice, etc...) serà determinat per l’equip docent de cadagrup de l´assignatura. 

Per poder sumar la nota total final de l'assignatura (avaluació continuada + examen final), l'alumnat ha d'obtenir com a mínim un 4  sobre 10 a l'examen final de teoria.

Qualificació final de l'assignatura amb el sistema d'avaluació continuada

La puntuació obtinguda en l'avaluació continuada tindrà un valor del 50% de la qualificació de l'assignatura. La puntuació obtinguda a l´examen final tindrà un valor del 50% de la qualificació de l'assignatura.

L'assignatura s'aprova amb l'obtenció d'un mínim de 5 sobre 10, d'acord amb els percentatges establerts i el resultat de sumar la puntuació obtinguda a l'avaluació continuada més la puntuació obtinguda a l'examen final. En aquest examen la puntuació ha de ser com a mínim de 4 sobre 10 per poder fer la mitjana amb les proves de l´avaluació continuada. Si l'alumnat no arriba en aquest examen a un 4, necessàriament s'haurà de presentar a la recuperació.
 
SISTEMA DE RE-AVALUACIÓ/RECUPERACIÓ

Per accedir a la re-avaluació s’ha d’obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 entre la nota de l'avaluació continuada i l'examen final. L´alumnat s’examina de tot el programa de l'assignatura.

La nota final de l´alumnat que es presenti a la re-avaluació serà únicament l'obtinguda en aquest examen, sense que es computi la nota obtinguda a l'avaluació continuada.

La qualificació que es requereix per aprobar l´assignatura en la recuperació es d´un 5 sobre 10.

AVALUACIÓ ÚNICA

L´alumnat te la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única. La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada, i implica el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores peracreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts en l’assignatura. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada al centre dins dels terminis fixats. Es parteix de la base que la forma d’avaluació més adequada a la consecució dels objectius formatius de l’alumnat, és l’avaluació continuada. No obstant això, es reconeix que poden haver situacions que impedeixen a l’alumnat seguir aquesta avaluació continuada. En aquets casos, es busca establir un sistema d’avaluació única que permeti a l’alumnat demostrar l’assoliment dels objectius formatius previstos a les assignatures.

Estarà integrada pels tipus de proves avaluatives següents: una prova d'avaluació pràctica de tipología diversa (amb un pes del 25% sobre la nota total) + una exposició oral (25%) + un examen de coneixements teòrics del programa de l'assignatura (50%).

El professorat responsable de cadascun dels grups s´encarregarà d´explicar a l´alumnat el contingut concret de cadascuna d´aquestes proves.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l'avaluació continuada normal.


Nota important: Una persona que copiï o intenti copiar en un examen tindrà un 0 en l'examen. L´alumnat que presenti una pràctica en la qual hi hagi indicis de plagi o que no pugui justificar els arguments de la seva pràctica obtindrà un 0 i rebrà un advertiment. En cas de reiteració de la conducta, suspendrà l'assignatura.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
avaluacio continuada 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
re-avaluació 100% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA 

 1. Curso de Derecho Civil de Cataluña. Derecho de Obligaciones y Contratos. Editorial Tirant lo Blanch, 2021. Coord. por Antonio Monserrat Valero. Disponible en formato digital Biblioteca Virtual Tirant.

        2. Derecho Civil de Cataluña. Derecho de obligaciones y contratos. Editorial Marcial Pons, 2021; Del Pozo Carrascosa, Pedro/Vaquer Aloy, Antoni/ Bosch Capdevila, Esteve.

        3. Derecho de Obligaciones y Contratos de Cataluña. Editorial Atelier, 2021. Coord. por Mª Carmen Gete-Alonso y Calera y Judith Sole Resina.

        4Curso de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones, contratos y responsabilidad por hechos ilícitos. Editorial Tirant lo Blanch, 2021. Coord. Por Francisco Javier Sánchez Calero. Disponible en formato digital cercador Biblioteques UAB y en Biblioteca virtual Tirant.

        5. Elementos de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. Vol.1º. Editorial Dykinson, 2011; Jose Luis Lacruz Berdejo

        6. Elementos de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. Vol.2º. Editorial Dykinson, 2013; Jose Luis Lacruz Berdejo. Disponible en formato digital cercador Biblioteques UAB y en Biblioteca virtual Tirant.

        7. Principios de Derecho Civil III. Contratos. Editorial Marcial Pons, 2021; Carlos Lasarte Álvarez.

 


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.