Logo UAB
2023/2024

Dret Internacional Públic

Codi: 102232 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Susana Beltran Garcia
Correu electrònic:
susana.beltran@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jaume Munich Gasa
Ana Ayuso Pozo
Sonnia Güell Peris

Prerequisits

 

No hi ha prerequisits.

 

Tots els grups faran la docència en català tret del grup 02 que es farà en castellà. Tots els seminaris es faran en català tret del grup 02 en el què es faran dos seminaris en castellà i un seminari en català.

 

Grau Dret:

Grup 01: Jaume Munich Seminaris: Susana Beltrán; Sònnia Güell; Jaume Munich

Grup 02: Susana Beltrán Seminaris: Sònnia Güell; Jaume Munich

Grup 51: Ana Ayuso: Professora Susana Beltrán; Jaume Munich; Anna Ayuso

 

Grup Grau Ciència Política: Sònia Güell


Objectius

- Entendre que el sistema internacional és cada cop més interdependent i que la llibertat estatal per adoptar normes internacionals es veu limitada per la voluntat conjunta de la resta d'Estats

- Adonar-se que el dret internacional públic continua sent l'instrument necessari per a regular les relacions internacionals

- Assumir que són els mateixos subjectes que fan les normes internacionals els que han de complir-les. Només excepcionalment s'imposa coactivament el respecte del dret internacional públic

- Comprendre que el dret internacional públic té un nivell alt de compliment voluntari malgrat, a vegades, sembli el contrari. La raó és que s'adopta per l'interès comú dels Estats i per això es fa complir.

- Atendre que una part molt significativa de les normes internes dels Estats tenen el seu origen o estan relacionades amb el dret internacional públic


Competències

 • Analitzar adequadament les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones.
 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Defensar i promoure els valors bàsics de la convivència en democràcia.
 • Defensar i promoure els valors essencials de l'estat social i democràtic de dret.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
 • Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o grups per a aconseguir un objectiu.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els valors de la societat internacional, en especial els orientats a promoure una cultura de pau, reflectits en l'ordenament internacional i europeu.
 2. Analitzar la protecció dels drets humans en l'ordenament internacional i europeu.
 3. Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques internacionals i europees tenint en compte que hi pot haver diversos raonaments possibles.
 4. Defensar i promoure els valors bàsics de la convivència en democràcia.
 5. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 6. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 7. Distingir les bases de dades més freqüents en el marc internacional.
 8. Identificar, conèixer i aplicar els principis i les normes bàsiques de l'ordenament jurídic internacional i de la Unió Europea, en particular els que fan referència a la protecció dels drets humans.
 9. Incorporar els mecanismes necessaris per a valorar i aplicar les reformes legislatives en el pla internacional i europeu, en particular respecte dels canvis produïts en la protecció dels drets humans.
 10. Integrar la importància del dret internacional com a sistema regulador de la societat internacional i del dret de la Unió Europea, i el seu impacte en els ordres jurídics interns.
 11. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 12. Reconèixer i resoldre problemes.
 13. Resoldre els problemes d'interpretació i aplicació que presenten les normes internacionals.
 14. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 15. Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o grups per a aconseguir un objectiu.
 16. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 17. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 18. Trobar la normativa aplicable en matèria internacional.
 19. Utilitzar les xarxes informàtiques de les fonts bibliogràfiques adequades per a un treball concret.
 20. Valorar i posar en pràctica els canvis de la jurisprudència internacional i europea per aplicar-los a problemes jurídics concrets.

Continguts

PROGRAMA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

 

I.             EL SISTEMA INTERNACIONAL

 Lliçó 1. La societat internacional i el dret internacional públic (DIP)

Origen i evolució. La institucionalització del sistema internacional: el sistema de les Nacions Unides. Els principis de les Nacions Unides. Concepte de DIP. El DIP com a sistema jurídic de la societat internacional actual.

II.           LA SUBJECTIVITAT INTERNACIONAL

Lliçó 2. La subjectivitat internacional de l'Estat

 Concepte i elements constitutius de l'Estat. El principi de la igualtat sobirana. Les immunitats de l'Estat. El principi de la no intervenció. La successió d’Estats. El reconeixement d'Estats. El reconeixement de governs. La representació exterior dels Estats.

Lliçó 3. La subjectivitat internacional de les organitzacions internacionals (OI) i l'estatut  internacional d’altres actors

 La personalitat jurídica internacional de les OI. Les competències de les OI. Situacions històriques. Els pobles. Les ONG. Les empreses transnacionals. L'individu. La humanitat.

III.         EL PROCÉS DE FORMACIÓ DE NORMES EN EL DIP

 Lliçó 4. L'estructura del sistema jurídic internacional

 Concepte de font i les normes de lege ferenda. Consentiment i consens dels Estats en la formació de normes. La jerarquia de les normes internacionals: el ius cogens.

 Lliçó 5. Els tractats com a font de DIP

 Concepte de tractat. Classes de tractats i funcions. La celebració de tractats: especial referència a l'Estat espanyol. Les reserves. L’aplicació provisional. Dipòsit i registre dels tractats.

 Lliçó 6. Altres fonts de DIP, mitjans auxiliars i la seva interacció

 El costum. Els principis generals del dret. L'equitat. La jurisprudència i la doctrina. Concepte i classes d’actes unilaterals dels Estats. Els actes normatius de les OI: la funció normativa interna i la funció normativa externa. El soft law. La interacció entre fonts formals i mecanismes coadjuvants per la creació de normes.

 

IV.         APLICACIÓ ORDINÀRIA DEL DIP

 Lliçó 7. Les relacions del DIP amb els drets interns

 La recepció del DIP i la seva jerarquia: especial referència a l'Estat espanyol. La interpretació. L’aplicació de les normes de DIP: especial referència a l'Estat espanyol. Les tècniques de seguiment i el control internacional.

 Lliçó 8. Efectes de les normes internacionals i les seves eventuals alteracions

 Els efectes de les normes internacionals, especial referència als efectes erga omnes.  Nul·litat, modificació, terminació i suspensió dels tractats.

 V.           APLICACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIP

 Lliçó 9. La solució pacífica de controvèrsies internacionals

 Concepte i regulació de les controvèrsies. Els mitjans de solució diplomàtics. Els mitjans de solució  jurisdiccionals: l'arbitratge i la solució judicial (especial referència al TIJ). La solució de controvèrsies a les OI.

Lliçó 10.La responsabilitat internacional

 Concepte de responsabilitat internacional. L'element objectiu i l'element subjectiu. Les circumstàncies excloents. Conseqüències del fet internacionalment il·lícit: la reparació. L'obligació de reparar per actes lícits. La responsabilitat internacional del individu.

Lliçó 11. Mecanismes d’exigència del compliment del DIP

 La protecció diplomàtica. Les mesures d'autotutela. Els procediments institucionalitzats: a) la sanció social i el poder disciplinari b) la prohibició de l'ús de la força i el poder de coerció dels capítols VII i VIII de la Carta. La pràctica de les Nacions Unides i altres mecanismes internacionals.

  VI.         COMPETÈNCIES ESPACIALS I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

 Lliçó 12. Competències espacials i espais d’interès col·lectiu

 L'espai terrestre. L'espai aeri. El dret del mar. Altres espais d’interès col·lectiu. La protecció del medi ambient.

 Lliçó 13. Arquitectura econòmica internacional i cooperació per al desenvolupament

 Les relacions financeres internacionals. Les relacions comercials internacionals. La cooperació per al desenvolupament.


Metodologia

 Nota prèvia:

La docència de l'assignatura, tant les classes magistrals com els seminaris seran presencials. L'assistència als seminaris és obligatòria

Activitats dirigides 

- Classes teòriques: impartides pel docent.

- Seminaris: cada docent a l'inici de curs explicarà el sistema emprat.

Activitats autònomes

Cada docent responsable de l'assignatura explicarà la forma de preparar autònomament els continguts de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 19,5 0,78 1, 8, 9, 10, 13
Resolució de casos pràctics 5 0,2 1, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 19, 20
Seminaris 14,5 0,58 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 8, 10, 13
Estudi 44 1,76 1, 8
Preparació de casos pràctics 21 0,84 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Preparació dels seminaris 21 0,84 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Recensió 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20

Avaluació

 

AVALUACIÓ

 

Model d'avaluació: l'avaluació és continuada i té l'objectiu de que el professorat pugui establir el grau d'assoliment de les competències. 

En els seminaris s'avaluaran 10 activitats realitzades al llarg del curs que suposaran el 50% de la nota final. Cada activitat val un 5%

Examen de continguts: es tracta d'un examen de preguntes relacionades amb el programa de l'assignatura, que equival al 50% de la nota final.

Reavaluació:  hi ha reavaluació però nomes de l'examen de continguts (máx. 50%). No es demana nota mínima d'examen de continguts per anar a la reavaluació del mateix.

L’assignatura es considerarà aprovada si la suma de les notes obtingudes entre totes les activitats és com a mínim de 5, sempre i quan la nota de l'examen sigui igual o superior a 4.

Nota important:

L'alumnat que copiï o intenti copiar un examen tindrá un 0 en l'examen. Tanmateix si presenta una pràctica en el que hi hagi plagi obtindra un 0 i rebrà una advertencia. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne suspendrà l'assignatura.

La simple possessió en els exàmens d'un mòbil o qualsevol altre instrument electrònic és presumirà que l'alumne esta copiant.

 

Avaluació única


L'avaluació única consistirà en el següent:

Examen escrit de 10 preguntes curtes sobre els continguts teòrics de l'assignatura: valor 50% de la nota final

Cas pràctic 1 relacionat amb l'aplicació dels continguts teòrics de l'assignatura: valor 25% de la nota final

Cas pràctic 2 relacionat amb l'aplicació dels continguts teòrics de l'assignatura. valor 25% de la nota final

Si l'avaluació única és suspèn, es podrà fer revaluació seguint el mateix model

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat 1 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Activitat 10 5% 0 0 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19
Activitat 2 5% 0 0 1, 3, 6, 7, 8, 12, 18, 19
Activitat 3 5% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20
Activitat 4 5% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16
Activitat 5 5% 0 0 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20
Activitat 6 5% 0 0 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20
Activitat 7 5% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20
Activitat 8 5% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20
Activitat 9 5% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20
Examen de continguts 50% 5 0,2 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 

CASANOVAS, Oriol.; RODRIGO, Angel. J., Compendio de derecho internacional público, Tecnos, 2021.

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

ANDRES, Paz., Sistema de Derecho Internacional Público, Ciivitas, 2020, https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/109124102/v6/page/1

ANDRES, Paz., Sistema de derecho internacional público, 5ª ed., Civitas, 2018.       

CASADO, Rafael., Derecho internacional, 3ª ed., Tecnos, 2017.

DÍEZ DE VELASCO, Manuel., Las organizaciones internacionales, 16ª ed., Tecnos, 2010.

DIEZ DE VELASCO, Manuel., Instituciones de derecho internacional público, 18º ed., Tecnos, 2013.

FERNÁNDEZ, Antonio et al., Curso de Derecho Internacional Público, Tirant lo Blanc 2015

https://biblioteca-tirant-com.are.uab.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788490868188

GONZÁLEZ, Julio D., et al., Curso de derecho internacional público, 4ª ed.,Thomson/Civitas, 2008.

GUTIÉRREZ, Cesáreo., CERVELL, María José., El derecho internacional en la encrucijada. Curso general de derecho internacional público, 4ª ed., Trotta, 2017.

JUSTE, José., et al., Lecciones de derecho internacional público, 3ª ed., Tirant lo Blanch, 2018.

LARA PATRÓN, Rubén., Derecho Internacional Público, Iure Editores, 2017; https://elibro.net/es/lc/uab/titulos/40226

MARIÑO, Fernando., Derecho internacional público (Parte General), 4ª ed., Trotta, 2005.

OLIVEIRA MAZZUOLI,Valerio., Derecho internacional público contemporáneo. J.M. BOSCH EDITOR., 2019., https://elibro.net/es/lc/uab/titulos/121420

ORTEGA, Martín., Derecho global. Derecho internacional público en la era global, Tecnos, 2014.

PASTOR, José Antonio., Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, 23ª ed., Tecnos, 2019.

PIÑOL, Joan Lluís. (coordinador), Dret internacional públic, UOC, 2000.

REMIRO, Antonio., et al., Derecho internacional. Curso general, 1ª ed., Tirant lo Blanch, 2010.

RODRÍGUEZ DÍAZ, Begoña., Apuntes de Derecho internacional público, Dykinson, 2016; https://elibro.net/es/lc/uab/titulos/96868

RODRIGUEZ, Alejandro., Lecciones de derecho internacional público,6ª ed., Tecnos, 2006.

SALINAS, Ana. (dir.), Lecciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, 2015

         

COL·LECCIONS DE TEXTS BÀSICS

           

ANDRES, Paz., Legislación básica de derecho internacional público, 19ª ed., Tecnos, 2019.

TORRES, Nila., Derecho Internacional Público. Instrumentos normativos ,2ª ed., Tirant lo Blanch, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic