Logo UAB
2023/2024

Dret Local

Codi: 102226 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Judith Gifreu Font
Correu electrònic:
judith.gifreu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Judith Gifreu Font

Prerequisits

No hi ha prerequisits, però és recomanable que s'hagin superat les assignatures de dret administratiu I, II i III.

Grup 1

L'assignatura s'imparteix en català.

Professorat: Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu, UAB

 


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és conèixer la composició i quines funcions desenvolupen els governs locals. Es tracta de l'Administració pública més propera a la ciutadania (municipi, comarca i província) i, en conseqüència, el nivell administratiu amb qui més es relacionen les persones, tant a nivell particular com professional. Analitzarem quins òrgans composen aquesta Administració (alcaldies, regidories, conselleries comarcals...) i quines activitats duen a terme: concessió de llicències, neteja viària, autorització d'activitats col·lectives i festes en equipaments municipals o a la via pública, gestió de llars d'infants ...


Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les normes jurídiques al cas concret.
 2. Buscar sentències, articles, etc., en les bases de dades jurídiques.
 3. Definir el llenguatge juridicoadministratiu.
 4. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 5. Explicar les normes jurídiques administratives.
 6. Expressar-se amb la terminologia juridicoadministrativa.
 7. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 8. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 9. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 10. Reflexionar sobre la normativa administrativa.
 11. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 12. Utilitzar les fonts d'informació informàtiques jurídiques.

Continguts

PROGRAMA

 

TEMA 1. L’evolució històrica de l’Administració local catalana. L’Administració decimonònica. La Mancomunitat. La Segona República. La Llei Municipal de Catalunya de 1933. Pau Vila i la divisió comarcal. La dictadura franquista i el Text Refós de 1955. El marc constitucional i estatutari: els principis d’autonomia municipal i suficiència financera. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.

 

TEMA 2. L’Administració local (I). Relacions dels ens locals amb les Administracions estatal i autonòmica. El Consell de Governs Locals de Catalunya. La potestat normativa local. Tipologia d’entitats locals. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. La Llei 19/2014, de 29 de novembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

TEMA 3. L’Administració local (II). La província. Evolució històrica i marc constitucional. Organització i competències. Règim econòmic. La Llei de vegueries i la seva modificació.

 

TEMA 4. L’Administració local (III). La comarca. Organització i competències. Règim econòmic. El règim especial de la Vall d’Aran.

 

TEMA 5. L’Administració local (IV). El municipi. Concepte i elements: el territori i la població. Organització i competències. Recursos econòmics. Règim electoral. Règims municipals especials: el cas de Barcelona. Els ens locals potestatius. L’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les mancomunitats de municipis. El sector instrumental local.

 

TEMA 6. El règim jurídic dels actes i acords locals. Procediment administratiu. Funcionament dels òrgans col·legiats. Impugnació dels actes i acords.

 

TEMA 7. L’estatut jurídic dels electes locals. L’accés al càrrec. Drets i deures. Responsabilitat patrimonial dels electes.

 

TEMA 8. Els serveis públics i l’activitat econòmica local. Establiment i prestació de serveis. Formes de gestió. El recurs a les fundacions privades. Liberalització econòmica. La iniciativa pública local en l’activitat econòmica.

 

TEMA 9. El personal al servei de l’Administració local. Personal funcionari i personal laboral. Tipologia. La gestió dels recursos humans. Selecció i promoció del personal. Règim disciplinari i incompatibilitats.

 

TEMA 10. Els béns de les entitats locals. Classes de béns. Afectació i desafectació. Alienació dels béns.

 

TEMA11. Competències locals en relació a la protecció del medi ambient i a l'urbanisme. La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Residus urbans. Sanejament d’aigües residuals.Competències locals en urbanisme. Règim de la propietat del sòl. Planejament. Gestió. Disciplina. Les llicències.

 

 

 

 


Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura consistirà en l'exposició teòrico-pràctica dels temes del programa, que es combinarà amb la resolució de casos pràctics (preferentment de resolució a l'aula).

Trobareu el cronograma de l'assignatura, amb les dates de les activitats avaluables, en el Campus Virtual.

Atenció: no es respondran els correus electrònics que sol·licitin informació que ja consti en aquesta guia o en el Campus Virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 22,5 0,9 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
classes teòriques 22,5 0,9 1, 3, 4, 5, 6, 10
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Diferents lectures (normativa, doctrina, jurisprudència) 25 1 2, 10, 12
Estudi 45 1,8 2, 4, 7, 10, 11, 12
Preparació i resolució d'exercicis pràctics 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Avaluació

 SISTEMA AVALUACIÓ

 L'assignatura preveu 2 tipus d'avaluació:

1.- Avaluació continuada: L'avaluació consistirà en la resolució de casos pràctics (25%), la realització de controls de lectura i comentaris de text sobre els temes del programa (25%) i la presentació oral d'un treball de tema lliure sobre algun aspecte del Dret local (50%). En l'avaluació continuada, l'assistència a classe és obligatòria. En el cas que estigui degudament justificat (malaltia, força major o similar), es podrà faltar a una de les activitats avaluables consistents en casos, controls o comentaris, que no es computarà en la nota final; si manca justificació, l'activitat es comptarà amb un zero.

Reavaluació: L'alumnat que suspengui l'assigntura podrà ser reavaluat sempre que obtingui, com a mínim, una nota igual a 3 punts sobre 10. La reavaluació consistirà en la realització d'un examen escrit (50% de la nota) i de dos casos pràctics sobre el contingut del programa (25% + 25% de la nota).

 2.- Avaluació única: Els alumnes que, de forma justificada i prèvia autorització docent, no puguin assistir a les classes, podran avaluar-se el dia fixat oficialment per a l'examen de l'assignatura mitjançant la realització d'un examen escrit  (50% de la nota) i de dos casos pràctics sobre el contingut del programa (25% + 25% de la nota).

Reavaluació: S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l'avaluació continuada.

L'alumnat que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura. L'alumnat que presenti una pràctica en què hi hagi indicis de plagi o en què no es puguin justificar els arguments de la resolució obtindrà un 0 i rebrà una advertència. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Casos pràctics 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12
Comentari de text, control de lectura 25% 1,5 0,06 3, 5, 6, 10, 11
Treball final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

 

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

(no hi ha bibliografía obligatòria)

 

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 

-  ALMONACID LAMELAS, Víctor, Vademécum de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, El Consultor de los Ayuntamientos, 2013.

- AAVV., La Administración local ante la gestión de la protección de datos, Thomson Reuters Aranzadi, 2019. Disponible a la biblioteca digital de la UAB

- BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano, La potestad sancionadora de los entes locales, IVAP, 2012.

- BOCANEGRA SIERRA, Raul, Bienes comunales y vecinales, Iustel, Madrid, 2007.

-  CÀTEDRA ENRIC PRAT DE LA RIBA, Col·lecció Sóc regidor i ara què?, Barcelona, 2019.  https://www.acm.cat/actualitat/publicacions?field_publication_taxonomy_tid=223

-  CORRAL GARCÍA, Esteban, El funcionamiento de los órganos colegiados en las entidades locales: sus sesiones, Madrid, 2006.

-  ECHÁNIZ SANS, Juan, Los gobiernos locales después d ela crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2019.

-  ESPAULELLA AFÁN DE RIVERA, Pere, Cap a una gestió il·lustrada i humanista de les entitats locals. Model de governança local per al segle XXI: qualitat, modernització, desenvolupament organitzatiu iquantificació economicofinancera, tesi doctoral, UAB, 2016.

- FACCIOLI Carlotta, Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart City), Atelier, 2020.

- FERNÁNDEZ FERRARONS,Mònica, El procediment d'elaboració de els ordenances locales a la llum de la millora de la regulació, Atelier, 2020.

- FONT MONCLÚS, Joan Anton, Secretaris, interventors i tresorers d'administració local : cap a una habilitació local, tesi doctoral, UAB, 2019.

- FORCADELL ESTELLER, Francesc Xavier, L'organització territorial i el règim jurídic dels governs locals catalans: alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local, tesi doctoral, UAB, 2015.

- FUENTETAJA PASTOR, Jesús (Dir.), La función pública local: del Estatuto Básico a la Ley de reforma local de 2013, Thomson Reuters Aranzadi, 2014.

-  GARCÍA ARANDA, Santiago, La autonomía local en la Constitución de 1978, Dykinson, 2015. Disponible a la biblioteca digital de la UAB

-  GARCÍA RUBIO, Fernando, Análisis de las repercusiones de la reforma local sobre la organización, competencias y servicios de las entidades locales, INAP, 2015. Disponible a la biblioteca digital de la UAB

- GIFREU FONT, Judith (coord.), Introducció al Derecho Local de Catalunya, Cedecs, 2002. Disponible a la biblioteca digital de la UAB

-  GIFREU FONT, Judith i FUENTES GASÓ, Josep Ramon (dirs.), Règim jurídic dels governs locals de Catalunya, 2a. Ed., Tirant lo Blanch, València, 2022. Disponible a la biblioteca digital de la UAB

-  GIRONÉS CEBRIÁN, María Elena, Los aparcamientos municipales: nuevo régimen jurídico, Barcelona, 2004.

-  GOBIERNO DE ESPAÑA; Libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información, Madrid, 2012.

- GONZÁLEZ RÍOS, Isabel, El dominio público municipal: régimen de utilización por los particulares y compañías prestadoras de servicios, 2a. edició, Comares, Granada, 2005.

- LORA-TAMAYO VALLVÉ, Marta, Manual de Derecho Local, Iustel, 2015.

- MARTÍ SARDÁ, Isidre, Manual sobre el nuevo régimen jurídico de los funcionarios de Administración local de carácter nacional, Atelier, 2019.

- MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Manuel (Coord.), La gestión de los servicios poúblicos locales, El Consultor de los Ayuntamientos, 2019.

-  MORENO MOLINA, José Antonio, MAGÁN PERALES, Jose María, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y, en especial, de las Corporaciones Locales: un estudio desde el análisis de la jurisprudencia, Madrid, 2005.

- PASTORINO, Ana, Gobernanza multinivel y entidades locales, Dykinson, 2019. Disponible a la biblioteca digital de la UAB

-  PUJOL FURRIOLS, Pilar, La participació de les dones en els municipis, Col. Participació Ciutadana 3, Generalitat de Catalunya, 2007.

- RIVERO YSERN, José Luis, Manual de Derecho Local,7Ed., Civitas, 2014. Disponible a la biblioteca digital de la UAB

- Consulta normativa i jurisprudència en matèria local i models de documentació administrativa: Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM): www.acm.cat

 

 

 


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.