Logo UAB
2023/2024

Dret Urbanístic

Codi: 102225 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Judith Gifreu Font
Correu electrònic:
judith.gifreu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Lluís Cases Pallarès

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar l'assignatura de Dret Urbanístic, però és recomanable haver superat les assignatures de Dret Administratiu I, II i III.

L'assignatura s'imparteix en català.

 

 

 


Objectius

 

L'objectiu de l'assignatura és conèixer quina és la utilització que es pot donar al sòl des del punt de vista de la urbanització i l'edificació. Durant les darreres dècades, s'ha utilitzat un urbanisme expansiu, que no ha tingut gaire en compte la preservació dels recursos naturals. però el sòl és un recurs escàs, que no es pot reproduir, de manera que cal ser molt curosos amb el destí que li donem. Per això, ha sorgit un concepte, el del "desenvolupament urbanístic sostenible" que intenta conjuminar les necessitats reals de creixement demogràfic i industrial amb la protecció dels recursos naturals, a fi i efecte de preservar la qualitat de vida de la nostra generació i de les generacions futures. Així mateix, aquesta orientació fa que en l'actualitat no es posi tant d'enfasi en el creixement urbà, sino en la seva recuperació, mitjançant polítiques de regeneració urbana.

Analitzarem els orígens de l'urbanisme i les diferents fases que s'han de dur a terme per construir nova ciutat o per regenerar-la i també dedicarem atenció a un problema íntimament vinculat a les polítiques urbanístiques: la relació entre el dret constitucional a un habitatge digne i adequat i els mecanismes per fer-lo efectiu.

 

 

 


Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les normes jurídiques al cas concret.
 2. Buscar sentències, articles, etc., en les bases de dades jurídiques.
 3. Definir el llenguatge juridicoadministratiu.
 4. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 5. Explicar les normes jurídiques administratives.
 6. Expressar-se amb la terminologia juridicoadministrativa.
 7. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 8. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 9. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 10. Reflexionar sobre la normativa administrativa.
 11. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 12. Utilitzar les fonts d'informació informàtiques jurídiques.

Continguts

PROGRAMA

TEMA 1. L’urbanisme i l’ordenació del territori. El Dret urbanístic: concepte i naturalesa jurídica. El dret de propietat i la seva regulació civilista. Contingut: règim urbanístic de la propietat del sòl, planejament urbanístic, gestió urbanística i disciplina urbanística.

TEMA 2. Origen i evolució històrica de l’urbanisme . Precedents. La legislació decimonònica d’eixampla i reforma interior.  La legislació de postguerra fins a la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana de 1956. La Llei de reforma sobre el règim del sòl i ordenació urbana de 1975. El Text Refós de 1976. La Constitució espanyola de 1978 i la distribució de competències entre l’Estat, les comunitats autònomes i els municipis en matèria d’urbanisme. La normativa estatal fins la STC 61/1997, de 20 de març, i la seva incidència en el repartiment competencial. La normativa estatal i autonòmica vigent. 

TEMA 3. L’organització administrativa urbanística a nivell estatal, autonòmic i municipal. Les entitats urbanístiques col·laboradores.

TEMA 4. El règim urbanístic de la propietat del sol. La classificació del sòl: urbà, no urbanitzable i urbanitzable. La qualificació del sòl. Els drets i deures dels propietaris i dels agents urbanístics.

TEMA 5. El planejament territorial i urbanístic (I). Concepte i naturalesa jurídica del pla. El planejament territorial. El Pla Territorial General de Catalunya. Els plans territorials parcials i sectorials i els plans directors territorials.

TEMA 6. El planejament territorial i urbanístic (II). El planejament urbanístic general i derivat. El planejament urbanísticgeneral: pla director urbanístic; pla d’ordenació urbanística municipal; normes de planejament urbanístic; programa d’actuació urbanística municipal. La reserva per habitatge protegit i el projecte de les ARE. El planejament
urbanístic derivat: pla de millora urbana, pla parcial urbanístic, pla parcial urbanístic de delimitació i pla especial urbanístic. Els estàndards urbanístics.

TEMA 7. L’elaboració i aprovació dels plans. Actes preparatoris: la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques. El procediment d’elaboració i tramitació dels plans. El programa de participació ciutadana. Els efectes de l’aprovació definitiva i de la publicació del planejament. Vigència, modificació i revisió dels plans. La participació ciutadana en la formulació del planejament.

TEMA 8. La gestió urbanística. Requisits previs per a l’execució del planejament. La delimitació de polígons d’actuació urbanística. La tramitació dels instruments de gestió urbanística. Els sistemes d’actuació: reparcel·lació i expropiació. El projecte de reparcel·lació. El projecte d’obres d’urbanització bàsiques i complementàries.

TEMA 9. Els instruments de la política de sòl i d’habitatge. Els PAUM. Els patrimonis públics de sòl i d’habitatge. Dret de superfície. Drets de tanteig i retracte. L’obligació d’urbanitzar i d’edificar.

TEMA 10. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl. La llicència urbanística. Els actes subjectes a llicència. Competència i procediment d’atorgament. El silenci administratiu. Caducitat de la llicència. Parcel·lacions urbanístiques. Les ordres d’execució. La declaració de ruïna. Les edificacions fora d’ordenació.

TEMA 11. La protecció de la legalitat urbanística. La restauració de la realitat física alterada. La disciplina urbanística: el dret urbanístic sancionador. Infraccions i sancions urbanístiques. L’expedient sancionador. La responsabilitat penal derivada de la comissió d’infraccions. Els delictes contra l’ordenació del territori i el principi de “non bis in idem”.


Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura consistirà en l'exposició teòrico-pràctica dels temes del programa per part del professor, que es combinarà amb la resolució de casos pràctics (preferentment de resolució a l'aula).

El cronograma de l'assignatura, amb les dates de les activitats avaluables, està disponible en el Campus Virtual.

Atenció: no es respondran correus electrònics que sol·licitin informació que ja consti en aquesta guia o en el Campus Virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 22,5 0,9 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
classes teòriques 22,5 0,9 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Diferents lectures (normativa, doctrina, jurisprudència) 25 1 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12
Preparació i resolució d'exercicis i pràctiques 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
estudi 45 1,8 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12

Avaluació

SISTEMA AVALUACIÓ

 L'assignatura preveu 2 tipus d'avaluació:

1.- Avaluació continuada: L'avaluació consistirà en la resolució a l'aula de 4 casos pràctics (en grup i/o individualment) sobre el contingut del programa (50% de la nota final) i en l'exposició oral d'un treball pràctic sobre l'aplicació del planejament urbanístic en un àmbit concret (50% de la nota final). En l'avaluació continuada, l'assistència a classe és obligatòria. En el cas que estigui degudament justificat (malaltia, força major o similar), es podrà faltar a una de les activitats avaluables consistents en casos, controls o comentaris, que no es computarà en la nota final; si manca justificació, l'activitat es comptarà amb un zero.

Reavaluació: L'alumnat que suspengui l'assigntura podrà ser reavaluat sempre que obtingui, com a mínim, una nota igual a 3 punts sobre 10. La reavaluació consistirà en la realització d'un examen escrit (50% de la nota) i de dos casos pràctics sobre el contingut del programa (25% + 25% de la nota).

 2.- Avaluació única: Els alumnes que, de forma justificada i prèvia autorització docent, no puguin assistir a les classes, podran avaluar-se el dia fixat oficialment per a l'examen de l'assignatura mitjançant la realització d'un examen escrit  (50% de la nota) i de dos casos pràctics sobre el contingut del programa (25% + 25% de la nota).

Reavaluació: S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l'avaluació continuada.

L'alumnat que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura. L'alumnat que presenti una pràctica en què hi hagi indicis de plagi o en què no es puguinjustificar els arguments de la resolució obtindrà un 0 i rebrà una advertència. 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració i exposició oral d'un treball pràctic 50% (5 p.) 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
pràctiques I (2 practiques ) + pràctiques II (2 practiques) 50% (1,25 p. x4) 3 0,12 1, 2, 6, 12

Bibliografia

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

Gifreu Font, Judith (2019), Sóc regidor d’urbanisme i ara què?. Les principals preguntes, 4a ed., ACM- UAB, Barcelona https://www.acm.cat/actualitat/publicacions/04-soc-regidor-durbanisme-i-ara-que-mandat-2019-2023

 

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA


- AAVV. Urbanismo y vivienda, Colex, 2019.

- AZPITARTE, Joaquín, Urbanismo y libertad. Cómoi la legislación urbanística afecta a la economía y a la empresarialidad, Unión Editorial, 2019.

- BASSOLS COMA, Martín, Génesis y evolución del Derecho Urbanístico español (1812-1956), Montecorvo, Madrid, 1973.

- DELGADO BARRIO, Javier, El control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, Cuadernos Civitas, Madrid, 1993.

- DÍAZ BARCO, Fernando, Manual de Derecho de la construcción, ASranzadi, 2018.

- GIFREU FONT, Judith, L’ordenació urbanística a Catalunya, Marcial Pons, Madrid, 2012.

- GÓMEZ MANRESA, M. Fuensanta, Urbanismo y contratación pública, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, 2011.

- GÓMEZ ROSSI, María Jesús, Actuaciones urbanísticas autorizables en suelo no urbanizable, Universidad de Sevilla, Col. Instituto García Oviedo, 2019.

- LÓPEZ RAMÓN, Fernando y ESCARTÍN ESCUDÉ, Víctor, Bienes públicios, urbanismo y medio ambiente, Marcial Pons, 2013.

- QUINTANA LÓPEZ, Tomás (dir.), Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, Tirant lo Blanch, 2015.

- SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés, BRUQUETAS CALLEJO, María i RUIZ SÁNCHEZ, Javier, Una agenda de investigación en España sobre género y urbanismo, Asparkia: Investigació feminista 21, 2010.

- SANCHO MARTÍNEZ, Ana, Ciudades conciliadoras: urbanismo y género, Thomson Reuters Aranzadi, 2020.

- TRAYTER JIMÉNEZ, Joan Manuel, Derecho Urbanístico de Cataluña, 7 Ed., Atelier, 2019.

- VILLANUEVA LÓPEZ, Ángel, Las órdenes de ejecución por razón de conservación de la edificación, El Consultor de los Ayuntamientos, 2019.


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.