Logo UAB
2023/2024

Fiscalitat Empresarial

Codi: 102219 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carmen Ana Jover Diaz
Correu electrònic:
Carme.Jover@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Carmen Ana Jover Diaz

Prerequisits

Es recomana que es tinguin assumits els continguts i les competències pròpies de les assignatures de Dret Financer i Tributari I i II.


Objectius

L'assignatura de “Fiscalitat Empresarial” forma part del conjunt de disciplines que tenen per objectiu dotar al o l'estudiant de les bases jurídiques necessàries per obtenir una visió completa de l'activitat tributaria de les Administracions públiques.

Els objectius concrets de l'assignatura són l'anàlisi dels principal impostos vinculats a la activitat empresarial i professional que composen el sistema fiscal. Així s’estudia el gravamen del benefici, tant de les persones físiques i jurídiques, i d’altres tributs associats a l’activitat empresarial com l’IVA o l’impost sobre operacions societàries.


Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 • Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la legislació juridicotributària i la doctrina del tribunal econòmic administratiu.
 2. Aplicar les TIC a la resolució pràctica juridicotributària.
 3. Aplicar les normes jurídiques financeres i tributàries.
 4. Definir els pronunciaments jurisprudencials en l'àmbit jurídicofinancer.
 5. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 6. Descriure els fets tributaris en el marc de l'ordenament jurídic general.
 7. Enumerar les regles d'interpretació de les normes juridicotributàries.
 8. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 9. Identificar les regles d'aplicació de les normes juridicotributàries.
 10. Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 11. Projectar la consciència crítica en el debat desenvolupat en el marc juridicotributari.
 12. Proposar solucions als conflictes en matèria jurídico-tributària.
 13. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 14. Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació.
 15. Utilitzar la terminologia en l'àmbit financer i tributari.
 16. Valorar els criteris jurisprudencials d'acord amb la doctrina i els principis jurídicofinancers.

Continguts

Al llarg del curs es desenvoluparàn els temes següents:

I.-Fiscalitat sobre els beneficis empresarials

1.Impost sobre la renda

2.Estimació objectiva, directa i indirecta

3.Deures formals

 II.-Fiscalitat sobre el volum de negocis

1.L’Impost sobre el Valor Afegit

2.Operacions societàries i Actes Jurídics Documentats.

Els diferents temes seràn concretats pel professor/a al començament del curs.

 


Metodologia

La metodologia docent es la següent: 

La metodologia docent es basa en el treball del o de l'estudiant amb l'objectiu d'adquisició de les capacitats necessàries per entendre i aplicar la realitat jurídica objecte d'estudi. Aquesta tasca es fa amb el suport del professorat qui aportarà les referències necessàries per assolir les diferents competències.

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació del i de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats:

1. Activitats dirigides:

Classes magistrals: on el o la professor/a proporciona els conceptes bàsics de la matèria que són els instruments necessaris per comprendre el marc normatiu i jurisprudencial.

Classes pràctiques: on els i les estudiants analitzen i resolen juntament amb el o la professor/a casos pràctics prèviament elaborats. La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació crítica de la normativa i jurisprudència relacionades amb el contingut essencial explicat a les classes magistrals. Aquestes activitats també es poden realitzar mitjançant una pluralitat d'accions: activitats de debat sobre la temàtica impartida amb base en l'actualitat i treballs en grup a classe sobre materials recomanats

2. Activitats supervisades:

Suposen realitzar les activitats de tutoria.

3. Activitats autònomes:

El i l'estudiant s'ha d'organitzar el temps i l'esforç de manera autònoma, sigui individualment o en grup. Suposa la cerca de bibliografia i jurisprudència instrumental per a la resolució dels casos pràctics i exercicis proposats pel/per la professor/a, activitat d'estudi per la superació de les diferents proves i consultes en tutories al o a la professor/a o tutor/a.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques: comentaris de sentències i normativa, casos pràctics i mapes conceptuals 22,5 0,9 1, 3, 4, 12, 13, 16
Classes teòriques 22,5 0,9 5, 7, 11, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 7 0,28 1, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Avaluacio 5 0,2 1
Cerca de textos, lectures, estudi, redacci? de treballs 87,4 3,5 2, 5, 10, 13, 14, 15

Avaluació

 L'avaluació de l'assignatura s'ha de fer amb tres proves del següent tipus i valors:

1ª Prova: examen de valor 2'5 punts

2ª prova: resolució de casos pràctics de valor 2'5 punts

3ª prova: prova de síntesi de valor 5 punts

Per sumar els punts de cada prova, necessaris per a obtenir la nota final, s'han de realitzar totes les proves d'avaluació plantejades i que a la tercera s'obtingui un mínim de 2'5 punts. Altrament, l'assignatura no es considerarà superada i haurà de realitzar-se la prova de recuperació consistent en un examen de tota la matèria impartida. La superació d'aquesta prova comportarà una nota que, com a màxim, arribarà als 5 punts. Tant la prova de síntesi com la de recuperació es realitzaran en les dates oficials per a aquest tipus d'activitats. Les proves 1ª i 2ª es duran a terme d'acord amb la programació que es publiqui pel professorat al Campus Virtual abans de l'inici de l'activitat docent. Les dates de les proves 1ª i 2ª poden ser modificades per causes de força major o amb un preavís amb antelació suficient. Les proves d'avaluació realitzades, a petició de l'alumnat, s'acompanyaran de les oportunes tutories per a l'adequat progrés de l'assignatura.

Una persona que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura. Una persona que presenti una pràctica en el que hi hagi indicis de plagi o que no pugui justificar els arguments de la seva pràctica obtindrà un 0 i rebrà una advertència.

 

L'AVALUACIÓ ÚNICA és una avaluació opcional que s'exercirà amb els requisits i les condicions prevists a la normativa acadèmica. En tot cas, la realització de qualsevol de les proves que integren l'avaluació continuada implica larenúncia a l'avaluació única i el seguiment de l'avaluació continuada.
Les proves que integren lavaluació única tindran lloc el mateix dia fixat per la Facultat per a lexamen o tercera prova en lavaluació continuada. Les proves de l'avaluació única s'integren per:
1r. La contestació a un qüestionari de prova test. El valor d'aquesta prova serà de 4 sobre 10
2n. La resolució dun cas pràctic. El cas pràctic serà posat a disposició de lalumnat amb caràcter previ i la seva resolució per escrit serà facilitat per aquests el dia de la realització de la prova única. El valor daquesta prova serà de 2 sobre 10.
3r. La resposta argumentada diverses preguntes teòriques. El valor daquesta prova serà de 4 sobre 10.
S'aplicarà el mateix sistema i criteris de recuperació que per a l'avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 2'5 punts 1,3 0,05 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15
Prova de sintesí o, si s'escau, de recuperació 5 punts 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Resolució de casos pràctics 2'5 punts 1,3 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Bibliografia

Manuals recomanats:

ALONSO GONZÁLEZ, Luís Manuel y COLLADO YURRITA, Miguel Ángel. (Directores): Manual de Derecho Tributario: Parte Especial, editorial Atelier. Disponible a la bibilioteca digital de la UAB

ALVAREZ MARTÍNEZ. Joaquín: Manual de Derecho tributario. Parte especial, Ed. Aranzadi. Disponible a la bibilioteca digital de la UAB

FERREIRO LAPATZA, Juan Jose (y otros): Curso de Derecho Tributario. Parte especial, Ed. Marcial Pons .

MERINO JARA, Isaac. (Director):Derecho Financiero y Tributario. Parte Especial, Ed. Tecnos. Disponible a la bibilioteca digital de la UAB

PEREZ ROYO, Fernando y otros: Curso de Derecho Tributario. Parte especial, ed. Tecnos . Disponible a la bibilioteca digital de la UAB

POVEDA BLANCO Francisco (Dir): Esquemas y supuestos prácticos, Ed. Aranzadi. Disponible a la bibilioteca digital de la UAB

Manual IVA AEAT Manual_IVA_2022.pdf (agenciatributaria.es)

Manual IS AEAT Manual práctico de Sociedades 2022 - Agencia Tributaria

 

GUIA DEL PROGRAMA FACILITADA PEL PROFESSOR

WEBGRAFIA RECOMANADA

www.aeat.es

www.e-tributs.cat

www.atc.cat


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic;