Logo UAB
2023/2024

Dret Processal I

Codi: 102207 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 3 1

Fe d'errades

Dins de l’apartat Avaluació, a les activitats pràctiques grupals i participació: el valor que ha de constar és del 25% (i no el 20%) i a les activitats pràctiques individuals: el valor que ha de constar és del 25% (i no el 30%). A la taula Activitats d’avaluació continuada apareixen correctament informats aquests percentatges.

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Reynal Querol
Correu electrònic:
nuria.reynal@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

María Cristina Riba Trepat
Maria Carmen Navarro Villanueva
Jose Luis Rodriguez Torres
Maria Arantzazu Libano Beristain
Carlos de Miranda Vazquez

Prerequisits

Per realitzar un correcte seguiment d’aquesta assignatura es recomana haver cursat prèviament les assignatures de Dret Constitucional, Dret Civil i Dret Penal corresponents al 1er i 2on curs del Grau de Dret, donat que totes elles ofereixen una formació bàsica en relació a l’ordenament jurídic sense la qual no es poden entendre ni analitzar adequadament les qüestions que es tracten a Dret Processal I. 

Grup 01: 

Teoria: Prof. Núria Reynal  

Seminari 11: Prof. Carlos de Miranda 

Seminari 12: Prof. Lluís Rodríguez 

Seminari 13: Prof. Núria Reynal

Grup 02:

Teoria: Prof. Cristina Riba 

Seminari 21: Prof. Arantza Líbano 

Seminari 22: Prof. Lluís Rodríguez 

Seminari 23: Prof. Cristina Riba  

Grup 51:

Teoria: Prof. Arantza Líbano  

Seminari 511: Prof. Carlos de Miranda 

Seminari 512: a determinar 

Seminari 513: Prof. Arantza Líbano  

Grup 70:

Teoria: Prof. Carme Navarro 

Seminari 70: Prof. Núria Reynal 

Seminari 71: Prof. Carlos de Miranda


Objectius

L’objectiu essencial d’aquesta assignatura és el coneixement i comprensió dels elements bàsics del sistema processal, i en especial del sistema processal penal: els òrgans jurisdiccionals, les parts, i el procés.


Competències

 • Adquirir els coneixements bàsics de les diferents dogmàtiques jurídiques i exposar-los en públic.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments, legislacions, etc.).
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Definir els conceptes processals bàsics.
 2. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 3. Distingir els diferents documents i escrits processals dels diversos àmbits processals.
 4. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 5. Identificar les qüestions processals que es presentin en qualsevol cas pràctic plantejat.
 6. Identificar les qüestions processals que es presentin i buscar-hi una solució en les diverses fonts i recursos treballats.
 7. Relacionar els conceptes processals bàsics amb la resta de disciplines jurídiques.
 8. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 9. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 10. Utilitzar el llenguatge jurídicoprocessal.
 11. Utilitzar les fonts i els recursos en els quals cal buscar les solucions dels casos pràctics plantejats.

Continguts

Tema 1: Funcions del procés. Fonts del dret processal.

Tema 2: L'organiztació jurisdiccional. 

Tema 3: Els actes processals.

Tema 4. Les garanties constitucionals del procés. 

Tema  5: Sistemes d'enjudiciament penal. L'objecte del procés penal. 

Tema 6: La jurisdicció i la competència penals. 

Tema 7: Les parts en el procés penal. 

Tema 8: Els judicis penals ordinaris. 

Tema 9: La instrucció penal. 

Tema 10: Les mesures cautelars penals. 

Tema 11: El judici oral. 

Tema 12: La conclusió del procés penal. La sentència. Recursos. Execució. 

 


Metodologia

El procés d’aprenentatge de l'alumnat en el marc d’aquesta assignatura s’organitza a partir de tres tipus d’activitats formatives que s’exposen a continuació:

1.ACTIVITATS DIRIGIDES

Les activitats dirigides són totes aquelles que es desenvolupen a l’aula, en el horaris previstos per a l’assignatura i sota la direcció del professorat. Es divideixen en dues tipologies: 

a) Classes magistrals: consisteixen en l’exposició per part del professorat de diversos aspectes del temari, prenent com a base la normativa aplicable. Pel correcte seguiment de les classes magistrals és imprescindible que tot l'alumnat disposi d’una recopilació normativa processal degudament actualitzada.

b) Seminaris: són activitats que l'alumnat desenvolupa a l'aula, individualment o en grups, sota la direcció del professorat. Poden consistir en la resolució de casos, análisi i discussió de decisions judicials, redacció d' escrits judicials, expoosicions orals, etc. L'assistència als seminaris, llevat de supòsits amb causa justificada, serà obligatòria pels estudiants. 

2.ACTIVITATS SUPERVISADES 

 Consisteixen fonamentalment en tutories, entre el professorat i l'alumnat, quan es consideri necessari per acompanyar l'aprenentatge de l'alumnat.

3.ACTIVITATS AUTÒNOMES

Les activitats autònomes són totes aquelles en les quals l'alumnat s’organitza el seu temps i esforç de forma autònoma, ja sigui individualmento en grup.

Inclouen, per exemple, la recerca i l’estudi de bibliografia, l’elaboració d’esquemes o resums, la búsqueda de jurisprudència, l'elaboració d'activitats pràctiques avaluables que es duen a terme prèviament a la resolució a l'aula, entre altres.

En el marc d’aquesta assignatura la part essencial de les activitats autònomes es vincula al seguiment de les classes teòriques, a l’elaboració de les activitats pràctiques i a la preparació de l’examen.  

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes magistrals 19,5 0,78 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10
seminaris 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tipus: Autònomes      
avaluació 5 0,2 1, 2, 4, 5, 10
treball personal de l'alumnat 91 3,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

MODALITAT D'AVALUACIÓ CONTINUADA: 

-Es realitzaran 3 tipus activitats d'avaluació, distribuïdes al llarg del curs. 

-A l'inici de la docència de cada grup, cada professor indicarà el calendari d'aquestes activitats avaluables. 

-Els tres tipus activitats d'avaluació consistiran en els següents i tindran el valor que s'indica en la qualificació final: 

1) activitats pràctiques grupals i participació: 20%  

2) dues activitats pràctiques individuals: 30%  

3) examen teòric i/o pràctic: 50%  

-La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la mitjana de les diferents activitats. Per a poder fer la mitjana entre aquestes notes cal que la nota de l'examen sigui com a mínim de 5 punts sobre 10. 

 

REAVALUACIÓ: 

-L'alumnat que no superi l'avaluació continuada podrà presentar-se a un examen de reavaluació. 

-Les activitats pràctiques no seran objecte de re-avaluació. 

-La possibilitat de presentar-se a l'examen de reavaluació es supedita a l'obtenció per part de l'alumnat d'una qualificació mínima de 3 en la mitjana de l'assignatura. 


MODALITAT D'AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumnat que segueixi aquest mètode d’avaluació única haurà de realitzar una prova final en la que haurà de demostrar l’adquisició del conjunt de competències de l’assignatura.

La prova final consistirà en tres activitats diferents amb un valor també divers:

a)      Un examen final de tot el temari de l’assignatura (50%). Aquest examen serà tipus test.

b)      La resolució d’un cas pràctic (25%). Per a la resolució del cas, l’alumnat podrà disposar com a material de la Llei d’Enjudiciament Criminal i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

c)      L’exposició oral davant d’un tribunal format per tres professors/res (25%). S’oferiran dos temes, apartats o subepígrafs del tema. L’estudiant haurà d’escollir-ne un per a exposar-looralment. Tindrà un temps màxim de 10 minuts per a preparar l’exposició. L’estudiant haurà de fer la defensa durant 5 minuts i seguidament, haurà de respondre a les preguntes formulades pel tribunal.

La realització d’aquestes tres activitats es farà en un mateix dia.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mínima de 2,5 punts a l’ examen; 1,25 punts al caso pràctic i  1,25 a l’exposició oral.

Si l’estudiant no supera alguna de les tres activitats, tindrà dret a la re-avaluació. 

 

PROCÉS DE REVISIÓ: 

-Després de la realització i qualificació de cada activitat avaluable, el professorat fixarà una data perquè el alumnat interessat pugui demanar i fer les revisions oportunes.

 

CONDUCTES FRAUDULENTES: 

L'alumnat que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'examen. L'alumnat que presenti una pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, l'alumnat suspendrà l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
activitats pràctiques grupals 25% 5 0,2 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
activitats pràctiques individuals 25% 5 0,2 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
examen teòric i/o pràctic 50% 5 0,2 1, 2, 4, 7, 10

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

* CACHÓN, Manuel (2021), Introducción al enjuiciamiento civil, Atelier, Barcelona

* RAMOS, Francisco(2022), Enjuiciamiento criminal.13ª lectura constitucional, Atelier, Barcelona (disponible en la biblioteca digital UAB).

* NAVARRO, Carmen(2017), Las recientes reformas de la ejecución de la pena privativa de libertad, Justicia 2, 275-318.

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

* ARMENTA, Teresa(2021), Lecciones de Derecho Procesal Penal, MarcialPons, Madrid.

* CERVELLÓ, Vicenta(2016), Derecho penitenciario,Tirant lo blanch,Valencia(disponible en la biblioteca digital UAB).

*CORTES, Valentín/MORENO, Víctor(2021), Derecho procesal penal,Tirant lo blanch, Valencia (disponible en la biblioteca digital UAB).

* GIMENO SENDRA, Vicente(2019), Derecho procesal penal, Dykinson, Madrid (disponible en la biblioteca digital UAB).

* MONTERO AROCA, Juan et al(2018), Derecho jurisdiccional, vol.III(Proceso penal), Tirant lo blanch,Valencia (disponible en la biblioteca digital UAB).

* NAVARRO, Carmen (2019), Ejecución de la pena privativa de libertad, Juruà, Porto (disponible en la biblioteca digital UAB).


Programari

No es utilitza cap programari especial