Logo UAB
2023/2024

Societat de la Informació

Codi: 102142 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 1
2501233 Gestió aeronàutica OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Rambla Marigot
Correu electrònic:
xavier.rambla@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marc Dalmau Torva

Prerequisits

Reunir les condicions per cursar assignatures del tercer curs del grau.


Objectius

Les tecnologies de la informació no han estat inventades per una ment aïllada sinó per diversos nuclis d'enginyers, matemàtics, informàtics i altres especialistes que treballaven sobre criptografia, censos de població i gestió empresarial. Més endavant s'han desenvolupat fins a generar els ordinadors personals, internet, els llocs web, i finalment els web 2.0

A la vegada que es concebien aquestes eines, s'esdevenia un seguit de transformacions socials que n'han esperonat l'ús i n'han inspirat altres desenvolupaments. L'estructura econòmica ha passat de basar-se en la indústria a basar-se en els serveis. La geografia dels estats nacionals, amb les seves xarxes de ciutats i de transports centralitzades entorn de la capital, on es van formar les primeres grans empreses, ha estat substituïda per una geografia de nodes (p. ex., ciutats globals, centres tecnològics), fluxos (p. ex., trànsit aeri i terrestre), escales globals de decisió (p. ex., creixement del capital financer, multiplicació dels organismes internacionals, desplaçament de les sobiranies nacionals per diverses formes d'autoritat) i noves matrius territorials (p. ex., moviments socials, migracions i religions transnacionals). Les infotecnologies han contribuït a tots aquests processos, i n'han experimentat les conseqüències, fins al punt que el seu potencial és indestriable d'aquests canvis socials.

L'assignatura és una introducció a la sociologia i a les ciències socials que intenta donar eines conceptuals per comprendre la relació entre l'empresa i la tecnologia en aquest context. Per això es concentra en els conceptes de globalització, economia del coneixement, mercat laboral, organització i desigualtats socials (entre classes, entre gèneres, i entre majories i minories ètniques). S'hi fan servir aquestes eines intel·lectuals per (aprendre a) interpretar diversos discursos oficials, polítics i professionals sobre tot plegat, entre altres, el European Framework for Quality Management, els sistemes regionals de recerca i d'innovació, el pensament sobre les “smart cities”, la OCDE Skills Strategy, el European Semester de la Unió Europea, els Sustainable Development Goals o el Human Development Development Program de les Nacions Unides.


Competències

  Empresa i Tecnologia
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 • Demostrar que es comprenen els aspectes fonamentals de l'entorn social i les seves principals transformacions en el que es coneix com a societat de la informació, així com les principals tendències pel que fa a les relacions socials en aquest context.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Gestió aeronàutica
 • Comunicació.
 • Hàbits de treball personal.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
 3. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 4. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 5. Demostrar que es comprenen els aspectes fonamentals de l'entorn social i les seves principals transformacions en el que es coneix com a societat de la informació, així com les principals tendències pel que fa a les relacions socials en aquest context.
 6. Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns professionals.
 7. Desenvolupar el pensament i raonament crític.
 8. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 9. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 12. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 14. Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
 15. Treballar cooperativament.
 16. Treballar de manera autònoma.
 17. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Sostenibilitat i innovació

2. Organització

3. Ocupació

3. Governança global

4. Desigualtats de classe i de gènere


Metodologia

La docència d'aquesta assignatura es basarà en classes magistrals, seminaris de treball, aprenentatge basat en problemes i elaboració de portafolis de l'estudiant.

Les classes magistrals s'alternaran amb els seminaris per presentar i discutir els principals conceptes, i comentar una selecció de lectures obligatòries en català, castellà i anglès. Si és necessari, es poden organitzar sessions especials de suport, especialment per garantir la comprensió dels textos escrits en anglès.

L'aprenentatge basat en problemes consistirà tant en resoldre exercicis com en elaborar un portafoli. Els exercicis consistiran en estudis de cas sobre les connexions entre la globalització, l'economia del coneixement, l'organització i els mercats laborals, i les desigualtats socials. L'anàlisi d'estudis de cas, presentada en format de portafoli, també serà una oportunitat per a l'aprenentatge a partir de problemes concrets.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 5
Seminaris de treball 17 0,68 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17
Tipus: Supervisades      
Tutoria 5 0,2 4, 16
Tipus: Autònomes      
Treball en equip 48 1,92 4, 5, 8, 9, 15
Treball individual de l'estudiant 44 1,76 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16

Avaluació

Aquesta assignatura no cotempla la possibilitat d'avaluació única.

Activitats d’avaluació

 • Examen(s) sobre diverses preguntes conceptuals (40%).
 • Anàlisi col·lectiva d'una innovació social digital (30%).
 • Elaboració d'un diari personal d'aprenentatge sobre la innovació social digital (30%).

Criteris d'avaluació:

 • Superareu l'assignatura si la vostra nota final és igual o superior a 5.

  Si la vostra nota és inferior a 3,5, haureu de repetir l'assignatura en el següent curs.
 • Si la vostra nota se situa entre 3,5 i 4,9, podreu presentar-vos a la recuperació, d'acord amb el procès que s'explica més avall

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de la prova final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115.

Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb elparàgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi col·lectiva d'una innovació social digital 30 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Elaboració d'un diari personal d'aprenentatge 30 1 0,04 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16
Examen escrit 40 2 0,08 4, 5

Bibliografia

Bibliografia més rellevant
 
Les lectures obligatòries del curs consistiran en una selecció dels textos següents.
 

Collier, J. (2018) Cyber Security Assemblages: A Framework for Understanding the Dynamic and Contested Nature of Security Provision. Politics and Governance, 6(2): 13–21.

 
Doorn, Niels  van (2017) Platform labor: on the gendered and racialized exploitation of low-income service work in the ‘on-demand’ economy, Information, Communication & Society, 20:6.
 
Drucker, Peter F. (2002) The Discipline of Innovation, Harvard Business Review. August Issue.

Gereffi, G. (2001) Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización. Problemas del Desarrollo, 32(125): 9-37.

 
Gereffi, Gary (2014). Global value chains in a post-Washington Consensus world. Review of International Political Economy. 21(1): 9-37, DOI: 10.1080/09692290.2012.756414
 
Kumar, Sh.; Chodbury, S. (2022) Gender and feminist considerations in artificial intelligence from a developing-world perspective, with India as a case study. Humanities and Social Sciences Communications, 9(31). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01043-5
 
Lundvall, Bengt-Ake (2007) National Innovation Systems- Analytical Concept and Development Tool. Industry and Innovation, 14(1): 95-119
 
Lundvall, Bengt_Ake y B Johnson (1994) Sistemas nacionales de innovación y aprendizaje institucional. Comercio Exterior (Mx) URL
 
International Labour Organization (2018) Global Value Chains for an inclusive and sustainable future.Global Commission on the Future of Work. Issue Brief, 10 URL
 
McAfee, Andrew and Erik Brynjolfsson (2012) Big Data: the management revolution. Harvard Business Review, Oct: 1-9. URL
 
Milanovic, Branco (2016) Una 'tormenta perfecta' de desigualdad en el horizonte. Entrevista. Sin Permiso, 7/05/2016.
 
Porter, Michael. 2008. The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review. January: 25-41.
 
PNUD(2019) Panorámica general. En: PNUD, Informe de Desarrollo Humano. New York: United Nations Development Program, pp. 1-23.
 
Rubery, Jill, Damian Grimshaw, Arjan Keizer and Mathew Johnson (2018) Challenges and Contradictions in the ‘Normalising’ of Precarious Work. Work, Employment and Society. Vol. 32(3) 509­–527
 
Sassen, Saskia (2012) Interactions of the technical and the social, Information, Communication and Society, 4: pp. 1-14.
 
Torns, Teresa & Recio, Carolina (2012) Desigualdades de género en el mercado de trabajo entre la continuidad y la transformación, Revista de Economía Crítica, 14: 178-202. URL
 
Manuals i assaigs teòrics de referència
 
Castells, Manuel (2003) La societat xarxa. Barcelona: Editorial UOC.
 
Mulder, Karel (2006) Sustainable Development for Engineers: A Handbook and Resource Guide. London: Routledge.
 
Rambla, Xavier (coord.); Mora, Enrico; Moreno, Sara; Parella, Sònia; Tarabini, Aina; Verger, Antoni (2008) Les fractures de l’estructura social. Cerdanyola del Vallès: Edicions de la UAB. 
 
Sennett, Richard (2012)  Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. Barcelona: Anagrama.

Programari

No es fa servir programari específic