Logo UAB
2023/2024

Laboratori i virtualitat en l'educació primària

Codi: 102088 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Bernat Rios Rubiras
Correu electrònic:
bernat.rios@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Bernat Rios Rubiras

Prerequisits

Es recomana que per a la realització d'aquesta assignatura s'hagi aprovat les assignatures "Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural" de 2n i "Didàctica de les ciències experimentals" de 3r.


Objectius

L’assignatura "Laboratori i Virtualitat" té com a objectius d'aprenentatge que es estudiants participants, al final del curs, siguin capaços de:

 1. Conèixer i manejar les TIC per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències que existeixen en l’actualitat (eines virtuals, aparells digitals, tecnologia mòbil, etc.).
 2. Comprendre les característiques del treball experimental dins l’Educació Primària i la forma com aquest es pot recolzar amb diferents TIC.
 3. Incorporar les TIC en l'activitat científica escolar, integrant-les  de forma transversal en la planificació docent.   
 4. Identificar els aspectes didàctics positius i negatius de cada TIC.
 5. Aportar reflexions entorn als canvis didàctics que suposa introduir les TIC a l’Educació Primària.
 6. Adquirir criteris per seleccionar, utilitzar i dissenyar entorns virtuals afavoridors de l’educació científica i de les seves habilitats (exploració, observació, classificació, predicció, control de variables, etc.).
 7. Familiaritzar-se amb les tencologies creatives com a recursos per a treballar continguts de tecnologia a primària

Competències

 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Elaborar i aplicar els recursos relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge de les ciències experimentals.
 3. Identificar aspectes comuns a totes les ciències experimentals i aprofundir en ells.
 4. Identificar les dificultats en l'ensenyament aprenentatge de les ciències experimentals i dissenyar activitats que responguin a la diversitat d'aprenentatges de l'alumnat.
 5. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 6. Identificar, descriure i analitzar les característiques pròpies de la gestió a l'aula de l'àrea de ciències experimentals i l'aplicació d'activitats d'experimentació i ús de les TAC.
 7. Planificar situacions d'aprenentatge científic en contextos externs al centre escolar.
 8. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 9. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 11. Relacionar la ciència amb les seves aplicacions tecnològiques, amb la seva incidència social en les situacions didàctiques pròpies de l'escola.
 12. Saber comunicar i argumentar en les classes de ciències.

Continguts

Bloc 1: TICs i pràctica científica a l'aula. Quines TIC, quan utiltzar-les, com i per a què?

Bloc 2: Eines digitals per enriquir el treball experimental a l'escola: telèfons mòbils, sensors digitals, lupes digitals i vídeos.

Bloc 3: Eines digitals per treballar amb models virtuals a l'aula: animacions, simulacions, videojocs i laboratoris virtuals. 

Bloc 4: Eines digitals per comunicar científicament: la pissarra digital interactiva i el pensament computacional (p.ex.: Scratch). 

Bloc 5: Eines digitals per abordar els continguts de tecnologia a l'aula de primària (tecnologies creatives)


Metodologia

L'assignatura "Laboratori i virtualitat" combina diferents formes de treballar: activitats experimentals de laboratori, activitats experimentals de camp i activitats a l'aula d'informàtica. Té especial importància el treball en petits grups i la discussió didàctica en el grup classe. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Bloc 1 5 0,2 2, 6, 7, 11, 12
Bloc 2 15 0,6 2, 6, 7, 11, 12
Bloc 3 15 0,6 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12
Bloc 4 10 0,4 2, 6, 7, 11, 12
Bloc 5 5 0,2 3, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories Bloc 2 5 0,2
Tutories Bloc 3 5 0,2
Tutories Bloc 4 5 0,2
Tutories Bloc 5 4 0,16
Tutories preparació Projecte i Reflexions finals 11 0,44
Tipus: Autònomes      
Preparació del projecte final 10 0,4 2, 4, 6, 7, 11, 12
Treball autònom per l'elaboració dels treballs entregables 60 2,4 2, 6, 7, 11, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura Laboratori i Virtualitat serà continuada i tindrà diferents apartats: 

 • Participació a classe: 10% (Individual)
 • Lliuraments individuals (2 en total al llarg del curs): 10% cada una;20% en total (Individual)
 • Preparació d'una activitat d'aula amb TIC i TAC: 20%  (al llarg del curs (microteachings)) 10% presentació (grup) + 10% reflexió individual (Individual)
 • Reflexió inicial i final: 10%  (Individual)
 • Desenvolupament d'un projecte Maker d'un espai de l'escola: 20%
 • Projecte de recerca en l'àmbit de ciències amb eines TIC i TAC: 20%.

Caldrà tenir en compte que:

 • D'acord amb la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d’aquest treball perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0).
 • L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a totes les classes per ser avaluat en l'avaluació continuada (es contempla un 20% d'incidències), en cas contrari es considerarà no avaluable i l'estudiant haurà d'anar a recuperació, sempre que compleix la condició següent.
 • L'alumnat que hagi lliurat 2/3 de les tasques té dret a la recuperació, que tindrà lloc el 7 de febrer.

Avaluació única

 • Aquesta assignatura contempla l'avaluació única, que tindrà lloc al 20 de desembre. La prova constarà d'una part pràctica de laboratori i una de teòrica (Cada una serà el 50% de la nota final i per tal de fer mitja el valor numèric de cada prova haurà de superar el 4 sobre 10).
 • La condició d'assistència és la mateixa que l'avaluació continuada.
 • El procediment i condicions de recuperació són iguals que l'avaluació continuada, i tindrà lloc el 7 de febrer.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat amb TICs 1 20% 0 0 2, 6, 7, 10, 11, 12
Lliuraments individuals 20% 0 0 2, 6, 7, 11, 12
Participació a classe 10% 0 0 8, 9, 11
Projecte de digitalització 20% 0 0 1, 2, 5, 6
Projecte final 20% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12
Reflexió Inicial-Final 10% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12

Bibliografia

Chivite, J. (2010). Com influencia la temperatura en el creixement de les hortalisses en un hivernacle. Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 17, 2-6.

Colette Murphy (2003). Literature Review in Primary Science and ICT. A NESTA Futurelab Series - report 5.

Demkanin, P., Kibble, B., Lavonen, J. Josefa Guitart Mas, Jozefina Turlo  (2008). Effective use of ICT in Science Education. University of Edinburg.

Hennessy, S., Wishart, J., Whitelock, D., Deaney, R., Brawn, R., la Velle, L., McFarlane, A., Ruthven, K. and Winterbottom, M. (2007). Pedagogical approaches for technology-integrated science teaching. Computers and Education, 48 (1), 137-152.

López, V. i Hernández, M.I. (2013). El Scratch com a eina de modelització computacional. Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària, 26, 28-33.

Osborne, J., Hennessy, S. (2003). Literature Review in Science Education and the Role of ICT: Promise, Problems and Future Directions. A NESTA Futurelab Research report – report 6.

Pintó, R., Couso, D., Hernández, M.I. (2010) An inquiry-oriented approach for making the best use of ICT in the science classroom. e-Learning papers, 20, 1-14.


Programari

- scratch

- Microbit

- Tinkercad