Logo UAB
2023/2024

Aprenentatge i desenvolupament motor

Codi: 102053 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 2

Fe d'errades

A l’apartat de CONTINGUTS, s’ha de tenir en compte que les AFIMENA són activitats que es tractaran des de la perspectiva educativa transversal. Els seus continguts estaran integrats i coordinats entre 3 assignatures de la menció d’Educació Física: Educació Física i la seva Didàctica II, Aprenentatge i Desenvolupament Motor i Joc i Iniciació Esportiva.

L'assignatura Activitat Física, Diversitat i Salut no serà vinculada a les AFIMENA.

Professor/a de contacte

Nom:
Tomas Peire Fernandez
Correu electrònic:
tomas.peire@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És recomanable haver aprovat les assignatures de "Educació Física en Educació Primària" i "Educació Fisica i la seva didàctica I".


Objectius

- Proporcionar a l’alumnat el coneixement de les bases teòriques i els autors i tendències més significades que han estudiat i interpreten els procesos del desenvolupament i de l'aprenentatge motor,  fent èmfasi en les etapes d'Educació Infantil i Primària.

- Conèixer, analitzar i reflexionar sobre aspectes didàctics del procés d’adquisició d’aprenentatges motors.

- Dissenyar propostes didàctiques teòric-pràctiques adequades per estimular i afavorir el desenvolupament i l’aprenentatge motor. Saber explicar i dosificar activitats referides a les habilitats motrius bàsiques i especifiques, fonamentant-les en els coneixements teòrics adquirits.

- Experimentar de forma vivenciada a través de les pràctiques a les classes dirigides pel professor, i de les Pràctiques Competencials Internes, programades i dirigides per grups d'alumnes, els processos d'ensenyament-aprenentatge del moviment humà i d’impartició d'activitats adients de caràcter educatiu.

- Fomentar el contacte amb la naturalesa com mitjà ideal per a impartir l'educació física i reforçar els factors favorables per a la salut. Part destacada de les sessions pràctiques i teoricopràctiques es desenvoluparan en el medi natural.

 


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat, considerant també l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Assolir recursos propis de l'EF que afavoreixin la inclusió educativa en contextos de diversitat.
 4. Conèixer i valorar el programari educatiu i espais web adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'Educació Física
 5. Entendre les diferències personals que es manifesten en la pràctica de les activitats pròpies de l'EF com un aspecte que s'ha de tractar amb criteris educatius.
 6. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 8. Incorporar les habilitats motrius, l'expressió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats esportives com contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament en primaria.
 9. Programar, organitzar i aplicar els aprenentatges i continguts en educació per a la salut en educació física, dissenyant i desenvolupant projectes educatius o unitats de programació que permetin adaptar el currículum d'educació física a l'escola i promoure la qualitat dels contextos.
 10. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 11. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 12. Reconèixer l'evolució històrica i les possibilitats de l'educació física per a generar hàbits saludables i de benestar al llarg de la vida.
 13. Seqüenciar les capacitats perceptives - motrius al llarg de l'ensenyament en primària segons la lògica interna d'aquest contingut.
 14. Usar les TIC i les TAC en la recerca d'informació i en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i propostes didàctiques en l'àmbit de l'EF.
 15. Utilitzar la motricitat i el llenguatge corporal com elements propis de les habilitats comunicatives.

Continguts

1.    Introducció general a l’aprenentatge i al desenvolupament motor

1.1. Concepte de motricitat i el seu interès en l'àmbit educatiu i a l'etapa primària.

1.2. Aprenentatge i desenvolupament, termes esencials en educació

1.3. Aprenentatge motor i desenvolupament motor, dos termes diferents. Interrelacions.

2. Desenvolupament motor

2.1. Problemàtica terminològica (creixement-maduració; estimulació i reflex; herència-medi)

2.2. Desenvolupament biològic de l'ésser humá. 

2.3. Teories i models sobre el desenvolupament (Piaget, Gessel, Wallon, Montessori, Le Boulch, Gallahue)

2.4. Etapes del desenvolupament motor.

2.5. El desenvolupament motor a l’educació infantil i primària.

2.6. Determinants socials en el desenvolupament dels infants.

3. Aprenentatge motor.

3.1. Les capacitats perceptives i les habilitats motrius bàsiques: conceptualizació i classificacions. Visió naturalista. Interpretació curricular. Estimulació precoç.

3.2. La transferència en l’aprenentatge motor. El binomi ensenyament-aprenentatge en l'àmbit de l'Educació Física. Modalitats d'aprenentatge.

3.3. Propostes metodològiques per al desenvolupament de les capacitats perceptives i leshabilitats motrius bàsiques i específiques a l’educació primària.

3.4. L’avaluació de les capacitats perceptives i les habilitats motrius bàsiques i específiques a l’educació primària.

3.5. Programació, temporització i impartició d'activitats formatives orientades a les capacitats perceptives i les habilitats motrius bàsiques i específiques a l’educació primària. Pràctiques Competencials Internes (PCI).

3.6 L'Educaió Física al medi natural. Importància i necessitat de les activitats d'aprenentatge i de desenvolupament a la naturalesa. Opcions en el context escolar. Adequació i seguretat.

 

Es realitzaran Activitats Físiques en el Medi natural (AFIMENA) per a conèixer i practicar esports a l'aire lliure i adquirir coneixements sobre la seva organització i la conducció de grups escolars en el medi natural..

Inicialment s'han previst les següent sortides de 3 dies i 2 nits:

- AFIMENA DE NEU (mesos de gener-febrer de 2024)

- AFIMENA D'AIGUA (mesos de maig-juny de 2024)

Aquestes sortides estaran subjectes a les condicions ambientals i als condicionants que es puguin presentar, com les restriccions per COVID.

El cost aproximat de cada AFIMENA serà de 250€.

Les dates i els detalls s'informaran oportunament.

Les AFIMENA són activitats que es tractaran des de la perspectiva educativa transversal. Els seus continguts estaran integrats i coordinats entre 3 assignatures de MEF: Aprenentatge i Desenvolupament Motor, Activitat Física Diversitat i Salut, i Jocs i Iniciació Esportiva.

L'alumnat que no pugui assistir a les AFIMENA haurà de realitzar un treball acadèmic relacionat amb la temàtica de l'activitat física a l'aire lliure a l'educació primària. 

 

 


Metodologia

Es potenciarà la participació de l'alumnat junt amb la producció de materials innovadors per entendre el contingut de l'assignatura a través de metodologies didàctiques actives i participatives.

-  Activitat participativa i reflexiva: realització de lectures, resolució de problemes i potenciació de l'anàiisi crític i dels debats.

-  Activitats  vivencials: activitats dirigides pel professor. Disseny per part del propi alumnat de tasques pràctiques d'Educació Física de base, amb experimentació i posada en pràctica a l'aula.

-  Activitats cooperatives: realització de treballs en petits grups. Pràctiques Competencials Internes

-  Foment de feines i processos investigadors: elaboració i exposició pública de recerques, de format i profunditat proporcionades al temps disponible, en l’àmbit del desenvolupament i l’aprenentatge motor en les edats escolars.

 

Es farà ús de tutories individuals i grupals, així com del Campus Virtual.

Es destinaran aproximadament 15 minuts d'alguna classe a permetre queels estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura.

Es tractarà la perspectiva de gènere i d'inclusió a la diversitat de manera transversal en el conjunt de l'assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques en gran grup. 30 1,2 4, 14
Classes teòriques en gran grup. 15 0,6 15
Tipus: Supervisades      
Tutoria i seguiment de treballs acadèmics i de pràctiques docents internes. 30 1,2 14
Tipus: Autònomes      
Disseny i desenvolupament d'una recerca relacionada amb un aspecte destacat del programa de l'assignatura. 45 1,8 4, 14
Disseny, elaboració i presentació pràctica d'activitats educatives referides a aprenentatges motors. 30 1,2 14

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ.

Activitats individuals:

 • La participació proactiva a les classes, consistent en la realització de les activitats acadèmiques de format breu i l'actitud positiva basada en la cooperació i el respecte per a la convivència i el desenvolupament òptim de l'assignatura. Aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable: 20%
 • Prova escrita: es realitzarà el dilluns 10 de juny de 2024. Aquesta prova serà recuperable: 35% La data de recuperació serà el dimecres 26 de juny de 2024.

Activitats grupals:

 • Disseny, redacció i exposició pública d'una recerca relacionada amb l'aprenentatge i el desenvolupament motor.Aquesta prova serà recuperable. La data de recuperació serà el dimecres 26 de juny de 2024. (Grups reduïts): 25%
 • Disseny i implementació d'una intervenció didàctica. Pràctica Competencial Interna. Aquesta prova no serà recuperable (Grups reduïts): 20%

Aquestes dues activitats grupals es duran a terme en dates que es concretaran en el programa de l'assignatura. Seran activitats tutoritzades i implementades al llarg del semestre en un procés continuat.

 

Assistència: Per superar l'assignatura és imprescindible l'assistència mínima a un 80% del total de les sessions, tant teòriques com pràctiques.

 

AQUESTA ASSIGNATURA OFEREIX LA POSSIBILITAT D'AVALUACIÓ ÚNICA.

S’aplicarà el mateix sistema d'avaluació i de recuperació que per a l’avaluació continuada

Data per a la presentació dels treballs i per a la realització de la prova escrita de l'Avaluació Única: dilluns 10 de juny de 2024

Data per a la recuperació de l'Avaluació Única: 26.06.2024

 

IMPORTANT: 

1. Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'alumnat mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua vehicular. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits. 

2. El plagi total o parcial, d'una de les activitats d'avaluació, i/o la còpia en una de les proves d'avaluació és motiu per suspendre l'assignatura. A l'inici de l'assignatura, el professorat informarà l'alumnat sobre els procediments a seguir a l'hora d'evitar el plagi.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit sobre el conjunt del programa de l'assignatura. Selecció de preguntes. (Individual). 35% 0 0 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
Disseny, elaboració i exposició d'una investigació relacionada amb l'aprenentatge i el desenvolupament motor. (Treball per grups reduïts). 25 % 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
Disseny, elaboració i impartició d'una sessió d'educació física amb el grup-classe, dedicada a l'aprenentatge motor. (Treball per grups reduïts) 20 % 0 0 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 14
Participació proactiva en les classes teòriques i en les classes pràctiques. Treballs de format breu. (Individual) 20 % 0 0 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15

Bibliografia

La bibliografia que s'ofereix a continuació es completarà en el programa de l'assignatura i al llarg del curs.

Vaca Escribano, M. (2008). Motricidad y aprendizaje: el tratamiento pedagógico del ámbito corporal (3-6) Barcelona: Graó.

Fernández García, E. (2007). Evaluación de las habilidades motrices básicas: determinación de escalas para la evaluación de desplazamientos, giros y manejos de móviles. Barcelona: Inde.

Pons Segalés, E. (2007). Desarrollo cognitivo y motor. Barcelona: Ed. Altamar, 2007

Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria: acciones motrices y primeros aprendizajes. Barcelona: INDE.

Carmona López, M. (2006). Guía práctica del jugo en el niño y su adaptación en necesidades específicas: desarrollo evolutivo y social del juego. Granada: Ed. Universidad de Granada, 2006

Ureña, N. et al. (2006). Las habilidades básicas en primaria: programa de intervención. Barcelona: INDE.

Riera Riera, J. (2005) Habilidades en el deporte. Barcelona: INDE.

Calais-Germain, B. (2004) Anatomía del movimiento. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo.


Programari

No es necessitarà programari específic.