Logo UAB
2023/2024

Educació física i la seva didàctica I

Codi: 102051 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Moriana Garrido
Correu electrònic:
carlos.moriana@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sara Martinez Funes
Maria del Carmen Gonzalez Andre

Prerequisits

- Per a realitzar aquesta assignatura es recomana haver superat EDUCACIÓ FÍSICA EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA de 2on. curs.

- A les classes pràctiques és necessària la utilització de roba i calçat adequats per a la pràctica d'activitat física.

- Es demana bona predisposició cap a l’activitat física, independentment de les experiències prèvies o de les limitacions que cada persona pugui tenir.


Objectius

Aquesta assignatura es desenvolupa a tercer curs i dóna continuïtat a l’assignatura d’Educació Física en l’Etapa Primària de 5 crèdits que es va realitzar a segon curs del Grau d’Educació Primària. Els objectius formatius de l’assignatura són els següents:

 • Comprendre els principis pedagògics de l’Educació Física (EF) que contribueixen a la formació personal, cultural i social.
 • Assolir una concepció educativa que valori l'activitat física com a essencial per a la formació integral de la persona.
 • Assolir un coneixement bàsic dels fonaments conceptuals de l'EF.
 • Conèixer el currículum de l’Àrea d’Educació Física a l’etapa d'Educació Primària.
 • Conèixer procediments per a la docència de l'Educació Física a l'etapa d'Educació Primària.
 • Vivenciar en un context de pràctica d’activitat física els continguts de l’assignatura.
 • Progressar en el domini de les competències professionals del magisteri en Educació Primària des de l’àmbit de l’Educació Física.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física.
 • Conèixer el currículum escolar de l'educació física.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i comentar textos d'EF referits a l'etapa primària. Saber redactar textos bàsics referits a l'àrea.
 2. Analitzar i comprendre els components del currículum de l'Àrea d'Educació Física i conèixer els criteris per ubicar-los en els 3 cicles en que s'organitza l'etapa.
 3. Assolir recursos propis de l'EF que afavoreixin la inclusió educativa en contextos de diversitat.
 4. Autoavaluar i coavaluar els resultats obtinguts en el desenvolupament de l'assignatura.
 5. Comprendre la importància de l'activitat física i de l'esport com a fenòmens socials en les seves dimensions educativa, econòmica, respecte la salut, etc.
 6. Conèixer l'evolució de les tendències pedagògiques principals. Analitzar des d'una perspectiva crítica els estils i els mètodes d'ensenyança de l'EF.
 7. Dominar competències comunicatives en les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge.
 8. Entendre les diferències personals que es manifesten en la pràctica de les activitats pròpies de l'EF com un aspecte que s'ha de tractar amb criteris educatius.
 9. Identificar el contingut formatiu de les activitats d'EF i saber realitzar-les i explicar-les.
 10. Identificar les diferents possibilitats i modalitats que es poden practicar, tant a l'escola com en àmbits extraescolars.
 11. Iniciar-se en els criteris i instruments d'avaluació de l'EF.
 12. Progressar en el domini dels recursos didàctics pel desenvolupament dels continguts formatius de l'EF a l'etapa d'educació primària, identificant els diferents components educatius implicats en cada activitat.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 14. Saber seleccionar informació adient i rellevant en la confecció dels treballs requerits i exposicions a la resta del grup.
 15. Valorar els beneficis que té la pràctica de l'activitat física des del punt de vista psíquic, físic i social.

Continguts

- Mètodes d'ensenyament i estratègies didàctiques en l'àmbit de l’Educació Física. 

- Blocs de sabers de l'Educació Física en l'Educació Primària:

            Resolució de problemes en situacions motrius.

            Vida activa i saludable

            Activitats motrius lúdiques, culturals i expressives

            Interacció amb l'entorn en temps de lleure

            Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius

- La programació didàctica en Educació Física: La seqüenciació per cicles. La sessió d'Educació Física. 

- Educació Física, diversitat, transversalitat i interdisciplinarietat. 

- L'avaluació en Educació Física: objectius, criteris, instruments, mètodes i agents que hi intervenen. Els informes d'EF.

 

Projecte TransNatura

Transnatura és un projecte pluridisciplinar dissenyat entre els equips docents de quatre de les assignatures de 3r curs del Grau en Educació Primària. Consisteix en una sortida de dos dies i una nit a la natura en la qual es vol proporcionar una vivència intensa i formativa en el medi natural que, a més a més de treballar objectius específics de cadascuna de les disciplines, també facilita l’abordatged’aspectes transversals com per exemple la sostenibilitat, la vida saludable, la convivència i la relació entre escola i natura, entre d’altres.

Assignatures implicades: Didàctica de les Ciències Experimentals, Aprenentatge i Desenvoupament II, Educació Musicali Visual, i Educació Física i la seva Didàctica I.

La sortida es preveu dur a terme el mes d'octubre, tant per als grups 21 i 31 com per als grups 41 i 71. L’assistència és obligatòria. En cas que algú no pugui assistir per un motiu justificat, haurà d’acreditar-ho i realitzar un treball compensatori prèviament acordat amb el/la docent.

Les activitats que es realitzin durant la sortida formaran part de l’avaluació continuada de les diferents assignatures. Cada docent especificarà a principis de curs les evidències d’aprenentatge i els criteris d’avaluació corresponents.

IMPORTANT: Amb la informació disponible al mes de juliol de 2023, us podem avançar la següent informació sobre aquesta activitat:

Lloc: Vall de Núria (ens trobarem directament a l’estació del Cremallera de Ribes de Freser).

Dates sortida: 26 i 27 d'octubre (grups 31 i 41) i 23 i 24 d'octubre (grups 21 i 71)  

Preu: resta per concretar, serà entre 50 i 60 € (inclou el cremallera, el sopar, l'allotjament, l’esmorzar i el dinar del segon dia) 

Ajuts econòmics: Durant el 1r trimestre la UAB obre una convocatòria de beques per finançar la sortida.

Tutoria inicial: en data per concretar 


Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà combinant diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge a partir dels dos tipus de sessions, pràctiques i teòriques.

Les sessions pràctiques.

Es desenvoluparan en format seminari (grup reduït d'alumnat), en les instal·lacions esportives de la facultat, en espais naturals i en el SAF.

Les pràctiques es realitzaran fonamentalment a partir de les propostes del professorat, però l'alumnat tindrà l'oportunitat de programar i d'impartir parts de la sessió. Es fomentaran les sortides per a practicar activitats físiques en el medi natural. En aquestes sessions serà important el disseny i la impartició d'activitats físiques dirigides per l'alumnat.

Les sessions teòriques.

Es realitzaran amb tot el grup classe fonamentalment mitjançant exposicions i d'exercicis proposats pel professorat sobre els continguts del programa. També es possibilitarà la participació oberta i activa de l'alumnat per mitjà de debats, exposicions individuals o col·lectives per a compartir, per exemple, la informació de les conclusions de treballs o de lectures o altres activitats.

S'esperen nombroses preguntes i respostes, reflexions i comentaris sobre temes d'interès relacionats amb l'educació física en l'educació primària, sobre la seva didàctica i sobre altres temes relacionats.

Totes les sessions, tant les teòriques com les pràctiques, necessitaran de l'actitud participativa i cooperativa de l'alumnat, per a aconseguir el màxim rendiment de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup Exposició magistral / expositiva. També s'utilitzaran recursos audiovisuals: transparències, vídeos, etc. Assistència a activitats físic esportives com per exemple: sortides al medi natural i sortides a centres d'AF. 9 0,36 14
Seminaris. Es realitzaran classes pràctiques d'EF atenent als diferents blocs de sabers per a l'Etapa Primària, amb metodologies docents diverses. Es realitzaran treballs en grups reduïts sota l'orientació i la tutoria del professorat. 25 1
Tipus: Supervisades      
Supervisada Tutoria i supervisió de tasques i activitats assignades. Control i seguiment dels aprenentatges plantejats durant l'assignatura. 16 0,64
Tipus: Autònomes      
Anàlisi de documents escrits i/o digitals, participació al fòrum virtual de debat de l'assignatura, elaboració de sessions d'EF i interdisciplinars, activitats de reflexió i de recerca d'informació i altres petits treballs. 50 2 14

Avaluació

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa  si el professor considera que no compleix aquests requisits.

L’avaluació es realitzarà al llarg del desenvolupament de l’assignatura, mitjançant les activitats que es mostren en la graella anterior. L’assistència a les classes presencials de l’assignatura és obligatòria  en un 80%, els justificants només serveixen per explicar l’absència, en cap cas són un eximent de la presencialitat.

El plagi total o parcial, d'una de les activitats d'avaluació, i/o la còpia en una de les proves d'avaluació és motiu per suspendre l'assignatura.

La prova de coneixements individual (40%) i l'aplicació d'una proposta didàctica en grupo (20%) es duran a terme a la fi de l'assignatura. El professorat de cada grup facilitarà les dates concretes el primer dia de classe.

Només els treballs en grup (20%) i la prova de coneixements individual (40%) seran recuperables. 

 

AVALUACIÓ ÚNICA.

Dates d'avaluació 12 o 14 de desembre de 2023

0.  L'assistència a un 80% de les sessions presencials és una condició indispensable per poder aprovar l'assignatura. (0%)

1. Individual: Elaboració d'un treball teòric on es recollirà tot el treball desenvolupat a l'assignatura. (40%)

2. Individual: Participació en les classes teòriques i pràctiques i en els grups de discussió i/o fòrums del Campus Virtual. Autoavaluació del procés d'aprenentatge. (20%)

3. Disseny i aplicació de propostes didàctiques d'activitat física per a l'etapa primària.(20%)

4. Treballs de grup en format reduït. (20%). En el cas que no sigui possible la creació d'un grup d'alumnat d'avaluació única, es farà l'entrega individual de la proposta. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació a l'avaluació única que a l'avaluació continuada. 

Dates de recuperació:

19 o 21 de desembre


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
0. Individual: L'assistència a un 80% de les sessions presencials és una condició indispensable per poder aprovar l'assignatura. 0 0 0 7, 14
1. Individual: Elaboració d'un treball teòric on es recollirà tot el treball desenvolupat a l'assignatura. 40% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2. Individual: Participació a les classes teòriques i pràctiques i en els grups de discussió i/o fòrums del Campus Virtual. Autoavaluació del procés d'aprenentatge. 20% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15
3. Grupal: Disseny i aplicació de propostes didàctiques d'activitat física per a l'etapa primària. 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
4.Treballs de grup en format reduït. 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14

Bibliografia

- Alonso, J.A., Cachón J., Castro R., y Zagalaz, M.L. (2015). Propuesta didáctica bilingüe para educación física en educación primaria. Juegos populares y tradicionales ingleses. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 28, 116-121.

- Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien. Educación Física. El enfoque de la evaluación formativa. Barcelona: Inde.

- Blázquez, D., y Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.

- Blázquez, D., Barrachina,J., Blández, J., Blázquez, E., Foguet, C., Castañer,M., Chamorro, C. , Flores, G. , Rubio, L., Sáez, U. , Sebastiani, E. (2022). Métodos de enseñanza en Educación Física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias (4ªedición).

- Buscà, F., Lleixà, T., Coral, J., y Gallardo, S. (2016). La Programación por Competencias en Educación Física: Retos y Problemas para su Implantación en la Escuela. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 6(3), 292-317.

- Cepero, M., García, A., y López, M. (2013). Diseño de un programa de intervención bilingüe para el área de educación física basado en la competencia digital. Portalinguarum, 19, 257-273.

- Chiva-Bartoll, O., Salvador-García, C., y Isidori, E. (2018). Nuevas miradas de la Educación Física: implicaciones del enfoque metodológico CLIL. Opción, 34(87), 835-855.

- Esteve, F., Cela, J., y De Benito, B. (2019). DBR: Una estrategia metodológica para investigar en tecnología educativa. En Gisbert, M., Esteve, V., Lazaro, J.L. ¿Cómo abordar la educación del futuro?Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente Octaedro, 79-92.

- Devís, J. (2000). Actividad física, deporte y salud. Barcelona: Inde.

- Departament d'educació (2023). Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Currículum d’educació primària. Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

- Esteve, F., Cela, J., y De Benito, B. (2019). DBR: Una estrategia metodológica para investigar en tecnología educativa. En Gisbert, M., Esteve, V., Lázaro, J.L. ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente. Octaedro (pp. 79-92).

- Fraile, A. (2004). El deporte escolar en el siglo XXI: análisis y debate desde una perspectiva europea. Barcelona: Graó.

- GRUPO PANDORGA. (2008). Programación anual de educación física para Primaria (6 volums)Barcelona: INDE.

- López, V., Monjas, R., y Pérez, D. (2003). Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la educación física escolar. Barcelona, INDE.

- Lorente-Catalán, L., y Martos-García, M. (coords.), Educación Física y pedagogía crítica: Propuestas para la transformación personal y social. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida y Publicacions de la Universitat de València.

- Monguillot M., Guitert. M., y González, C. (2018). TPACKPEC: Diseño de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en educación física. Movimento (Porto Alegre), 24(3), 749-764. DOI: 10.22456/1982-8918.76681

- Ríos, M. (2003). Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. Barcelona: Ed. Paidotribo

- Ruiz Pérez, L.M. (2004). Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Ed. Gymnos.

- Sánchez Bañuelos, F. (coord.) (2003). Didáctica de la Educación Física para primaria. Madrid: Prentice Hall.

- Sebastiani, E. y Campos-Rius, J. (2019). Gamificación en Educación Física. Reflexiones y propuestas para sorprender a tu alumnado. Barcelona: INDE.

- Segura-Robles, A., y Parra-González, M. E. (2019). How to implement active methodologies in Physical Education: Escape Room. ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 3 (2), 295-306.

- Viciana, J. (2000). Principales tendencias innovadoras en la Educación Física actual. El avance del conocimiento curricular en Educación Física. Revista digital: EFdeportes.com, http://www.efdeportes.com/efd19/innova.htm

 

Real decreto 157/2022 de 1.03.22 Ordenacióny enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296

 

Departament d'educació (2023). Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Currículum d’educació primària. Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf

 


Programari

Aquesta assignatura no precisa de cap tipus de programari específic.