Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 102047 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Emilee Sarah Moore de Luca
Correu electrònic:
emilee.moore@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

El Treball Fi de Grau, com el seu nom indica, és la última de les assignatures que es cursen en relació al grau. Per aquesta raó, es recomana que es matriculi el curs que es cregui que s'acabarà el grau.

Per poder matricular el Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.

 


Objectius

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al Grau en Educació Primària.

El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització.

El document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d'un altre treball presentat. Això, però, no impedeixi que els i les estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per una ciutadania activa.
 • Col·laborar en els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb l'aplicació als centres educatius.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adoptar una actitud i un comportament ètics i actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 2. Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aprendre de manera permanent i reflexionar de manera crítica com a docents, fent recurs a processos de recerca-acció compartits per a la millora i la innovació de la pràctica docent.
 7. Avaluar l'activitat docent a l'aula, integrant processos d'autoavaluació.
 8. Avaluar l'evolució de les pròpies fortaleses, potencialitats i debilitats al llarg de la seva estada al centre, entendre com poden influir en la docència i reflexionar per trobar els elements de la seva pràctica que han incidit en aquesta evolució.
 9. Col·laborar amb els professionals de l'escola a fi d'extraure la informació rellevant dels projectes d'innovació analitzats.
 10. Compartir el coneixement específic amb altres professionals per assegurar una solució o producte millor.
 11. Concebre la innovació com una tasca de desenvolupament professional i de formació permanent.
 12. Conèixer models de millora de la qualitat amb l'aplicació als centres educatius.
 13. Demostrar conscienciació respecte de la responsabilitat individual i social envers el món que ens envolta.
 14. Demostrar interès per conèixer i comprendre les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 15. Diagnosticar la realitat socio-educativa dels centres a partir de la identificació dels factors socials que la condicionen.
 16. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 17. Expressar argumentacions crítiques i objectives respecte les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 18. Identificar experiències de col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa i l'entorn social.
 19. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 20. Mantenir una actitud de respecte del medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles, que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte dels drets humans.
 21. Participar en la preparació, desenvolupament i regulació de las tasques quotidianes d'aula i realitzar propostes per a la seva millora
 22. Planificar i realitzar activitats que fomentin en els alumnes una ciutadania activa.
 23. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 24. Seleccionar la informació clau per a efectuar propostes de millora en els centres d'educació primària.
 25. Ser capaç de treballar amb els companys que fan les pràctiques al mateix centre i/o amb el mateix tutor en les diverses activitats compartides.
 26. Utilitzar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.

Continguts

El TFG ofereix un ampli ventall de temàtiques vinculades a les diferents àrees de coneixement de les titulacions


Metodologia

L’aula virtual habilitada és la Plataforma del TFE (https://tfe.uab.cat), l'espai d'intercanvi d'informació entre l'equip de coordinació, la figura tutora i l'alumnat, a més de l'espai on cal lliurar les diferents evidències que es demanen al llarg del curs. És imprescindible, doncs, que l'alumnat consulti l'aula virtual periòdicament, així com l'adreça de correu electrònic associada a la mateixa, per garantir que rep totes les informacions necessàries per fer-ne un bon seguiment.

L’alumnat pot seleccionar la temàtica del TFG d'entre les disponibles per rigorós ordre d'expedient acadèmic, durant el període que s'estableix a l'inici de curs.

La metodologia del treball es divideix en sessions de supervisió, de treball autònom i d'activitats d'avaluació. L'activitat supervisada conté dos formats diferents de seminaris que tant poden ser en grup com individuals: els seminaris obligatoris i els seminaris d’ampliació. S’estableixen 4 seminaris obligatoris repartits en les diferents fases del procés. El primer seminari obligatori es recomana que sigui grupal. Els seminaris obligatoris són presencials. Només l’alumnat que estigui en programes de mobilitat pot realitzar tots els seminaris online. L’alumnat podrà sol·licitar també fins a 4 hores més de seminaris d’ampliació, que es pactaran entre l'alumnat i la figura tutora. Considerant el caràcter autònom del treball, no es podran realitzar més de 4 hores de seminaris d’ampliació sense una justificació d’atenció a la diversitat.

L'elaboració del TFG es planteja com un procés continuat amb 3 fases diferents: una d'inici en la que s'especifica i es planteja el treball (amb una càrrega de treball aproximada per l'alumnat de 25 hores), unafase de desenvolupament (amb aproximadament 75 hores de càrrega), i una fase de finalització i tancament que comporta la presentació de l'informe (amb aproximadament 50 hores de càrrega).

El procés del TFG s'iniciarà amb una sessió plenària on s'explicaran els aspectes generals de l'elaboració del TFG.

Durant el procés cal fer:

 • Un 1r seminari obligatori sobre el tema i la tipologia del treball i el procés i seguiment que acordarà la figura tutora i l’alumne/a. Aquest seminari serà convocat per la figura tutora una vegada s'hagin publicat definitivament les assignacions de temàtiques. Durant aquest seminari es recomana programar conjuntament la resta de seminaris obligatoris- que no haurien de superar les 8h de dedicació- i els seminaris d’ampliació –que no haurien de superar les 4h.
 • Un 2n seminari obligatori sobre, com a mínim, dos dels primers apartats del guió. Aquest seminari es pot realitzar abans o després del 1r lliurament, segons les necessitats del treball. Cal que s’estableixi la data del segon seminari en la primera trobada entre figura tutora i alumne/a.
 • Un 3r seminari obligatori sobre els avenços del projecte, coherent amb els apartats del guió i els acords establerts entre figura tutora i alumne/a. Aquest seminari cal realitzar-lo abans del 2n lliurament.
 • Un 4t i darrer seminari obligatori sobre els avenços del projecte, on ja quedin treballats tots els apartats, abans del darrer lliurament (Informe final del TFG).

Els seminaris, amb una durada de fins a 90 minuts, estan pensats com espai de discussió, resolució de dubtes i propostes per avançar en el treball. És recomanable que l’alumnat presenti el document de treball prèviament al seminari amb els avenços i dubtes per a què la figura tutora pugui preparar la trobada.

Durant aquest procés l'alumnat ha de lliurar les 3 evidències d’avaluació (que es detallen en l’apartat d’Avaluació) obligatòriament en les dates establertes. Tots els lliuraments es faran per l’espai virtual habilitat.

ORIENTACIÓ I TIPOLOGIA DEL TFG

L'alumnat pot triar entre dues tipologies diferents a l'hora d'enfocar i estructurar el TFG: l'opció professionalitzadora i l'opció investigadora (que pot ser de recerca de nivell bàsic sobre un tema o d'aprofundiment sobre un concepte teòric).

Independentment de l'opció triada, pot consensuar amb la figura tutora entre presentar-lo en forma de memòria o en format d'article científic. Tant si es fa en format memòria com en format article, ha de ser escrit en CATALÀ, excepte l'alumnat del Grau en Educació Primària en anglès, que ha de escriure el TFG en ANGLÈS.

Tots els treballs han de presentar un apartat de referències (referenciades al text i citades segons la normativa APA). Per saber-ne més sobre com citar i elaborar la bibliografia consultar: https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html

A) OPCIÓ PROFESSIONALITZADORA: Formulació d'un projecte d'intervenció / innovació en un context socioeducatiu particular. Aquesta modalitat de TFG permet considerar quatre tipologies de treballs:

 • TFG d’intervenció. Consisteix en desenvolupar una proposta d'actuació educativa o socioeducativa en un context específic. Aquesta modalitat pot concretar-se en: a) l'estudi diagnòstic d'aquella realitat, b) el disseny i implementació d'un projecte en un àmbit professional, c) l’ avaluació d'un projecte ja existent (cal que el projecte estigui sent implementat). Aquesta modalitat ha de quedar clarament diferenciada a la proposta d’un pràcticum.
 • TFG de creació i innovació. Consisteix en desenvolupar una proposta adreçada a la creació, elaboració, disseny de productes o serveis educatius i/o socioeducatius en un context específic.
 • TFG d’emprenedoria. Consisteix en desenvolupar una proposta d’emprenedoria (tradicional o social) en l’àmbit educatiu i/o socioeducatiu.
 • TFG d’Aprenentatge i Servei (ApS). Aquesta modalitat consisteix en la realització d’un treball d’aplicació real en una entitat i requerirà de la coordinació amb l’entitat per desenvolupar el projecte, sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a. Aquesta opció només admet TFG anuals (exclosos convocatòries de febrer).

En el cas de projectes de TFG que es contextualitzin en el mateix centre o institució on realitzin les pràctiques, podran beneficiar-se de l'anàlisi de context, i altres dades; però en CAP CAS es poden escriure ambdós informes amb el mateix contingut (ni parcial ni total). És a dir, la memòria de pràctiques i el TFG no pot ser igual en cap dels seus apartats. Això es considerarà auto plagi i, per tant, un suspès al TFG.

B) OPCIÓ D'INVESTIGACIÓ:

 • TFG Proposta de recerca empírica. Consisteix en una proposta de treball d'anàlisi que inclourà un marc teòric, una hipòtesi de treball o objectius, una part empírica amb els seus resultats, discussió i conclusions. Aquesta modalitat hauria d'incloure metodologies i tècniques bàsiques d'investigació (recerca, selecció i utilització d'eines per captar informació així com anàlisi i interpretació de la informació).
 • TFG Aprofundiment basada en revisió bibliogràfica sistemàtica. Consisteix en un estudi de fonamentació teòrica (assaig o monogràfic) que comporta una anàlisi teòrica, crítica o comparativa com a base per a una exposició o argumentació en profunditat sobre un tema. Aquesta modalitat ha d'incloure una revisió bibliogràfica àmplia sobre la temàtica a estudiar i una discussió explícita en relació als marcs teòrics i als coneixements disponibles

FORMAT DE L’INFORME FINAL O MEMÒRIA DEL TFG (3a evidència d’avaluació)

Independentment de l’opció de TFG triada, la 3a evidència d’avaluació, i que es correspon amb l’Informe o Memòria final del TFG, es pot presentar en dos formats diferents:

1.- FORMAT MEMÒRIA

L'estudiant que presenti el TFG en aquest format haurà de seguir els següents aspectes formals de presentació:

 • Extensió d'uns 70.000 caràcters (espais inclosos) (20/25 pàgines aproximadament). Apartat de referències bibliogràfiques i annexos a part, on s'inclourà informació complementària (no forma part del cos del treball).
 • La portada ha d’incloure:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Nom de l'autor/a
  • Títol del TFG
  • Data i convocatòria de lliurament
  • Grau cursat
  • Nom i departament de la figura tutora

Després de la portada, caldrà incloure un índex del TFG amb número de pàgines i el treball haurà d'estar paginat correctament. També caldrà incloure un resum en català, castellà i anglès.

2.- FORMAT ARTICLE CIENTÍFIC

L'estudiant que triï presentar el TFG en aquest format haurà de seguir una política de presentació semblant al que una revista científica o de divulgació pot exigir als autors. Es tracta de simular que l'estudiant ha de presentar el text per a ser publicat. Per a això, es proposen les pautes genèriques següents:

 • Han de tenir una extensió d'uns 30.000 caràcters espais inclosos) (aproximadament 10-12 pàgines DINAA4).
 • Resum de 7 o 8 línies en català més la traducció del resum en anglès.
 • Llista d'entre 5 i 8 paraules clau.
 • Apartat de referències bibliogràfiques, citades al text segons la normativa APA.
 • Esquema: introducció, definició del context, plantejament teòric, exposició de metodologia o planificació proposada, resultats obtinguts, discussió, conclusions i valoracions finals.
 • S'hi poden adjuntar, en format d’Annexes al final del text, esquemes, taules, gràfics, fotografies i gravacions de vídeo o àudio que facin més comprensible el contingut de l'article.
 • La portada ha d’incloure:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Nom de l’autor/a i correu electrònic
  • Títol del TFG
  • Data i convocatòria de lliurament
  • Grau cursat per l’estudiant
  • Nom i departament del tutor/a

En el cas que la figura tutora ho veiés factible, es pot animar a l'alumnat a publicar l'article en una revista. La figura tutora hauria, doncs, d'ajudar a l'estudiant en l'adaptació de l'article als criteris de rigor i presentació de la revista escollida. La propietat intel·lectual del TFG serà de la persona autora del treball. En el cas que es procedeixi a la seva divulgació es requerirà el consentiment tant de la persona autora com de la figura tutora, que hauràde constar com a coautor/aen segon terme.

És necessari que l’estudiant realitzi cursos sobre eines i recursos pel els treballs acadèmics, per a una millor gestió de la bibliografia i elaboració del marc teòric del seu Treball Final de Grau (la Biblioteca d’Humanitats ofereix un ventall de cursos virtuals https://www.uab.cat/web/que-oferim/cursos-de-formacio-1345708785493.html). Com a mínim, l’estudiant ha de cursar l’activitat “Eines i recursos per realitzar el teu treball acadèmic”, ofert per la Biblioteca d’Humanitats. Caldrà fer el lliurament del certificat del curs amb el lliurament final del TFG.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Curs: “Eines i recursos per realitzar el teu treball acadèmic” 2 0,08 6, 24
Sessió plenària 2 0,08 11, 12
Tipus: Supervisades      
Seminaris 6 0,24 6, 7, 11, 14, 17, 22
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 140 5,6 6, 11, 12, 16, 24

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única

L'avaluació del TFG es farà en base a 3 evidències d'avaluació:

 • Evidència 1: Plantejament del projecte. Avaluació qualitativa. La 1a evidència de l'avaluació és el document on es planteja el projecte que es desenvoluparà en el TFG, entenent que és una proposta que anirà evolucionat al llarg del curs. Depenent de la modalitat de TFG que es realitzi, es consideraran els apartats a incloure d’entre els primers indicats al guió: Plantejament del problema o necessitat, objectius, contextualització, fonamentació teòrica, disseny/proposta/metodologia. Al primer seminari, la figura tutora acordarà amb l’alumnat els apartats que tindrà cadascun dels lliurament. A l’espai virtual es podrà trobar la rúbrica que es farà servir per a l’avaluació. La data de lliurament serà fins al 13 de novembre (convocatòria de febrer) i fins al 8 de gener (convocatòries de juny i setembre).
 • Evidència 2: Desenvolupament. Avaluació qualitativa. En aquesta segona evidència de l'avaluació s'ha de lliurar el document on s'expliqui el desenvolupament del projecte a partir del que s'hagi plantejat en la primera evidència i tenint en compte les indicacions fetes en l'avaluació de l'evidència anterior així com en els seminaris. En aquest segon document, cal demostrar haver desenvolupat avenços en el treball corresponent als apartats del guió acordats per la figura tutora i l’alumnat. A l’espai virtual es podrà trobar la rúbrica que es farà servir per a l’avaluació. . La data de lliurament serà fins al 11 de desembre (convocatòria de febrer) i entre 19 de febrer i el 22 d’abril (convocatòries de juny i setembre).
 • Evidència 3. Informe Final. (Nota numèrica de 0 a 10). Aquesta 3a i última evidència és l’Informe final o Memòria del TFG completa on s’han d’incloure tots els apartats del guió de TFG plantejat. Ha d'estar escrit en CATALÀ. Recordeu que en cas que es detecti plagi o que hi hagi una manca de domini de la competència comunicativa (faltes ortogràfiques, sintàctiques, etc..) el treball es suspendrà. A l’espai virtual es podrà trobar la rúbrica que es farà servir per a l’avaluació. La data de lliurament és el 22 de gener (convocatòria de febrer), 3 de juny (convocatòria de juny) i 2 de setembre (convocatòria de setembre).

Els lliurament són obligatoris i no re-avaluables.

Si l’alumne/a no entrega alguna de les evidències de plantejament o desenvolupament o la qualitat del treball és molt pobre tindrà una repercussió a la nota del lliurament final, en el criteri sobre seguiment del TFG. A més a més, si l’alumne/a no entrega alguna de les evidències en la data establerta no ho podrà fer més endavant.

Aquests documents s'han de lliurar obligatòriament a través de l’espai virtual habilitat per la coordinació en els terminis establerts entre tutor/a i alumne/a.

Les retroaccions de la figura tutora, també s’han d’enviar a través d’aquest espai com a molt tard 15 dies després de la data de tancament del lliurament en la convocatòria ordinària. Pels dos primers lliuraments es disposarà d’una rúbrica d’avaluació qualitativa amb els criteris definits. Per l’avaluació final es disposarà d’una rúbrica per cada tipologia de TFG, d’on resultarà una notanumèrica de 0 a 10. La figura tutora haurà d’incloure comentaris de feedback a tots 3 lliuraments. Tant les característiques dels documents com les rúbriques d'avaluació dels mateixos es publicaran a l'espai virtual.

En cas que es detecti un % de plagi superior al 20% la nota del TFG serà 0. Encara que l’alumnat pugui treballar una mateixa temàtica el document d’informe final ha de ser inèdit i completament individual. D’acord amb la normativa de la UAB es valorarà la execució d’altres mesures com l’obertura d’un expedient acadèmic.

Per poder presentar el treball en la convocatòria de setembre cal que l'alumnat sol·liciti el canvi de convocatòria a Gestió Acadèmica en el període establert. En cas contrari, la nota que apareixerà a la convocatòria de juny serà un NO Avaluable i no hi haurà convocatòria de setembre.

Si l'estudiant no supera el TFG ho haurà de tornar a matricular ja que no hi ha opció de recuperació.

TRIBUNALS D’EXCEL.LENT- MH

Només poden accedir a MH aquelles persones que obtenen una qualificació de 9 o superior per part de la figura tutora i es justifiqui que el TFG pot presentar-se davant del tribunal i aspirar a la MH.

Els tribunals es realitzaran en les següents dates:

 • Convocatòria de febrer: al llarg de la setmana del 12 al 15 de febrer.
 • Convocatòria de juny: al llarg de la setmana del 25 al 28 de juny
 • Convocatòria de setembre: 5 de setembre

El número de Matrícules d'Honor a atorgar a la convocatòria de febrer, juny i setembre anirà en funció al número d'alumnes que es presentin a cada convocatòria, sempre hi quan representin el 5% de l'alumnat matriculat.

L'exposició de la defensa del TFG ha de ser de màxim 10 minuts de durada, temps en el que s'espera que l'estudiant expliqui el seu treballa partir d'un pòster en format digital. A continuació, el tribunal disposarà de 10 minuts per fer les preguntes que consideri pertinents. Aquest tribunal només avaluarà l'exposició oral del treball i no el document escrit.

Atès que les defenses són públiques, a més a més del tribunal i dels estudiants convocats, hi podran assistir com a públic altres persones que ho desitgin, sempre i quan respectin els horaris i procediments de la defensa del TFG. Els estudiants estan obligats a assistir a tot l'acte de presentació de TFG del tribunal que tinguin assignat.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Bibliografia

La bibliografia dependrà del tema que es vulgui desenvolupar, la figura tutora orientarà amb bibliografía més específica. A nivell general es recomana:

Blanch, S., Pérez, E., i Silvente, J. (2018). Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA. ttps://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Caro, M.T. (2015). Guía de trabajos fin de grado en educación. Pirámide.

Ferrer, V., Carmona, M., i Soria, V. (Eds.) (2012). El trabajo de fin de grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. McGraw-Hill.

Quivy, R., i Van Carnpenhoudt, L. (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. Limusa.

Mercader Rubio, I., Gutiérrez Ángel, N., i Pérez Esteban, M.D. (2023). Guía práctica para la elaboración de un trabajo fin de estudios (TFG y TFM) en el ámbito de la educación y la psicología. Edual.

Sánchez, A., Olmos Rueda, P., Torrado Fonseca, M., i García López, J. (2006). Trabajos de fin de Grado y Postgrado. ALJIBE

Sancho, J. (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per aestudiants i professors. Eumo.

Villar, J.J. (2010). Cómo hacer un trabajo final de carrera para los estudios de grado: notas para estructurar de manera práctica el trabajo final de carrera y plan de marketing para los estudios de grado. Astro Uno.

Es pot consultar també el DDD on es publiquen els TFG de MH del grau.


Programari

Segons la metodologia de recerca emprada.

Espai virtual.