Logo UAB
2023/2024

Necessitats educatives específiques en els processos d'aprenentatge

Codi: 102026 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Núria Grau Sancho
Correu electrònic:
nuria.grau.sancho@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomanable haver superat les assignatures "Aprenentatge i desenvolupament I-II" i "Diferències i inclusió", en el cas del Grau d’Educació Primària; i les assignatures: "Inclusió educativa: NEE" i "Desenvolupament de la personalitat 0-6", en el cas del Grau d´Educació Infantil.


Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria Educació Inclusiva. En el marc de l'escola inclusiva actual, es fa necessari un context en el que el professorat, com agent d'innovació i gestió de la diversitat, faciliti la transformació de l'escola ordinària a fi i efecte d'augmentar la seva capacitat per atendre a tot l'alumnat amb necessitats educatives relacionades amb els processos d´aprenentatge.

Els dos objectius formatius a aconseguir són:

1. Adaptar processos d´ensenyament-aprenentatge per donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat en contextos de diversitat.

2. Dinamitzar processos d'inclusió educativa dins un marc col.laboratiu en espais multiprofessionals.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Analitzar experiències de bones pràctiques en el procés d'inclusió educativa per abordar processos de col·laboració entre els diferents agents educatius.
 3. Analitzar i identificar necessitats educatives dels estudiants per dissenyar estratègies d'ensenyament-aprenentatge en un context d'escola inclusiva.
 4. Aportar idees i saber-les integrar en el treball conjunt de l'equip.
 5. Comprendre el procés d'inclusió educativa per analitzar la pràctica docent i el context institucional que l'engloba.
 6. Comprendre les necessitats de les famílies dels estudiants amb necessitats educatives específiques per aplicar estratègies d'intervenció i d'orientació i afavoridores de la inclusió educativa i social.
 7. Conèixer les diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge dels estudiants per aplicar els recursos i serveis educatius que millorin l'atenció a la diversitat educativa i social.
 8. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 9. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Visió general de les necessitats educatives relacionades amb el desenvolupament i l'aprenentatge.

    1.1. Desenvolupament de la Lectoescriptura i necessitats educatives associades.

    1.2. Desenvolupament del raonament lògic-matemàtic i necessitats educatives associades.

    1.3. Desenvolupament de les habilitats per l'atenció en l'aprenentatge i necessitats educatives associades.

    1.4. Desenvolupament motriu i necessitats educatives associades.

 

2. Procés de detecció i avaluació de les necessitats educatives relacionades amb els processos d'aprenentatge. Instruments d'avaluació i observació.

   

3. Intervenció i orientació amb relació a les necessitats educatives relacionades amb els processos d'aprenentatge.

    3.1. Pautes d´actuació i estratègies didàctiques.

    3.2. Programes d´intervenció: adaptacions curriculars.

    3.3. Provisió de serveis i projectes de suport educatiu. Paper de la família.


Metodologia

El protagonista en el procés d´ensenyament-aprenentatge és l'estudiant i sota aquesta premisa s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

En primer lloc, es proposaran activitats presencials en gran grup, les quals consistiran en exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitzarà amb tot el grup classe i permetrà l'exposició dels principals continguts a través de la participació oberta i activa per part de l'alumnat.

En segon lloc, es faran activitats presencials en petits grups, les quals es realitzaran en el marc del grup base i seran supervisades pel professorat i, mitjançant l'anàlisi de documents, resolució de casos o activitats diverses, s'aprofondirà en els continguts i temàtiques treballades anteriorment en el gran grup. Aquest recull d'evidències mostraran l'aprofitament de les tasques realitzades per part de l'alumnat i es revisaran al llarg del curs.

Finalment, es portarà a terme un treball pràctic (grupal), i s'anirà elaborant al llarg del quadrimestre en relació a temàtiques concretes a escollir entre diverses que plantegi el professorat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 45 1,8 6
Tipus: Supervisades      
Treballs supervisats i tutories 30 1,2
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 6

Avaluació

 

Avaluació Continuada:

L'avaluació continuada es basarà en una prova escrita individual al finalitzar tots els blocs, que tindrà un pes del 50% en la nota final de l’assignatura; el 50% de l'avaluació restant es repartirà entre activitats de classe grupals (20%) i un treball pràctic grupal (30%) i es realitzaran durant els dos blocs de l'assignatura. Totes les evidències hauran d'obtenir un mínim de 5 per poder fer mitjana.

L’assistència a les sessions presencials és obligatòria, l'alumnat ha d’assistir a un mínim del 80%. En cas contrari l’avaluació correspondrà a un No Avaluable.

Aquelles estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura, és a dir, que tinguin aprovats tots els lliuraments requerits, i tot i així els quedi algun aspecte no assolit, (per exemple, prova escrita individual no aprovada o no presentada), se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria realitzant una re-avaluació de la prova escrita individual. En aquest cas, la nota màxima del bloc a recuperar serà un 5. En cap cas, la re-avaluació serà considerada per pujar la nota obtinguda. Per poder optar a la re-avaluació, l'alumne ha d´haver estat prèviament avaluat en el treball pràctic grupal i en la prova escrita individual, els pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l´assignatura. Ha d'haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 en la mitjana de l'assignatura.

Si finalment no s’aprova alguna de les evidències significarà que no s’han assolit el mínims esperats i se suspendrà l’assignatura amb la qualificació corresponent a l’evidència suspesa. Quan l'estudiant no s´hagi presentat, o nohagi pogut aportar prou evidències d'avaluació que permetin una qualificació global de l'assignatura, en l'acta es consignarà la qualificació d'aquesta assignatura com a "No Avaluable".

Avaluació Única:

Aquesta asignatura té l’opció d’avaluació única, per tant, l’alumnat que esculli aquesta opció haurà de fer una sol.licitud a Gestió Acadèmica durant el període corresponent. La sol.licitud d’avaluació única suposa la renuncia a l’avaluació continuada i implica el lliurament en una única data del nombre total d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts en l’assignatura. Aquestes evidències es concretaran en una prova escrita individual al finalitzar els dos blocs, amb un pes del 50% en la nota final de l’assignatura i que es realitzarà el 13-12-23; el 50% de l’avaluació restant es repartirà entre activitats de classe individuals (20%) i un treball pràctic en grup (30%) i es lliuraran també el 13-12-23. Les estudiants que s’acullin a Avaluació Única no presentaran ni tindran retorn valoratiu ni qualificador de les activitats d’avaluació continuada realitzades durant el procés de desenvolupament de l’assignatura. L'assistència a les sessions presencials és obligatòria. L'alumnat ha d'assistir a un mínim del 80%. En cas contrari, l'avaluació correspondrà a un "No Avaluable". S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada. La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

Aspectes avaluatius generals per a tot l’alumnat:

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. 

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs,  la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa  si el professor considera que no compleix aquests requisits.

Cal mostrar també, una actitud compatible amb la professió docent com a requisit per aprovar l’assignatura. Algunes competències són: escolta activa, respecte, participació, cooperació, empatia, amabilitat, puntualitat, no jutjar, argumentar, ús del mòbil adequat, etc.

Els resultats de l’avaluació de cadascuna de les evidències s’hauran de publicar en el campus virtual en el termini màxim de 20 dies després de la seva realització, i s’haurà d’oferir una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la seva publicació.

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball o prova escrita es penalitzaràamb un 0 coma nota de l’assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la,tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d’un treball individual a classe, el professor/a considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix alguntipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un0, sense opció de recuperació, i per tant, tindrà suspesa l’assignatura.

El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., s’haurà de plantejar als/les professors/es del bloc corresponent.

Dates d´avaluació:

- L'avaluació de la prova escrita de l'assignatura (curs 2023-2024) serà el 13 de desembre de 2023.

- Pels alumnes que no superin la nota mínima de 5 en la prova escrita, se'ls proposarà una reavaluació que es realitzarà el 7 de febrer de 2024.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats de classe 20% 0 0 3, 4, 5, 8
Teoria 50% 0 0 1, 6, 7
Treball pràctic 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 8, 9

Bibliografia

Bibliografia:

 

Ainscow, M. (1999) Tendiéndoles la mano a todos los estudiantes: algunos retos y oportunidades Revista Siglo Cero vol. 30, p. 37-48.

Ainscow, M. (2001) Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea.

Andreu, Ll.; Lara, M.F.; López, A.; Palacio, A.; Rodríguez & J. I Sopena, J.M. (2013). Trastorns d'aprenentatge de la lectura. Barcelona: Editorial UOC.

Andreu, Ll. (Coord.)  (2013)  Les dificultats de l´aprenentatge de l´Escriptura i de les  Matemàtiques.  Barcelona: Editorial UOC

Aranda Rendruello, R.E. (Coord.) (2002). Educación Especial. Madrid. Pearson Educación S.A.

Arco Tirado, J.L. & Fernández Castillo, A. (Coords.) (2004). Necesidades educativas especiales. Manual de evaluación e intervención psicológica. Madrid: McGrawHill. 

Armstrong, T. (2012). El poder de la neurodiversidad. Las extraordinarias capacidades que se ocultan tras el autismo, la hiperactividad, la dislexia y otras diferencias cerebrales. Barcelona: Espasa Libros

Arnaiz, P. (2003) Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe

Barrachina, Ll.; Serra Grabulosa, J.; Soler, O. & Tolchinsky, L. (2013). Trastorns d’aprenentatge de l’escriptura i de les matemàtiques. Barcelona: Editorial UOC

Booth, T. i Ainscow, M. (2004).Índex per a la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona

Cabrerizo, J. y Rubio, M.J. (2007). Atención a la diversidad. Teoría y práctica. Madrid. Pearson Educación.

Castro Cañizares, D. (2007). Discalculia del Desarrollo: Diagnóstico e Intervención. Santa Clara: Feijóo.

Cuetos, F. (1991) Psicología de la escritura  Madrid: Escuela Española

Cuetos, F. (2001) Psicología de la lectura  Barcelona: Cisspraxis

Escudero, I.; Garriga, A.; Martí, M. (2009) Entendre i atendre la dislèxia a l´escola. Revista: Àmbits de Psicopedagogia num.: 27

Galligó, M. et alt. (2003). El aprendizaje y sus trastornos. Consideraciones psicológicas y pedagógicas. Barcelona. Ed. CEAC.

García-Orza, J. (2012). Dislexia y Discalculia. ¿Extraños compañeros de viaje? Madrid: Universidad de Málaga

Garcia-Orza, J. (2018). Evaluación e intervención en discalculia y acalculia en edad infantil. Madrid: Universidad de Málaga.

Giné, C. (coord.) (2009) La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado. Barcelona: Ed. Horsori ICE.UB.

Lozano, L. (2002). La lectura.Estrategias para su enseñanza y el tratamiento de las dislexias. Huelva. Hergué

Monereo, C. (coord.) (1998) Instantànies. Projectes per atendre la diversitat educativa. Barcelona: Ed. 62

Outón, P. (2009) Dislexia. Una visión interdisciplinar  Barcelona: Lebón

Pérez Solís, M. (2003). Orientación Educativa y dificultades de aprendizaje. Madrid: Tomson. 

Pujolàs, P. (2003) Aprendre junts alumnes diferents Vic: Eumo Ed.

Pujolàs Maset, P. (2008): Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Revista Suports, vol. 12, núm. 1

Sans, A. (2008) Per què em costa tant aprendre? Barcelona: Edebé

Sans, A.  (coord.)  (2010) L´aprenentatge en la infància i l´adolescència: claus per evitar el fracàs escolar Quaderns FAROS Esplugues Llob. Hospital Sant Joan de Déu.

Serra-Grabulosa, J. (2009). Bases neurales del procesamiento numérico y del cálculo. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Teberosky, A. & Solé, I. (1999). Psicopedagogia de la lectura i l´escriptura. Barcelona: EDIUOC.

 

Documents digitals:

 

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Diari Oficial de La Generalitat de Catalunya, 7477, 1–18. (2017). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf

 

 

XTEC (s.d.). Dislèxia. Recuperat de http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-iinclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/nese-derivades-de-trastorns-de-laprenentatgei-la-comunicacio/comunicacio-i-llenguatge/dislexia/

XTEC (s.d.). La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Recuperat de http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0057/78d86f2b8e9e-45e3-ad9e-4641658865ff/dislexiainfpri.pdf

XTEC (s.d.). La dislèxia: recursos i estratègies per a la inclusió de l’alumnat . Recuperatde http://www.xtec.cat/crp-santcugat/dislexiaconferencies.html

XTEC (s.d.). Mesures i suports. Recuperat de http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitati-inclusio/mesures-i-suports/

 

Vinyes, G. (2014). La dislèxia i els trastorns d’aprenentatge associats. Recuperat de https://georginavinyes.cat/2014/10/09/la-dislexia-i-trastorns-daprenentatge-associats/

 

El TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu. Departament d'Educació (gencat.cat)

 

Trastornos del Aprendizaje Escolar. (2020). Recuperat de: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/ninos/trastornos-del-aprendizaje-escolar

 

Fundacioncadah.org (s.d) Modelos Cognitivos Explicativos Para El TDAH. Recuperat de: https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/modelos-cognitivos-explicativospara-el-tdah.html

 

Mena, B. (et alt.) L´alumne amb TDAH: Guia pràctica per a educadors. Trastorn per Dèficit d´Atenció amb o sense Hiperactivitat Fundació Privada ADANA: Ajuda Dèficit d´Atenció Nens, Adolescents i Adults. Web: <ahref="http://www.f-adana.org/">http://www.f-adana.org/

 

Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2020). Trastorno por Déficit deAtención e Hiperactividad (TDAH). Recuperat de: https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/adhd/index.html

 

 

Enllaços web:

http://www.edu365.cat

http://www.edu21.cat

http://www.educalia.org

http://www.didactalia.net


Programari

Programari utilitzat:

- Windows Microsoft Office 2013

- Word 2013

- Power Point 2013

- Excel 2013

- Adobe Acrobat