Logo UAB
2023/2024

Necessitats educatives específiques sensorials

Codi: 102025 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
José María Sanahuja Gavaldà
Correu electrònic:
josep.sanahuja@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Carrasumada Serrano Pau

Prerequisits

1. Per optar a la menció de Necessitats Educatives Específiques (NEE) és necessari: (a) tenir aprovades totes les assignatures bàsiques i obligatòries, (b) haver aprovat les 4 assignatures de la menció, i (c) haver superat una de les dues assignatures següent: Estratègies de mediació o Acollida lingüística a l’escola.

2. Es recomanable haver superat les assignatures “Aprenentatge i desenvolupament I-II i Diferències i inclusió”, en el cas del Grau d’Educació Primària; i les assignatures “Inclusió Educativa: NEE” i “Desenvolupament de la personalitat 0-6” en el cas del Grau d’Educació Infantil.


Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria Necessitats Educatives Específiques. En el marc de l’escola inclusiva actual, es fa necessari un context en el que el docent com agent d’innovació i gestió de la diversitat faciliti la transformació de l’escola ordinària a fi i efecte d’augmentar la seva capacitat per atendre a tot l’alumnat posant l’èmfasi en l’alumnat amb necessitats educatives específiques de caràcter sensorial.

Els dos objectius formatius a aconseguir són:

 1. Adaptar processos d’ensenyament–aprenentatge per donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat en contextos de diversitat.
 2. Dinamitzar processos d’inclusió educativa dins d’un marc col·laboratiu en espais multiprofessionals

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Analitzar experiències de bones pràctiques en el procés d'inclusió educativa per abordar processos de col·laboració entre els diferents agents educatius.
 3. Analitzar i identificar necessitats educatives dels estudiants per dissenyar estratègies d'ensenyament-aprenentatge en un context d'escola inclusiva.
 4. Aportar idees i saber-les integrar en el treball conjunt de l'equip.
 5. Comprendre el procés d'inclusió educativa per analitzar la pràctica docent i el context institucional que l'engloba.
 6. Comprendre les necessitats de les famílies dels estudiants amb necessitats educatives específiques per aplicar estratègies d'intervenció i d'orientació i afavoridores de la inclusió educativa i social.
 7. Conèixer les diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge dels estudiants per aplicar els recursos i serveis educatius que millorin l'atenció a la diversitat educativa i social.
 8. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 9. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

BLOC A: CAPACITATS SENSORIALS: AUDICIÓ

1. EL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS SENSORIALS: AUDICIÓ

1.1 Bases neurofisiològiques i funcionals del sistema sensorial auditiu.

1.2. Detecció i diagnòstic.

2. LES AJUDES TÈCNIQUES

2.1 Audiòfon

2.2 Implant coclear

2.3 Emissores remot

3. LES RESPOSTES EDUCATIVES

3.1 La família

3.2 L'escola

3.2.1 Estratègies metodològiques

3.2.2 Paper dels serveis educatius en el procés escolarització de l'alumnat: CREDA

 

BLOC B: CAPACITATS SENSORIALS: VISIÓ

1. EL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS SENSORIALS: VISIÓ

1.1 Sistema sensorial visual i percepció visual

1.2. Detecció i diagnóstic

1.3 Desenvolupament perceptiu de l’alumnat.

1.4. Comunicació i desenvolupament lingüístic.

1.5. Desenvolupament cognitiu.

1.6. Desenvolupament personal, emocional, familiar i social.

2. LES RESPOSTES EDUCATIVES

2.1 Avaluació de les necessitats educatives.

2.2. Suports per a la inclusió: estratègies metodològiques.

2.4. Estratègies comunicatives i d'accés a la informació i l'aprenentatge afavoridores per a la inclusió: Tiflotecnologia

2.5. Paper dels serveis educatius en el procés escolarització de l’alumnat: CREDV


Metodologia

El plantejament metodològic sota el principi de la multivarietat d’estratègies metodològiques ha de facilitar la participació activa i la construcció del procés d’aprenentatge per part de l’alumne. En aquest sentit, es plantejaran sessions presencials i virtuals magistrals, activitats que permetin el treball en petit grup mitjançant l’aprenentatge cooperatiu i es potenciarà el treball autònom. El docent en aquest plantejament metodològic ha de donar suport constant a l’alumne, facilitant els mitjans i recursos necessaris per tal de mediar en el seu procés d’aprenentatge. Les tutories en aquest context esdevindran una part fonamental de la metodologia de treball.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet la presentació dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants. 45 1,8
Tipus: Supervisades      
Tutories obligatòries de grup, treballs individuals i de grup obligatoris 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Lectures teòriques de textos, preparació de les proves, preparació i anàlisi dels casos, activitats complementàries 75 3

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura és continuada i es basarà en una prova escrita que tindrà un pes del 50% en la nota final de l’assignatura i en activitats/treballs pràctics (50% en la nota final). 

L'avaluació del treball de curs és grupal mentre que la de la prova escrita és individual. Pel que fa a les activitats pràctiques a classe, la seva avaluació pot ser individual i/o grupal.

Les estudiants que, havent estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació́ total de l'assignatura, podran presentar-se al procés de re-avaluació si la qualificació no supera el 3,5. En aquest cas, la nota màxima del bloc re-avaluat serà un 5. En cap cas, la re-avaluació serà considerada per pujar la nota obtinguda.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

Els resultats de l’avaluació de cadascuna de les evidències s’hauran de publicar en el campus virtual en el termini màxim de 15 dies després de la seva realització, i s’haurà d’oferir una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la seva publicació.

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un 0 com a nota de l’assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d’un treball individual a classe, el professor/a considera que unalumneestà intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació, i per tant, tindrà suspesa l’assignatura. L'assistència a les sessions presencials és obligatòria, l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80%. En cas contrari l'avaluació correspondrà a un NP.

El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., s’haurà de plantejar als/les professors/es del bloc corresponent.

La data prevista per l'avaluació serà el dia 18 de desembre de 2023 i la re-avaluació serà el dia 5 de febrer de 2024. El lliurament del treball de curs tindrà com a data límit el dia de l'avaluació de la prova escrita.

L’estudiant que s’hagi acollit a l’avaluació única realitzarà les següents evidències per ser avaluat amb el corresponent percentatge: treballs pràctics (10%), treball del curs (30%), prova escrita (50%) i una prova oral on es defensaran els treballs lliurats (10%). La data de l’avaluació i de la re-avaluació serà la mateixa que en el cas de l’avaluació continuada. S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada. La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pràctiques a classe 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Prova escrita 50 % 6 0,24 2, 5, 6
Treball del curs 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

Bibliografia

Albertí, M., Coronas, M., Gomar, C., Palmés, C., Romero,L., Rosell, C., Sadurní, N. A Ll. Andreu Barrachina (Coord). (2014). Atenció a l’alumnat amb discapacitat sensorial i motriu. Barcelona: Editorial UOC.

Arnaiz, P., Gracia, MD., Soto, J., Fonoll, J. y otros (2018). Tecnología accesible e inclusiva: logros, resistencias y desafíos. Murcia: Consejería de Educación Región de Murcia. 

Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) (2010). Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal. (https://e-aules.uab.cat/2020-21/pluginfile.php/959290/mod_resource/content/2/Protocol%20de%20deteccio%20i%20diagnostic%20GENCAT.pdf).

Cardona, M.C.; Gomar, C.; Palmés, C. i Sadurní, N. (2010): Alumnado con pérdida auditiva. Barcelona: Graó

CIDAT (2013). Accesibilidad de páginas Web ONCE 

Creda Jordi Perelló (2010). Els alumnes amb sordesa a l'escola. Cicle mig i superior d'Educació Primària. https://serveiseducatius.xtec.cat/creda-jordiperello/wp-content/uploads/usu975/2016/05/Dossier-CM-CS.png

 Llombart, C. (2013). Tinc un/a alumne/a sord/a a l'aula. Consorci d'Educació de Barcelona. http://www.xtec.cat/~cllombar/

Silvestre, N. (2010). Les famílies que tenen criatures amb necessitats educatives específiques: les famílies oïdores que tenen criatures sordes. Educar, 45 (1-17).

Talero Alvarado, A.F. (2020). Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles (APPS). Madrid:Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital España

Webgrafia:

https://agora.xtec.cat/credv/

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/indice.htm

https://books.google.es/books?id=T0TcYQDOo7UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

https://educacion.once.es/recursos-educativos


Programari

No s'utilitzarà