Logo UAB
2023/2024

Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys)

Codi: 102024 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil FB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ines Martinez Capon
Correu electrònic:
ines.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No es contemplen.


Objectius

 

Que l’estudiant conegui els processos desenvolupament i aprenentatge que tenen lloc a la primera infància, que identifiqui la interacció i comunicació social com un factor determinant i que contempli l’infant com un subjecte capaç.

Objectius:

 • Concebre l’infant de 0 a 6 anys com un subjecte actiu, protagonista del seu procés de desenvolupament i aprenentatge, que construeix els seus propis coneixements a partir de la interacció social en activitats conjuntes, pautades per la cultura i capaç d’adquirir nivells significatius d’autonomia.
 • Comprendre els processos de desenvolupament i aprenentatge que tenen lloc durant la primera infància (desenvolupament motor i esquema corporal; construcció d’una identitat personal i socialització; desenvolupament cognitiu i adquisició del llenguatge) i la funció que en aquests processos tenen les activitats pròpies de l’infància (rutines de cura personal i joc).
 • Realitzar observacions i entrevistes que permetin analitzar aspectes dels processos de desenvolupament i aprenentatge, de les activitats en les que participen els petits i de les interaccions que s’estableixen.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge en el període 0-6, en el context familiar, social i escolar.
 • Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Demostrar que coneix l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües i comunicació en contextos multiculturals i multilingües.
 • Demostrar que coneix l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de famílies.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 2. Actuar com a orientador de pares i mares amb relació a l'educació familiar en el període 0-6.
 3. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 4. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 5. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 6. Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge en el període 0-6, en el context familiar, social i escolar.
 7. Conèixer els fonaments d'atenció primerenca.
 8. Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 9. Demostrar que coneix l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües i comunicació en contextos multiculturals i multilingües.
 10. Demostrar que coneix l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 11. Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments de l'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre les processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 12. Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb els companys i altres professionals.
 13. Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de famílies.
 14. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 15. Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 16. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 17. Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 18. Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotriu i volitiva.
 19. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 20. Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 21. Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn a l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.

Continguts

1. Desenvolupament, aprenentatge, cultura i educació.
 • La conducta humana
 • Les grans perspectives teòriques en psicologia evolutiva i de l’educació
 • Funcions psíquiques elementals i superiors
 • Herència biològica, cultural i educació
 • Consciència i llenguatge
 • Desenvolupament i aprenentatge
 • Els contextos de desenvolupament i aprenentatge
 • El context familiar com a context natural de desenvolupament
2. Els processos de desenvolupament i aprenentatge en la infància: afectius, socials, cognitius, comunicatius, psicomotors.
 • Les diferències individuals en els processos de desenvolupament i aprenentatge
 • El nounat
 • Els processos psicomotors
 • Els processos afectius i socials
 • L’adquisició de normes i valors socials: els límits
 • El procés de construcció de la llengua escrita
 • Els processos cognitius
3. Les activitats d'ensenyament i aprenentatge a l’educació infantil.
 • Les marcs de criança
 • El joc
 • El desenvolupament del dibuix
 • Els contextos d'ensenyament i aprenentatge: família i escola
 • El maltractament infantil
4. Procediments de treball professional.
 • L’observació.
 • L’entrevista.

Metodologia

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats

Aprenentatge

Presencial en gran grup

30

S’introdueix els estudiants en una àrea del saber nova per a ells, s’ofereixen els marcs conceptuals necessaris per tal de facilitar la seva activitat autònoma i es dóna una visió global dels continguts del temari.

G.31. EI.17, EI.15, EI.12, EI.8, EI.9

Seminaris vinculats a les sessions expositives

60

Seminaris: es proposen dues línees de treball

 • Discussió de les lectures proposades
 • Seguiment dels treballs pràctics: la intenció és que els estudiants puguin identificar en una situació real, alguns dels aspectes del tema tractat.
  • Es posposen entrevistes a adults i a infants. Observació d’activitats de jocs i rutines quotidianes en el context familiar i escolar.
  • Preparació, seguiment, avaluació i exposició dels treballs.
  • Recerca de la informació necessària per la realització del treball.

EI.19, EI.10, EI.5, EI.18

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup y grup petit 110 4,4
Tipus: Supervisades      
Grup petit 90 3,6
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 100 4

Avaluació

L’estudiant haurà de demostrar que ha assolit les competències i els coneixements de l’assignatura. En tots els temes hi haurà unes lectures obligatòries i uns treballs pràctics. L’alumat haurà de demostrar en els lliuraments i exposicions dels treballs pràctics els seus avenços i al final de cada bloc hi haurà un control escrit individual que serà imprescindible aprovar. Les proves de control individuals tindran un pes del 60% i els treballs pràctics, realitzats en grup, representen el 40% de la qualificació final. Tant els treballs pràctics com els controls hauran de ser aprovats independentment. Si no és així, la nota final sera la mitja de les notes suspeses. Si l’estudiant no ha presentat alguna de les pràctiques quedarà com a "suspès".

Les proves individuals tindran lloc al desembre, març i juny.

Les proves de control es podran recuperar en una avaluació final al juny que equival a la reavaluació.

L'assistència al 80% de les classes és obligatòria. Aquesta assignatura no contempla l'avaluació única.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua vehicular que consta a la guia docent. Per tant, en totes les activitats es tindrà en compte la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits.

 

 

Activitat d’Avaluació

 

% de la nota

Resultats

Aprenentatge

Treballs pràctics i exposicions (grupals)

Preparació, realització i anàlisi d’entrevistes i observacions ilaseva exposició a classe. Es faran els treballs pràctics en grup. 

 

40%

EI.19 

EI.10 

EI.5

EI.18 

Proves de control (individuals)

Proves escrites centrades en l'anàlisis de casos sobre els continguts bàsics impartits a classe i sobre les lectures obligatòries. Es faran en finalitzar el bloc 1, 2 i 3. Si es suspèn alguna d’aquestes proves es podrà recuperar en una darrera que tindrà lloc a finals de juny.

 

60%

G3.1

EI.15

EI.12

EI.8

EI.9

EI.17

En casde plagi, l'activitat resultarà suspesa.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves de control 60% 0 0 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21
Treballs pràctics en grup i exposicions 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Bibliografía de referència:

Bassedas, E.& Huguet, T.& Solé I. (1998). Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. Barcelona: Graó.

Bruner, J.& Linaza, A. (comp) (2002). Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza

Coll, C.& Marchesi, A.& Palacios, J. (comp) (1990). Desarrollo psicológico y educación. TomoI: Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza

Delval, J. (1998). El desarrollo humano. Buenos Aires: Siglo XXI.

Ferreiro, E.& Teberrosqui, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI

Gassier, J. (1990). Manual del desarrollo psicomotor del niño. Barcelona: Masson

Paniagua, G., Palacios, J. (2005). Educación Infantil: respuesta educativa a la diversidad. Madrid: Alianza.

Phillips, A. (2009). Saber dir no. Barcelona: La butxaca.

Talarn, A. (2009). Psicoanálisis al alcance de todos. Barcelona: Herder

Triadó, C. (1988). Psicología Evolutiva. Vic: Eumo.

Vigotski, L. (1988). Pensament i lenguatge. Vic: Eumo.

 

Revistes:

Col·lecció temes d’infància: Associació de Mestres Rosa Sensat i Diputació de Barcelona

Guix

Infància

Pàgines d'interès:

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya  http://www.xtec.cat/

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  http://www.educacion.es/portada.html

UNICEF  http://www.unicef.es

Associació de Mestres Rosa Sensat  http://www.rosasensat.org

Fundación Bernard van Leer, organización donante internacional, con sede en La Haya (Países Bajos) http://es.bernardvanleer.org


Programari

Sense especificar.