Logo UAB
2023/2024

Pràcticum III

Codi: 102020 Crèdits: 14
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OB 3 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Isabel Garcia Gracia
Correu electrònic:
maribel.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És recomanable haver fet els pràcticums I i II.

Per a poder cursar aquesta assignatura és imprescindible disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. És responsabilitat de l'alumne/a demanar-lo per poder-lo aportar al centre abans d'iniciar el període de pràctiques.


Objectius

Contextualització:

Les pràctiques de tercer (Practicum III) estan pensades perquè l'alumnat adquireixi una visió general del cicle 3-6 d’Educació Infantil i dels processos educatius que tenen lloc en el mateix. El contingut d’aquestes pràctiques se centra en el coneixement i la intervenció docent a l’aula.

Aquesta assignatura està impartida per professorat de les diferents àrees de didàctica: Ciències Socials, Expressió Musical, Expressió Plàstica, Expressió Corporal, Ciències Experimentals, Matemàtica, Llengua i Psicologia Evolutiva. El seu disseny i ubicació al Pla d’Estudis permet que es relacioni amb les següents assignatures:

 • Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil I i II
 • Educació de les arts visuals en Educació Infantil I i II
 • Didàctica de la Música a l'etapa d'Educació Infantil I
 • Didàctica de la Llengua escrita i la Literatura en Educació Infantil
 • Les matemàtiques en el currículum d’Educació Infantil
 • Educació Corporal i Psicomotriu en els centres d’Educació Infantil I

Objectius:

 1. Conèixer la realitat educativa d’una escola d’Infantil i Primària. 
 2. Observar, analitzar i descriure els elements organitzatius d’una aula d'educació infantil.
 3. Dissenyar i aplicar una seqüència educativa adequada a la realitat estudiada.
 4. Analitzar i reflexionar sobre la pròpia tasca docent.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge per mitjà del domini de tècniques i estratègies necessàries.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de famílies.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

 1. Ajustar la proposta didàctica que realitza al moment maduratiu dels infants als que va destinat.
 2. Aplicar destreses i habilitats que afavoreixi la interacció la convivència i la comunicació entre els infants.
 3. Assistir al major nombre possible de reunions de programació i coordinació del centre.
 4. Comunicar informacions, fets i esdeveniments viscuts a l'aula i al centre amb cura i respecte cap a la privacitat de les persones.
 5. Descriure reflexivament la dinàmiques de les diferents reunions i esdeveniments on s'ha participat.
 6. Detectar les situacions de conflicte i actuar d'acord amb els criteris de mediació.
 7. Dissenyar i aplicar accions que enforteixin les debilitats identificades per millorar el seu desenvolupament professional.
 8. Dissenyar, aplicar i avaluar una seqüència d'aprenentatge que respecti la globalitat i singularitat de cada infant.
 9. Establir relacions i connexions entre els temes teòric treballats a la facultat i el que observa durant l'estada de pràctiques.
 10. Fer propostes de projectes atenent a la diversitat del context escolar.
 11. Gestionar i conduir alguna activitat en grup, vetllant que es doni una bona interacció i comunicació entre els infants participants.
 12. Identificar fortaleses i debilitats i marcar-se fites personals en l'àmbit socio-emocional.
 13. Observar i intervenir en el major nombre possible de situacions escolars on participin familiars dels alumnes.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 19. Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula i dels documents del centre.
 20. Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula per fer una proposta de seqüència d'aprenentatge adaptada a l'entorn específic i innovadora.
 21. Recollir i analitzar per escrit de forma periòdica les impressions i reaccions personals de la seva estada a l'escola.
 22. Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte envers els altres
 23. Reflexionar oralment i per escrit sobre la pròpia intervenció didàctica.
 24. Relacionar oral i per escrit l'observació realitzada a l'aula i la proposta de seqüència a aplicar amb els elements teòrics de diferents assignatures del grau.
 25. Utilitzar adequadament el llenguatge oral, corporal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual, etc. en l'aplicació de la seqüència d'aprenentatge.
 26. Utilitzar correctament el llenguatge escrit per a descriure i comunicar les vivències i aprenentatges del pràcticum a través de la memòria.
 27. Utilitzar els resultats de l'anàlisi realitzats per prendre decisions de la seva actuació docent.
 28. Utilitzar les fitxes d'observació per fer el seguiment educatiu de l'infant.

Continguts

1. La professió de mestre de parvulari: funcions, estratègies, tècniques i actituds professionals.

2. Anàlisis dels processos de comunicació i interacció a l’aula.

2.1 Estudi d’intervencions per a l’aprenentatge a l’aula

2.2 Reflexió sobre metodologies que promouen la cooperació i l’autonomia en l’ aprenentatge

2.3 Anàlisis de l’atenció a la diversitat de ritmes d’aprenentatge.

2.4 Valor de la inclusió com estratègia d’aprenentatge.

3. Anàlisis de la funció tutorial: organització i gestió d’aula.

4. Anàlisi de pautes de convivència, plantejaments i estratègies de resolució de conflictes.

5. Anàlisis del currículum d’Educació Infantil (3-6 anys).

6. Contextualització, disseny, aplicació i avaluació d’una seqüència d’aprenentatge.

7. Autoanàlisis i autoregulació de la pròpia pràctica i processos d’aprenentatge.


Metodologia

Les activitats dels seminaris són del tipus: intercanvi, discussió i avaluació dels processos dissenyats en petit grup. Assitència a conferències i tallers sobre temes específics del pràcticum. Tutories en petit grup sobre el disseny de la seva seqüència didàctica. Exposicions orals de treballs i conclusions.

Les activitats realitzades al centre són del tipus: observació, elaboració d’informes, anàlisi de documents. Estudi de les situacions quotidianes al centre educatiu: tipus d’activitats i dinàmiques. Elaboració del diari de camp i notes d’observació. Intercanvi d'impressions i reajustos amb la mestra d'aula. Aplicació de la seqüència didàctica dissenyada (entre 6 i 8 sessions aplicades en el segon periode intensiu).

Les activitat que es realitzen de forma autònoma són del tipus: Lectura de bibliografia recomanada. Anàlisi i estudi de la realitat escolar. Disseny d’una seqüència didàctica. Reflexió de la implementació. Elaboració de la memòria final. Preparació d’exposicions orals.

Al final de curs, hi haurà una activitat col·lectiva de posada en comú de les experiències i competències adquirides en  aquest pràcticum.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris de grup, exposició de materials i tutories individuals 25 1 4, 9, 12, 20, 22, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Estada al centre d'educació Infantil 245 9,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 25, 28
Tipus: Autònomes      
Lectura i escriptura dels documents, la memòria i la presentació final 80 3,2 7, 23, 26

Avaluació

L'avaluació consta de tres indicadors: Memória de pràctiques, Participació en els seminaris (grup) i les tutories individuals i Informe avaluatiu del centre.

Les activitats d'avaluació d'aquesta assignatura, que són individuals, no són recuperables. Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar cadascun dels indicadors per separat. Un resultat < 5 (sobre 10) a la memoria, a l'informe o a la participació als seminaris indica que cal repetir el pràcticum III.

En el cas que se suspengui un bloc d’activitats i la mitjana amb la resta de blocs fos superior a 5, per defecte la qualificació final de les pràctiques serà de 4.

L'assistència als seminaris de treball a la Facultat és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 90% de seminaris, en cas contrari es considerarà no presentat.

L'assistència presencial a l'Escola en horari complert és requisit imprescindible (generalment de 9 a 17h, en funció de l'horari de l'escola). Cal haver estat un mínim de 245h. al centre.

La memòria final s’entregarà pel Moodle en la data que s'anunaciarà en iniciar-se l'assignatura, i el feed-back del tutor/a també es realitzarà per aquesta aula virtual.

Els resultats de cada una de les avaluacions es retornaran a l'alumnat en el termini màxim de 4 setmanes després de la seva entrega, i s’oferirà una data de revisió en els dies següents a la seva publicació.

 

IMPORTANT: En qualsevol moment de l'estada a l'escola, aquesta pot elaborar un informe justificat on s'evidenciï que l'alumne no pot continuar fent les pràctiques. Si això passa, aquest alumne suspendrà automàticament el pràcticum (la nota numèrica que els hi quedarà serà un 3).

L'alumne/a que abandoni les pràctiques injustificadament tindrà una qualificació de 0.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà encompte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L'alumnat hade ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Recordem que, en el cas de la llengua catalana, a 1r i 2n curs es demana que l'estudiant tingui una competència lingüística equivalent al Nivell 1 per a Mestres d'Educació Infantil i Primària; i que a partir del 3r curs del Grau l'estudiant haurà d'haver mostrat una competència equivalent al Nivell 2 per a Mestres d'Educació Infantil i Primària (més informació sobre aquests nivells a http://www.uab.cat/web/els-estudis/-competencia-linguistica-1345698914384.html).

Per aprovar aquesta assignatura cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Es podrà suspendre la memòria escrita si presenta errors lingüístics i formals.

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero en tot el bloc on es situï el treballEn el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat de qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes. Volem recordar que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, és adir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. (veure documentació de la UAB sobre el plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

L’alumnat ha de mostrar una actitud compatible amb la professió. Si no és així, en qualsevol moment de l'estada al centre de pràctiques, o la universitat pot decidir que l’alumne/a no pot continuar l’estada al centre. En aquests casos la  mentora i la tutora elaboraran un informe de pràctiques justificat on s'evidenciï que l'alumne no pot continuar fent les pràctiques. Si això passa, aquest alumne suspendrà automàticament el pràcticum (la nota numèrica que quedarà serà un 3 i no podrà optar a reavaluació). 

L’alumnat ha de complir amb el marc regulador de les pràctiques https://www.uab.cat/web/practicum/normativa-1345881466711.html. En aquest sentit no es pot repetir centre de pràctiques en dos pràcticums diferents. Tampoc es pot fer les pràctiques a un centre on hi ha familiars de primer ordre o on es treballa sense autorització de la coordinació de la universitat https://www.uab.cat/doc/RegulacioPractiquesBOEDOC. 

El calendari de l’estada de pràctiques als centres, dels seminaris i alguns aspectes de la memòria d’aquest pràcticum pot variar per aquells estudiants que el fan vinculat a una estada Nacional o Internacional a través del programa propi UAB (Bressola, Richmond, Munich...), un ERASMUS o SICUE.

Seguint la normativa acadèmica, aquesta assignatura no contempla la possibilitat d'avaluació única.

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe (del mestre de l'escola) sobre l'estada al centre 33,3% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28
Memòria final 33,4% 0 0 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28
Tutories, seminaris i mostra de materials 33,3% 0 0 4, 5, 7, 9, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 27

Bibliografia

Abelleira Bardanca, A. i Abelleira Bardanca, I. (2020). El latido de un aula infantil. Elogio de la cotidianidad. Octaedro-Rosa Sensat. 

Blanch, S., Pérez, E. i Silvente, J. (2016). Com citar i referenciar en els textos acadèmics i científics. Bellaterra: Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperat de https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Escamilla, A. (2011, 2ª ed). Las competencias en la programación de aula. Barcelona: Graó.

Cubero, R. (2001): Maestros y alumnos conversando: el encuentro de las voces distantes. Investigación en la escuela, 45, 7-19.

Departament d'Ensenyament (2016). Currículum i orientacions educació infantil segon cicle. Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf

Departament d'Ensenyament (2020)Orientacions per a l'avaluació educació infantil segon cicle.  Generalitat de Catalunya. Recuperat de. http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/orientacions-avaluacio-infantil-2cicle

Hernández, F. i Ventura, M. (2008). La organizacion del curriculum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona: Octaedro.

Kliass, S. (2020). L'art de posar límits. ING Edicions.

Martín, X. (2006). Investigar y aprender cómo organizar un proyecto. Barcelona: Horsori.

Mercer, N. (2001): Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos. Barcelona: Paidós.

OECD (2010): La naturalesa de l'aprenentatge: Utilitzant la recerca per inspirar la pràctica.. Traducció en català disponible en: https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental5/wp-content/uploads/usu1111/2019/03/The_Nature_of_Learning-Practitioner_Guide-CAT.pdf

Pozuelos, F. (2007). Trabajopor proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias. MCEP.

Sanmartí, N. (2007): Evaluar para aprender. 10 Ideas clave. Barcelona: Graó.

Revistes:

Aula d'Innovació Educativa (Graó)

Guix d’Infantil (Graó)

In-fàn-cia (Rosa Sensat)

Perspectiva escolar (Rosa Sensat)

Web d'interès:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/edinfantil

 Xarxa Territorial d'Educació Infantil de Catalunya 0-6.  http://xarxaterritorial.blogspot.com/

 

 


Programari

No es requereix programari específic.