Logo UAB
2023/2024

Pràcticum IV

Codi: 102019 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Isabel Garcia Gracia
Correu electrònic:
maribel.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És recomanable haver fet abans els Pràcticum I, II i III d'Infantil.

Per a poder cursar aquesta assignatura és imprescindible disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. És responsabilitat de l'alumne/a demanar-lo per poder aportar-lo al centre abans d'iniciar el període de pràctiques.


Objectius

Les pràctiques de quart (Practicum IV) estan pensades perquè l’alumnat conegui i s’integri en un projecte d’intervenció dissenyat entre l’escola i la facultat. Els projectes es duran a terme tant a l’Escola Bressol, com al Parvulari. L’alumnat haurà de dissenyar i dur a terme un projecte educatiu dins el centre.

Aquesta assignatura està impartida per professorat de les diferents àrees de didàctica: Ciències Socials, Expressió Musical, Expressió Plàstica, Expressió Corporal, Ciències Experimentals, Matemàtica, Llengua i literatura; i també de Psicologia Evolutiva i de Pedagogia aplicada. El seu disseny i ubicació al Pla d’Estudis permet que es relacioni amb les assignatures cursades al llarg de tot el grau.

Objectius

 1. Conèixer la realitat educativa d’una Escola Bressol o un parvulari. 
 2. Analitzar la realitat de l’escola i dissenyar un projecte d’intervenció adequat.
 3. Dur a terme el projecte dissenyat i avaluar el procés.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Demostrar que coneix l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Demostrar que coneix l'evolució de models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de famílies.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Acceptar la diversitat cultural i lingüística de l'aula i actuar amb respecte.
 2. Assistir al major nombre possible de reunions de programació i coordinació del centre.
 3. Compartir el coneixement específic amb altres professionals per assegurar una solució o producte millor.
 4. Construir guies i pautes d'observació.
 5. Descriure reflexivament la dinàmiques de les diferents reunions i esdeveniments on s'ha participat.
 6. Detectar les situacions de conflicte i actuar d'acord amb els criteris de mediació.
 7. Dissenyar i aplicar accions que enforteixin les debilitats identificades per millorar el seu desenvolupament professional.
 8. Dissenyar, aplicar i avaluar una seqüència d'aprenentatge que respecti la globalitat i singularitat de cada infant.
 9. Donar respostes integrades i complexes davant els fenòmens educatius.
 10. Executar i avaluar el propi disseny docent.
 11. Fer propostes d'activitats didàctiques i avaluatives diverses i d'acord amb els valors enunciats.
 12. Fer propostes de projectes atenent a la diversitat del context escolar.
 13. Fer un estudi de les raons i avantatges d'innovar a l'escola i debatre-ho amb els companys a una seminari.
 14. Identificar fortaleses i debilitats i marcar-se fites personals en l'àmbit socio-emocional.
 15. Mostrar que coneix els plans de millora del centre.
 16. Observar i intervenir en el major nombre possible de situacions escolars on participin familiars dels alumnes.
 17. Participar activament en les reunions entre agents de l'escola, universitat i estudiants.
 18. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 19. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 20. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 21. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 23. Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula i dels documents del centre.
 24. Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula per fer una proposta de seqüència d'aprenentatge adaptada a l'entorn específic i innovadora.
 25. Recollir i analitzar per escrit de forma periòdica les impressions i reaccions personals de la seva estada a l'escola.
 26. Usar les noves tecnologies en el disseny de les activitats i en el informe oral final del pràcticum.
 27. Utilitzar els resultats de l'anàlisi realitzats per prendre decisions de la seva actuació docent.

Continguts

1.- Anàlisi i diagnosi
Observar i detectar possibles necessitats o millores a l’escola, cicle o aula.
Consensuar una proposta d’acord amb l’escola i el tutor/-a de la universitat.
Acordar els objectius del projecte

2.- Conceptualització i disseny
Redactar el marc conceptual que justifica la proposta
Dissenyar el projecte
Elaborar el cronograma del projecte

3.- Ús d'un llenguatge oral i escrit català adequat al context acadèmic

4.- Desenvolupament i experimentació
Descriure la posada en pràctica del projecte
Reflexionar sobre el procés i el progrés
Avaluar el projecte en relació als objectius proposats

5.- Reflexió i valoració profesional
Autoanàlisi i autoregulació de la pròpia pràctica i processos d'aprenentatge
Assenyalar possibles implicacions de l’experiència per la futura pràctica professional


Metodologia

 

Activitat i dedicació

Descripció de les activitats

Seminari i tutories individuals

22 hores

Reunions de preparació del pràcticum. Seminaris d'intercanvi, discussió i avaluació dels processos dissenyats en grup. Conferències i tallers sobre temes específics del pràcticum. Tutories individuals. Preparació dels documents derivats de la modalitat de projecte de pràcticum.
Exposicions orals de treballs, valoracions i conclusions.

Estada al centre de pràctiques

203 hores

Observació de les diferents realitats del centre educatiu, elaboració d'informes, anàlisi de documents.
Estudi de les situacions quotidianes en el centre educatiu i intercanvis amb el professorat del centre.
Col·laboració en la realització de les activitats d'aula i amb l'equip docent i la direcció del centre.
Negociació per a la definició i la realització del projecte de pràctiques (Modalitat A, B o C).
Realització de les tasques derivades de la modalitat de projecte de pràcticum.
Inclou el seguiment de les activitats que realitza el grup de referència a l'escola i les activitats que realitza el tutor / a fora de l'aula: reunions, entrevistes, programació ...
Elaboració del diari de camp i notes d'observació.

Activitat autònoma

75 hores

Lectura de bibliografia recomanada.
Anàlisi i estudi de la realitat escolar
Disseny del projecte d'intervenció (Modalitat A, B o C). 
Elaboració de la memòria o dossier final.
Preparació d'exposicions orals.

Total 300 h

 

Modalitat A: Unitat de programació (sempre adaptada al tarannà de l’escola o més innovadora)

Modalitat B: Intervenció vinculada al projecte de centre

Modalitat C: Aprenentatge i Servei

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estada al centre de pràctiques 203 8,12 8
Seminari i tutories individuals 22 0,88 4
Tipus: Autònomes      
Activitat autònoma 75 3 25

Avaluació

L’avaluació consta de tres indicadors que són individuals:

1. Memòria de pràctiques individual  (33,3%)

2. Seminaris i presentació pública (33,4%) en base a la participació als seminaris (60%) i les activitats de tancament de PIV (40%).

3. Informe del centre (33,3%)

Per superar l’assignatura s’han d’aprovar cadascun dels indicadors per separat. Un resultat < 5 (sobre 10) a la memòria, a l’informe o a la participació - presentació pública als seminaris indica que cal repetir el pràcticum IV.

En el cas que se suspengui un bloc d’activitats i la mitjana amb la resta de blocs fos superior a 5, per defecte la qualificació final de les pràctiques serà de 4.

La memòria de pràctiques es lliurarà a través del moodle de l'assignatura. En cas que calgui fer-ne una reavaluació, s’haurà d’entregar com a màxim dues setmanes més tard. L’estada a l’escola i els seminaris i presentació pública de l’assignatura no es poden recuperar.

L’assistència als seminaris és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 90% de seminaris, en cas contrari es considerarà no presentat i suspés.

L’assistència presencial a l’escola és requisit imprescindible. Cal haver estat un mínim de 203h. al centre.

“L’alumnat ha de mostrar una actitud compatible amb la professió. Si no és així, en qualsevol moment de l'estada al centre de pràctiques, o la universitat pot decidir que l’alumne/a no pot continuar l’estada al centre. En aquests casos la  mentora i la tutora elaboraran un informe de pràctiques justificat on s'evidenciï que l'alumne no pot continuar fent les pràctiques. Si això passa, aquest alumne suspendrà automàticament el pràcticum (la nota numèrica que els quedarà serà un 3, i no podrà optar a reavaluació).

L'alumne que abandoni les pràctiques injustificadament tindrà una qualificació de 0.

Els resultats de cada una de les avaluacions es retornarana l'alumnat en el termini màxim de 4 setmanes després de la seva entrega, i s’oferirà una data de revisió en els dies següents a la seva publicació.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Una memòria amb greus errors ortogràfics o sintàctics suspendrà l'assignatura. 

També, l'estudiant ha de mostrar competències personals i prosocials com: respecte, cooperació, empatia, ús adequat del mòbil, puntualitat, no jutjar, argumentar, etc.

Qualsevol plagi en els treballs entregats suposarà suspendre l'assignatura.

L’estudiant ha de complir amb el marc regulador de les pràctiques https://www.uab.cat/web/practicum/normativa-1345881466711.html. En aquest sentit, no es pot repetir centre de pràctiques en dos pràcticums diferents. Tampoc es pot fer les pràctiques a un centre on hi ha familiars de primer ordre o on es treballa sense autorització de la coordinació de la universitat, tal i com estableix la normativa.  https://www.uab.cat/doc/RegulacioPractiquesBOEDOC

Per poder adaptar el calendari o fer les pràctiques al lloc de treball, cal complir els criteris que estableix la normativa i sol·licitar-ho a través dels procediments de la Facultat informats al web.

El calendari de l’estada de pràctiques als centres, dels seminaris i alguns aspectes de la memòria d’aquest pràcticum pot variar per aquells estudiants que el fan vinculat a una estada Nacional o Internacional a través del programa propi UAB (Bressola, Richmond, Munich...), un ERASMUS o SICUE.

Seguint la normativa acadèmica, aquesta assignatura no contempla la possibilitat d'avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del centre 33,3% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Memòria de pràctiques 33,4% 0 0 4, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27
Seminaris i presentació pública 33,3% 0 0 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 26

Bibliografia

La bibliografia es presenta tenint en compte la perspectiva de gènere.

Departament d'Ensenyament (2016). Currículum i orientacions educació infantil segon cicle. Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf

Departament d'Ensenyament (2020)Orientacions per a l'avaluació educació infantil segon cicle.  Generalitat de Catalunya. Recuperat de. http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/orientacions-avaluacio-infantil-2cicle

Edo, M. & Blanch, S. (2016). El patio de los deseos. Un proyecto de aprendizaje y servicio. En: J. Gairín & I. Vizcaíno. Manual de Educación Infantil. Orientaciones y Recursos (0-6 años). (pp.1-11). Barcelona: Wolters Kluwer. En línea mediante suscripción en la plataforma digital ebiblox.

Hernández, F. i Ventura, M. (2008). La organizacion del curriculum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona: Octaedro.

Martínez, M. (2008). Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades. Barcelona: Octaedro.

Martínez, M. (2009). Aprendizaje servicio. Bases conceptuales y sentido formativo. En M. Raposo, M.E. Martínez, J. Fernández, L. Lodeiro, A. Pérez (coor.) Actas X Symposium Internacional El Practicum y las Prácticas en empresas en la formación universitaria. (pp. 23-34). Poio: Galicia.

Palou, S. (2004). Sentir i créixer. El Creixement emocional en la infància. Barcelona: Graó.

Puig, J.M., Batlle, R., Bosch, C. & Palos, J. (2007). Aprendizaje-servicio. Educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.

Tapia, N. (2006). Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles. Buenos Aires: Ciudad Nueva.

Tapia, N. (2009). Fortalezas y debilidades de la labor del voluntariado universitario en América Latina. Ponencia presentada en el Seminario Internacional Políticas e instrumentos de Gestión para Potenciar el Voluntariado Universitario. REDIVU, Universidad Autónoma de Madrid 16-18 de noviembre de 2009. Disponible en:  http://www.redivu.org/eventos_congresos.html

 

Altra bibliografia específica es facilitarà en funció del projecte a realitzar.


Programari

No es requereix programari específic.