Logo UAB
2023/2024

Infància, salut i alimentació

Codi: 102005 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil FB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Monica Pujol Canadell
Correu electrònic:
monica.pujol@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Monica Pujol Canadell

Prerequisits

No aplica.


Objectius

L'assignatura d'Infància, Salut i Alimentació és important per a la formació dels Graduats en Educació Infantil.

Els objectius de l'assignatura són:

• Conèixer els temes bàsics de la salut i de l'alimentació infantil

• Conèixer com dur a terme una bona educació en la salut des dels primers anys de l'etapa en educació infantil

• Conèixer els principis bàsics de nutrició i alimentació

• Conèixer l'organització general del cos humà


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els professionals especialitzats per solucionar aquests trastorns.
 • Conèixer els principis bàsics d'un desenvolupament i comportament saludables.
 • Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments de dietètica i higiene infantil.
 • Detectar carències afectives, alimentícies i de benestar que pertorbin el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.
 • Identificar trastorns en la son, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Comprendre que determinades actituds individuals poden tenir efectes en la salut de les persones que ens envolten i fomentar pràctiques responsables.
 3. Conèixer els principals hàbits per mantenir una bona higiene infantil.
 4. Conèixer els principis bàsics de la fisiologia humana, incloent el creixement i desenvolupament infantil i la diversitat humana.
 5. Conèixer els principis bàsics de la nutrició i de la composició d'una dieta equilibrada.
 6. Conèixer els recursos i xarxes que existeixen per establir col·laboracions entre els professionals de la salut i els educadors.
 7. Conèixer les bases d'una alimentació saludable.
 8. Detectar carències afectives, alimentàries i de benestar que pertorbin el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.
 9. Entendre que la promoció de la salut en els nens inclou a tota la família.
 10. Identificar trastorns en la son, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual.
 11. Ser conscient de la renovació constant del coneixement científic relacionat amb la salut i comprendre la importància de la permanent actualització i de la formació continuada.

Continguts

Principis bàsics de la fisiologia humana. Diversitat humana. Creixement biològic i desenvolupament infantil. Audició i visió. Retard del desenvolupament.

Principis bàsics de la nutrició. Classificació de nutrients. Necessitats calòriques. Dieta equilibrada. Transtorns de l'alimentació: malnutrició, obesitat, càries dental.

Principals alteracions de la salut en la infància. Transtorns del son i transtorns psicomotors.

Hàbits d'higiene i comportaments saludables. Prevenció de malalties.


Metodologia

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa que s’ha planificat la metodologia de l’assignatura.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El professorat haurà de destinar aproximadament uns 15 minuts d’alguna classe a permetre que els seus estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 20 0,8 2, 3, 4, 6, 8, 11
Seminaris 10 0,4 2, 3, 4, 6, 8, 11
Tipus: Supervisades      
Avaluació 5 0,2 2, 3, 4, 6, 8, 11
Tutories 15 0,6 2, 3, 4, 6, 8, 11
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 50 2 2, 3, 4, 6, 8, 11

Avaluació

Per a poder aprovar l’assignatura s’ha d'obtenir una nota mitjana mínima de 5.

En aquesta nota es comptarà la nota mitjana dels controls (individuals i en format tipus test) sempre i quan aquesta sigui igual o superior a 4 (per a ser considerada en el càlcul de la mitjana dels controls la nota minima de cada control haurà de ser de 4). L'examen final serà el 12 de juny del 2024. El 26 de juny hi haurà un control de recuperació, per a l'alumnat que hagi suspès o no s'hagin presentat a algun dels dos controls.

Es realitzaran 10 hores de seminari al llarg de l'assignatura. Tot i que la metodologia de treball en cada un d'ells pot ser individual o en grup, s'haurà de lliurar un document final per a la seva avaluació individual. La mitjana de les activitats derivades dels seminaris haurà d'assolir el 4 per poder ser considerada de cara a la nota mitja final de l'assignatura. 

En relació a les evidències de les activitats realitzades a les classes presencials, aquestes només es recolliran durant el període indicat pel professor. Per aquestes evidències no hi haurà recuperació.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bondomini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a consideraque no compleix aquests requisits.

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, tant de teoria com de seminaris. En cas contrari es considerarà No Presentat. També s’obtindrà la qualificació No Presentat si no es presenta a cap dels dos controls.

Les activitats realitzades a l'aula s'entregaran al llarg del semestre i seran retornades en un període no superior a un mes. Es farà servir preferencialment les eines d'entrega on-line disponibles al Campus Virtual, però els seminaris també hi haurà lliuraments presencials al final de la sessió.

Durant la realització del controls d’avaluació, la còpia d'un altre company resultarà amb la qualificació d’un zero a l'activitat. En cas de reincidència, se suspendrà tota l'assignatura.

En l’avaluació d’activitats autònomes, la còpia o plagi de material constitueix una infracció greu, que resultarà amb la qualificació d’un zero a l'activitat. En cas de reincidència, es suspendrà tota l'assignatura.

Avaluació única: Tindrà lloc el 12 de juny de 2024, hi haurà un examen presencial en el que s'avaluarà el contingut teòric de tot el curs (80% de la nota) i es lliuraran totes les activitats dels seminaris de manera individual (20% de la nota) a través del campus virtual.  La nota mínima per poder fer mitjana de l'examen i els lliuraments dels seminaris ha de ser igual o superior al 4 en cadascuna de les parts. El 26 de juny hi haurà un control de recuperació, per a l'alumnat que hagi suspès l'examen de teoria.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de la primera part del temari (individual) 40% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 10
Control de la segona part del temari (individual) 40% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 10
Recull d'evidències de les activitats realitzades a les classes presencials (les activitats plantejades a classe seran individuals i les de seminaris, poden ser tant individuals com en parelles) 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Cassan, A. (2009). El gran llibre del cos humà. (2ª edició). Barcelona: Ed. Parramón.

Chiras, D. D. (2015). Human Biology. (8th Edition). London: Jones and Bartlett Learning.

Generalitat de Catalunya. (1984). Educació per a la salut a l'escola. Orientacions i programes. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Estivill, E., Pin, G. (2016) Peditaría con sentido comun.(1ª Edición). Madrid: Debolsillo

Lissauer, T., Clayden, G. (2008). Texto ilustrado de Pediatría. (3ª Edición) Madrid: Elsevier España, S.L.

Organización Mundial de la Salud. Política de igualdad de genero. Recuperat de: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2680%3Agender-equality-policy&catid=3344%3Agender&Itemid=4017&lang=es

Stuart I.F. . (2008). Fisiología Humana. (10ª Edició).Madrid:Mac GRaw-Hill interamericana.

Omeda. Enfermedades infantiles. Recuperat de: https://www.onmeda.es/enfermedades/enfermedades_infantiles.html

Openstax Anatomy & Physiology. https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology(on-line open access)

 


Programari

No hi ha programari específic.