Logo UAB
2023/2024

Pràctiques externes

Codi: 101958 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500890 Genètica OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jessica Arribas Arranz
Correu electrònic:
jessica.arribas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es tracta d’una assignatura optativa de 12 ECTS, programada al quart curs del grau, i és requisit per sol·licitar plaça haver superat el primer curs i 120 crèdits dels tres primers cursos, estar matriculat en el moment de començar l’estada i haver abonat l’import de l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil prevista en la normativa de taxes.


Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es cursarà preferentment a quart curs o bé a l'estiu després d'haver finalitzat les activitats programades de tercer curs del grau.
Els objectius de l'assignatura són:
- Promoure la integració de l'estudiant en el món de l'empresa o en un grup de recerca, sigui en una entitat pública o privada.
- Aprendre i aplicar tècniques del camp de la Genètica que s'usen en algun àmbit industrial o en projectes concrets de recerca.
- Elaborar autònomament un informe sobre l'estada pràctica.


Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar el mètode científic a la resolució de problemes.
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Assumir un compromís ètic
 • Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 • Integrar coneixements i habilitats per a elaborar un treball acadèmic o professional relacionat amb la genètica.
 • Prendre decisions.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Raonar críticament.
 • Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Tenir capacitat d'organització i planificació.
 • Treballar en un context internacional.
 • Treballar individualment i en equip.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les llengües pròpies i en anglès.
 • Valorar la importància de la qualitat i de la feina ben feta.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Aplicar el mètode científic a la resolució de problemes.
 3. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 4. Assumir un compromís ètic
 5. Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
 6. Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar la creativitat.
 8. Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 9. Integrar i aplicar coneixements i capacitats en l'àmbit professional de la genètica.
 10. Prendre decisions.
 11. Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 12. Raonar críticament.
 13. Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
 14. Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 15. Tenir capacitat d'organització i planificació.
 16. Treballar en un context internacional.
 17. Treballar individualment i en equip.
 18. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les llengües pròpies i en anglès.
 19. Valorar la importància de la qualitat i de la feina ben feta.

Continguts

El contingut d'aquesta assignatura és variable, ja que dependrà de l'entitat en concret on es realitzi l'estada. Tot i així, el contingut guardarà sempre una estreta relació amb la Genètica. Per tal que es desenvolupi una activitat relacionada amb l'àmbit de la Genètica, el coordinador de les pràctiques haurà de donar el vistiplau de les pràctiques proposades pels estudiants. 

Hi ha dues modalitats de pràctiques:

 • Places oferides internament per la UAB, on els estudiants tindran un tutor acadèmic.
 • Places proposades per l'alumne, on els estdiants seran tutoritzats per un membre de l'equip docent de l'assignatura i per un tutor extern.  

Metodologia

L'assignatura es podrà cursar en tres períodes (estiu, primer i segon semestre). La durada de cada període es farà públic cada curs acadèmic en el web de la Facultat de Biociències. Al moment de triar el període, és necessari tenir en compte que la data de lliurament de la memòria sigui, almenys, 2 setmanes abans del tancament d'actes.

L’estudiant trobarà tota la informació general i específica per a cada titulació relativa a aquesta assignatura en la plana web de la Facultat titulada Pràctiques Acadèmiques de Grau i a la secció Pràctiques Acadèmiques en Entitats de l’espai virtual de cada grau. A més, la Facultat i/o el responsable de l’assignatura organitzaran cada curs una sessió informativa general destinada principalment als estudiants de tercer i quart curs dels graus de la Facultat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada pràctica 280 11,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

L'avaluació constarà de les següents parts:

1) Avaluació de la memòria final de l'estudiant (pes 40%). Aquesta serà avaluada per un membre de la comissió d'avaluació de l'assignatura.
2) Informe final emès pel Tutor Acadèmic o Tutor Extern (pes 60%). La nota del tutor és de la seva potestat i només podrà ser modificada en els casos que es presentin proves contundents sobre la seva imparcialitat.

- Indicadors per a l’avaluació de la memòria final (pes 40 %) 

· Grau d’acompliment de les instruccions d’elaboració de la memòria final i adequació dels continguts als diferents apartats.

· Recerca i selecció d’informació. Citació correcta de la bibliografia.

· Comunicació escrita.

· Capacitat de síntesi.

· Capacitat de valoració crítica.

· Es valorarà globalment la quantitat i la qualitat del treball realitzat.

· Es valorarà positivament l’ús correcte de l’anglès en la redacció de la memòria.

- Normativa per a l’elaboració de la memòria final

La memòria final és individual. L’extensió de la memòria final tindrà un màxim de 15 pàgines, sense incloure la portada. Estarà escrita en format Word o equivalent amb interlineat de 1,5, lletra tipus Verdana de mida 10 i s’indicarà el número de cada pàgina.

La memòria final ha de constar dels següents apartats:

· Portada:Títol, nom de l’estudiant, del(s) tutor(s) i de l’entitato grup de recerca, període de l’estada i data de lliurament al responsable.

· Índex

· Introducció teòrica sobre la línia de treball o tecnologia en la qual s’emmarca el treball realitzat. Es demana incloure referències bibliogràfiques. Objectius

· Descripció de l’entitat.

· Metodologies emprades per l’estudiant. Es demana incloure referències bibliogràfiques. Cronograma del treball realitzat.

· Descripció dels resultats.

· Aplicació de normatives, aspectes ètics i mediambientals, si s’escau.

· Bibliografia.

· ANNEX 1. Aquest annex de la memòria només s’ha de lliurar al responsable de l’assignatura o al membre de l’equip docent avaluador de la memòria i constarà de dos apartats:

  - Valoració sobre l’entitat o grup de recerca i suggeriments de millora.

  - Valoració personal sobre el que ha aportat l’estada a l’estudiant, tenint en compte el seu futur professional. 

La memòria final es lliurarà com a màxim 15 dies després d’haver acabat l’estada i no més tard de 15 dies abans del tancament d'actes al responsable de l’assignatura o al membre de l’equip docent, segons s’indiqui. En casos excepcionals, que han de ser autoritzats pel responsable de l’assignatura, aquest període pot estendre’s fins a un màxim de 30 dies.

Per poder ser avaluat, cal que el professor responsable de l'assignatura rebi l'informe d'avaluació del tutor i la memòria elaborada per l'estudiant. En cas de no acomplir algun d'aquests requisits,la qualificació de l'assignatura serà de "No avaluable".

El responsable de l’assignatura guardarà tota la documentació de l’avaluació durant 1 any per a possibles revisions o reclamacions.

El plagi total o parcial durant el desenvolupament de la memòria disminuirà la nota de la mateixa a un 0.

En la pàgina web de la Facultat "Pràctiques Acadèmiques en Entitats" i a l'espai virtual del Grau de Genètica es trobarà la Normativa de l'assignatura en la qual consten les instruccions per a l'elaboració de la memòria final.

*Avaluació única: Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació final del Tutor 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Memoria Final 40% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

La Bibliografia serà variable i es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada pràctica i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.

 


Programari

No hi ha programari específic.