Logo UAB
2023/2024

Gestiˇ de recursos humans a les administracions p˙bliques

Codi: 101878 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria MŔrida Iglesias Lucia
Correu electr˛nic:
merida.iglesias@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Cristina Manresa Llop

Equip docent extern a la UAB

Sra. Cristina Manresa

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

Els principals objectis de l’assignatura són:

 • Conèixer els diferents àmbits i possibilitats de treball que ofereixen les Administracions Públiques (AAPP)
 •  La tipologia de personal al servei de les Administracions Públiques.
 • Saber com es poden dimensionar i organitzar les plantilles de personal.
 • Sistemes de selecció a les AAPP, els procediments i requisits.
 • Aproximació a  les possibilitats de carrera professional en les AAPP
 • Sistemes d’avaluació de l’acompliment dels empleats públics
 • Identificar les competències professionals aplicades a les AAPP.
 •  Règim jurídic de les condicions de treball  dels empleats públics
 • La direcció pública professional .

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 6. Aplicar els diferents sistemes de gestiˇ de la seguretat p˙blica.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Prendre decisions relatives a les contingŔncies pr˛pies de la gestiˇ de riscos en sistemes p˙blics.
 11. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 18. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 19. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

BLOC 1

1.-  El marc normatiu de l'ocupació pública.

2.- Tipologia de personal al servei de l'ocupació pública.

3.- La direcció pública professional.

4.- Sistemes de selecció de personal i sistemes de provisió de lloc de treball.

BLOC 2

5.- Instruments de gestió de l’ocupació pública

6.- Drets i deures dels empleats públics.

7.- Sistema disciplinari i incompatibilitats

8.- Promoció i carrera del personal

BLOC 3

9.-  L’avaluació de l’acompliment

10.- Sistema retributiu: incentivació i productivitat.

11.- Els drets col.lectius a l'ocupació pública.

BLOC 4.

12.- Gestió de recursos en seguretat

13.- Gestió de dispositius de seguretat i grans esdeveniments

14.- Plans de treball en seguretat

15.- Transversalitat

16. -Gestió de conflictes


Metodologia

Llengua de docència: Castellà. 

La metodologia a seguir al llarg de la implementació de la docència serà mixta: explicació per part la persona docent i alhora interacció amb l’alumnat mitjançant el sistema de pregunta/resposta en les sessions de teoria. Als continguts pràctics, en canvi, hi haurà un clar protagonisme de l’alumnat, ja que la persona docent només oferirà les qüestions inicials i farà de suport al llarg del treball individual o en grup de l’alumnat.  Es tracta de fer un sistema simultani d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, que esdevé un tipus d’entrenament per a afrontar en les millors condiciones les proves de teoria i pràctica  de final de bloc.

En funció de la mida del grup,  també es pot fer la tècnica de dinàmica de grups amb portaveu per a valorar el treball en equip.

En cadascun dels blocs temàtics, es farà el mateix esquema:

 • Presentació amb esquema-guió
 • Destacar les qüestions bàsiques a aprendre.
 • Exposició de continguts.
 • Realització de supòsit pràctic.
 • Elements per al debat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
Classes te˛riques amb la participaciˇ de l'alumnat 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Resoluciˇ de sup˛sits prÓctics. Tutories amb l'alumnat 12 0,48
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi individual 94 3,76

Avaluaciˇ

Avaluació continuada

L'alumnat realitzarà proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà mitjançant l'aula Moodle relacionades amb els blocs del temari.

L'alumnat realitzarà dues avaluacions escrites, una corresponent als 3 primers blocs i una altra en relació amb el 4rt bloc. Aquesta prova pot ser oral a criteri del professor. Cada prova ha d'obtenir una nota de 3,5 com a mínim per poder sumar la nota obtinguda a les proves d'avaluació continuada (PAC)

Avaluació Única

L'alumnat que opti per l'avaluació única realitzarà una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliurarà la feina de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada o avaluació única), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en unconjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Això no obstant, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-aprovat, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a la coordinació del Grau.

Revisió

En el moment de fer cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Altres consideracions

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte davaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Les proves/exàmens poden ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

En cas que hi hagi la sospita de plagi, inclòs el tecnològic, el professor podrà verificar l'orginalitat de l'obra, inclòs mitjançant la realització de proves orals.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de lassignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

 

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita u oral que permeti valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. Bloc 4 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant dels tres primers blocs. 25 0 0 1, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 19
Resoluciˇ de casos prÓctics i realitzaciˇ de treballs 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

JAUREGUIZAR Y MORENO, E (2020). Manual práctico de Recursos Humanos en la Administración Pública, Dykinson.

RODRÍGUEZ VILLANUEVA, J. (2021), La estructuración de la función pública española: diseño, gestión y posibilidades de optimización.  Aranzadi

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel Y OTROS (2207), La función pública directiva en Francia, Italia y España, INAP.

URCELAY LECUE, M.C. (2020), Utilización abusiva de los contratos temporales en la función pública española. Revista Aranzadi Doctrinal.

FIGUEROA-HUENCHO, V de L; PLISCOFF-VARAS, C.H.; ARAYA - ORELLANA, J.P. (2014), Desafíos a la formación de los futuros directivos públicos del siglo XXI, Convergènciavol 21 (64), pg. 207 - 234

BRIONES GAMARRA, O. (2019), La obsoleta función directiva pública en España y su relación con un ¿marco normativo común?, Cuadernos de gobierno y administración pública, vol 6 (2), pg. 141 . 161, 2019

 


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365