Logo UAB
2023/2024

Seguretat ciutadana

Codi: 101875 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Grinyˇ i Mo
Correu electr˛nic:
carles.grinyo@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té pre-requisits. 

 


Objectius

Quan ens referim a la seguretat ciutadana dins les societats democràtiques, observem l’acció que porta a terme l’estat per tal d’assegurar la convivència pacífica, la utilització ordenada dels espais comuns, compatibilitzant-ne els usos, així com l’assegurament del respecte als drets i llibertats de tots els ciutadans/es, per tal d’evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus bens; tanmateix però, un concepte ampli de seguretat ciutadana pot acollir també molts camps de la prevenció i reacció a les seves amenaces.

La seguretat és una necessitat bàsica pel bon funcionament i pel desenvolupament de les societats humanes, immediatament desprès del tenir assegurades les necessitats fisiològiques que suposen la supervivència personal.

Encara que la matèria pugui centrar-se en el tractament i actuació dels cossos i forces de seguretat que tenen l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana en sentit estricte, els riscos que posen en joc la seguretat dels ciutadans, poden conformar un ampli ventall de supòsits en els que, segons sigui l’amenaça a vèncer, hi intervenen diferents agents (protecció civil, seguretat viària, bombers, exèrcit, intel·ligència, serveis públics d’atenció a les persones...).

Per aquest motiu la visió que es pretén conformar ha de pivotar de manera alternativa  entre la seguretat ciutadana en sentit estricte i la integralitat del concepte.  

 

Amb aquesta assignatura pretenem situar-nos en el context de la seguretat ciutadana tant a nivell integral com en sentit estricte.

Proporcionar elements de reflexió sobre la necessitat de la seguretat a les societats democràtiques per al seu òptim desenvolupament.

Conèixer el sistema de seguretat pública i els seus agents tant a nivell general com en el terreny dels cossos i forces de seguretat.

Apropar-nos a la normativa bàsica sobre seguretat ciutadana.

 

Observar l’aplicació directa de la seguretat ciutadana i la seva afectació en diferents camps de l’activitat habitual de la ciutadania (preservació de la seguretat de persones i bens, convivència, lluita contra la delinqüència, serveis públics d’atenció a les persones, qualitat de vida, seguretat vial i mobilitat). 


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Prendre decisions relatives a les contingŔncies pr˛pies de la gestiˇ de riscos en sistemes p˙blics.
 10. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 12. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 17. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

T1. SEGURETAT CIUTADANA. CONCEPTE.

T2. EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA.

T3. AGENTS DE L’AUTORITAT. ELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT.

T4. SISTEMES POLICIALS. EL SISTEMA ESPAÑOL. LA POLICIA A CATALUNYA.

T5. EL CÓDI DEONTOLÒGIC A LA POLICIA

T6. LEGISLACIÓ BÀSICA SOBRE SEGURETAT CIUTADANA.

T7. SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. POLICIA DE PROXIMITAT.

T8. LA COORDINACIÓ DELS SERVEIS DE SEGURETAT AMB ELS SERVEIS

      D’ATENCIÓ A LES PERSONES.

T9. SEGURETAT I QUALITAT DE VIDA.

T10. SEGURETAT VIAL I MOBILITAT.


Metodologia

 • Classes magistrals amb suport de TIC i participació activa dels estudiants.

 • Treballs individuals o en grup supervisats pel professor.

 • Estudi, lectures programades, realització, exposició i debat de treballs i casos pràctics de forma individual i/o en grup.

   

  LLENGUA DE DOCÈNCIA: ESPANYOL

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats Dirigides. Avaluaciˇ 4 0,16
Activitats dirigides. Classes magistrals 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 12 0,48
Tipus: Aut˛nomes      
Activitats aut˛nomes 94 3,76

Avaluaciˇ

AVALUACIÓ

 

AVALUACIÓ CONTINUADA

El sistema d’avaluació consistirà en:

-       Superar un examen final de tot el contingut de l’assignatura que suposa el 50% de la nota (existirà un examen parcial a la meitat del semestre que alliberarà matèria).

-       Entregar dos treballs individuals presentats per l’estudiant al professor (25% de la nota).

-       Realitzar pràctiques a classe, intervencions o reflexions de casos concrets individualment o en grup (25% de la nota).

Cada proba ha de tenir una nota de 3,5 como mínim per a poder sumar a l’avaluació continuada.

La nota per a aprovar l’avaluació continuada serà el resultat de la suma de l’examen, el treballs i pràctiques en el seu percentatge corresponent, sempre i quan s’obtinguin les notes mínimes exigides per a sumar. Per aprovar l’avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser de 5 o superior.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

Els estudiants que optin per l’avaluació única realitzaran una proba d’avaluació final de tot el contingut de l’assignatura (50% de la nota) i entregaran els dos treballs previstos de l’assignatura (50% de la nota).

 

La data per aquesta proba de l’assignatura serà la mateixa programada a l’horari per  l’últim examen d’avaluació continuada.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l’avaluació continuada.

 

La data per a l’entrega dels treballs de l’assignatura serà la mateixa que la programada a l’horari d’avaluació continuada.

 

Avaluació de l’alumnat en segona convocatòria o més

L’alumnat que repeteixi l’assignatura tindrà que realitzar les probes i exàmens programats i entregar el treball de l’assignatura en les dates indicades a l’aula Moodle.

 

Examen de Recuperació

L’alumne que no superi l’assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d’acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l’alumne s’hagi avaluat en un conjunt d’activitats, el peso de las que equivalguin a un mínim de dos terços de la qualificació total de l’assignatura. Si no ha estat avaluat d’aquestes dos terceres parts per no haver-se presentat a les probes obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l’examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l’assignatura que no s’hagi superat a l’avaluació continuada.

En el cas de superar-se l’examen final l’assignatura quedarà aprovada amb un 5 como a màxim, independentment de la nota obtinguda a l’examen.

 

Canvi de data d’una proba o examen

L’alumnat que necessiti canviar una data d’avaluació ha de presentar la petició omplint el document que es troba a l’espai Moodle de tutorització EPSI.

Una vegada omplert el document s’ha d’enviar al professorat de l’assignatura i a coordinació del Grau. 

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluadora, el professorat informarà a l’alumnat dels mecanismes de revisió de las qualificacions.

Per l’alumnat d’avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

Altres consideracions

Sense perjudici d’altres mesures disciplinàries que s’estimin oportunes i d’acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas de que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas de que es produeixin vàries irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa signatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Si coincideixen circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l’avaluació de l’assignatura.

 

Plagi

Si durant la correcció es tenen indicis de que una activitat o treball s’han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l’activitat amb una entrevista personal per corroborar l’autoria del text.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
PrÓctiques i resoluciˇ d'exercicis 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

El arte de la guerra. Sun Tzu

El Príncipe. Nicolás Maquiavelo

 

D’ambdues obres no és rellevant l’editorial ni l’any d’edició física o digital, sempre que siguin textos integres.

Tanmateix es facilitarà a l’alumne altre bibliografia, normativa i textos complementaris.


Programari

No és necessari software pel desenvolupament de l'assignatura.