Logo UAB
2023/2024

Dret de la seguretat privada

Codi: 101874 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eligio Landin Lopez
Correu electr˛nic:
eligio.landin@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió del denominat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris, públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals. Això constituirà la base a partir de la que, l'alumne podrà disposar del bagatge adequat per formular propostes de qualitat del servei dins de la seguretat privada, sempre tenint en compte el marc normatiu, i les necessitats dels consumidors de seguretat privada.Conèixer els conceptes i el marc normatiu de la seguretat pública i de la seguretat privada.

 • Comprendre les bases per a la prestació de serveis de seguretat privada.
 • Familiaritzar-se amb la legislació de seguretat privada.
 • Distingir les funcions atribuïdes a les Forces i Cossos de Seguretat, i els serveis i activitats que, de manera complementària i subordinada, poden prestar els operadors privats de la seguretat.
 • Aconseguir un nivell competencial apte als continguts teòrics i normatius que permeti als professionals del Grau, poder relacionar-se i coordinar-se amb tècnics d'aquest àmbit.
 • Assumir les vinculacions d'aquesta assignatura amb altres del Grau.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Planificar la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 12. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 17. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

1.La seguretat: com a dret de les persones i com a servei públic essencial.

2. Marc jurídic de la Seguretat Pública :: Llei Orgànica 2/86 de FCS i la Llei mOrgánica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana.

3. El model policial espanyol: Les FCS i les seves competències :. FCSE. Policies autonòmiques i locals.

4. Concepte de seguretat privada. Les activitats i serveis de seguretat privada. Coordinació i col·laboració amb les FCS.

5. Marc legal de la Segureridad Privada: La Llei 5/2014 i el seu desplegament reglamentari.

6. Activitats de seguretat privada: àmbit material dels prestadors de serveis de seguretat privada (empreses i professionals de seguretat). Les denominades activitats compatibles.

7. Autorització prèvia i intervenció de l'Estat. Procediment administratiu d'autorització. L'anomenada Declaració responsable. Competències de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

8. Requisits formals i materials i personals per a Autoritzar una empresa de Seguretat.

9. El Registre Nacional de Seguretat Privada. Inscripció i cancel·lació d'empreses. Els registres autonòmics.

10. Obligacions generals i específiques de les empreses de seguretat. Prohibicions.

11. El personal de seguretat: habilitació i categories.El Detectiu privat i l'Administració: obtenció de l'habilitació, targeta d'identitat i Llibre-registre. Inscripció en el Registre de la Direcció General de la Policia o en el Registre Autonòmic. Funcions del Detectiu Privat. Estatut (drets i deures) del Detectiu Privat. El cessament del Detectiu.

12. Obligacions generals del personal de seguretat: Deure d'auxili i col·laboració amb les FCS. Els principis d'actuació (Codi deontològic). Règim sancionador. Infraccions a la normativa en matèria de seguretat privada.

13. La investigació privada. El Detectiu en la societat moderna. L'actuació professional del Detectiu Privat en relació a les necessitats de les societats modernes. El detectiu privat autònom, les agències, delegacions i Sucursals. Requisits.

Honoraris professionals: criteris deontològics aplicables. L'exigència ètica del pressupost previ. Regulació legal aplicable i la seva relació amb les normes deontològiques.

14.La investigació de delictes per part dels detectius privats. Recerca delictiva facultada als detectius privats. La condició de "Legitimat" per a l'exercici de l'acció penal (art. 48.1 de la LSP).

15. Especial consideració de la intervenció del DP en el procés cicil. Articles 265 1.5. i 380 LEC. El DP com a col·laborador de l'Administració de Justícia. Estatut jurídic processal del DP. Especial anàlisi de les diferències entre testimoni i pèrit. La figura del testimoni-perit.

16. Responsabilitat del DP: penal yi / o civil. Anàlisi del règim disciplinari: causes i doctrina jurisprudencial. Supòsits habituals investigats pel DP: fraus en IT, competència deslleial, inassistència, abandonament de jornada i baix rendiment, danys a l'empresa i els seus treballadors ..

17. Funcions específiques de les diferents categories del personal de seguretat :: Especial referència als caps i directors de Seguretat.

18. Els Departaments de Seguretat: Creació i funcions. Mesures de seguretat i establiments obligats. Les denominades infraestructures crítiques.

Certificats de Qualitat i Normes UNE-EN en l'àmbit de la seguretat privada.


Metodologia

LLegua de docència: Español.

“Dret de la Seguretat Privada” té un vessant teòric i un vessant pràctic. El vessant teòric i practic s’ensenya a través de classes magistrals i a través de classes on es posen exemples i exercicis que es resolen conjuntament a l’aula. El vessant pràctic de l’assignatura es desenvolupa a través d’exercicis i de treballs. Els exercicis comporten la resolució de situacions concretes que es poden realitzar a l’aula. 

L’assignatura té oberta una pàgina MOODLE al Campus Virtual on trobarà els materials de l’assignatura, notícies i indicacions de l’assignatura i el sistema per a fer el lliurament de treballs, entre d’altres aplicacions. 

Per a accedir-hi, cal entrar al Campus Virtual de la UAB, l’adreça del qual és: https://cv.uab.cat/ . Cal entrar amb el Número d’Identificació Universitària (NIU) i la paraula de pas que es facilita en el procés de matriculació. 

El Campus Virtual és també l’eina principal de comunicació dels alumnes amb el professor, tant a nivell de dubtes, com de comunicació de possibles problemes en el desenvolupament de l’assignatura. Quan un alumne es vulgui posar en contacte amb un professor utilitzarà la missatgeria de l’Aula Moodle amb preferència a l’ús del correu electrònic.

Les tutories amb el professor es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes te˛riques 40 1,6
Evaluciˇ 4 0,16
Tipus: Supervisades      
Resoluciˇ de casos prÓctics 12 0,48
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal: treball personal de consolidaciˇ de coneixements 94 3,76

Avaluaciˇ

AVALUACIÓ CONTINUADA


Es realitzaran dues PACs individuals corresponents als temes estudiats en l'assignatura.


Cada PAC té un pes del 30% respecte a la nota final de l'assignatura.

El 40% restant correspon a l'examen teòric.
L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda / a partir de 3,5.
La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.

AVALUACIÓ ÚNICA


Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (40%) i lliuraran un document que contindrà les solucions a les dues PACs de l'assignatura (30% cadascuna).
La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ


L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN


L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ


En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

ALTRES CONSIDERACIONS


Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

 

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat ambuna entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Bibliografía básica:

Apuntes y presentaciones Power Point facilitados por el profesor.

Código de Legislación de Seguridad Privada (BOE, Ed. 2023) ( www.boe.es ) ( Códigos electrónicos).

Bibliografía complementaria:

Seguridad Pública-Seguridad Privada ( Dilema o Concurrencia?). Fundación Policía Española (2009). Colección Estudios de Seguridad Dykinson.

Izquierdo Carrasco, Manuel (2004). La seguridad privada: régimen jurídico administrativo. Valladolid. Lex Nova.

Gómez-Bravo Palacios (2006). Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa vigente. Madrid. Ministerio Interior-Dykinson.

Vicenç Aguad Cudolá (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Thomson Aranzadi.

Marchal Escalona, Nicolás A. (2008). Seguridad Privada. Aranzadi.

Enlaces web:

www.mir.es

www.policia.es

www.guardiacivil.es

www.20.gencat.cat

https://sede.mir.gob.es

https://sede.policia.gob.es

https://sede.guardiacivil.gob.es

www.060.es


Programari

No cal programari per al desenvolupament de l'asignatura