Logo UAB
2023/2024

Gestiˇ privada de la seguretat

Codi: 101871 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
JosÚ Luis Franco Eza
Correu electr˛nic:
joseluis.franco@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió del denominat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris, públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals. Això constituirà la base a partir de la que, l'alumne podrà disposar del bagatge adequat per formular propostes de qualitat del servei dins de la seguretat privada, sempre tenint en compte el marc normatiu, i les necessitats dels consumidors de seguretat privada.

Conèixer els conceptes i el marc normatiu de la seguretat pública i de la seguretat privada.

Comprendre les bases per a la prestació de serveis de seguretat privada.

Familiaritzar-se amb la legislació de seguretat privada.

Distingir les funcions atribuïdes a les Forces i Cossos de Seguretat, i els serveis i activitats que, de manera complementària i subordinada, poden prestar els operadors privats de la seguretat.

Aconseguir un nivell competencial apte als continguts teòrics i normatius que permeti als professionals del Grau, poder relacionar-se i coordinar-se amb tècnics d'aquest àmbit.

Assumir les vinculacions d'aquesta assignatura amb altres del Grau.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 18. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 19. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 20. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

1. El Departament de Seguretat
1.1. Encaix dins de l'organització
1.2. Creació de el Departament de Seguretat
1.3. Funcions del Director de Seguretat
1.3.1 Objectius
1.3.2 Organigrama interna
1.3.3 El directiu de Seguretat
2. Gestió de l'departament de seguretat
2.1 Gestió Econòmica
2.2 Gestió operativa
3. El Pla Director de Seguretat (PDS)
3.1 Contingut de el Pla Director de Seguretat
3.2 Pla de Seguretat Física
3.2.1 Mitjans Humans
3.2.2 Mitjans Tècnics
3.2.3 Protocols i Procediments de el Pla de Seguretat Integral
4. L'empresa de seguretat privada
4.1 La contractació
4.2 La qualitat en el servei
4.3 Gestió documental
4.4 Organització de l'empresa de seguretat
4.5 Els Vigilants de Seguretat
5. El lideratge i la gestió d'equips
5.1 Lideratge: El líder
5.2 La jerarquia: El comandament
5.3 La Gestió d'Equips
6. Normativa Superior
6.1 Llei de Seguretat Nacional
6.2 Llei de Protecció Civil
6.3 Llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques
7. La intel·ligència operativa
7.1 Cicle de la Intel·ligència Operativa
7.2 Planificació i Direcció
7.3. Recollida
7.4. Anàlisi i Producció
7.5. difusió
8. La col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat
8.1 Regulació normativa
8.2 Programes de cooperació de la Seguretat Pública
8.3 Programa XARXA BLAU de la Policia Nacional
8.4 Programa COOPERA de la Guàrdia Civil
8.5 Programa de cooperació dels Mossos d'Esquadra
8.6 Programa de cooperació de l'Ertzaintza

Metodologia

Llengua docència: Castellà

La metodologia consistirà en la impartició classes teòriques i pràctiques amb participació activa de l'alumnat. En la part teòrica consolidarem el coneixement ja adquirit de la normativa i desenvolupament que afecta a la seguretat privada i a la prestació de serveis. En la part pràctica l'alumne treballarà amb casos pràctics relacionats amb la matèria de l’assignatura.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Classes te˛riques i prÓctiques amb la participaciˇ de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics. Realitzaciˇ de treballs. Estudi personal. 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20

Avaluaciˇ

Avaluació Continua:

Les proves teòriques, que suposen el 50% de la nota final obtinguda, adopten la forma d'un examen escrit i/o oral. 

Els treballs pràctics sobre els temes treballats a l'aula representen el 50% de la nota final i es presentaran per escrit. Serán dues Proves d'Avaluació Continua d'un 25% de pes cadascuna.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. 

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Per poder computar com a avaluació contínua, s'ha de de treure una puntuació mínima de 3,5 a cada exercici o prova.

Les proves/exàmens podranser escrits i/oorals acriteridel professorat.

Els alumnes repetidors, deuen seguir les mateixes instruccions que la resta de al alumnes.

 

Avaluació Única:


Els estudiants que optin per l'avaluació única, realitzaran l'examen de tot el contingunt de l'assignatura (50%) el mateix que la resta de l'alumnat i hauran de lliurar un treball de l' assignatura de tot el temari (50%).

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.


Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.
 
Plagi:
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".
 
Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.
 

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament del treballs realitzat individualment o en grup (s'indicarÓ a classe) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% 0 0 4, 6, 9, 13, 16, 18, 20

Bibliografia

Bibliografia complementaria:

Seguridad Pública-Seguridad Privada ( Dilema o Concurrencia?). Fundació Policia Española (2009). Col·lecció Estudis de Seguretat Dykinson.

Izquierdo Carrasco, Manuel (2004). La seguretat privada: règim jurídic administratiu. Valladolid. Lex Nova.

Gómez-Bravo Palacios (2006). Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa vigente. Madrid. Ministerio Interior-Dykinson.

Vicenç Aguad Cudolá (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Thomson Aranzadi.

Marchal Escalona, Nicolás A. (2008). Seguridad Privada. Aranzadi.

Sánchez Manzano, J.J. (2001). Seguridad Privada: Apuntes y reflexiones. Madrid. Diles S.L.

 

Enllaços web:

POLICIA NACIONAL https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/proc_seg_priv.html  

GUARDIA CIVIL https://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/index.html

DEPARTAMENT D' INTERIOR GENERALITAT CATALUNYA: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_privada/

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL: https://www.dsn.gob.es

CENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS: https://www.cnpic.es

PROTECCIÓ CIVIL CATALUNYA: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

CODIGO BOE SEGURIDAD PRIVADA 2023: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&tipo=C&modo=2

 

La bibliografia es complementarà a l’espai moodle de l’assignatura.


Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el paquet bàsic del paquet d'office 365.