Logo UAB
2023/2024

Investigaciˇ privada

Codi: 101870 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucia
Correu electr˛nic:
montserrat.iglesias@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta asignatura no té prerequisits


Objectius

L'objectiu primordial de l'assignatura s'emmarca, dins de la formació de l'investigador privat, en aquelles facetes d'investigació més transcendents i d'actualitat que són pròpies del seu exercici professional. En aquest sentit es desenvoluparan els coneixements teòrics en què es fonamenten aquestes facetes d'investigació, es determinarà la seva aplicació pràctica en l'àmbit professional i s'argumentarà el desenvolupament i contingut dels informes tècnics que es deriven de les investigacions realitzades.

Els objectius formatius generals de l'assignatura es concretaran en els següents:

- Perfeccionament de la capacitat d'aprenentatge, de la capacitat d'anàlisi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.

- Desenvolupament de la capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de recerca i tractament de la informació i de la capacitat per assimilar nous coneixements.

- Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i seleccionar la informació essencial per al desenvolupament tècnic de casos específics i conèixer la seva influència i transcendència en la seguretat i en la investigació.

- Assimilar el contingut teòric i pràctic de les comeses professionals més transcendents i d'actualitat que es relacionen directament amb la professió de l'investigador privat.

- Conèixer què rellevància tenen els temes tractats en la investigació operativa i ser capaç de delimitar la forma d'actuar d'acord amb la legislació específica de cada matèria.

- Desenvolupament de capacitat crítica i autocrítica i de la capacitat per mostrar actituds coherents d'acord amb els conceptes ètics i deontològics.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 6. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 11. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 18. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 19. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 20. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

El contingut de l'assignatura tractarà sobre les tècniques que es porten a terme en la pràctica de la investigació privada, atenent a la normativa vigent i a les noves tendències en el món de la investigació privada.

 

Bloc 1: Funcions del detectiu i el seu impacte en la professió.

Bloc 2: Tèndencies a l'àmbit de la investigació privada.


Metodologia

Les classes a l’aula correspondran a una metodologia magistral en la qual el professorat exposarà la teoria de la matèria objecte d’estudi, la resta correspondrà a les sessions pràctiques on l'alumnat  treballarà de manera individual i en grup, discutint sobre elements materials reflexius i resolent casos concrets. Els continguts treballats a les sessions teòriques (a més de la bibliografia bàsica obligatòria) seran avaluats mitjançant proves escrites. D’altra banda, els continguts treballats a les sessions pràctiques també seran avaluats mitjançant el lliurament de les tasques realitzades.

Alhora, l'alumnat, fora de l’aula contribuirà al coneixement de la matèria mitjançant la recerca de documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d'estudi. Cada alumne, a més de la seva assistència a l'aula haurà de realitzar recerca de documentació i treballs personals de consolidació sobre l'exposat en classe.

 Nota: Es reservarán 15 minuts d'una classe, dintre del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enqueste d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Classes magistrals amb suport de TIC, participaciˇ activa dels estudiants. 40 1,6 2, 3, 10, 14, 16, 17, 19, 20
Tipus: Supervisades      
PrÓctiques i simulacions 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi del material i realitzaciˇ de les prÓctiques plantejades pel professorat 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20

Avaluaciˇ

Avaluació:

Al llarg del semestre l'alumnat portarà a terme proves escrites de caracter teòric que tindrà un pes del 50% de la nota final així com de caracter pràctic que tindrà el valor del 50% restant. Perquè es pugui sumar la nota de la part pràctica a la part teòrica serà necessari que l'alumnt obtingui en la totalitat de la part teòrica un 3,5 sobre 10.

Reavaluació:

En cas de no superar l'asignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de reciperació en la data programada en l'horari i que versará sobre la totalitat dels continguts del programa.Per a participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat previament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un minim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No ostant aixó, la qualificació que constará a l'expedient de l'alumne es d'in màxim de 5- Aprobat.

Les proves/examens podran ser escrit i/o orals a criteri del professorat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'aquestes en l' avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0), amb independència del proces disciplinari que es pugui instruir. Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Alumnes que tornen a cursar l'assignatura:

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l'assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per a la resta d'alumnes.

Avaluació única: Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura, tant teòric com pràctic. La data per a aquesta prova serà la mateixa programada a l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. L'alumnat que es vulgui acollir a l'avaluació única ho haurà de sol·licitar dins del termini oficial establert per fer-ho. En cas que no ho fes, perdrà l'oportunitat d'avaluació única. S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 50% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20
Treball de camp-prÓctic (a l'aula) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20
Treballs te˛ric-prÓctics individuals 25% 0 0 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

Bibliografia

Es facilitarà les lectures recomanades i obligatòries al llarg del semestre.


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365