Logo UAB
2023/2024

Tecnologia de la seguretat

Codi: 101867 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Martinez Martinez
Correu electr˛nic:
jose.martinez.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

 Aquesta assignatura no te prerequisits. 


Objectius

Diferenciar i definir els sistemes de seguretat, com els elements electrònics, físics i humans, en aquests últims amb especial atenció a l'aprenentatge homes i dones amb respecte i igualtat sense perjudici de gènere, instal·lats i desplegats en una instal·lació per a protegir a les persones i béns davant els diferents riscos que poden afectar-los.

Conèixer el marc normatiu que regulen les tecnologies de la seguretat, i la seva vinculació amb els sectors de la seguretat pública i la seguretat privada.

Conèixer els diferents dispositius de seguretat electrònica que es comercialitzen, instal·len, i el seu manteniment per al disseny de plans de seguretat integrals. D'altra banda, conèixer els sistemes de seguretat física existents i com es combinen amb els sistemes de seguretat electrònics per a minimitzar els diferents riscos als que es pot veure exposada la instal·lació que desitgem protegir.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 3. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 6. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 7. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 8. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 9. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 10. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 11. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 12. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 13. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 14. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 16. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 17. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 20. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 22. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 23. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 24. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Marc bàsic de les Tecnologies de la seguretat.
 • Sistemes de seguretat física.
  • Perimetrals.
  • Exteriors.
  • Interiors.
 • Sistemes de seguretat electrònica.
  • Control d'accessos.
  • Intrusió.
  • Vídeo vigilància.
  • CCTV.
 • Instal·lacions de seguretat.
  • Normativa.
  • Tecnologies.
  • Costos.
 • Sistemes contra incendis.
  • La detecció.
  • L'extinció.
  • L'alerta i l'evacuació.
 • Futur de les tecnologies de la seguretat.
  • Drons
  • Robòtica.
  • Ciberseguretat.
 • Armes, explosius i blindatges.
  • Normativa d'Armes.
  • Normativa d'Explosius.
  • Tecnologia dels Blindatges.
  • Tecnologies aplicables en els conflictes.
 • Tecnologia dels detectius privats.
  • Tecnologies aplicables a la recerca privada.
  • Auditories de seguretat.
  • Transmissions, imatge i so.

Metodologia

 • Classes teòriques.
  • Les classes teòriques consistiran en l'exposició de les matèries de l'assignatura (exposició magistral amb suport audiovisual o Power Poit), resolució dels exercicis i resolució de dubtes, així com l'aprenentatge cooperatiu i el mètode del cas.
 • Classes pràctiques i resolució de casos pràctics.
  • Les classes pràctiques és destinessin a la realització o resolució dels exercicis, exposició de treballs i presentacions, individuals o en grup. També poden ser utilitzades per a la visualització de materials audiovisuals.
 • Lectures i seminaris:
  • Les lectures seran acompanyades amb mitjans audiovisuals.
  • Els seminaris estaran basats en la presentació de casos reals i discussió dels mitjans tecnològics i humans desplegats per a la implementació de plans de prevenció i seguretat.
 • Debats i fòrums de discussió.
 • Presentació oral de treballs a l'aula.
 • Realització de treballs/projectes/ informis.
 • Estudi per a l'examen. Prova final (una primera parteix tipus test, i la segona un cas a desenvolupar).

L'idioma on s'imparteixen les classes és: Espanyol.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
40 h Classes te˛riques i prÓctiques + 4 Avaluaciˇ 44 1,76
Tipus: Supervisades      
Planificaciˇ del treball. Lectures, reflexiˇ sobre les matŔries. Preparaciˇ dels treballs individuals. PAC, i prova final. 12 0,48
Tipus: Aut˛nomes      
Treball individual i en grup (cerca de material, discussiˇ, preparaciˇ i presentaciˇ). 94 3,76

Avaluaciˇ

Parteix dels criteris basats en l'avaluació continuada, cosa que fa preceptiu l'assistència i que ens permetrà mesurar el grau de competències específiques del programa que l'alumne/a ha aconseguit.

Els valors de cada ítem per a l'avaluació figuren a la taula posterior, tots els ítems han de ser superats amb una nota 3.5 com a mínim perquè puguin ser computats a l'avaluació.

 • Examen parcial. Valor total: 20%.
  • Els exàmens podran ser a criteri del professor de la manera següent: Orals o escrits. Els escrits poden ser: tipus test, preguntes curtes o preguntes llargues per desenvolupar o una combinació de tots els tipus descrits anteriorment. La nota de lexamen ha de ser 3.5 com a mínim per poder sumar a lavaluació continuada.
 • PAC.5 proves davaluació continuada. Amb un valor cadascuna de 10%. Valor total: 50%. La nota de les PAC ha de superar el 3.5 de nota perquè pugui sumar a lavaluació continuada. A la PAC que es detecti plagi, similitud o no hagi estat ben citada la seva nota serà de 0.
 • Examen Final. Valor total: 30%
  • Els exàmens podran ser a criteri del professor de la manera següent: Orals o escrits. Els escrits poden ser: tipus test, preguntes curtes o preguntes llargues per desenvolupar o una combinació de tots els tipus descrits anteriorment. La nota de lexamen ha de ser 3.5 com a mínim per poder sumar a lavaluació continuada.

Les PAC i els Treballs han de ser citats d'acord amb la normativa corresponent. No s'admet cap treball sense una correcta citació. https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

En cas de no superar l'assignatura d'ACORD amb els criteris abans esmentats (Avaluació contínua), es podrà fer una PROVA DE RECUPERACIÓ a la data programada a l'horari, i que versarà sobre un resum de la totalitat dels continguts del programa.

Per participar en la recuperació de lalumnat ha dhaver estat prèviament avaluada en un conjunt dactivitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de lassignatura. Tot i això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-aprovada.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimen oportunes, i d'ACORD amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte davaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir.En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes davaluació en una mateixa assignatura, la qualificació final daquesta assignatura serà “0”.

Les Proves/exàmens podran ser escrites i/o orals a criteri del professorat.

 

Plagio

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran el treball de l'assignatura (50%)

Ladata per a aquesta prova i el lliurament del treball de lassignatura serà la mateixa programada en lhorari per a lúltim examen davaluació continuada.

S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de lassignatura. Si no ha estat avaluat daquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a lexamen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de lassignatura.

En cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura ia la coordinació del Grau.

 

Revisió

Per a la revisió de l'activitat avaluativa l'alumne/a haurà d'enviar un correu al professor, que us indicarà el mecanisme de revisió.

Per a lalumnat davaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de lassignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com lavaluació de lassignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24
Examen del tema. 20% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21
PECs 50% 0 0 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

 

Aguado, V. (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada . Navarra: Editorial Aranzadi.

Arzoz, X. (2010)  Videovigilancia, seguridad ciudadana y derechos fundamentales . Navarra: Editorial Thomson Reuters.

Bentham, J. (1989). El Panóptico . Madrid: Editorial Endymion.

BUBL, M. (2017) La ciencia secreta de la cerrajería . Austria: BUBL.

Calero, LM (2005). La seguridad privada en España: actores, especificaciones y sume Planificación . Madrid: Editorial Universitas Internacional. SL

Desdentado, A., Muñoz, B. (2012). Control informático, videovigilancia y protección de datos en el trabajo . Valladolid: Editorial Lex Nova.

Díaz, F. (2013). Diccionario LID. Inteligencia y Seguridad . Madrid: Editorial Empresarial.

Hierro, JM (2015). Manual operativo del director y jefe de seguridad.  Madrid: Editorial Auto-Editor.

Foucault, M. (2012). Vigilar y Castigar . Madrid: Editorial Biblioteca Nueva,SL

Freedman, L. (2019). La Guerra del Futuro . Barcelona: Editorial Crítica.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico para la seguridad privada . Madrid: Editorial Tecnos.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico de la seguridad privada . Madrid: Editorial Tecnos. SL

González, J. (2012) Inteligencia . Valencia: Tirant lo Blanch

González, M. (2011). Guía visual para falsear Cerraduras (3.ed.). Illinois: Standard Publicaciones, Inc.

Innerarity, D., Solana, J. (2011). La humanidad amenazada: gobernar los Riesgos globales . Barcelona: Editorial Paidós.

Lamas, L. (2019) Apertura de puertas, técnicas y trucos. (4.ed.). Madrid: Nivel Medio.

Lyon, D. (1995). El ojo electrónico. El auge de la sociedad de vigilancia . Madrid: Editorial Alianza.

Macías Fernández. D. (2014). David contra Goliat. Guerra y Asimetría en la edad contemporánea . Madrid. Editorial Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

Martínez, R. (2002). Armas: ¿Libertad americana o Prevención europea? Barcelona: Editorial Ariel.

Martínez, R., Rodríguez, J. (2018). Inteligencia artificial y armas letales Autónomas . Gijón: Ediciones Trea.

Martínez. E. (2008). Los soldados del Rey . Madrid. Editorial Andújar.

McLaughlin, E., Muncie, J. (2014). Diccionario de criminología . Barcelona: Editorial Gedisa, SA

Miró, F. (2012). El Cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio . Barcelona: Editorial Marcial Pons.

Montoya, R. (2014 ). Drones. La muerte por control remoto . Madrid: Editorial Akal.

Muñoz Bolaños. R. (2001). La campaña de 1909.  Las campanas de Marruecos, 1909-1927. Madrid.

Perales, T. (2014). Instalaciones de sonido, imagen y seguridad electrónica . Madrid: Editorial Marcombo.

Poveda, MA, Torres, B. (2015). Dirección y gestión de la seguridad privada . Madrid: Editorial Fragua.

Puell de la Villa. F. (2007). La guerra con armas de fuego . M. Artola (ed.). Historia de Europa . Madrid. Editorial Espasa Calpe. Vol. II.

Quedada. F. (2007). La Guerra con arma blanca M. Artola (ed.)  Historia de Europa . Madrid. Editorial. Espasa Calpe. Vol. I.

Ridaura, M.ª J. (2015). Seguridad Privada y Derechos Fundamentales (La nueva Ley 5/2014, de abril, de Seguridad Privada) . Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Rodríguez, A (2005). 250 modelos de cerrajería. Barcelona : Ediciones CEAC.

Rodríguez, F. (2018). Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica . (ed.2) Madrid. Editorial Paraninfos.

Somoza, O. (2004). La muerte violenta. Inspección ocular y cuerpo del delito . Madrid: Editorial la Ley.

Teijeiro de la Rosa. JM. (2016). Dinero y ejercitos en España. De la Antigüedad al siglo XXI . Madrid.

Torrente, D. (2015). Análisis de la seguridad privada . Barcelona: Editorial UOC.

 

 


Programari

Aquesta assignatra utilitzarà el programari bàsic del paquet d'office 365.