Logo UAB
2023/2024

Regulació d'armes i explosius

Codi: 101864 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martinez Quirante
Correu electrònic:
roser.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No en té.


Objectius

Conèixer la regulació de les armes de foc a Europa i als Estats Units de Norteamérica. 

Analitzar com els diferents models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s'atorgui al ciutadà pel que fa a la tinença d'armes de foc. 

Comprendre la importància de la intervenció administrativa pel que fa a la circulació d'armes de foc entre la població civil per reduir els accidents, suicidis i homicidis. 

Debatre sobre els avantatges i inconvenients dels diferents models d'intervenció administrativa: el model americà de llibertat i foment de l'individu armat i el model europeu de prevenció i monopoli de l'ús de les armes en l'Estat.

Estudiar la regulació dels explosius al nostre país.

 

 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 5. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 6. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 7. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 8. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 15. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Tema 1. La contraposició de dos models d'Estat: administratocèntric i centralista versus individuocèntric i federal. La importància d'entendre la construcció de l'Estat a través de diferents nocions de seguretat i de prevenció de perills.

Tema 2. El model americà individuocèntric: el ciutadà armat com a dret constitucionalment garantit. La importància de la Segona Esmena de la Constitució federal americana. La doctrina del Castell. La posició del Tribunal Suprem. Anàlisi de l'epidèmia de morts per armes de foc.

Tema 3. El model europeu administratocèntric: monopoli i restricció de les armes. La Directiva europea de restricció i intervenció administrativa respecte de la possessió privada d'armes.

Terma 4. La regulació espanyola sobre les armes de foc i armes blanques. Aspectes positius i punts febles a tenir en compte.

Tema 5. El sorgiment d'un nou tipus d'armes: les armes autònomes letals. El moviment social a través de la CAMPANYA STOP KILLER ROBOTS.

Tema 6. La regulació d'explosius


Metodologia

Idioma d'impartició: català.

Les classes teòriques es combinaran amb classes pràctiques sobre casos reals extrets de la jurisprudència i la premsa.

Caldrà analitzar la regulació espanyola i l'americana per poder desenvolupar debats a classe.

Les activitats autònomes es basaran en l'estudi personal, lectures recomanades i preparació dels casos pràctics. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 44 1,76
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 94 3,76

Avaluació

 

Avaluació contínua

L'examen final consistirà en una prova oral o escrita dels continguts de l'assignatura i correspondrà al 50%. A aquesta nota se li sumarà el resultat de la pràctica final (20%) i 2 proves d’avaluació continuada (30%).

Avaluació única:

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de l'assignatura (50%), una pràctica (40%) i una defensa oral (10%). La data per a aquesta prova serà la mateixa programada a l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada, mínim 3,5), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat. Si no ha estat avaluat en dos terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà la calificació de No Presentat, sense tenir opció a la Recuperació.

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

Caldrà realitzar els treballs, proves i exàmes programats i lliurar les treballs de l'assignatura en les dates indicades al Moodle.

Advertències

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI. Una vegada omplert el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i al coordinador del grau.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà a l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions. Per l'alumnat d'avaluació única, el procés de revisió serà el mateix.

Si haguesin circumstàncies sobrenvingudes que impedissin el normal desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modifciar tant la metodologia com el sistema d'avaluació de l'assignatura.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova Final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves i exercicis pràctics durant cada sessió. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Martínez Quirante, Roser, Armas: ¿Libertad americana o prevención europea?. Dos modelos contrapuestos, Editorial Académica Española, 2019.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, Inteligencia artificial y armas letales autónomas, TREA, 2018.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, Towards a new AI race. The challenge of lethal autonomous weapons systems (LAWS) for the United Nations, Thomson Reuters Aranzadi, 2019.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, “Technology wars and the military future of AI”, International Journal of Engineering Research & Management Technology, sept 2018, Vol. 5, Issue 5.

Martínez Quirante, Roser, y Rodríguez Álvarez, Joaquin, “El lado oscuro de la inteligencia artificial. El caso de los sistemas de armamento letal autónomo o los Killer Robots”, IDEES. Inteligencia artificial, núm 48, 4 de mayo de 2020 ( https://revistaidees.cat/es/el-lado-oscuro-de-la-inteligencia-artificial/?pdf=13299.

Rodríguez Álvarez, J. y Martínez Quirante, R.,  “ Tecnología y deshumanización: el camino hacia la tercera revolución de la guerra”, en Manuel Mesa (Coord.), Riesgos globales y multilateralismo: el impacto de la COVID-19. Anuario 2019-2020, CEIPAZ, 2020.

 

 


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet Office 365