Logo UAB
2023/2024

Història de la Seguretat

Codi: 101855 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Figuerola Garreta
Correu electrònic:
jordi.figuerola@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi cap prerequisit.


Objectius

Història de la Seguretat mostra des d’una perspectiva històrica la relació entre la societat, el poder i la seguretat. I ens explica els lligams entre els sistemes polítics, econòmics i socials i els sistemes de seguretat.

Les classes teòriques a l’aula seran realitzades amb metodologia participativa. El professor exposarà, en el 75% del temps, el tema, deixant el 25% de temps, aproximadament, per precisions, preguntes i possibles debats, alguns dels quals, segons la qüestió, els proposarà el mateix professor.

Les classes pràctiques es realitzaran a partir de situacions diverses on s’analitzaran des d’un prisma que abordarà les dimensions diferents del concepte de seguretat al llarg de la història.

El treball individual serà sobre temes facilitats pel professor.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les diferències entre els diferents models de seguretat segons el context històric i social.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Avaluar els resultats de la implementació de plans preventius en una comunitat.
 6. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 7. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 14. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

UNITAT 1: LA “SEGURETAT” I LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT

UNITAT 2: RISC, POR I SEGURETAT A LES SOCIETATS PREINDUSTRIALS

UNITAT 3: LA CONSTRUCCIÓ DEL MÓN CONTEMPORANI I LA SEGURETAT

UNITAT 4: SEGURETAT I MÓN GLOBALITZAT


Metodologia

Les classes teòriques presentaran les estructures històriques de seguretat i la seva evolució. Analitzarem els diferents models històrics de la Seguretat fins al present.

Les Activitats supervisades són un suport d'ensenyament individualitzat en el qual seo atén un / a o diversos/es estudiants en el seu procés educatiu específic sobre Història de la Seguretat.

Les activitats autònomes representen el treball personal i l'estudi individual. Això inclou l'estudi personal, la preparació d'exàmens, el treball a la biblioteca, lectura complementària, tots ells fonamentals en l'aprenentatge autònom.

Es reservaran 15 minuts d'una classe, dins l'horari establert pel vcentre/titulació per a la complementaciçó per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura-modul.

L'assignatura es farà en català.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes teòriques 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Exercicis i debats a classe 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 94 3,76

Avaluació

 EVALUACIÓ CONTINUADA

 Es realitzaran:

1) Dues proves d'avaluació continuada individuals corresponents als temes estudiats en l'assignatura. Cada PAC te un pes del 25% respecte a la nota final de l'assignatura.

 2) Classes pràctiques: l'estudi de cas serà el tipus de pràctica en l'aula i serà el 20% de la nota final de l'assignatura

 3) Assaig: una composició individual sobre un tema de seguretat i serà el 10% de la nota final de l'assignatura

 4) Participació en l'aula: es refereix a la presència i a la participació en l'aula i serà el 10% de la nota final de l'assignatura.

  La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.

 

 AVALUACIÓ ÚNICA

 Els/les estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesis final de tot el contingut de l'assignatura (100%).

 La data per a aquesta prova i/o el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

 

 EXAMEN DE RECUPERACIÓ

 

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les qualsequivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

ALTRES CONSIDERACIONS

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Classes Pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Participació a classe 10% 0 0 11, 12
Prova 1 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prova 2 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball individual 20% 0 0 10, 11, 13

Bibliografia

La bibliografia es trobarè al Campus Virtual.


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.