Logo UAB
2023/2024

Direcció i gestió de l'empresa

Codi: 101847 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Pozo García
Correu electrònic:
carlos.pozo@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Daniel Blabia Girau

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits


Objectius

Els sistemes organitzatius no són un fi en si mateix, sinó un "mitjà" que ha d'ajudar eficaçment a la consecució dels objectius de l'empresa. Aquesta afirmació ens posa en línia per entendre les raons per les que s'estan produint uns canvis tan radicals en el disseny organitzatiu de les empreses. Encara tenim en el nostre cap i en els nostres esquemes, encara que ens costi reconèixer-ho, les premisses de la "organització tradicional", basada en tres eixos paradigmàtics: el culte a l'estructura jeràrquica, el domini de la burocràcia i la rigidesa del lloc de treball, tots ells adornats pel concepte  "paternalista"

 Com diu molt bé Mr. Raymond Carr  «El vell model industrial dels grans grups organitzacionals de persones realitzant tasques especialitzades amb una coordinació centralitzada, va tenir sentit en l'economia de la major part d'aquest segle. Però avui cada vegada té menys i menys sentit. És massa costós i poc manejable »

Es fa necessari descobrir nous i audaços enfocaments que satisfacin les necessitats del negoci i les aspiracions de les persones. On trobar la clau, l'eix d'aquests nous enfocaments? La clau ens la ofereix, com passa sempre que pensem amb senzillesa i sentit comú, "la persona" i l’ètica pregona en la gestió.

La persona polivalent, amb la deguda formació, dins del seu àmbit natural de coneixements i experiència, integrada en un equip de treball i amb visió de conjunt, és l'única que pot oferir flexibilitat a l'organització i rapidesa de resposta. Les fórmules concretes que propicien aquesta nova concepció són moltes i variades, però sense perdre de vista que les eines, per molt noves i adequades que siguin, són variables "dependents", és a dir, s'han de posar al servei de l'esquema de fons,de les idees, que són, en definitiva, les que donen sentit a totes les accions i les que de veritat resolen els problemes.

De manera coherent, sorgeix la necessitat de fomentar la coherència ètica en i des de la gestió empresarial, condició indispensable per afrontar l’actual demanda social. Per això dita coherència ètica ha de ser una prioritat estratègica a llarg termini i planificar-se i mesurar-se com a tal, sen.se oblidar l’existència d’importants frens pel seu foment, sent el principal la escissió en la empresa entre la seva dimensió ètica i l’ econòmica.

Aquest entorn fa que sigui necessària una nova definició d’èxit empresarial i, per tant, una nova concepció d’empresa preocupada per com genera les riqueses.

La combinació de respecte a les persones i la gestió ètica es imprescindible per a la forja de la missió corporativa i l’assumpció de la responsabilitat de les empreses com a principals agents de canvi en les societats contemporànies.

L'assignatura repassarà -com no pot esser d’altra manera- els departaments funcionals a la vegada que es proposa alternatives per a una gestió menys “Taylorista” incrustant-s'hi sense solució de continuïtat temes relatius a les persones i la dimensió ètica tant dintre de les situacions analitzades com de manera específica.

Els objectius formatius de l'assignatura son:

 1. Posar els fonaments de una direcció general o estratègica de l'activitat empresarial moderna, respectuosa amb el medi ambient i èticament sostenible.
 2. Donar una visió moderna de totes les àrees funcionals de l'organització empresarial: direcció financera, comercial, operacions, tecnologies de la informació i recursos humans, tot  incidint en presa de decisions en el context actual de extrema variabilitat de l’entorn.
 3. Assolir prou coneixements per poder exercir funcions de direcció i gestió tant d’ institucions públiques com de privades o per iniciar una activitat emprenedora.
 4. Desenvolupament de casos pràctics a l'entorn d'aquests conceptes

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Aplicar els fonaments d'economia i finances necessaris per avaluar els processos de gestió dels sistemes presents al sector de la prevenció i la seguretat.
 5. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Formular estratègies de gestió en l'empresa.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 11. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 12. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 19. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

L'assignatura té una part teòrica (classes magistrals presencials) i una altra part pràctica que es realitzaràn mitjançant classes i un simulador empresarial.

Els apartats en els que es divideix la part teòrica de l’assignatura són els següents:

1. L’empresa i el seu entorn

2. Direcció comercial

3. Direcció d'operacions

4. Direcció de recursos humans

5. Direcció financera

6. Direcció general i lideratge


Metodologia

Es disposarà del temari complet de l'assignatura disponible en la plataforma Moodle. La llengua d'impartició de l'assignatura serà el castellá.

L'assignatura comporta la utilització d'un simulador que permet als alumnes en petits grups gestionar una empresa en condicions de competència. 

Les activitats autònomes correspondran a més del simulador tant a l'estudi personal com la resolució dels exercicis, treballs icasos de negoci. Cada alumne haurà de buscar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d'estudi i afegir treballs personals de consolidació sobre el temari de l'assignatura.

Es recomana encaridament l'ús de fonts legals d'adquisició de coneixement i es desaconsella de manera ferma l'abús del "Retallar i pegar" Hi ha eines informàtiques que revelen aquests hàbits i que poden esdevenir en la no correcció d'aquest.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

L'assignatura té una part teòrica (classes magistrals presencials) i una altra part pràctica que es realitzaràn mitjançant classes i un simulador empresarial.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Clases teóricas con la participación activa del alumnado 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 12 0,48 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 94 3,76 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

La nota global de l'assignatura es calcularà en base a la següent ponderació: 70% part teòrica (exàmens + casos pràctics part teòrica), 30% part pràctica (simulador).

Es realitzaran dues PACs grupals corresponents als temes estudiats en l'assignatura. Cada PAC té un pes del 10% respecte a la nota final de l'assignatura. Els exàmens final i parcial d'avaluació continuada de la part teòrica, tindran un pes global del 50% sobre la nota final.

La part pràctica del simulador (30% de l'avaluació de l'assignatura) es basarà en el resultat obtingut a la simulació i els treballs associats en ell a més de la dedicació de l'alumne.

L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada a partir de 3,5.

La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.AVALUACIÓ ÚNICA

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran un document que contindrà les solucions a les dues PACs de l'assignatura (10% cadascuna). A més, realitzaràn les proves i examen corresponents a la part del simulador empresarial, que tindrà una ponderació del 30% de la nota final de l'assginatura.

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ


L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment dela nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN


L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ


En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

ALTRES CONSIDERACIONS


Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Parcial i Final - Part Teòrica 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
PRÀCTIQUES SIMULADOR 30% 0 0 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Proves i exercicis pràctics - Part teòrica 20% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Diari econòmic i empresarial EXPANSIÓN (ed. Catalunya)

Küppers, Víctor (2017) "Vender como cracks", (3ª Ed.) Plataforma editorial

Martinez Abascal, E. (2005), “Finanzas para Directivos”, (2nd Ed). Barcelona:McGraw Hill-IESE

Bibliografia complementària:

Grant, Adam (2014) "Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success". W&N ed.

Covey, Stephen (2011) "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva" Paidós Ibérica ed.

Hastings, Reed (2020) "Aquí no hay reglas. Netflix y la cultura de la reinvención"  (1ª ed.) Conecta ed.
 
Clear, James (2020) "Hábitos atómicos" (1ª ed.) DIANA ed.
 
Sinek, Simon (2009) "Start with why", (1st Ed) Penguin Books.

Camerinelli, E. (2009) “Measuring the Value of the Supply Chain”,(1st Ed).Monza: Gower ed.

Smith, A. (1776) “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, Vol II, Book 1, Pag 183. Bosch Casa Editorial (1983)

Murphy, A. & and Sabov, Z. “An Empirical Investigation of Business Financial Structures in a Regulated Economy” , Soviet Studies, Vol. 44, No. 2 (1992), pp. 333‐341: Taylor & Francis, Ltd. Ed.

Alvarez de Mon, Cardona, Chinchilla, Pérez López y Pin, (2001) “Paradigmas del Liderazgo” McGraw Hill-IESE

Revista trimestral "IESE INSIGHT" IESE BUSINESS SCHOOL ed.


Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.

La simulació es fa utilitzant un programari online anomenat GLobal Challenge de l'ampresa CESIM.