Logo UAB
2023/2024

Gestiˇ p˙blica de la seguretat

Codi: 101839 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucia
Correu electr˛nic:
montserrat.iglesias@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

 

Es recomana haver superat l'assignatura de Dret de la Seguretat.


Objectius

L’assignatura “Gestió Pública de la Seguretat” és una assignatura de 6 crèdits de caràcter obligatori que s’imparteix al segon curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral.

 

Aquesta assignatura forma part de la matèria Regulació Preventiva, i com a tal estudia la regulació de la seguretat, concretament des de la gestió pública de la seguretat.

 

Per aconseguir aquest objectiu principal s’estudiarà les tres activitats administratives clàssiques: activitat de foment, de gestió de serveis públics i de limitació; i la seva incidència en la gestió pública de la Seguretat.

 

Per finalitzarà s’analitzarà el règim de responsabilitat patrimonial de l’Administració a l’àmbit de la gestió pública de la seguretat.

 

 

Objectius formatius:

 

Teòrics:

1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de la seguretat pública des d’un context jurídic.

2. Conèixer les activitats administratives d’incidència en la gestió pública de la seguretat.

3. Conèixer la responsabilitat patrimonial.

 

Pràctics:

4. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.

5. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.

6. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines del dret i de la gestió pública de la seguretat.

7. Traslladar el coneixement teòric a l’aplicació pràctica de la gestió de la seguretat pública.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversiˇ en prevenciˇ i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Aplicar els fonaments d'estadÝstica, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informÓtica necessaris per aplicar la prevenciˇ i la seguretat integral.
 5. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Identificar els elements clau dels processos de definiciˇ de les polÝtiques de seguretat de les organitzacions.
 8. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raˇ de sexe/gŔnere presents a la societat.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 11. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 19. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 20. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

TEMA 1.

Les activitats administratives. Activitat de foment. Foment econòmic, honorífic i jurídic.

Incidència de l'activitat de foment a la gestió pública de la seguretat.TEMA 2.

Activitat de prestació de serveis públics. Gestió directa. Gestió indirecta. Gestió mixta.

Incidència de l'activitat de gestió de serveis públics en la gestió pública de la seguretat.TEMA 3.

Activitat de limitació. Autoritzacions. Mandats. Sancions.

Incidència de l'activitat de limitació a la gestió pública de la seguretat.TEMA 4.

La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Antecedents. Requisits. Procediment.


Metodologia

La metodologia docent consistirà en la combinació de les tècniques metodològiques de les classes magistrals juntament amb l'estudi de el cas i el treball supervisat i autònom per part de l'alumne per millorar l'adquisició de coneixements i competències.l

La metodologia podrà ser modificada per circunstàncies sobrevingudes.

En quan a l'idioma, l'assignatura s'impartirà en castellà.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
Classes magistrals 40 1,6
Tipus: Supervisades      
PrÓctiques i debats 12 0,48
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi i exercicis 94 3,76

Avaluaciˇ

El sistema d’avaluació d’aquesta assignatura s’estructura en dos apartats clarament diferenciats:

 

1. Part pràctica:

 L´ alumnat realitzarà les diferents pràctiques que plantejarà el professorat a l'aula.

 Aquesta part pràctica tindrà un valor de 5 punts de la nota final de l'assignatura.

 La nota mitjana d'aquestes pràctiques es sumarà a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les condicions que s’especifiquen a l’apartat següent*.

 

2. Proves teòriques individuals

 

Examen escrit: proves escrites que permeten valorar els coneixements adquirits per l´ estudiant.

 

L´ alumnat ha de superar dues proves teòriques de caracter individual. El valor de les mateixes serà de 2,5 punts, cadascuna, respecte de la nota final de l’assignatura. Sent el valor total de 5 sobre 10 punts.

 

*L’alumne que obtingui, com a mínim, un 3,5 sobre 10 del conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar la nota que hagi obtingut de la part pràctica.

 

Per superar l’assignatura serà necessari arribar, i de conformitat amb les condicions anteriors, a un 5 sobre 10.

 

L’alumnat que arribi aquesta nota es podrà presentar a l’examen de recuperació sempre i quan compleixi els requisits establerts en el punt següent.

 

 

3. Examen Recuperació.

 

Les persones que no superin l’avaluació continuada tindran dret a recuperació en el dia marcat oficialment per l'Escola, sempre i quan aquest alumnat hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Aquest examen consistirà en una prova d’avaluació on s’avaluarà el conjunt dels continguts de l’assignatura.

Per aprovar aquest examen serà necessari obtenir un 5.

La superació de l’examen de recuperació implicarà obtenir un 5 a l’expedient de l’alumne.

S'ha de tenir en compte quei si l'alumne no ha estat avaluat d'aquest conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total serà avaluat amb una nota de "No presentat".

 

4. Revisió:

Al moment de realització de cada activitat avaluativa, el Professorat s'informarà a l'Alumnat dels mecanismes de revisió de les Qualificacions.

 

5. Avaluació única:
Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura, tant teòric com pràctic. La data per a aquesta prova serà la mateixa programada a l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. L'alumnat que es vulgui acollir a l'avaluació única ho haurà de sol·licitar dins del termini oficial establert per fer-ho. En cas que no ho fes, perdrà l'oportunitat d'avaluació única. S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.
 
6. Avaluació de lalumnat en segona convocatòria o més:
L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar les pràctiques de l'assignatura en les dates indicades a l'aula o bé aula Moodle, segons el cas.
 
7. Canvi de data d'una prova o examen:
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI. Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura ia la coordinació del Grau.
 
8. Altres consideracions:
En cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb aquest acte d'avaluació 0, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats als actes davaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final daquesta assignatura serà 0. Així mateix, si hi ha la sospita de plagi, inclòs el tecnològic, el professorat podrà verificar el contingut de la prova mitjançant la realització de proves orals, o un altre tipus de proves, per verificar l'originalitat i l'autoria del treball. Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de lassignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com lavaluació de lassignatura.
 

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis prÓctics 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Prova te˛rica 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

Cuerda Arnau, Mª Luisa: Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Fernández Rodríguez, Juan Carlos: Retos actuales de la seguridad, Aranzadi Ed.

Fuentes Gasó, Josep Ramon  y Gifreu Font, Judith  (dirs.): Esquemas de procedimiento administrativo, Tomo IX., Ed. Tirant lo Blanch, 4ª ed., 2020.

Gamero, Eduardo, Fernández, Severiano: Manual básico de derecho administrativo. Ed. Tecnos, 17ª ed, 2020.

Martínez Espasa, José: Las políticas públicas de seguridad ciudadana, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Parejo Alfonso, Luciano: Lecciones de Derecho administrativo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 10 ed., 2020.

Parejo Alfonso, Luciano: Seguridad pública y policía administrativa de seguridad, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

Sánchez Morón, Miguel: Derecho administrativo: parte general. Ed. Tecnos, Madrid, 16 ed., 2020.

Santamaria Pastor, Juan Alfonos: Principios del Derecho administrativo general. Tomo II, Ed. Iustel, 2018.

Trayter, Joan  Manel: Derecho administrativo . Parte general,  Ed Atelier, 5ª ed., 2020.

Zuloaga, Lohitzune: El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política. Ed. Catarata.

Addicionalment al llarg del curs es podrà facilitar lectures complementàries.


Programari

Al llarg del curs es podrà utilitzar el programari de la UAB per fer el seguiment de l'assignatura.