Logo UAB
2023/2024

Direcció dels serveis de prevenció

Codi: 101834 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Angel Serrat Julia
Correu electrònic:
miguelangel.serrat@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent extern a la UAB

Júlia Serrat: Sociòloga d'empresa, experta en Polítiques d'Igualtat i Assetjamnet laboral
Pol Hernández (Graduat en Prevenció i Seguretat Integral)

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

Des que es va promulgar la Llei de PRL 31/1995, el RD 39/1997 dels Serveis de Prevenció i les seves modificacions parcials posteriors, s’ha proporcionat des de diferents Universitats i entitats homologades la major part de la formació tècnica necessària per formar als professionals del sector de la prevenció de riscos laborals i per poder desenvolupar les seves funcions com a tècnics bàsics, intermitjos i superiors en prevenció de riscos laborals i en les diferents disciplines tècniques (Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia - Psicosociologia) i disciplina mèdica (Medicina del treball).


En la major part d’ aquestes formacions tècniques no s’està oferint als alumnes cap tipus de directrius que incideixin en la importància de les habilitats directives, lideratge i de gestió. Per tal de dirigir una empresa de prevenció, sigui quina sigui la seva modalitat (SPA, SPP o SPPM) o un departament d’una organització preventiva cal tenir una perspectiva i coneixement de direcció que permeti una gestió competent, eficient i eficaç de l’empresa i el projecte que es lidera.


Aquestes esmentades habilitats directives i de gestió, han de proporcionar una visió global del funcionament i funcions de l’empresa i un domini de les principals activitats que tot director, líder o gestor ha de realitzar: planificar, gestionar, organitzar i dirigir.


En el desenvolupament d’aquesta assignatura es proporcionaran les eines necessàries perquè l’expert en prevenció pugui dirigir i liderar la seva pròpia empresa de prevenció o per compta aliena. Amb aquest coneixements i eines es podrà garantir que l’alumne disposi de coneixements suficients per tal de gestionar l’organització o departament amb la màxima eficàcia, en coordinació o integració amb les altres departaments existents en l’empresa de prevenció.

L’objectiu general d’aquest curs és preparar a l’alumne per a la direcció i gestió de la prevenció de riscos laborals en un servei de prevenció aliè o propi d' una organització empresarial i en concret:

 • Conèixer les funcions d'un expert en direcció dels serveis de prevenció.
 • Conèixer i analitzar els problemes dels límits i capacitats de la direcció dels serveis de prevenció.
 • Conèixer la diferència entre el rol de l'expert en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions, els tècnics de gestió de riscos i els perits experts en PRL.
 • Conèixer el procés de LIDERATGE dels diferents departamnets dels serveis de prevenció a les organitzacions i eines per garantir una gestió saludable d’equips.
 • Conèixer les activitats que ha de coordinar l'expert en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions amb altres professionals de la prevenció de riscos.
 • Conèixer els principis legals i ètics de la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.
 • Conèixer les estructures de les empreses i indústries i les seves relacions amb la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.
 • Conèixer les entitats públiques de vigilància i control de la prevenció de riscos i direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions del país.
 • Conèixer la legislació i normativa específica que afecta les funcions de l'expert en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.
 • Conèixer les tècniques específiques que ha de dominar l'expert LIDER en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.
 • Conèixer tècniques de comunicació per a la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.
 • Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.
 • Conèixer l'estructura dels òrgans de decisió, tècnics i de participació en la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.
 • Conèixer les tècniques de negociació.
 • Conèixer les tècniques d'innovació en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions, principlamnet en l'aspecte psicosocial.
 • Conèixer les tècniques avançades d'avaluació de projectes i auditories  en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.
 • Conèixer les normatives associades i disposar dels coneixements tècnics suficients per avaluar el risc de la inversió i proposar mesures correctores.
 • Conèixer les mesures d'actuació davant situacions de crisi (accident laboral, efermetat professional, etc).
 • Coneixer el format de les pericials tècniques que com a expert se li poden demanar per part dels jutjats o per despatxos de lletrats

Per tant l'objectiu general d'aquesta formació és preparar a l’alumne pel lideratge i per a la direcció i gestió de la prevenció de riscos laborals en un servei de prevenció propi o aliè d'una organització empresarial amb una formació pericial. Dotar als alumnes d’una formació directiva altament especialitzada i vinculada a la pràctica professional actual d’un directiu. Transmetre habilitats directives i de gestió necessàries per poder proporcionar una visió global del funcionament i funcions de l’empresa de prevenció, ja sigui pròpia o aliena. L’alumne adquirirà les eines necessàries per convertir-se en expert en prevenció i pugui dirigir la seva empresa o una altre per compta aliena, amb eficàcia. Dotar als alumnes de les eines que els permetin definir, establir i mantenir al dia un sistema de gestió de la prevenció que garanteixi i faci rendible la prevenció en l’empresa. Dominar les principals activitats que tot director, líder empresarial o gestor ha de realitzar: planificar,  estionar, organitzar i dirigir.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 6. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 11. Implementar i avaluar el pla de prevenció de riscos laborals en una organització.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 18. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 19. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 20. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

INTRODUCCIÓ 

 • Introducció als models de Serveis de Prevenció. Modalitats preventives i Tipus de Servei de Prevenció.
 • Direcció de Servei de Prevenció Aliè. Exclusivitat del Tècnic de PRL i Especialitats de PRL.

DIRECCIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ com empresa de serveis

 LIDERATGE i PRESA DE DECISIONS DIRECTIVES

 • Organització, gestió i lideratge. Definició i enfocaments
 • Lideratge de departaments, projectes i serveis de prevenció
 • Gestió d'emocions própies i alienes (emocions positives i negatives)
 • Motivació equips
 • Ètica directiva i empresarial

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENIÓ PROPIS I MANCOMUNATS 

 • Direcció de Servei de Prevenció Propi i Servei de Prevenció Mancomunat.
 • Direcció del servei de prevenció: requisits tècnics i humans SPP i SPPM.
 • Responsabilitats penals, civils i administratives dels SPP i SPPM.
 • Auditories Internes, Externes i Legals.

 TREBALL TRANSVERSAL 


Metodologia

La llengua que es farà servir en aquesta asignatura serà la LLENGUA CATALANA

Les classes a l'aula corresponen a una metodologia magistral en la qual, durant la primera hora, el o els professors exposaran la teoria de la matèria objecte d'estudi, la resta correspondrà a les sessions pràctiques on els alumnes treballaran individualment o en grup, discutint sobre els conceptes tractats en la sessió, els materials reflexius i resolent casos pràctics concrets.

Els continguts treballats en les sessions teòriques seran avaluats mitjançant proves escrites avaluables.

Els continguts treballats en les sessions pràctiques seran també avaluats mitjançant el lliurament dels treballs realitzats (en l’aula o via Moodle segons el cas). Les classes pràctiques a l'aula, consistiran en el desenvolupament d'exercicis i treballs individuals o en grup, aplicant a la pràctica alguns dels conceptes tractats en les classes teòriques. Aquestes tasques poden ser reflexions individuals, exercicis en grup, presentacions de casos, etc.

El desenvolupament, l’estudi, la lectura bibliogràfica obligatòria i recomanada, així com la resolució d'exercicis fora de l’aula ocuparan també una part significativa del temps de dedicació del alumne a l’assignatura.

Durant el semestre es realitzarà un TREBALL TRANSVERSAL que s'explicarà de forma detallada durant les primeres sessions d'aquesta assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes Magistrals 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Supervisada 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Autònoma 94 3,76

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues PACs individuals/grupals corresponents als temes estudiats en l'assignatura.


Cada PAC té un pes del 10% respecte a la nota final de l'assignatura.

 

El 50% restant correspon a l'examen teòric.


L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda / a partir de X ][màxim 3,5]


La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.AVALUACIÓ ÚNICA

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran un document que contindrà les solucions a les 5 PACs de l'assignatura (10% cadascuna).
La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ


L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN


L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ


En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

ALTRES CONSIDERACIONS


Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada: TREBALL TRANSVERSAL + Resolució i lliurament de casos pràctics resolts a l'aula: Resolució i lliurament de treballs individuals penjats al MOODLE. Lectura obligatoris del llibre referit a la bibliografia. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Avaluació: prova escrita final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

Bibliografia OBLIGATORIA per treballar dins del curs:

LIDERANDO EL ¿BIENESTAR? LABORAL: ORDEN O CAOS. Autor: Dr Miquel Àngel Serrat. Editorial BOSCH EDITOR. Any 2021

Bibliografia recomenada:

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.   BOE núm. 269, de 10 de novembre de 1995.
 • LEY 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997.
 • Rd 171/2004
 • Altres Lleis i RD relacionats amb la Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia
 • Diferents notes tècniques de prevenció (NTP) i normes UNE relacionades.

Enllaç registre dels serveis de prevenció aliens de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c2d282d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c2d282d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES

Enllaç Acreditació de entitat especialitzada com a servei de prevenció aliè

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVTE/menuitem.a2d16f71d01ae7dc6e4a83bdb0c0e1a0/?vgnextoid=388537a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=388537a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=3618a1826bb1e110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES


Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365