Logo UAB
2023/2024

Normativa sobre riscos laborals

Codi: 101832 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Pedemonte Marino
Correu electr˛nic:
jorge.pedemonte@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Jorge Pedemonte Marino

Equip docent extern a la UAB

Cristina ┴ngela Faci Vega

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat les assignatures que indiqui el pla d'estudis oficial.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és apropar l'alumnat del grau a l'àmbit del Dret del Treball en sentit integral. Això inlcou:

- Una visió general de les relacions juridiques que neixen del contracte de treball com a element central del Dret del Treball individual.

- Una aproximació al Dret del Treball col·lectiu, analitzant la representació dels treballadors en el si de l'emrpesa i els convenis col·lectius.

- L'exposició de les bases generals del procés laboral com a eina jurisdiccional de control de les relacions laborals.

- Un coneixement de les bases del sistema de Seguretat Social.

- Un coneixement dels principis d'actuació de la Inspecció de Treball, relacionada amb la responsabilitat tècnica dels agents que intervenen en la prevenció de riscos laborals.

Aquests elements que configuren l'assignatura s'aborden tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica, amb implicació de l'alumnat en el desenvolupament progressiu de l'assignatura.

 

 


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 3. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestiˇ propis dels models de gestiˇ de prevenciˇ de riscos laborals.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals mÚs habituals.
 8. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Tema 1. El dret del treball individual.

Tema 2. El contracte de treball.

Tema 3. El dret del treball col·lectiu.

Tema 4. L'ocupació pública.

Tema 5. El dret processal laboral.

Tema 6. El dret de la Seguretat Social.

Tema 7. L'acció protectora de la Seguretat Social.

Tema 8. La prevenció de riscos laborals.

Tema 9. La responsabilitat tècnica: criteris i protocols.


Metodologia

De cada tema es proporcionarà un document-esquema que contindrà:

a/ Normativa d'aplicació

b/ Punts bàsics a desenvolupar

c/ Qüestions prioritàries per a l'estudi

d/ Elements per al col.loqui-debat

Cada tema tindrà una part pràctica a resoldre en classe en grup. Les pràctiques avaluables formaran part de l'avaluació continua.

Llengua d'impartició de docència: castellà

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 5, 8, 14
Classes te˛riques amb la participaciˇ activa de l'alumnat 40 1,6 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realitzaciˇ dels treballs prÓctics i te˛rics 12 0,48 3, 4, 7
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboraciˇ de treballs. 94 3,76 11, 12

Avaluaciˇ

AVALUACIÓ CONTINUADA

Activitats

Les competències d'aquesta assignatura s'avaluaran mitjançant les següents activitats:

Prova final de conjunt (examen final) a desenvolupar-se en la data establerta al Calendari de l’assignatura. L'equip docent indicarà el format d'aquesta prova, que podrà ser escrita o oral. A aquesta part de l’avaluació continuada li correspon un 50% de la nota final de l’assignatura.

- Un mínim de dues activitats d'avaluació de caràcter pràctic. A títol orientatiu, aquestes activitats poden consistir en examen parcial (no alliberador de matèria), casos pràctics, informes, ressenyes, escrits jurídics, dictàmens, treballs d'investigació, entre altres activitats. Les activitats seleccionades podran realitzar-se, de manera individual o en grup, segons ho disposi l'equip docent. A aquesta part de l’avaluació continuada li correspon un 40% de la nota final de l’assignatura.

- Assistència i participació a classe. Es tracta de participació activa al llarg de l'assignatura, de qualitat, jurídicament fonamentada, adequada i pertinent als temes tractats, i diferent a la realitzada en les classes de seminari / pràctiques. A aquesta part de l’avaluació continuada li correspon un 10% de la nota final de l’assignatura.

Notes

Cadascuna de les activitats de l’avaluació continuada ha de tenir una nota mínima de 3,5 sobre 10, per poder sumar i fer nota mitjana a l’avaluació continuada.

La nota de l’avaluació continuada serà el resultat de suma de les activitats, sempre que s’obtinguin les notes mínimes exigides per sumar. Per aprovar l’avaluació continuada la nota mitjana ha de ser de 5 sobre 10 o superior.

Recuperació

Si un/una estudiant no supera l'avaluació de l'assignatura, amb una nota mínima de 5 sobre 10, es podrà presentar a un examen de recuperació final a la data indicada al Calendari de l’assignatura. La re-avaluació només podrà realitzar-se si l'alumne ha seguit l'avaluació continuada. Amb independència de la nota obtinguda a la prova de re-avaluació, en cas de superar-se, l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 sobre 10.

---

Qualsevol estudiant que copiï o intenti copiar en qualsevol de les activitats d’avaluació tindrà un 0 en la prova. Qualsevol estudiant que presenti una pràctica o activitat en què es detecti que hi hagut plagi o qualsevol altre frau acadèmic, obtindrà un 0 i serà amonestat o amonestada. En cas de reiteració de la conducta, la / l’estudiant suspendrà l'assignatura. Aquestes mesures es prendran sense perjudici de les mesures disciplinàries corresponents, d'acord amb la Normativa acadèmica vigent.

Si durant la correcció de qualsevol activitat o treball es tenen indicis que s'ha emprat l’assistència d’eines d’intel·ligència artificial, el professor podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text. 

Si concorren circumstàncies extraordinàries sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l’avaluació de l’assignatura.

AVALUACIÓ ÚNICA

Activitats

L'avaluació única d'aquesta assignatura, per l'alumnat que se'n hagi acollit, consisteix en les següents evidències:

- Prova final de conjunt (examen final) a desenvolupar-se en la data establerta al Calendari de l’assignatura. A aquesta part de l’avaluació li correspon un 50% de la nota final de l’assignatura.

- Treball d’assignatura. A l'inici del curs es plantejarà un treball sobre alguns dels temes de l’assignatura. La data límit de lliurament del treball és el dia de l'examen final de l'assignatura, d'acord amb el calendari establert. A aquesta part de l’avaluació li correspon un 50% de la nota final de l’assignatura.

Notes

Cadascuna de les activitats de l’avaluació ha de tenir una nota mínima de 3,5 sobre 10, per poder sumar i fer nota mitjana a l’avaluació.

La nota per aprovar l’avaluació serà el resultat de suma de les activitats, sempre que s’obtinguin les notes mínimes exigides per sumar. Per aprovar l’avaluació la nota mitjana ha de ser de 5 sobre 10 o superior.

Recuperació

Si un/una estudiant no supera l'avaluació de l'assignatura, amb una nota mínima de 5 sobre 10, es podrà presentar a un examen de recuperació final a la data indicada al Calendari de l’assignatura. A més de l’examen final, la re-avaluació es condicionarà a la presentació del treball d’assignatura amb les esmenes indicades pel professor, en cas que aquesta part de l’avaluació es consideri no apta. Amb independència de la nota obtinguda a la prova de re-avaluació, en casde superar-se, l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 sobre 10.

---

Qualsevol estudiant que copiï o intenti copiar en qualsevol de les activitats d’avaluació tindrà un 0 en la prova. Qualsevol estudiant que presenti una pràctica o activitat en què es detecti que hi hagut plagi o qualsevol altre frau acadèmic, obtindrà un 0 i serà amonestat o amonestada. En cas de reiteració de la conducta, la / l’estudiant suspendrà l'assignatura. Aquestes mesures es prendran sense perjudici de les mesures disciplinàries corresponents, d'acord amb la Normativa acadèmica vigent.

Si durant la correcció de qualsevol activitat o treball es tenen indicis que s'ha emprat l’assistència d’eines d’intel·ligència artificial, el professor podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text. 

Si concorren circumstàncies extraordinàries sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l’avaluació de l’assignatura.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participaciˇ 10 0 0 1, 10
PrÓctica: Avaluaciˇ contÝnua mitjanšant casos prÓctics 40 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14
Teoria. Proves Evaluatives escrites i/o orals 50 0 0 1, 7, 8, 10

Bibliografia

MARTÍN VALVERDE, A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed Tecnos. (Darrera Edició)

Es completarà la bibliografia a l'aula moodle de l'assignatura.


Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365