Logo UAB
2023/2024

Anàlisi del risc

Codi: 101829 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ivan Garrido Diaz
Correu electrònic:
ivan.garrido@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits


Objectius

Objectius:

 • Conèixer el concepte de risc
 • Interiorització i adaptació dels conceptes de risc, anàlisi de riscos, governança, Prevenció ...
 • Desenvolupament de casos pràctics a partir d'aquests conceptes.
 • Conèixer els processos de presa de decisió i les seves diferents implicacions en l'àmbit del Risc
 • Analitzar les estratègies discursives existents per fer front a diversos tipus de risc.
 • Avaluar el risc i el seu impacte a la seguretat i la prevenció
 • Coneixer els paràmetres bàsics del concepte de inteligència

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 8. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 9. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pròpies com les alienes.
 10. Proposar formes d'avaluació dels projectes i de les accions de millora de la sostenibilitat.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

En l'assignatura d'Anàlisi del Riesgo l'alumnat coneixerà el concepte del risc i les diferents tècniques per avaluar i analitzar. Fruit de l'anàlisi es adquiriran les competències necessàries per a procedir a convertir la informació en intel·ligència.

BLOC 1: Riesgos i conceptes associats

BLOC 2: Tècnica d'anàlisi i el seu impacte en la prevenció i la seguretat.


Metodologia

Llengua de docència: Castellà

Amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual, i la realització de casos pràctics, a més de classes magistrals on el professor esbossi els principals punts de cada tema.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18
Tipus: Supervisades      
Exercicis i discussions a classe 12 0,48 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
Tipus: Autònomes      
Estudi del material i realització de les pràctiques 94 3,76 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA 

Es realitzaran 5 o 6 PACsindividuals/grupals corresponentsals temes estudiats en l'assignatura. 

Totes les PAC tenen un pes del 50% respecte a la nota final de l'assignatura 

El 50 %restant correspon a l'examenteòric. 

L'examen fa mitjanaambl'avaluació continuada ambindependència de la nota obtinguda / a partir de 5

La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar. 

 
AVALUACIÓ ÚNICA 
 
Elsestudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran un document que contindrà les solucions a lesPACs de l'assignatura (50%). 
La data per a aquestaprova i el lliurament del treball de l'assignaturaserà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. 
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada. 
 
AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS 

L'alumnat que repeteixil'assignaturahaurà de realitzar les proves i exàmensprogramats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle. 
 
EXAMEN DE RECUPERACIÓ 

L'alumne que no superil'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acordambelscriterisestablerts en els dos apartatsanteriorspodrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumnes'hagiavaluat en un conjuntd'activitats, el pes de les qualsequivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estatavaluatd'aquestesdues terceres parts per no haver-se presentat a les provesobtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se al'examen final de recuperació. 
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjuntdelscontinguts de l'assignatura que no s'haginsuperat en l'avaluació continuada. 
En el cas de superar-se l'examen final l'assignaturaquedaràaprovadaamb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen. 
 
CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN 

L'alumnat que necessiticanviar una data d'avaluació ha de presentar la peticióemplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI. 
Una vegada emplenat el documents'had'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau. 
 
REVISIÓ 

En el moment de realització de cada activitatavaluativa, el professorat informarà l'alumnat del smecanismes de revisió de les qualificacions. 
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisióseràel mateix. 
  
ALTRES CONSIDERACIONS 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estiminoportunes, i d'acorda mb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procésdisciplinari que es puguiinstruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". 
Si durant la correcció es tenenindicis que una activitat o treballs'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docentpodrà complementar l'activitatamb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text. 

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professoratpodrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura. 

REAVALUACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat quenecessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de TutoritzacióEPSI.

PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17
Prova d'avaluación continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Al llarg del semestre es facilitaran les lectures obligatòries i recomanades.


Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365