Logo UAB
2023/2024

Metodologia per a la redacció de projectes II

Codi: 101826 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jaime Lopez Ibañez
Correu electrònic:
jaume.lopez.ibanez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent extern a la UAB

Beatriz Fernández García

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

 


Objectius

 1. Conèixer els plans i els tipus de projectes d'emergències i les seves normatives a nivell autonòmic, municipal i privat.
 2. Assumir les pautes habituals en la gestió dels projectes de seguretat i emergències.
 3. Aprendre a complementar adequadament un projecte a nivell estructural, de contingut i presentació.
 4. Compartir, a nivell teòric i pràctic, l'estructura de la prevenció, la planificació i la implantació en emergències.
 5. Familiaritzar-se amb els mitjans i amb les mesures d'autoprotecció.
 6. Plantejar la interrelació entre la planificació i els criteris d'activació dels plans d'emergència.
 7. Capacitar l'alumnat per a la recerca, el contrast i la verificació de la informació.

 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 4. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 5. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 15. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 16. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 17. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

“Metodologia per a la redacció de projectes (II)” és la segona assignatura de la matèria denominada “Projecte” que es desenvolupa al llarg dels tres primers cursos del Grau de prevenció i de seguretat integral. A l'assignatura “Metodologia per a la redacció de projectes (II)” s'introduirà l'alumnat en tots els coneixements generals relacionats amb protecció civil i emergències i amb la seva legislació i normativa; i, amb més detall, en la legislació catalana respecte els plans d'autoprotecció. 

Per estudiar profitosament “Metodologia per a la redacció de projectes (II)” no s'ha d'haver superat o cursat prèviament “Metodologia per a la redacció de projectes (I)”.

 

Unitat 1.- Introducció a la Planificació en l'àmbit de la seguretat i les emergències

 • Tema 1.- Planificació d'emergències

1.- Introducció.
2.- Pla d'autoprotecció o pla d'emergència.
3.- Planificar prèviament a les emergències.
4.- Planificació en emergències.
5.- L'obligació de fer un pla d'autoprotecció.

Unitat 2.- Normativa bàsica de protecció civil de Catalunya

 • Tema 2.- Introducció a la protecció civil

1.- La protecció civil a Catalunya: que és, objectius i organització.
2.- Actuacions de protecció civil.
3.- Planificació de protecció civil.
4.- Mapa de protecció civil de Catalunya.

 • Tema 3.- Normes bàsiques d'autoprotecció

1.- Estatut d'autonomia i la Llei de protecció civil.
2.- Decret d'autoprotecció de Catalunya.
3.- Activitats i centres amb obligació.
4.- Continguts mínims del pla d'autoprotecció.
5.- Tècnics acreditats.
6.- Plataforma Hermes i signatura electrònica.

 • Tema 4.- Coneixement de l'entorn

1.- Introducció.
2.- Geografia política (autonòmica, municipal i estatal).
3.- Geografia física (autonòmica, municipal i estatal).
4.- Punts d'interès geogràfics.
5.- Geografia internacional.
6.- L'entorn, bàsic en la gestió i en els projectes vinculats a emergències.
7.- Contextualització territorial.

 • Tema 5.- Grups actuants i Centres de coordinació

1.- Introducció.
2.- Grup d'Intervenció.
3.- Grup d'Ordre.
4.- Grup Sanitari.
5.- Grup Logístic.
6.- Altres grups especialistes.
7.- Centres de coordinació i comunicació en emergències.

 

Unitat 3 Elements bàsics per elaborar plans d'autoprotecció

 • Tema 6.- Anàlisi del risc

1.- Introducció.
2.- Perillositat (perill, amenaça).
3.- Vulnerabilitat.
4.- Resiliència.
5.- Exposició.
6.- Riscos en un pla d'autoprotecció.

 • Tema 7.- Pla d'actuació

1.- Introducció.
2.- Escenaris, accidents o situacions que poden activar un PAU.
3.- Criteris d'activació o fases.
4.- Seqüència d'accions.
5.- Integració del PAU amb plans d'àmbit superior.

 • Tema 8.- Equips humans d'un PAU

1.- Introducció.
2.- Identificació del col·lectiu.
3.- Funcions i equips d'un PAU.
4.- Punt de trobada.

 • Tema 9.- Simulacres

1.- Introducció.
2.- Objectius dels simulacres.
3.- Tipus de simulacres.
4.- Fases de preparació d'un simulacre.
5.- Investigació d'incidents i emergències.


Metodologia

Llengua de docència: CATALÀ

"Metodologia per a la redacció de projectes (II)" té una vessant teòrica i una vessant pràctica. La vessant teòrica s'aprèn a través de l'estudi dels materials i de la recerca d'informació. La vessant pràctica de l'assignatura es desenvolupa a través d'exercicis a l'aula i de proves avaluatives que es faran de forma individual i/o grupal.

L'assignatura té oberta una pàgina MOODLE al Campus Virtual, on trobareu indicacions, informació, notícies, espais de comunicació i algun dels materials de l'assignatura; també el sistema de lliurament de treballs, i la seva avaluació i retroaccions.

Per accedir-hi, cal entrar al Campus Virtual de la UAB, a l'adreça: https://cv.uab.cat i introduir el Número d'Identificació Universitària (NIU) i la contrasenya (paraula de pas) que es facilita en el procés de matriculació.

El Campus Virtual és també l'eina principal de comunicació dels alumnes amb el professor, tant a nivell de dubtes, com de possibles incidències en el desenvolupament de l'assignatura. Quan l'alumnat es vulgui posar en contacte amb el professor, utilitzarà preferentment la missatgeria de l'Aula Moodle, tot i que també pot contactar-hi via correu electrònic.

Per a les PACs, que s'han de penjar al moodle en format pdf (no s'acceptaran ni avaluaran pacs enviades per mail), s'obrirà un fòrum per a dubtes i debats on la participació és clau per resoldre dubtes o ampliar coneixements i compartir-los.

Les tutories, que poden ser presencials o via teams, s'han de sol·licitar via mail al professor.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 2 0,08
Classes magistrals 40 1,6
Tipus: Supervisades      
tutories de suport 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Treballs exercicis i estudis 96 3,84

Avaluació

*Avaluació continuada*

L'avaluació continuada suposa la realització de diferents exercicis, treballs i proves avaluatives que completen la nota final de l'assignatura. El sistema està pensat per potenciar la metodologia de treball de l'estudiant i l'assoliment dels coneixements i competències de l'assignatura. El seguiment de l'avaluació continuada no només es pot traduir en un component important de la valoració del rendiment acadèmic, sinó que és una eina fonamental que es posa a l'abast de l'estudiant per facilitar un ritme de treball i d'estudi rigorós i organitzat en el seu procés d'aprenentatge.

L'alumnat haurà de lliurar les PACs a través de l'Aula Moodle del Campus Virtual, en el termini que hagi marcat el professor. No s'admet el lliurament de treballs per correu electrònic.

Per poder superar l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada, cal aprovar les tres PACs amb un equivalent de 5 sobre 10. Si l'alumnat suspèn alguna de les pacs, té l'opció de revisar-la a partir de les retroaccions del professor i lliurar-la de nou en un termini de 7 dies a partir de la recepció de la nota. No obstant això, és possible tenir una única PAC amb una nota equivalent a 4 sobre 10, si aquesta nota es compensa amb les notes de la resta de PACs. Si hi ha més d'una pac amb una nota inferior a 5, o una pac amb una nota inferior a 4, no es tindrà opció a fer l'examen de validació i caldrà esperar a l'examen de recuperació de final d'assignatura. Si no es lliura alguna de les pacs dins el termini establert, l'avaluació continuada quedarà automàticament suspesa i només es podrà optar a l'examen de recuperació, sempre i quan s'hagin lliurat, com a mínim, 2 de les 3 pacs.

L'examen de validació només el podrà realitzar l'alumnat que hagi presentat totes les pacs i les hagi aprovades amb les condicions exposades anteriorment. La prova presencial servirà per confirmar que s'ha seguit adequadament el procés formatiu i s'han consolidat els coneixements de l'assignatura. Per aprovar-lo, cal treure, com a mínim, un 5 sobre 10. El suspens a l'examen de validació suposarà que l'avaluació continuada no s'ha superat i caldrà optar a l'examen de recuperació per intentar aprovar l'assignatura.

*Avaluació única*

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

*Avaluació de l’alumnat en segona convocatòria o més*

Les i els alumnes que repeteixin l’assignatura, hauran de seguir el mateix sistema d’avaluació que la resta.

*Examen de recuperació*

L'examen de recuperació versarà sobre tot el contingut de l'assignatura (tant a nivell teòric com pràctic). Sigui quina sigui la nota que l'alumn@ obtingui a l'examen de recuperació, que per aprovar l'assignatura haurà de ser d'un mínim de 5, a l'expedient hi constarà un 5-Aprovat.

*Revisió*

En el moment en què es realitzi cadascuna de les activitats avaluatives, el professor informarà l’alumnat sobre els mecanismes per a la seva revisió.

*Canvi de data d’examen*

L'alumnat que necessiti canviar alguna de les dates d'examen per un deure inexcusable, cal que presenti la seva justificació amb el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI i avisar amb antelació al professor.

*Altres consideracions*

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en el cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació (còpia, plagi, etc.), es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en les proves avaluatives d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Plagi: Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text. Si es confirma el plagi, la nota de l'exercici serà 0.

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals, a criteri del professorat.

Si algun/a alumn@, en el cas que hi tingui dret, no es presenta a l'examen de validació o de recuperació, la nota final de l'assignatura serà 0-Suspès.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de validació 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
PAC 1 10% 0 0 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14
PAC 2 20% 0 0 3, 4, 6, 8, 12, 17
PAC 3 30% 0 0 4, 5, 11, 14, 15

Bibliografia

*BIBLIOGRAFIA RECOMANADA*

Legislació

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures (substitueix al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures).

ORDRE INT / 193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

ORDRE INT / 325/2013, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre INT / 193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

ORDRE INT / 20/2011, de 8 de febrer, de creació del fitxer de dades de caràcter personal del personal tècnic acreditat per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de protecció civil.

ORDRE IRP / 516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Enllaços web

- https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/1997/05/20/4  -Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya-.

- https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2015-7730&tn=1&p=  -Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil-.

- https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2014/11/25/155  -Decret 155/2014, plans de protecció civil municipals-.

- https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6237  -Normativa d'autoprotecció a nivell de l'Estat espanyol-.

- https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/index.html  -Plans d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya-.

- https://pcivil.icgc.cat/  -Web del Mapa de protecció civil de Catalunya-.

- https://normas-apa.org/introduccion/  -Normas de estilo APA-.

- https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/dades-obertes/  -Dades obertes de la Generalitat de Catalunya-.

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Alfabet_fon%C3%A8tic_de_l%27OTAN  -Alfabet fonètic internacional-.

*BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA*

Beck, U. (2006). La societat del risc: cap a una nova modernitat. Barcelona: Edicions Paidós.

Contelles Díez, E.A. (2014). Emergències: aplicacions bàsiques per a l'elaboració d'un manual d'autoprotecció. Madrid: Edicions Marcombo.


Programari

Microsoft Office i Teams.