Logo UAB
2023/2024

Dret aeronàutic

Codi: 101770 Crèdits: 4.5
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Eliseo Sierra Noguero
Correu electrònic:
eliseo.sierra@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Isidro Galobart Regas
Mònica Perna Hernández

Prerequisits

No hi ha prequisits.


Objectius

Tenir un bon coneixement de les institucions del Dret aeronàutic.


Competències

 • Adequar la gestió a la normativa legal aplicable al sector aeronàutic.
 • Comunicació.
 • Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic.
 • Hàbits de treball personal.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
 2. Ampliar eficaçment coneixements posteriors a partir dels principis i les normes essencials del dret aeronàutic.
 3. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 4. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 5. Contextualitzar el dret aeronàutic en la societat present, futura i en altres sectors de la realitat (enginyeria aeronàutica, informàtica, etc.), així com conèixer-ne l'abast nacional, comunitari i internacional.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Exposar públicament casos pràctics que es plantegin sobre gestió aeronàutica i les seves possibles solucions jurídiques d'acord amb la normativa, la jurisprudència i la doctrina.
 8. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Prevenir i solucionar problemes.
 11. Relacionar els coneixements de dret aeronàutic amb qüestions derivades del trànsit aeronàutic a l'efecte d'oferir solucions justes i eficaces.
 12. Treballar cooperativament.
 13. Treballar de manera autònoma.
 14. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
 15. Utilitzar correctament la terminologia i conèixer el significat i l'abast de conceptes com ara espai aeri, aeroport, aeronau, empresa aeronàutica, circulació i seguretat aèria, transport aeri i drets dels passatgers.

Continguts

Concepte i fonts del Dret aeronàutic.

Regulació jurídica de l'espai aeri.

Institucions aeronàutiques.

Circulació aèria.

La aeronau.

La empresa aeronáutica, amb especial referència als drets dels passatgers.

L'aeroport.

Seguretat aèria.

Contractes aeronàutics.

Accidents aeronàutics.


Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri adequades per tal de facilitar l'estudi i l'aprenentatge de l'alumne.

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de l'aprenentatge de l'alumnat es fonamenta en les següents activitats formatives:

1. Activitats dirigides: activitats on és el professorat el que desenvolupa la part activa de la classe. Inclou classes magistrals on l'alumnat assoleix les bases conceptuals de la matèria i el seu marc jurídic normatiu i jurisprudencial. També les classes pràctiques, on els estudiants, de forma individual o en grups reduïts, analitzen i resolen juntament amb el professorat casos pràctics. L'alumnat desevolupa individualment o en grups reduïts, amb el suport del professorat orientades a la preparació de les pràctiques avaluables, com ara discussió i resolució de casos, comentaris, debats, simulacions de judicis, entre d'altres.

2. Activitats autònomes: activitats que l'alumnat desenvolupaautonomament. Inclou entre d'altres la cerca i lectura de bibliografia, normativa i jurisprudència, l'estudi, preparació de casos pràctics.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 1, 2, 5, 11, 15
Exercicis (pràctiques, casos, comentaris, debats,....) 18 0,72 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Treball i estudi fora de l'aula 25,5 1,02 1, 6, 9, 12, 13

Avaluació

La plataforma virtual utilitzada per a la comunicació amb els estudiants serà el Campus Virtual de l'aula Moodle.

Per cada grup es publicarà al Campus Virtual, abans de l'inici de la docència, la data concreta o la setmana de realització de les activitats avaluables, sens perjudici que, excepcionalment i per causes de força major, aquestes puguin, amb preavís i antelació suficient, ser modificades.

La nota de les pràctiques i de la participació a classe es farà pública abans de l'examen final.

Per a aprovar l'assignatura, cada alumne o alumna ha de haver obtingut una nota mínima de 3,5 en el examen final i participat en les altres dues activitats avaluatives.

Els o les alumnes que no hagin aprovat l’assignatura en l'avaluació poden presentar-se a l'examen de recuperació, si han obtingut almenys un 3 en cadascuna de les tres activitats avaluatives (examen final, pràctiques i participació a classe).

Les tres activitats avaluatives es tindran en compte per fixar la nota final resultant tant de l'avaluació, com de la recuperació. Els estudiants que facin l'examen de recuperació podran obtenir una nota màxima de 7 a l'assignatura.

Un estudiant es considerà no avaluable (NA) si no ha participat en cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un/a alumne/a que realitza algun exercici d'avaluació ja no pot optar a un NA.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Matrícules d'honor: Atorgar o no una qualificació de matrícula d'honor (MH) és decisió del professorat responsable de l'assignatura.

En tot cas, la normativa de la UAB limita les MH als estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00 i es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

D'acord amb la normativa vigent, "en cas que l'alumne realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificara aquest acte d'avaluació amb un zero (0), amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final de l'assignatura serà 0" (art. 116.10 normativa acadèmica UAB).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Participació a classe 20% 35 1,4 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14
Treballs i pràctiques 30% 5 0,2 1, 3, 4, 9, 12, 14

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

GONZÁLEZ LEBRERO,  Rodolfo, Curso de Derecho aeronáutico, Dykinson, 2020.

MARTÍNEZ SANZ, Fernando y PETIT LAVALL, María Victoria (dirs.): Estudios de derecho aeronáutico: aeronave y liberalización, Marcial Pons, 2009.

MORILLAS JARILLO, María José, PETIT LAVALL, María Victoria, GUERRERO LEBRÓN, María Jesús. J., Derecho aéreo y del espacio, Marcial Pons, 2015.

ALBA, Manuel y FORTES, Antonio. (dirs.), Público y privado en el Derecho aeronáutico. Retos presentes y futuros, Tirant lo Blanch, 2017

SIERRA NOGUERO, Eliseo: Manual de Derecho aeronáutico, Tirant lo Blanch, 2020. 2ª edició disponible des de setembre de 2023.


Programari

L'assignatura no té un programari específic.