Logo UAB
2023/2024

Psicologia de les organitzacions i del treball

Codi: 101761 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Pellicer Cardona
Correu electrònic:
isabel.pellicer.cardona@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.


Objectius

L'objectiu general és, que en finalitzar l'assignatura, els i les estudiants siguin capaços d'identificar i reflexionar sobre la relació entre els diferents processos psicosocials i dinàmiques que es poden produir en l'entorn de les organitzacions i del treball. 

De manera específica es proposa l'aprenentatge de les següents competències:

a) Conèixer i identificar el funcionament de les diferents organitzacions en la societat actual, partint d’una definició àmplia de la mateixa que englobi tant les organitzacions de treball (empreses) com les organitzacions socials.

b) Entendre des de plantejaments teòrics diferents, el concepte de persona, de grup i d’organització desenvolupat històricament fins al moment present.

c) Analitzar els processos psicosocials que es despleguen en les organitzacions complexes.


Competències

 • Comunicació.
 • Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
 • Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Participar en la gestió dels recursos humans, aplicant adequadament els diferents conceptes implicats: psicologia aplicada a les organitzacions, comunicació interna i externa de l'empresa, aspectes econòmics i aspectes legals.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 2. Avaluar els elements que defineixen el clima i la cultura organitzacional.
 3. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 4. Demostrar que es coneixen els fonaments de la motivació i la satisfacció laborals.
 5. Descriure la relació entre processos psicosocials i la dinàmica de les relacions laborals.
 6. Desenvolupar el pensament científic.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 9. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 10. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 11. Identificar els elements claus presents en els processos de motivació individual i grupal.
 12. Identificar els fonaments dels processos psicosocials en el context laboral.
 13. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 14. Prendre decisions pròpies.
 15. Treballar cooperativament.
 16. Treballar de manera autònoma.
 17. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

Continguts

L'assignatura contempla els següents blocs de coneixement:

a) Aproximació teòrica a l'estudi de les organitzacions.

b) Processos grupals a les organitzacions.

c) Principals processos Psicosocials a les organitzacions.

d) Condicions de treball i noves conceptualitzacions del treball.

e) Perspectiva del gènere en l’àmbit organitzacional i tendències de futur.


Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura és variada i definida en funció dels objectius proposats, constant de les següents activitats formatives:

Classes dirigides:

Classes de teoria i resolució de problemes, en les que es presentaran diversos postulats i conceptes teòrics i es treballaran diferents problemàtiques relacionades. En el transcurs d'aquestes classes dirigides s'oferiran espais per als comentaris, debats, reflexió crítica i exercicis sobre els textos bàsics, emprant de forma complementària mitjans audiovisuals que permetin il·lustrar el contingut de les exposicions.

Seminaris especialitzats. Al llarg del curs, es faran 5 seminaris especialitzats, la data i continguts es concretaran a l'inici de curs i es publicarà al campus virtual de l'assignatura.

Aquests seminaris especialitzats proposen completar els coneixements acadèmics o professionals del camp de la Psicologia de les organitzacions i del treball i es centraran en temes d'actualitat o temes en els quals els estudiants hagin manifestat interès, essent un espai eminentment participatiu i d'intercanvi de coneixements.

Classes supervisades (classes pràctiques): Es tracta de classes eminentment pràctiques en les que es duran a terme activitats i exercicis estructurats, amb l'objectiu d'exemplificar i treballar d'una manera pràctica els conceptes presentats a les classes teòriques.

Treball Autònom Com a activitat formativa també es contemplen activitats de treball autònom per part de l'estudiant com és l'estudi, la resolució i treball de casos (tant de manera individual com grupalment) i les lectures que s'indiquen en les classes dirigides. Per facilitar el treball autònom l'estudiant podrà consultar l'aula virtual, que serà utilitzada com a via de comunicació i de facilitació de material, de manera complementària a les classes presencials.

NOTA: La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Problemes 15 0,6 2, 4, 6, 8, 11, 12
Classes de teoria 37,5 1,5 4, 6, 8, 9, 12
Tipus: Supervisades      
Discussió de casos pràctics 22,5 0,9 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Avaluació 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Estudi personal 15 0,6 7, 8, 9, 10, 16
Resolució d'exercicis 15 0,6 4, 6, 8, 12
Treball de casos pràctics 37,5 1,5 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

L’avaluació d’aquesta assignatura està pensada per a ser realitzada al llarg de tot el curs, tractant-se d'un sistema d'avaluació continuada, amb una part d'avaluació grupal i una part d'avaluació individual.

Tot seguit es detalla la informació bàsica respecte al sistema d’avaluació de l’assignatura:

a)  Procés i activitats d’avaluació programades

- Examen escrit (50% nota final de l'assignatura).  A final de curs es durà a terme una prova final escrita, que permetrà valorar els coneixements adquirits per l'estudiant.

- Treball grupal (30% nota final assignatura). Al llarg del curs es proposarà un treball a dur a terme en grup, que s’hauran de presentar i defensar de manera oral, en la data indicada. 

- Assistència a les pràctiques, participació activa i reflexió (un 20% nota final). 

Per aprovar aquesta assignatura és necessari:

1)  Treure com a mínim un 4,5 en la nota de la prova final escrita per fer la mitja amb la resta de resultats obtinguts.  

2)  La mitjana ponderada de totes les activitats d’avaluació ha de ser igual o superior a 5.

3)  Tenir en compte que l’assistència i participació en les pràctiques NO és una activitat recuperable (en l’apartat c, es detalla el procés de recuperació).

b)  Programació d’activitats d’avaluació

La programació d’activitats d’avaluació es donarà el primer dia de l’assignatura i es farà pública a través del Campus Virtual, i en el cas de l’examen final a la web e l’Escola d’Enginyeria, a l’apartat d’Exàmens.

c)  Procés de recuperació

Pel que fa a la recuperació, aquesta assignatura contempla la possibilitat de fer recuperacions parcials. Es podrà optar a recuperar l'examen escrit (50% de la nota final) i els treballs grupals (30% de la nota final). 

  • En el cas de l'examen final, la recuperació constarà d'una prova de format i nombre de preguntes similar a l'examen final.
  • En el cas dels treballs grupals aquests es podran recuperar sempre que es sol·liciti al professor/a responsable, dins el període de revisió de qualificacions, i la recuperació es farà segons les indicacions que es proposin en cada cas concret.

L’estudiant es pot presentar a la recuperació sempre que s’hagi presentat a un conjunt d’activitats que representin un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. D’aquests, es podran presentar a la recuperació aquells estudiants que tinguin com a mitjana de totes les activitats de l’assignatura una qualificació igualo superior a 3,5.

D’acord amb la coordinació del Grau i la direcció de l’Escola d’Enginyeria, NO es podrà recuperar l’assistència, participació i reflexió vinculada a les classes de pràctiques d’aula de l’assignatura, que suposen un 20% de la qualificació final de l’assignatura.  

d)  Procediment de revisió de les qualificacions

Per a cada activitat d’avaluació s’indicarà un lloc, data i hora en la qual l’estudiant podrà revisar l’activitat amb el professor, tal com indica la Normativa Acadèmica de la UAB. Tanmateix, els estudiants també tindran la possibilitat de sol·licitar una revisió en el termini d’una setmana un cop s’hagin fet públiques les qualificacions, un cop passat aquest termini i la data indicada per a la revisió (de cada activitat avaluada) NO es realitzaran revisions.

e)  Qualificacions

La qualificació final de l’assignatura reflecteix la nota mitjana ponderada de totes les evidències d’avaluació programades, sempre que s’hagi superat l’examen final amb un mínim de 4,5 punts (sobre 10).

Matrícules d’Honor (MH). El número de MH és limitat, i és un reconeixement acadèmic, que només s'atorgaran als/les estudiants que durant el curs han mostrat l'excel·lència, han participat activament en les activitats proposades i han obtingut una qualificació final igual o superior a 9.

Qualificació de No Avaluable (NA). Un estudiant es considerarà 'no avaluable' quan no s'hagin realitzat un d’activitats avaluables igual o superior al 70%.   

f)   Irregularitats per part de l’estudiant, còpia i plagi

Per a poder valorar l'evolució de l’aprenentatge dels i les estudiants és indispensable que els treballs siguin versions originals. En conseqüència, i sense perjudici d’altres mesures disciplinàries que s’estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses pels estudiants que puguin conduir a una variació de la qualificació d’un acte d’avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l’engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d’avaluació implicarà suspendre-la amb un zero i no es podrà recuperar en el mateix curs acadèmic. Si l'activitat on s'ha detectat la irregularitat té una nota mínima associada, llavors, quedarà suspesa l'assignatura.

g)  Avaluació dels estudiants repetidors

Els estudiants repetidors no tindran un tractament diferenciat, i hauran de dur a terme totes les activitats i proves proposades per superar l'assignatura.

 ATENCIÓ: L'avaluació suggerida pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit 50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Pràctiques, assistència i participació. 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
Treball grupal 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17

Bibliografia

Les següents referències són obres introductòries a les temàtiques tractades en l'assignatura.

 • Alcover, C Et al (2004) Introducción a la Psicología del Trabajo. Madrid: McGraww-Hill
 • Daft, R.L. y Steers, R.M. (1992). Organizaciones. El comportamiento del individuo y de los grupos humanos. México, D.F.: Limusa.
 • Gil-Monte, P. R., & Prado-Gascó, V. J. (2021). Manual de psicología del trabajo. Comercial Grupo ANAYA, SA.
 • Grey, C. (2005). A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying organizations. London: Sage
 • Hatch, M. (2006). Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives (2da ed.). New York: Oxford University Press.
 • Ibáñez, T (Coord.) (2003) Introducció a la psicologia social. Barcelona: EDIUOC
 • Lamberth, J (1986) Psicología Social. Madrid: Ediciones Pirámide
 • Marínez-Tur, V., Ramos, J. y Moliner, C. (2015). Psicología de las organizaciones. Madrid: Síntesis.
 • Peiró, J.M. (1986) Psicologia de la Organización. Madrid. UNED
 • Robbins, S. & Judge, T. A. (2009). Comportamiento organizacional. Madrid: Pearson Prentice-Hall, 13a edición
 • Rodríguez, A. (Coord.), (1998). Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide
 • Martín-Quirós, M.A. y Zarco, V. (2009). Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Madrid: Pirámide.
 • Tena Millan, J. (1995). Organización de la empresa: teoría y aplicaciones. Barcelona: EADA Gestió
 • Tirado, F.; Gálvez, A. y Baleriola, E. (2017). Las organizaciones en el siglo XXI. Un enfoque psicosocial y político. Barcelona: Editorial UOC.
 • Tirado, F.; Baleriola, E. y Gálvez, A. (2017). Critical Management Studies. Hacia unas organizaciones más éticas y sostenibles. Barcelona: Editorial UOC.

Programari

No cal programari específic.