Logo UAB
2023/2024

Anàlisi de costos

Codi: 101760 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Casablancas Segura
Correu electrònic:
carme.casablancas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomana haver cursat l’assignatura “Comptabilitat” i l'assignatura de "Introducció a l'Economia".

 


Objectius

 • Comprendre la relació i principals diferències entre la Comptabilitat Financera i la gestió dels Costos.
 • Conèixer el concepte de cost i la relació entre cost i despesa, així com la classificació dels costos.
 • Iniciar a l'alumne en la problemàtica dels costos indirectes i familiaritzar-lo amb els principals mètodes d'assignació de costos.
 • Conèixer i saber utilitzar els sistemes d'acumulació de costos en les diferents tipologies d'industria i aprendre a confeccionar un compte de resultats analític.
 • Comprendre la relació existent entre costos, nivell d'activitat i guanys d'una empresa. Conèixer les eines bàsiques per a la presa de decisions.
 • Comprendre el concepte de qualitat en els seus diferents àmbits (producte, empresa i entorn). Saber calcular els costos de qualitat del producte o servei.
 • Comprendre el concepte de desentralització i els preus de transferència. Saber calcular els preus de transferència.

Competències

 • Comunicació.
 • Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
 • Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
 2. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 3. Avaluar de forma crítica el treball realitzat.
 4. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 5. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
 6. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 7. Identificar comportaments dels costos en l'empresa i la manera de comptabilitzar-los.
 8. Prevenir i solucionar problemes.
 9. Treballar de manera autònoma.
 10. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
 11. Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.
 12. Valorar productes i activitats a través de l'anàlisi i els sistemes de costos.

Continguts

Tema 1. Concepte i Classificació dels Costos

 1. Diferències entre la Comptabilitat Financera i l'anàlisi de Costos.
 2. Concepte de Cost.
 3. Classificació dels Costos.
 4. Els Costos per Naturalesa.

Tema 2. Sistemes de Càlcul de Costos

 1. Sistemes d’imputació dels costos.
 2. El Procés d'assignació de Costos Indirectes.
 3. L'estadística de costos. El concepte de cost per unitat d'obra.
 4. Sistemes d'acumulació dels costos als productes o serveis.

Tema 3. Els costos i la presa de decisions

 1. L’Anàlisi Cost/Volum/Benefici (C/V/B).
  1. El concepte de "punt mort" o "llindar de rendibilitat".
  2. L'Anàlisi C/V/B en empreses multiproducte.
 2. La Presa de Decisions.
  1. Concepte de rellevància.
  2. Tipus de presa de decisions.

Tema 4. Els costos i la Gestió Empresarial

 1. Els Costos de Qualitat.
  1. Concepte de Qualitat.
  2. Tipus de costos de qualitat.
 2. La Descentralització I els preus de transferència.
  1. Tipus de descentralitzacions.
  2. Els preus de transferència.

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació dels quatres tipus d'activitat següents:

 1. Activitat dirigida: classes teòriques i pràctiques basades en debats teòrics i resolució de casos pràctics en grups.
 2. Activitat supervisada: consistent en l'assistència a tutories i la realització dels casos en grup amb seguiment pautat.
 3. Activitat autònoma individual: comprendrà la part d'estudi personal de l'alumne i la resolució i anàlisi de casos pràctics a nivell individual.
 4. Activitat autònoma en grup: elaboració de diversos casos.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de pràctiques i problemes 12 0,48 3, 4, 5
Classes teòriques i debat de casos 13 0,52 3, 5, 6, 7, 12
Tipus: Supervisades      
Seguiment d'exercicis i casos pràctics 5 0,2 3, 4, 8
Tutories de casos práctics i treball en grup 10 0,4 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi i recerca d'informació 20 0,8 1, 9, 10, 11
Preparació i elaboració de casos en grup 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en les següents activitats:

 • Activitat A. Resolució de casos pràctics en grup a resoldre en els Seminaris (35% sobre la qualificació final). La puntuació serà la mitjana simple de totes les activitats qualificades.
 • Activitat B. Treball individual. Assitència, participació i entrega dels casos treballats a les sessions tòriques (10% sobre la qualificació final). La puntuació serà la mitjana simple de totes les activitats qualificades.
 • Activitat C. Examen Final, temes 1 fins 4 (55% sobre la qualificació final).

Les activitats A, B i C son obligatòries, és a dir, cal que l'alumne les realitzi. Per poder aprovar l'assignatura, mitjançant l'avaluació continuada, caldrà treure una nota mínima de 4 en l'activitat C i de 3,5 en les activitats A i B.

Les activitats A i B son no recuperables. 

Programació d'activitats d'avaluació

La calendarització de les activitats d'avaluació es donarà el primer dia de l'assignatura i es farà pública a través de l'aula Moodle i a la web de l'Escola d'Enginyeria, a l'apartat d'exàmens. Es preveu la següent calendarització:

 • Activitat A: Setmana parell
 • Activitat B: Setmana imparell
 • Activitat C: en període d'exàmens

Procés de recuperació

Finalitzada l'última prova i abans de les qualificacions finals s'obrirà un període de revisió de totesles notes del curs. L'estudiant es pot presentar a la recuperació sempre que s'hagi presentat a un conjunt d'activitats que representin un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. La recuperació consistirà en examen de tota la matèria.

D'acord amb la coordinació del Grau i la direcció de l'Escola d'Enginyeria les activitats següents no es podran recuperar:

 • -  Activitat A, 35% de la qualificació final
 • -  Activitat B, 10% de la qualificació final

Procediment de revisió de les qualificacions

Per a cada activitat d'avaluació, s'indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l'activitat amb el professor. En aquest context es podran fer reclamacions sobre la nota de l’activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l'assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

Qualificacions

Matricules d'honor. Atorgar una qualificació de matrícula d'honor és decisió del professorat responsable de l'assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Un estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no s'ha presentat a les activitats A i C.

Irregularitats per part de l'estudiant, còpia i plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, es qualificaranamb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació.Per tant, la còpia, el plagi, l'engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero.

Avaluació dels estudiants repetidors

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura consistirà en una prova de síntesi (nota prova síntesi, PS), més la nota corresponent a l'activitat A (Nota activitat A, AA), obtinguda la primera vegada que l'estudiant s'ha matriculat de l'assignatura. El càlcul de la qualificació final (NF) es realitzarà mitjançant la següent fórmula: NF=(PS*0,75)+(AA*0,25). Si l'alumne no ha realitzat l'activitat A la nota de l’activitat prendrà valor 0. Si un alumne no té una nota del curs anterior que es pugui convalidar com la nota de l'activitat A, haurà de realitzar obligatòriament l'esmentada activitat.

Per poder optar a aquesta avaluació diferenciada, l'estudiant repetidor ho ha de demanar al professor mitjançant correu electrònic (carme.casablancas@uab.cat) com a molt tard 15 dies després de l'inici de les classes. L'estudiant repetidor que no sol·liciti avaluació diferenciada s'avaluarà igual que els alumnes de primera matricula.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 55% 0 0 4, 7, 12
Resolucio de casos en grup 35% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Treball individual 10% 0 0 2, 3, 4, 5, 9

Bibliografia

Bibliografia bàsica

 • UAB: Material disponible en el Aula Moodle de la materia.

Bibliografia complementaria

 • Amat, O. & Soldevila, P. (2010). Contabilidad y gestión de Costes. Profit Editorial. ACCID Barcelona.
 • Asociación española de contabilidad y administración de empresas. La contabilidad de Gestión. Serie de principios de contabilidad de gestión. AECA.
 • Goldratt, Eliyahu M. Critical Chain : a Business Novel / Eliyahu M. Goldratt. London, [England] ;: Routledge, 2017. Print.
 • Bhimani, Alnoor, et al. Management and Cost Accounting, Pearson Education, Limited, 2018. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/detail.action?docID=5763136.
 • Horngren, Charles T., Srikant M. Datar, and Madhav V. Rajan. Horngren’s Cost Accounting : a Managerial Emphasis / Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan. Sixteenth edition, global edition. Harlow, Essex, England: Pearson Education Limited, 2017. Print.
 • Kaplan, Robert S., and David P. Norton. El Cuadro de mando integral = The balanced scorecard / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; [traducción: Adelaida Santapau]. 3a ed. rev. Barcelona: Gestión 2000, 2009. Print.
 • Mallo, C.; Mallo, M.A.; Jiménez M.A.; Mallo, J. & Merlo, J. (2000). Contabilidad de Costes. Pirámide.
 • Sadkowski, Wojciech. Quality Management and Accounting in Service Industries: A New Model of Quality Cost Calculation. 1st ed. United Kingdom: Routledge, 2022. Web.
 • Sibdari, Soheil, Iman Mohammadian, and David F. Pyke. “On the Impact of Jet Fuel Cost on Airlines’ Capacity Choice: Evidence from the U.S. Domestic Markets.” Transportation research. Part E, Logistics and transportation review 111 (2018): 1–17. Web.  

Programari

S'utilitza l'Excel com a fulla de càlcul.