Logo UAB
2023/2024

Comerç exterior

Codi: 101753 Crèdits: 4.5
Titulació Tipus Curs Semestre
2501233 Gestió aeronàutica OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rosell Foxa
Correu electrònic:
jordi.rosell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jordi Mundet Pons

Prerequisits

El coneixements que resulten d’haver cursat les assignatures “Introducció a l’economia” i “Comptabilitat”, es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l’economia i un coneixement dels grans trets de l’evolució de l’economia mundial  i les relacions internacionals.


Objectius

 Els objectius generals de l'assignatura son:

- Obtenir una visió general del processos d'internacionalització de les empreses

- Comprendre la importància que te el Comerç Exterior en l'economia global

 

Els objectius formatius de l'assignatura son:

-          entendre els elements claus en el procés d'internacionalització de les empreses;

-          conèixer les estratègies comercials internacionals de l'empresa;

-          saber formular un pla de negocis internacional;

-          entendre les normes internacionals acceptades per totes les parts involucrades en el transport internacional de mercaderies;

-          entendre les formes de pagament en el comerç exterior;

-          conèixer alguns característiques del nous mercats exteriors.


Competències

 • Comunicació.
 • Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
 • Formular estratègies competitives en l'àmbit comercial i financer en empreses i organitzacions del sector aeronàutic.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar formes de pagament internacionals.
 2. Avaluar de forma crítica el treball realitzat.
 3. Conèixer els nous mercats.
 4. Descriure estratègies comercials internacionals.
 5. Desenvolupar el pensament científic.
 6. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
 9. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 10. Formular estratègies competitives en l'àmbit comercial i financer en empreses i organitzacions del sector aeronàutic.
 11. Identificar els elements clau presents en els processos d'internacionalització de l'empresa.
 12. Treballar de manera autònoma.

Continguts

1. Introducció al comerç exterior.

 

2. La internacionalització de l’empresa.

- L’empresa i els mercats internacionals

- Fases d’internacionalització

- El departament d’exportació

- Cas pràctic

 

3. Els incoterms com a llenguatge del comerç exterior

- Introducció i definicions

- Anàlisi de les diferents famílies dels Incoterms.

- Drets i obligacions dels Incoterms

- Exercici pràctic

 

4. Estrategia comercial internacional

- Estratègies d’entrada als mercats internacionals: exportació directa i indirecta, joint-ventures, llicències empresarials, inversió directa, etc.

- El marketing-mix internacional: polítiques de producte, distribució, preus i comunicació internacional.

- Estructura del pla de marketing internacional

- Casos pràctics

 

5. Formes de pagament

- Les condicions de pagament.

- Els mitjans de pagament internacional

- El crèdit documentari

- Exercicis pràctics

 

 6. El transport internacional de mercaderies

  1. Criteris a la hora d’escollir el medi de transport internacional més adequat
  2. Assegurances en el transport internacional de mercaderies
  3. Introducció a la logística internacional

Metodologia

Metodologia pràctica i interactiva, fomentant la participació i l’intercanvi d’opinions i/o experiències.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Presencials 45 1,8 1, 3, 4, 11
Tipus: Supervisades      
Entrevistes personals 1 0,04 1, 3, 4, 10, 11
Realització de problemes 20 0,8 7, 12
Realització examen final 2 0,08
Realització examen parcial 2 0,08 1, 3, 4, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi Personal Teoria 16,5 0,66 1, 3, 4, 10, 11
Preparació examen final 2 0,08 1, 3, 4, 10, 11
Preparació examen parcial 2 0,08 1, 3, 4, 10, 11

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única

 

Procés i activitats d’avaluació

L'examen final te un pes del 50% de la nota final. Les activitats d'avaluació continuada consisteixen en algun cas pràctic amb un 20% de la nota final  i sobretot la presentació d’un pla de negoci internacional (del sector aeronàutic) que els alumnes han de fer i presentar a classe (és el projecte final d'assignatura)  amb un 30% de la nota final.  La nota obtinguda en l'avaluació continuada només es tindrà en compte si l'alumne/a aprova l'examen final amb una nota mínima d'un 5,0. Per tant, si la nota a l'examen final és d'un 5,0 o superior, es farà mitjana amb l'avaluació continuada.

Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al Campus Virtual

Procés de recuperació

Per aquells estudiants que en la nota final hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5,0 hi haurà la possibilitat de fer un examen de recuperació. D’acord amb la Normativa Acadèmica de la UAB per poder participar a la recuperació l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació́ total de l'assignatura o mòdul. L'estudiant que es presenti a la recuperació i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Procediment de revisió de les qualificacions
 
La revisió ordinària de les activitats d’avaluació començarà, com a mínim, vint-i-quatrehores després d’haver-se fet públiques les notes

 

Irregularitats per part de l’estudiant

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran  amb un zero les irregularitats comeses  per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-­la amb  un zero, i si és necessari superar-‐la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-­‐la en el mateix curs acadèmic.

Qualificacions especials

La qualificació de Matricula d’Honor es donarà a aquells estudiants que hagin obtingut un Excel·lent i que a més a més el professor valori que el seu comportament a classe i aportació a la dinàmic del curs sigui adient per obtenir aquesta qualificació.

Un estudiant es considera com a “No Avaluable” a l'assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats d’avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza algun component d’avaluació continuada ja no pot optar a un “No Avaluable”.

Avaluació dels estudiants repetidors

L’estudiant repetidor serà avaluat amb els mateixos procediments i mecanismes que la resta d’estudiants.

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposinles autoritats sanitàries

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats proposades pel professor: cas pràctic 20% de la nota final 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen 50% de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació d'un pla de negocis internacional 30% de la nota final 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

MARKETING INTERNACIONAL, Julio Cerviño, Ed. Pirámide, 2006 (llibre en paper disponible a la Biblioteca de Sabadell)

NEGOCIOS INTERNACIONALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO, de BERUMEN, SERGIO A. y ARRIAZA IBARRA, KAREN, CECSA (COMPAÑIA EDITORIAL CONTINEN), 2004(llibre en paper disponible a la Biblioteca de Sabadell)

GUIA PRACTICA DE LOS INCOTERMS 2020 de LLAMAZARES GARCIA-LOMAS, OLEGARIO, S.L. GLOBAL MARKETING STRATEGIES (llibre en paper disponible a la Biblioteca de Sabadell)

GESTION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA (3ª ED.)2014,  de LOPEZ GONZALEZ, MARIA ISABEL, ESIC EDITORIAL(llibre en paper disponible a la Biblioteca de Sabadell)

 

Bibliografia complementària.

 Lectura de diversos articles de premsa relacionats amb la materia.


Programari

Cap