Logo UAB
2023/2024

Comptabilitat

Codi: 101748 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501233 Gestiˇ aeronÓutica FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Dolores Martinez Lopez
Correu electr˛nic:
dolores.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No es necessari cap requisit previ  ja que es tracta d’una assignatura de caire bàsic de primer curs.

 


Objectius

Es tracta d’una assignatura que s’imparteix en el primer curs segon semestre del grau de Gestió Aeronàutica. Amb aquesta assignatura pretén apropar als estudiants a la realitat econòmica financera de l’empresa i els familiaritza amb els documents comptables que les empreses elaboren i a partir dels quals les empreses han de prendre decisions.

Dins aquest context els objectius d’aquesta assignatura són:

Conèixer i entendre els aspectes nuclears de la comptabilitat i el seu marc conceptual: normativa, principis comptables i criteris de valoració recollits en el Pla General de Comptabilitat  vigent.

Saber desenvolupar  les operacions que integren el procés comptable bàsic.

Elaboració i determinació del resultat de l’exercici i dels comptes anuals segons directrius del Pla General de Comptabilitat vigent.

Aprendre a analitzar, interpretar i avaluar els estats financers de les empreses a partir del coneixement d’eines i tècniques d’anàlisi per tal de poder formular un diagnòstic de la situació econòmica  i financera d’una organització.

 


CompetŔncies

 • Comunicaciˇ.
 • Diagnosticar la situaciˇ comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
 • HÓbits de pensament.
 • HÓbits de treball personal.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre els mŔtodes comptables i d'anÓlisi patrimonial de l'empresa.
 2. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de p˙blics no experts.
 3. Desenvolupar la capacitat d'anÓlisi, sÝntesi i prospectiva.
 4. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 5. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

Continguts

Tema 1:  La comptabilitat com a sistema d’informació

 

 1. Definició i objectius de la comptabilitat
 2. El marc conceptual de la comptabilitat
 3. Requisits de la informació comptable
 4. Usuaris de la informació comptable.
 5. El Pla General de Comptabilitat vigent.

 

 Tema 2: El mètode comptable

 

 1. El mètode comptable: procés d’anàlisi, registre i elaboració de la informació comptable externa
 2. El compte com instrument de representació i mesura
 3. El registre comptable de les transaccions: valoració de magnituds i comptabilització de transaccions
 4. Elaboració de la informació de síntesi: els estats comptables
 5. Etapes del cicle o procés comptable

 

Tema 3 : El resultat comptable

 

 1. Concepte de resultat
 2. Formació del resultat
 3. Valoració i variació d’existències
 4. Valoració de consums d’immobilitzat: amortització.
 5. Periodificació d’ingressos i despeses
 6. El procés de regulació comptable i elaboració del compte de pèrdues i guanys.

 

Tema 4 : Els comptes anuals

 

 1. Els comptes anuals documents i normes de presentació
 2. El balanç de situació
 3. El compte de pèrdues i guanys
 4. L’estat de canvis en el patrimoni net
 5. L’estat de fluxos d’efectiu
 6. La memòria

 

 

Tema 5: Anàlisi econòmic financer de l’empresa (I)

 

 1. Concepte i objectius de l’anàlisi econòmic –financer
 2. Tipus d’anàlisi
 3. L’anàlisi patrimonial i financer: el balanç de situació
 4. Tècniques per a l’anàlisi : percentatges, ràtios, taxes de variació.
 5. Anàlisi de solvència a curt i llarg termini a partir de ràtios
 6. L’endeutament a curt i llarg termini

 

Tema 6: Anàlisi econòmic financer de l’empresa (II)

 

 1. L’anàlisi del compte de resultats: marges, valor afegit
 2. La rendibilitat econòmica (ROA)
 3. La rendibilitat de les inversions ( ROI)
 4. La rendibilitat financera (ROE)
 5. Palanquejament financer
 6. Relació entre ROE i palanquejament financer

 

 


Metodologia

La metodologia docent estarà basada en les activitats següents:

 1.-Classes de teoria: consistent en l’activitat expositiva per part del professor i pautada amb material de suport.

 2.-Classes de practiques i seminaris: consistent en la resolució d’exercicis, casos pràctics, sota la direcció del professor i realitzades de forma individual o en grup.

 3.-Tutories: activitat consistent en la resolució de dubtes seguiment d’exercicis i casos a preparar.

 4.-Treball autònom per part de l’estudiant: lectures relacionades amb els continguts de l’assignatura,estudi i preparació d’esquemes, preparació de casos i exercicis.

 5. Proves d’avaluació escrites: avaluació i seguiment dels coneixements.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 El professorat haura de destina uns 15 minuts d’alguna clase a permetre que els estudiants contestin les enquestes.

      

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de prÓctica 15 0,6 2, 4
Classes presencials de teoria 30 1,2 1, 3
Sessions de seminaris 5 0,2 2, 3
Tutories 10 0,4 1, 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Lliurament de prÓctiques 20 0,8 2
Tipus: Aut˛nomes      
Treball aut˛nom 46 1,84 1, 2, 3, 4

Avaluaciˇ

 

Aquesta  assignatura no preveu el sistema  d'avaluació  única.

Aquesta L’avaluació de l’alumne es basarà en 3 punts o activitats.

 1. Primera prova parcial d’avaluació continuada, ( 35% de la nota total) dels temes 1,2,3 (abril).

 2. Segona prova parcial  d’avaluació continuada, ( 35% de la nota total) dels temes 4,5,6 (maig- juny)

 3. Treball en grup:consistent en la resolució i lliurament dels exercicis i casos que es corregiran en les sessions de practiques o en els seminaris.( 30% de la nota total).

 Serà condició “necessària” per a superar l’assignatura que l’alumne hagi participat en les tres activitats descrites anteriorment.

 L’estudiant superarà l’assignatura si assoleix una avaluació favorable , igual o superior a 5 en el còmput global de les tres activitats.

Els estudiants que hagin fet les dues proves parcials però hagin tret una nota inferior a 3.5, l'hauran de recuperar una vegada acabades les classes presencials, en la data i hora que establirà la Coordinació de la Titulació.

Per aquells alumnes que no hagin superat l'assignatura per curs, disposaran d'una última prova de recuperació consistent en un examen de la primera part, de la segona part o d'ambdues.

Un estudiant es considera que està “ No presentat ” sempre i quan no hagi participat a cap de les activitats d’avaluació.

Per obtenir matricula d'honor, a més d’obtenir una nota mínima de 9, l’ alumne haurà d'haver participat satisfactòriament en el sistema d'avaluació continuada.

 Per poder participar a la recuperació, l’alumne s’ha d’haver avaluat prèviament d’activitats que suposin un mínim 2/3 de la nota final de l’assignatura.

“ Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes,i d'acord  amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest  procediment,i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs acadèmic “.
 
"Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al Aula Moodle (o similar, especificar) i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà al Aula Moodle (o similar, especificar) sobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants".
 
 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 
 

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de prÓctiques en les dades establertes 30 20 0,8 2, 3, 4
Prova parcial avaluaciˇ continuada temes 1,2,3 35 2 0,08 1, 2, 4, 5
Prova parcial avaluaciˇ continuada temes 4,5,6 35 2 0,08 2, 3, 4, 5

Bibliografia

- Introducción a la contabilidad
Elaboración y análisis de la información
José Luis Wanden-Berghe , Eliseo Fernández Daza
Ediciones Pirámide.
 
- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: PGC 2021 (4ª ED.)

 UAB:Exercicis “ Campus Virtual de l’assignatura”.

 Enllaços Web

Base de datos SABI

 


Programari

No es fa servir