Logo UAB
2023/2024

Introducciˇ a l'economia

Codi: 101746 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501233 Gestiˇ aeronÓutica FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miquel └ngel Garcia Lopez
Correu electr˛nic:
miquelangel.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sebastian Cano Berlanga

Prerequisits

Per a realitzar un bon seguiment d'aquesta assignatura és recomanable que els alumnes tinguin una base mínima de matemàtiques (funcions i la seva representació, derivades d'una variable, i sistemes d'equacions) per tal de poder resoldre amb comoditat els problemes proposats en les activitats pràctiques de l'assignatura.


Objectius

En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes i la metodologia bàsica que utilitzem en l'anàlisi econòmica moderna. Aquestes eines ens ajudaran a iniciar l'estudi d'un ampli ventall de fenòmens els quals resulten interessants des del punt de vista de l'economia. El material del curs esta estructurat en una primera part de microeconomia, i en una segona part de macroeconomia. A la part de microeconomia es presenten alguns conceptes clau com ara "cost d'oportunitat", "eficiència", "mercat", i "funció de producció", i s'estudien diversos aspectes relacionats amb la presa de decisions per part de les empreses i el seu comportament en diferents tipus de mercats. A la segona part de macroeconomia es presenten alguns conceptes bàsics relacionats amb la Comptabilitat Nacional i amb varis agregats econòmics, i també es presenten alguns instruments de política econòmica, com ara els impostos, la política fiscal i la política monetària.

En concret els objectius que es pretenen assolir són:


1. Introduir els conceptes bàsics de la microeconomia.

2. Comprendre els conceptes de mercat, llei de demanda i llei d'oferta, classificació de béns, i elasticitat.

3. Els impostos i el seu efecte. Pèrdua d'eficiència irrecuperable.

4. Diferents tipus de mercat segons el grau de competència. Introducció al comportament estratègic.

5. Les principals magnituds econòmiques agregades.

6. Les decisions d'estalvi i inversió.

7. L'oferta i la demandaagregada.

8. Breu introducció a la política monetària i a la política fiscal.


CompetŔncies

 • Comunicaciˇ.
 • Disposar dels fonaments de matemÓtiques, economia, tecnologies de la informaciˇ i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestiˇ dels diferents sistemes presents al sector aeronÓutic.
 • HÓbits de pensament.
 • HÓbits de treball personal.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'entorn econ˛mic i les seves variables macroecon˛miques.
 2. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de p˙blics no experts.
 3. Desenvolupar el pensament sistŔmic.
 4. Identificar i aplicar la modelitzaciˇ i l'anÓlisi de mercats i el comportament dels seus agents.
 5. Treballar de manera aut˛noma.

Continguts

 

Tema 1. L'economia: qüestions bàsiques:
Objecte de l'anàlisi econòmica; els models econòmics; el conjunt de possibilitats de producció i el cost d'oportunitat; els guanys del comerç internacional.
 
Tema 2. Els mercats: oferta i demanda:
El mercat i la competència; introducció a les corbes de demanda i oferta; l'equilibri de mercat; excedent del consumidor i excedent del productor.
 
Tema 3. La demanda i el concepte d'elasticitat:
Demanda de mercat i demanda individual; desplaçaments de la corba de demanda; l'elasticitat de la demanda: elasticitat-preu; elasticitat-renda i elasticitat-creuada.
 
Tema 4.L'oferta: l'empresa i els costos:
Tecnologia i funció de producció; funció de costos de l'empresa; costos totals, mitjans i marginals; costos variables i costos fixos; els rendiments a escala; costos a curt i a llarg termini; desplaçaments corba d'oferta.
 
Tema 5. Els mercats perfectament competitius:
Competència perfecta; maximització de beneficis i la corba d'oferta de l'empresa competitiva; corba d'oferta d'un mercat competitiu.
 
Tema 6. Mercats no competitius i intervenció pública:
La competència imperfecta: monopoli; regulació del monopoli; l'oligopoli i els cartels; polítiques públiques sobre els oligopolis; anàlisi de la legislació antimonopoli;
la competència monopolística.
 
Tema 7. Falles de mercat:
Externalitats; béns públics; intervenció pública.
 
Tema 8. Eficiència i equitat:
Distribució de la renda i equitat; el sistema impositiu; desigualtats de gènere, incorporació de la dona al mercat laboral i falca salarial.

Tema 9: Els agregats econòmics:
El PIB; els components del PIB; la mesura del cost de la vida; els cicles econòmics i l'economia a llarg termini. L'atur.
 
Tema 10:Polítiques econòmiques:
Política Fiscal i PolíticaMonetària.
 
 

 


Metodologia

En aquesta matèria combinem les classes magistrals amb suport TIC, juntament amb sessions més aplicades dedicades a la resolució de llistes de problemes i exercicis. Igualment, es proposaran textes de lectura i suport dels continguts, així com treballs pràctics utilitzant dades reals.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 30 1,2 1, 3, 4
Exercicis i altres treballs 15 0,6 1, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment de treballs a realitzar 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi 75 3 1, 3, 4, 5
Lectura de textes 15 0,6 1, 4, 5

Avaluaciˇ

Avaluació contínua

 L'avaluació de l'assignatura es durà a terme de manera contínua al llarg del curs amb els següents criteris:

 1. Proves escrites que es realitzaran en la dates especificades: 70%

 2. Exercicis i resolució de casos pràctics: 30%

 

Al llarg del curs es realitzaran un mínim de dues proves escrites, una de les quals es farà en la data fixada per la Facultat en el període d'exàmens. El professor del grup determinarà la primera setmana de classe quantes proves es faran i en quines dates. El nombre d'exercicis i casos pràctics a presentar serà d'entre dos i tres. Així mateix, a començament del curs el professor determinarà el tipus d'exercicis i la data d'entrega. Els estudiants han de respectar sempre la data d'entrega dels exercicis, en cas contrari no seran avaluats.

 

Per aprovar l'assignatura a través de l'avaluació contínua es necessita una nota mitja ponderada igual o superior a 5. Si aquesta nota ponderada és igual o superior a 3.5 i inferior a 5, l'alumne tindrà dret a l'examen de recuperació.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

A l'examen de reavaluació només es podran presentar els alumnes que hagin obtingut una nota ponderada de les proves d'avaluació contínua igual o superior a 3.5 i inferior a 5 (sobre 10). L'examen de reavaluació es farà en la data que fixi la Facultat. En cas de superar l'examen de reavaluació, l'estudiant serà qualificat amb un 5 com a nota final de l'assignatura, i en cas contrari mantindrà la nota ponderada resultat de l'avaluació contínua (superior o igual a 3.5 i inferior a 5).

 

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura

 

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar els exàmens i altres tasques avaluables en les dates assenyalades en el calendari de l'assignatura. En cap cas no es podran fer proves extraordinàries fora de les dates indicades.

Si aplicant els pesos mencionats anteriorment la qualificació de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3.5, l'estudiant haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs.

 

Les dates d'avaluació continuada i  lliurament de treballs es publicaran al campus virtual i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis amb un període suficient d'antelació (mínimuna setmana) ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants.

 

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

 

Avaluació única
Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.
 
L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Controls i altres exercicis i treballs Representaran el 30% de la nota final 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5
Proves escrites RepresentarÓ el 70% de la nota final. 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Krugman, P., R. Wells i K. Graddy (2013): Fonaments d'Economia, Editorial Reverté.
 
Mankiw, G.N (2012): Principios de economia, 6ª ed., Ediciones Paraninfo.
 
Samuelson, P. i Nordhaus, W. (2010): Economía. Ed. McGraw-Hill.
 
Mochón, F. (2009): Economía. Teoría y Política. Ed. McGraw-Hill.
 
Castells-Quintana, David. (2021). La Esquiva Búsqueda de la Prosperidad: Una Breve Historia del Pensamiento Económico. Ediciones UAB. 
 
Perdices de Blas, L.; Gallego Abaroa, E., Mujeres Economistas. Editorial del Economista. Madrid, 2007.
 
 
E-Book del Projecte CORE: https://www.core-econ.org/
 
Enllaç recomenat a recursos addicionalsde l'assignatura:
http://introduccioeconomia-dea.uab.cat/
 

Altres enllaços web
- Fons Monetari Internacional (FMI): http://www.imf.org/external/esl/index.asp
- Banc d'Espanya(BE): http://www.bde.es
- Banc central Europeu (BCE): http://www.ecb.int/home/html/lingua.es.html
- Institut Nacional d'Estadística (INE): http://www.ine.es


Programari

 • Editor de textos (Word, Pages, LaTeX, ...).
 • Fulls de càlculs (Excel, Numbers, LaTeX, ...).
 • Presentacions (PowerPoint, Keynote, LaTeX, ...).