Logo UAB
2023/2024

Tractament medicoquirúrgic de les disfonies

Codi: 101723 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500893 Logopèdia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Lorente Guerrero
Correu electrònic:
juan.lorente@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Juan Fernando Fuentes Cabrera
Jhonder Xavier Salazar Guilarte
Silvia Naches Solsona

Equip docent extern a la UAB

1107648
feliz pumarola segura

Prerequisits

No es precisen prerequisits oficials.

És convenient que l’alumne tingui coneixements generals en anatomia i fisiologia dels òrgans que composen el sistema fonatori: boca, nas, faringe, laringe, tràquea, bronquis, pulmons i diafragma. Però també es important el coneixement anatòmic i fisiològic del sistema nerviós com sistema integrador de les informacions sensitives i executor de les respostes motores del sistema fonatori.

Tanmateix, és precís conèixer les relacions dels sistema fonatori i el sistema nerviós en la producció del llenguatge, de la parla i de la veu.

D’altra banda, es necessari que l’estudiant disposi de coneixements sobre les pròpies alteracions de la veu: disfonies, disglòssies, rinolàlies, etc.... Deu saber  diferenciar bé les diverses patologies per entendre el tractament mèdic i quirúrgic de les mateixes.

L’assignatura Tractament mèdic-quirúrgic de les disfonies ésuna assignatura optativa que s’imparteix en el quart curs del segon semestre del Grau de Logopèdia.

El llenguatge constitueix una funció exclusivament humana i de gran complexitat, que ens permet posar de manifest la nostra personalitat i expressar els nostres sentiments, pel que podem dir que la veu és la carta de presentació de la persona. Tanmateix, alguns trastorns de la veu, com la disfonia crònica, poden desencadenar en els pacients importants desequilibris emocionals com depressió i l'aïllament social, etc.

Els especialistes ORL sabem que una bona part de les lesions que s'ha hagut de tractar mitjançant la Fonocirurgia, s'han originat i desenvolupat per una mala utilització dels mecanismes de la producció de la veu, per la qual cosa si retirem la lesió, però no corregim aquests mecanismes desencadenants o afavoridors de la patologia no haurem fet correctament el tractament.

A l’especialista d’ORL li correspon diagnosticar l'etiologia de la disfonia i indicar les necessitats de tractament que poden ser: tractament farmacològic, quirúrgic i rehabilitador o logopèdic, o un tractament mixt. El cirurgià indica l'inici de la rehabilitació en funció de l'evolució post quirúrgica del pacient a més del seu estat general. Però un cop realitzat el diagnòstic i el tractament corresponent la necessitat del tractament logopèdic i la responsabilitat d'establir les pautes i el tipus d'exercicis són competència del propi logopeda.


Objectius

OBJECTIUS DE LES CLASSES TEÒRIQUES1

 1,.El logopeda ha de tenir els coneixements tant dels tractaments mèdics com de les diferents técniques quirúrgiques de la patologia vocal i trastorns de la deglució. És important transmetre una visió  global de la patologia i del seu tractament, per entendre com rehabilitar. La qual cosa li permetrà desenvolupar protocols d'actuació logopèdica.

2, Transmetre els coneixements del tractament multidisciplinar metge  otorinolaringòleg-logopeda, integrat actualment a tots els grups de treball de la patologia de trastorns fonatoris i de deglució, per poder treballar en equips multidisciplinaris, intercanviant informació amb els altres professionals ORL que intervenen en el diagnòstic, tractament i evolució del pacient. Es fa èmfasi en els factors de risc sobretot els signes i símptomes que ens han de fer sospitar que estem davant d'una recidiva tumoral. Així, un logopeda ha de saber interpretar un informe mèdic. 

3.Saber discriminar les necessitats de tractament logopèdic, planificar i posar-lo en pràctica, sense oblidar les necessitats i preferències del pacient per un tipus o altre de tractament. El tractament logopèdic ha passat de ser una opció escassament utilitzada a convertir-se en part imprescindible del procés de recuperació.

 

Amb el temari de l'assignatura Tractament medicoquirúrgic de les disfonies els estudiants d'aquesta assignatura aprendran a relacionar els coneixements ja adquirits en l'assignatura d'anatomia i fisiologia, malalties laríngies i de la cavitat de ressonància: valoració i intervenció, aprendran a discriminar entre veu normal i patològica i els procediments mèdic quirúrgics de què disposem els ORL per tractar les malalties que cursen amb alteracions de la veu. També serà capaç de desenvolupar protocols d'actuació logopèdica.

 


Competències

 • Actuar d'acord amb el codi deontològic de la professió: respectar el secret professional, aplicar criteris professionals de finalització i derivació dels tractaments.
 • Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
 • Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Exercir la professió respectant l'autonomia del pacient i els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics aplicar els principis de justícia social i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
 • Treballar en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris.
 • Utilitzar les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre que el pacient té dret a prendre decisions respecte al procés terapèutic, un cop ha estat informat dels beneficis i els riscos associats a les intervencions proposades.
 2. Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
 3. Descriure l'etiologia i les característiques de les disfonies.
 4. Descriure les conseqüències de les laringectomies sobre la comunicació dels pacients.
 5. Explicar quines són les tècniques d'intervenció disponibles tenint en compte les característiques de cada cas.
 6. Interpretar els resultats de les tècniques d'exploració otorinolaringològica i integrar les dades esmentades amb les tècniques d'avaluació logopèdica
 7. Mostrar respecte pels pacients.
 8. Treballar en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris.

Continguts

 1. Fisiologia de la comunicació oral. Aspectes generals de la veu. Veu parlada.
 2. Exploració clínica de la veu. Atenció de la veu professional (veu cantada).
 3. Trastorns de la comunicació verbal. Disfonia: etiologia, fisiopatologia, diagnòstic, diagnòstic diferencial i mètodes terapèutics. Incapacitat laboral de la disfonia.
 4. Cures i educació vocal per a professionals de la veu. Tractament de les disfonies agudes en professionals de la veu.
 5. Trastorns funcionals de la laringe: respiratoris i protectors. Tractament dels mateixos.
 6. Rehabilitació vocal. Higiene vocal. Qualitat de vida en els trastorns de la veu.
 7. Tractament mèdic dels trastorns de la veu: Tòxics, fàrmacs, al·lèrgia, infeccions de les vies respiratòries superiors i inferiors, síndrome de tensió muscular. Disfonies relacionades amb tractament mèdic. Repòs vocal.
 8. Tractament mèdic de les disfonies inflamatòries i endocrines.
 9. Manifestacions de faringe i laringe per reflux gastro-esofàgic. Tractament mèdic i quirúrgic.
 10. Tractament mèdic quirúrgic de les malformacions laríngies. Tractament conductual, metge i quirúrgics de les disfonies infantils: Indicacions, complicacions i resultats.
 11. Disfonies d'origen neurològic. Disfonies espasmòdiques. Paràlisi laríngia bilateral. Injecció de toxina botulínica en disfonia espasmòdica. Estimulació elèctrica del múscul laringi.
 12. Diagnòstic i tractament dels traumatismes laringis externs i interns i les seves seqüeles. Diagnòstic i tractament de les paràlisis laríngies perifèriques. Moment de la intervenció i tècniques de reparació.
 13. Fono microcirurgia. Història, principis i desenvolupament, indicacions, valoració i planificació del preoperatori, tècniques quirúrgiques, complicacions i resultats. Atenció preoperatòria i postoperatòria (intervenció del foniatra).
 14. Cirurgia de lesions laríngies benignes i funcionals. Nòduls vocals, pòlips, papil·lomes, edema de Reinke, granulomes, membranes, quists, neoplàsies benignes.
 15. Lesions malignes de laringe. Indicacions (radioteràpia, quimioteràpia i cirurgia), tècniques quirúrgiques (cordectomia, laringectomia parcial, laringectomia total, dissecció del coll), complicacions i resultats. Traqueotomia. Reconstrucció dels defectes de la faringe i esòfag.
 16. Reinserció i seguiment mèdic del pacient laringectomitzat. Situació de la parla després del tractament del carcinoma de laringe. Rehabilitació de la parla després del tractament del carcinoma de laringe. Impacte psicosocial i qualitat de vida després del diagnòstic i tractament del càncer de laringe.
 17. Tècniques quirúrgiques de rehabilitació vocal després laringectomia total. Fístules fonatòries. Instrumentació, indicacions, complicacions i resultats. Pròtesis fonatòries.
 18. Cirurgia de l'esquelet de la laringe. Indicacions, tècniques: tiroplàstia, abducció d'aritenoides, procediments combinats. Complicacions i resultats.
 19. Valoració i tractament quirúrgic de la laringe lesionada: cicatrius de les cordes vocals, estenosi laringotraqueals. Moment de la intervenció, tècniques de reparació, fèrules i empelts, tractament addicional.
 20. Làser en la fono microcirurgia. Instrumentació, indicacions, complicacions i resultats.
 21. Tractament mèdic-quirúrgic dels trastorns de la deglució: Indicacions, complicacions i resultats. Traqueostomía i problemes deglutoris.
 22. Tractament medicoquirúrgic de les patologies que produeixen disfàgia oro faríngia o aspiració. Nutrició enteral, gastrostomia.

Metodologia

Sessions de temari

Exposició dels temes teòrics amb material iconogràfic estimulant la discussió de la matèria.

Pràctiques Hospital

Les pràctiques tindran lloc a consultes externes d'Otorinolaringologia en 1a planta annexos de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Els alumnes estaran integrats en un equip assistencial en consultes externes: observaran com es realitza les exploracions complementàries diagnòstiques (endoscòpies, estroboscòpies, etc.),  evolució i observació de les alteracions anatòmiques i funcionals després del tractament.

Els alumnes que ho desitgin aniran a quiròfan per observar els diversos passos de la fono microcirurgia (preparació per a la cirurgia, instrumental i tècniques, etc.).

Tots els alumnes en gestió acadèmica es repartiran en 6 grups. Cada grup assistirà 2 dies , prèviament assignats, a l’hospital de 9 a 15 hores). No es podran realitzar canvis.

Presentació del cas clínic

Realització d'un treball pràctic sobre un cas clínic que proposarà el professor. S'haurà de fer una revisió bibliogràfica sobre el tema, lliurar per escrit al professor i defensar en públic, les setmanes d'avaluació.

S'afavorirà en tot moment la participació activa dels alumnes mitjançant preguntes, opinions i aportacions personals sobre coneixements adquirits de cada tema així com la recerca bibliogràfica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 1, 3, 4, 5, 6
Pràctiques Hospital 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Exposició i defensa del cas clínic 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tutoria presencial revisió treball 6 0,24 1, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6, 8
Estudi de matèria 43 1,72 1, 3, 4, 5, 6, 8
Preparació presentació cas clínic 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Revisió bibliogràfica 22 0,88 1, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades:

Contingut teòric:

Examen tipus test (EV3), amb preguntes de 5 alternatives de les quals només una és correcta. L'examen inclourà almenys dues preguntes per tema, encara que aquest nombre es podrà incrementar en funció dels continguts teòrics i la rellevància d'aquests a l'hora de consolidar les bases teòriques de l'assignatura. Tres preguntes malament resten una bé. Només una opció és la correcta. La nota mínima per aprovar la matèria és 5.Es pot demanar la prova en català sempre que ho faci abans de la setmana 4 per escrit a la coordinació de l’assignatura.

Representa el 40% de la nota de l'assignatura. Es obligatori assistir al 80% de las classes teòriques.

Pràctiques de l'hospital:  S'avaluarà l'assistència i implicació de l'alumne. La presentació i defensa del cas clínic juntament amb el seu lliurament (EV2) SUPOSARÀ UN  40% DE LA NOTA FINAL.

L'assistència a totes les pràctiques (EV1) serà OBLIGATÒRIA I SUPOSARÀ UN  20% de la nota final i cada alumne lliurarà un resum sobre els casos clínics vistos a consultes.

Totes les evidències són individuals. El lliurament del cas clínic es farà telemàticament.

S'establirà un mínim de nota per cada mòdul d'avaluació a partir del qual l'estudiant estarà en condicions de superar l'assignatura.

 

Superació de l'assignatura: quan l'estudiant  té una nota final de 5 o més punts, sent imprescindible haver assistit al 80% de les classes teòriques i haver assolit a la prova test un 5 com a mínim.

Prova de recuperació:  Tindran opció a la recuperació l’alumnat que s'hagi presentat a un mínim de 2/3 del pes de les proves 

 

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable

 

Pautes d'avaluació generals grau: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.htm

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Assistència a les práctiques clíniques hospitalàries i resum dels casos observats 20% 2 0,08 3, 4
EV2. Lliurament, presentació i defensa del cas clínic 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
EV3. Examen tipus test 40% 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia fonamental:

Evaluación y Manejo de la Disfagia en Otorrinolaringología. Chhetri,D. ,Dewan, K.  Edt. Elsevier 2020

Cobeta, I. - Nuñez, F. - Fernández, S. Patologia de la Voz. Editorial: Marge Books 2014

Dysphagia. Clinical Management in Adults and Children. Groher M, Cray M. Edt Elsevier 2020/

Ramírez C. Manual de Otorrinolaringología, Ed. McGrawHill. Madrid 2007

Casado J. C. La evaluación clínica de la voz. Fundamentos médicos y logopédicos. Ed. Aljibe. Málaga 2002.

Jaume G, Tomas M. Manejo de la disfagia y aspiración. Ed. Ergon 2007 

Sigal L. Disfonia Espasmodica. Edt. Aradia, 2022

Farias P. La Disfonia Ocupacional . Edt Elsevier, 2021

Practica para la elaboracion de informes logopedicos. Mendizábal, N. - Santiago, R. - Jimeno, N. - García, N. - Díaz-Emparanza, M .Editorial:  Medica Panamericana . 2013.

Patología de la voz. I Cobeta, F. Nuñez, S Fernández. Ponencia Oficila de la SEORL PCF Ed. Marge Méica Books 2014.


Programari

No es necessiten programes específics