Logo UAB
2023/2024

Funcions cognitives superiors: pensament

Codi: 101714 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500893 Logopèdia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Paula Resina Curado
Correu electrònic:
paula.resina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits però va bé tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura.


Objectius

Aquesta assignatura aprofundeix sobre el coneixement d'una de les funcions cognitives més importants com és el pensament humà i la relació que té amb el llenguatge amb l'objectiu general de potenciar el pensament crític de les estudiants i l'adquisició de competències i coneixements rellevants per a la pràctica professional com a futures logopedes.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i sintetitzar informació.
 • Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
 • Demostrar que es comprenen i s'empren correctament la terminologia i la metodologia pròpies de la recerca logopèdica.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.
 • Valorar les produccions científiques que sostenen el desenvolupament professional del logopeda.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
 4. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 5. Descriure els diferents processos de raonament implicats en el pensament.
 6. Descriure els principals processos i sistemes implicats en la memòria i en el pensament.
 7. Descriure les principals tècniques i instruments d'avaluació del pensament i de la memòria
 8. Elaborar i redactar informes a partir dels resultats obtinguts en experiments sobre pensament i sobre memòria.
 9. Emprar correctament la terminologia i la metodologia pròpies de la recerca sobre les funcions cognitives superiors en l'àmbit de la logopèdia.
 10. Explicar els efectes de determinades malalties o traumatismes cranioencefàlics en els processos de memòria i pensament.
 11. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Interpretar de manera crítica els resultats de les avaluacions fetes relacionant-les amb les alteracions del pensament i la memòria i els seus efectes sobre el llenguatge.
 14. Interpretar de manera crítica els resultats de les recerques sobre els processos implicats en el pensament i en la memòria.
 15. Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
 16. Plantejar dissenys adequats per a les pràctiques sobre els diferents processos i fenòmens implicats en la memòria i el pensament.
 17. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 18. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 19. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 20. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 21. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 22. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 23. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 24. Relacionar els factors emocionals i racionals amb els processos de raonament i presa de decisions.
 25. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

El programa de l'assignatura s'estructura en els següents temes que inclouen també seminaris i classes pràctiques

Tema 1: Aspectes conceptuals del pensament

Tema 2: Pensament i llenguatge: relació

Tema 3: Pensament i llenguatge: habilitats terapèutiques

Tema 4: Dificultats del llenguatge i pensament


Metodologia

ACTIVITAT DIRIGIDA

 • Classes teòriques, pràctiques i seminaris
 • Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup
 • Classes pràctiques de discussió de conceptes bàsics a través de petits exercicis
 • Seminaris de discussió de casos o articles en petits grups
 • Tallers de propostes d'intervenció o rehabilitació
 • Al llarg del curs es potenciarà la participació igualitària a classe.

ACTIVITAT SUPERVISADA

 • Tutories
 • Tutories de seguiment amb el professor en grup petit
 • Redacció i elaboració de treballs individuals i grupals
 • Tutorització de treballs (individuals o grupals) de forma presencial i/o virtual

ACTIVITAT AUTÒNOMA

 • Cerca, lectura i síntesi de documentació
 • Definició d'estratègia de cerca en bases de dades, lectura comprensiva i elaboració de sinopsi del material llegit
 • Elaboració d'informes i presentació pública de treballs
 • Realització d'informes de pràctiques o individuals o grupals

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 24 0,96 5, 6, 8, 9, 10, 16, 24
Classes pràctiques 12 0,48 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories individualitzades 8 0,32 1, 3, 8, 11, 15
Tutories seguiment grup 8 0,32 1, 3, 11, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 98 3,92 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant diferents evidències.

De cadascun de les evidències s'explica el seu pes i la setmana de realització o lliurament estimat:

Evidència 1.  Què volem aprendre? 15% (A classe, abans del primer període avaluatiu)

Evidència 2.  Pla d'intervenció 30%  (A classe, abans del segon període avaluatiu)

Evidència 3. Presentació oral 25% (A classe, abans del segon període avaluatiu)

Evidència 4. Llibreta d'aprenentatges 30% (Segon període avaluatiu)

<tdstyle="text-align: center;" valign="top" width="135">  

Codi Evidència

Denominació

Pes

 Format        (oral, escrit o ambdós)

Autoria (individual, col·lectiva o ambdues)

Via (presencial, virtual o ambdues)

Durada de l'EV

 

 

 

 

EV1

Què volem aprendre?

15

ambdós

col·lectiva  

ambdues

S'inicia a la setmana 1 i s'acaba a la setmana 4 amb l'exposició. L'assistència a l'exposició és obligatòria i té una durada de 4 hores

EV2

Pla d'intervenció

30

ambdós

ambdues

ambdues

S'inicia a la setmana 5 i s'acaba a la setmana 13.

EV3

Presentació oral

25

ambdós

ambdues

presencial

S'inicia a la setmana 12 i s'acaba a la setmana 18 amb l'exposició. L'assistència a l'exposició és obligatòria i té una durada de 4 hores

 EV4

 Llibreta d'aprenentatges  30  escrit individual  virtual  S'inicia a la setmana 1 i s'acaba la setmana 15 

Per a poder fer aquestes evidències es requereix la presència (assistència) de l'alumnat en les diferents activitats proposades.

Es considerarà que un/a estudiant ha superat l'assignatura si en el conjunt de les 4 evidències obté una puntuació igual o superior a 5, i com a mínim en l'evidència 4 (llibreta d'aprenentatges)  ha tret un 3 . L'estudiant que NO presenti totes les evidències NO superarà l'assignatura, malgrat que en el còmput global la nota sigui igual o superior a 5.


L'alumnat que no hagi assistit a alguna de les xerrades de l'EV4 no podrà executar les activitats proposades d'aquesta xerrada ni recuperar-les. L'EV4 consta d'unes 3-6 xerrades.

Un cop superada l'assignatura (nota ≥ 5). No es poden establir sistemes per millorar la qualificació final un cop superada l’assignatura/mòdul (basat en l’art 116, punt 5 de la Normativa UAB).

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) constarà com a “avaluable”.

La prova de recuperació només la podrà fer l'alumnat que tingui una qualificació d'avaluació continuada mínima de 3,5, però inferior a 5. Per tal de poder optar a  aquesta prova cal que l'alumnat hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Aquesta prova de recuperació correspondrà a les evidències no superades i no serveix per a pujar nota si un/a estudiant ja l'ha aprovat.

La nota màxima que pot obtenir en l'assignatura un estudiant que realitza la prova de recuperació és un 5.

 

 No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avaluï mitjançant una única prova de síntesi no recuperable

 

Aquesta assignatura no preveu l'avaluació única.

 

CÒPIA O PLAGI: Segons l’Art 116, punt 10 Normativa UAB, en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,suplantació d’identitat o falsificació de signatura en la llista d’assistència presencial i/o altres conductes acadèmiques deshonestes...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura/mòdul, la qualificació final serà 0.

Més informació sobre pautes d'avaluació : https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev 1. Què volem aprendre? 15 0 0 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Ev 2. Pla d'intervenció 30 0 0 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25
Ev 3. Presentació oral 25 0 0 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Ev 4. Llibreta d'aprenentatges 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

Bibliografia general

Boroditsky, L. (2011). How language shapes thought. Scientific American, 304(2), 62-65.

Cerezo, F. G. (2011). Psicología del pensamiento. Editorial UOC.

De Profesionales, F. E. D. A. (2013). La primera noticia. Estudio sobre los procedimientos profesionales, las vivencias y las necesidades de los padres cuando se les informa de que su hijo tiene una discapacidad o un trastorno del desarrollo.

Eussen, M. L., de Bruin, E. I., Van Gool, A. R., Louwerse, A., van der Ende, J., Verheij, F., ... & Greaves-Lord, K. (2015). Formal thought disorder in autism spectrum disorder predicts future symptom severity, but not psychosis prodrome. European child & adolescent psychiatry, 24(2), 163-172.

Lupyan, G., Rahman, R. A., Boroditsky, L., & Clark, A. (2020). Effects of language on visual perception. Trends in cognitive sciences.ç

Trejos, L. M. J. (2020). Análisis e interpretación de casos clínicos como herramienta para entender la teoría y desarrollar pensamiento crítico. Documentos de trabajo Areandina, (2).

 

S’ampliarà la bibliografia al llarg del curs.


Programari

No aplicable