Logo UAB
2023/2024

Neonatologia i atenció neuropediàtrica precoç

Codi: 101693 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500893 Logopèdia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Pere Jordi Fàbregas Batlle
Correu electrònic:
perejordi.fabregas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Pere Jordi Fàbregas Batlle
Raquel Garcia Ezquerra

Prerequisits

Cap. S'aconsella haver cursat i refrescar els continguts de "Deglució i transtorns relacionats: valoració i intervenció", "Canvis biològics en el cicle vital: implicacions per a la logopèdia" "Patlogia de la audició, la parla, la veu i la deglució" i "Neurologia del llenguatge"


Objectius

L'assignatura té com objectius que s'assoleixin competències en: Principals esdeveniments i fases del desenvolupament pre i postnatal. Conceptes bàsics en relació amb defectes congénits físics, teratologia i patologies que afecten al nadó. Introducció general a la neonatologia i neuropediatria. Neurodesenvolupament i maduració sensorial i cognitiva. Neonats amb risc vital i/o sequeles neurològiques. Avaluació del desenvolupament motriu, sensorial, cognitiu i del llenguatge. Estimulació neurosensorial i cognitiva en neonats. Assesorament familiar en neonatologia. Intevenció interdisciplinar i col·laboració interinstitucional. 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar d'acord amb el codi deontològic de la professió: respectar el secret professional, aplicar criteris professionals de finalització i derivació dels tractaments.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar informació.
 • Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Demostrar que es comprenen i s'empren correctament la terminologia i la metodologia pròpies de la recerca logopèdica.
 • Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
 • Explorar, avaluar i diagnosticar els trastorns de la comunicació i el llenguatge, i emetre'n un pronòstic d'evolució, des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals
 • Prendre decisions i assumir la responsabilitat de les decisions preses.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reflexionar i investigar sobre el llenguatge i el seu tractament per contribuir al desenvolupament de la professió.
 • Valorar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i/o mediambiental.
 3. Analitzar i sintetitzar.
 4. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 5. Descriure els principals instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia i en disciplines relacionades (neurologia, neuropsicologia, etc.), i identificar-ne la utilitat.
 6. Descriure i implementar mesures d'atenció precoç en neonatologia pediàtrica per prevenir alteracions del llenguatge.
 7. Establir un bon diagnòstic semiològic i sindròmic a partir d'un procés d'exploració adequat.
 8. Explicar de manera argumentada la influència del dany cerebral neonatal sobre el llenguatge i la comunicació.
 9. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Explicar les seqüeles que pot comportar el dany cerebral prenatal i perinatal en el llenguatge i la comunicació.
 11. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 12. Informar els pacients i/o els familiars sobre el resultat previst de la intervenció, sense donar falses expectatives.
 13. Prendre decisions i assumir la responsabilitat de les decisions preses.
 14. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i/o mediambientals.
 16. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 19. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 21. Relacionar diferents conceptes a fi d'establir un diagnòstic real i no parcel·lari.
 22. Relacionar les alteracions anatòmiques, fisiològiques i neuroquímiques del sistema nerviós amb els símptomes dels pacients en els àmbits de la comunicació, el llenguatge, la parla i la deglució.
 23. Utilitzar la terminologia bàsica de la recerca en l'àmbit de la neurologia, la foniatria i altres disciplines afins.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 25. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

TEMA 1. Desenvolupament humà normal:

 1. Bases moleculars del desenvolupament:
 2. Desenvolupament embrionari i fetal humà
  1. Cronologia del desenvolupament prenatal humà: periodes embrionari i fetal.
  2. Interacció materno-fetal: factors materns i ambientals del desenvolupament
  3. Placenta i membranes fetals:
 3. Desenvolupament postnatal
  1. Adaptació a la vida postnatal
  2. Nounat, lactant, preescolar, escolar i adolescent

TEMA 2. Desenvolupament anòmal:

 1. Defectes congènits físics: concepte y clasificació
 2. Teratologia:
  1. Factors i agents teratogènics
  2. Epidemiologia del desenvolupament anòmal
 3. Patologia del nounat:
  1. Baix pes al neixer, prematuritat, CIR
  2. Defectes del sistema nerviós
  3. Defectes dels òrgans dels sentits: visió i audició.
  4. Defectes de l'aparell cardiovascular
  5. Defectes del aparell respiratori
  6. Defectes del desenvolupament de la cara i el paladar
  7. Defectes de l'aparell digestiu

TEMA 3. Concepte de neonatologia, neurodesenvolupament i estimulació precoç

TEMA 4. Neonatologia: diagnòstic i intervenció

 1. Unitats de cures intensives neonatals (UCIN)
 2. Diagnòstic multidisciplinar del nounat
 3. Intervenció del logopeda en el nounat
  1. Estimulació orofacial
  2. Alimentació: entrenament en SNN
  3. Alimentació: disfagia del neonato
  4. Abordatge familiar

TEMA 5. Neurodesenvolupament

 1. Seguiment dels riscos al llarg del neurodesenvolupament
 2. Riscos i implicacions en el llenguatge, parla, comunicació,alimentació i deglució.
 3. Abordatge familiar

TEMA 6. Estimulació precoç: 0-6 años

 1. Detecció i intervención precoç en els trastorns del neurodesenvolupament
 2. Abordatge i acompanyament familiar

 

 


Metodologia

1.  Sessions teòriques

Exposició sistematitzada del temari  de la assignatura, per l’adquisició dels coneixements científics bàsics de la assignatura i que cal complementar amb l’estudi personal.

2.  Sessions pràctiques :

Sessions pràctiques de observació i anàlisi de material embrionari i fetal de diferents espècies, anàlisi de problemes clínics relacionats amb alteracions del desenvolupament, avaluació dels trastorns del neurodesenvolupament i anàlisi de casos clínics relacionats amb la neonatologia.

En aquestes sessions es promou  el treball en grup i l'aprenentatge actiu.

3. Treball monogràfic (TM) :

El TM constitueix l'evidencia 3 de l'assignatura.

En el TM , l'alumnat aprofundeixen en un tema relacionat amb la temàtica de l'assignatura, des d'una visió multidisciplinària

 •  Metodologia : El TM és un treball a realitzar en grup. El resultat final del treball realitzat serà presentat en un format de vídeo, de 5-10 minuts de durada, a través del campus virtual de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 5, 10, 22, 23
Seminaris de casos pràctics 12 0,48 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories de consulta 30 1,2 3, 6, 21, 23
Tipus: Autònomes      
Estudi, desenvolupament d'esquemes, elaboració de treballs 58 2,32 6, 7, 21, 23

Avaluació

AVALUACIÓ:

A. AVALUACIÓ CONTINUADA

Les competències d'aquesta assignatura són avaluades de forma continuada al llarg de el curs mitjançant dos exàmens parcials (Evidències 1 i 2) i un treball en grup (Evidència 3). 

Les evidències 1 i 2 són individuals i presencials i la evidència 3 és "en grup" i virtual. 

L'evidència 1 es realitza durant el primer període avaluatiu i la evidència 2 es realitza durant el segon període avaluatiu.

A.1. Evidències 1 i 2: L'avaluació de l'adquisició de coneixements teòrics i habilitats pràctiques de l'assignatura es realitzarà mitjançant dos exàmens parcials (EVIDÈNCIA 1 i EVIDÈNCIA 2), cadascuna de les quals estarà compost de dues parts:

 1. PART TEÒRICA: Examen escrit de preguntes curtes / mitjanes / llargues relatives a conceptes exposats a les classes teòriques. Correspon a l'60% de la nota de l'examen parcial.
 2. PART PRÀCTICA: Prova escrita amb diferents formats en relació amb la temàtica desenvolupada en les diferents activitats pràctiques. Podrà consistir en discussió de casos clínics, resolució de problemes clínics, anàlisi d'imatges relacionades amb patologia o desenvolupament normal o qualsevol altra activitat relativa a la temàtica abordada en les sessions pràctiques. Correspon a el 40% de la nota de l'examen parcial.

Per tant, la nota de cada examen parcial (Evidència 1 i Evidència 2) s'obtindrà de la següent operació matemàtica:

Nota de l'examen parcial (Evidència 1 o 2) = Nota teòrica x 0,6 + Nota pràctica x 0,4

A.2. Evidència 3: Treball monogràfic: Al llarg de el temps que duri l'assignatura es realitzarà un treball en grup basat en l'estudi i aprofundiment d'un tema relacionat amb l'àmbit de l'assignatura. Aquest treball monogràfic serà lliurat, com a màxim, en la data en que es realitzi la evidència 2. 

B.  NOTA FINAL I SUFICIÈNCIA DE L'ASSIGNATURA:

La nota final de l'assignatura correspondrà a la mitjana ponderada de les notes de les tres evidències (EV1: Primer parcial, EV2: Segon parcial i EV3: Treball monogràfic) i s'obtindrà aplicant la següent fórmula matemàtica:

Nota Final = nota EV1 x 0,4 + Nota EV2 x 0,4 + Nota EV3 x 0,2

Per obtenir la suficiència de l'assignatura s'ha d'assolir una nota igual o superior a 5 amb el requisit indispensable d'haver obtingut un mínim de 4 punts en cadascuna de les evidències.

C. EXAMEN DE REAVALUACIÓ:

Qui no hagi assolit la suficiència de l'assignatura mitjançant les proves d'avaluació continuada de l'assignatura podrà realitzar de nou les EV1 i EV2 de l'examen de reavaluació.

Per a realitzar l'examen de reavaluació cal haver estat avaluat en un mínim de 2/3 de la nota final. 

L'examen de reavaluació estarà compost per dues parts separades corresponents a les EV1 i EV2, que tindran les mateixes característiques que les realitzades prèviament en l'avaluació continuada.

Les notes obtingudes en l'examen de reavaluació substituiran a les obtingudes en l'avaluació continuada sempre que siguin superiors a les obtingudes prèviament.

La nota final i l'obtenció de la suficiència de l'assignatura després de l'examende reavaluació segueixen les mateixes regles que s'han explicat prèviament per l'avaluació continuada.

No existeix un mètode preestablert per reavaluar el treball monogràfic (EV3). En el cas de no haver aconseguit la nota mínima per a obtenir la nota de suficiència del'assignatura es valorarà en cada cas la manera d'aconseguir-la.

D.  NO AVALUABLE:

La estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com 'no avaluable'.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s’avaluï mitjançant una única prova de síntesi no recuperable

Enllaç a les pautes d’avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

E. AVALUACIÓ ÚNICA: 

Avaluació única

Es realitzarà el mateix dia que el segon parcial de l'assignatura amb un temps afegit per a les presentacions orals del treball monogràfic.

Evidència 1:Prova d’avaluació dels coneixements teòrics (48% de la nota de l’avaluació única)

Consisteix en una prova escrita de preguntes a desenvolupar.

Evidència 2: Prova d’avaluació de les habilitats pràctiques (32% de la nota de l’avaluació única)

Consisteix en un conjunt d’activitats relacionades amb la part pràctica de l’assignatura.

Evidència 3: Treball monogràfic (20% de la nota de l’avaluació única)

Treball amb les mateixes característiques del “treball monogràfic”de l’avaluació continuada. En el cas de l’avaluació única, el treball serà presentat de manera presencial davant dels professors.

Recuperació de l'avaluació única

Es realitzarà el mateix dia de la recuperació de l'avaluació continuada. S’aplicarà el mateix sistema realitzat en la primera instància de l’avaluació única, a excepció del treball monogràfic del qual es conservarà la nota de l' exposició prèvia.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de teoria (Evidencia 1 i 2) 48% 3 0,12 3, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 20, 22, 23
Examen pràctic de les evidències 1 i 2 32 % 3 0,12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25
Treball monogràfc (Evidència 3) 20% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

Bibliografia

1.       Biologia del desenvolupament

1.1. Bibliografia fonamental:

Sadler TW (2019) Embriología médica de Langman 14ª edición. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, Buenos Aires. (Manual de referència)

1.2. Bibliografia complementària: 

Carlson BM (2020) Embriología Humana y Biología del Desarrollo. 6a edición. Ed. Elsevier, Madrid.

Embryology UNSW Australia https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Main_Page

 2.       Neonatologia

2.1. Bibliografia fonamental:

José María Ceriani Cernadas, Gonzalo Mariani Ernesto, A. Lupo Alejandro Jenik (2018). Neonatología práctica. Editorial Médica Panamericana. (Manual de referència)

John P. Cloerty, Ann R Stark (2017). Manual de neonatología. Lippicott, Williams and Wilkins. 

Morris S, Klein M. Pre-feeding skills: a comprehensive resource for mealtime development, 2nd ed. San Antonio, USA: Pro-ed; 2000.

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Roles and Responsibilities of Speech-Language Pathologists in the Neonatal Intensive Care Unit. Guidelines 2005. Disponible en: https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=hon_thesis.

Rodríguez S, De Ribera CG, García MPA. El recién nacido prematuro. Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la Asociación Española de Pediatría AEP. Neonatología. 2008;2(8):68-77

2.2. Bibliografia complementària: 

Garcia-Ezquerra, R. - Paniagua J - Giménez, P – Murciego, P – De Almeida, M. Abordaje a la disfagia pediátrico-neonatal. 1ª edición junio 2022. Editorial Elsevier ES

Rosa Sampallo Pedroza (2015). Neonatos y lactantes menores: guía orofacial y deglutoria. Evaluación, diagnóstico e internción terapéutica. Universidad Nacional de Colombia.


Programari

Per el desenvolupament de l'assignatura és suficient amb el paquet Microsoft Office.