Logo UAB
2023/2024

Treball social i discriminació

Codi: 101667 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OT 3 2
2500260 Educació social OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sergio Martínez Ortiz
Correu electrònic:
sergi.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Guillermo Sala Lorda

Prerequisits

Per matricular-se en aquesta assignatura es recomana haver superat l'assignatura: Bases Sociopolítiques de l'Educació; de 2º curs del grau en Educació Social.

El perfil de l'estudiant d'educació social que vol cursar aquesta assignatura és el d'una persona que:

a) Ha de poder tolerar certes pressions a l'hora de treballar amb col.lectius que es troben moltes vegades en situacions cronificades de marginació.

b) Ha d'interpretar el context sociocultural de les persones amb qui treballa.

c) Ha de mantenir una actitud empàtica, creativa i pro-activa amb les persones amb qui treballa.


Objectius

Aquesta assignatura no està agrupada en cap dels tres itineraris de la titulació perquè té un caràcter transversal. L’objectiu principal de l’assignatura és oferir a l’alumnat d’educació social un panorama ampli, teòric i pràctic, del treball social a Catalunya.

Des del punt de vista teòric, l’objectiu és oferir un resum dels principals debats sobre el concepte de treball social i sobre les funcions dels sistemes de serveis socials.

Des del punt de vista aplicat, l’objectiu és oferir els principals programes d’intervenció en l’àmbit del treball social i donar claus d’intervenció en el marc de l’atenció social bàsica i especialitzada.


Competències

  Educació social
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Analitzar l'organització i gestió d'institucions socioeducatives.
 • Aplicar les competències socioemocionals necessàries per gestionar les relacions humanes.
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Participar en els debats teòrics que afecten la professió i que afecten els diferents àmbits d'actuació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir els coneixements procedimentals per realitzar un programa d'intervenció en àmbits educatius de justícia.
 2. Adquirir habilitats socioemocionals i comunicatives per al treball amb persones en risc d'exclusió.
 3. Adquirir valors i actituds de respecte cap als diversos mitjans socials i culturals que són propis de les nostres societats contemporànies.
 4. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 5. Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en el treball amb persones en risc d'exclusió.
 6. Analitzar l'evolució socio-històrica de les diferents formes de marginació i exclusió social.
 7. Analitzar l'organització i gestió d'institucions que desenvolupen programes de lluita contra l'exclusió social.
 8. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 9. Aplicar estratègies i intervencions per fomentar l'autonomia i la integració social de les persones en risc d'exclusió.
 10. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 11. Conèixer el paper del/la educador/a social en la prevenció i tractament de l'exclusió social.
 12. Conèixer la legislació relacionada amb la integració de les persones amb discapacitat.
 13. Conèixer les característiques de les principals discapacitats.
 14. Conèixer les causes i les conseqüències de l'exclusió social.
 15. Dissenyar i executar accions educatives de prevenció d'actituds i actuacions de discriminació.
 16. Dissenyar plans i programes per a col·lectius en situació de risc d'exclusió.
 17. Dissenyar programes d'orientació per a la inserció sociolaboral.
 18. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 19. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 20. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 21. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 22. Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a l'equitat i inclusió.
 23. Planificar i desenvolupar intervencions educatives amb persones i col·lectius diversos.
 24. Promoure accions i programes per al desenvolupament socioprofessional d'individus i col·lectius en vista a la seva inserció i realització professional.
 25. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 26. Saber adaptar els coneixements vinculats a les ciències de l'educació per intervenir en l'àmbit de la reeducació social.
 27. Utilitzar estratègies i recursos d'orientació que promouen la progressiva participació de les persones.
 28. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 

1.- Polítiques socials. Estructura dels serveis socials bàsics. Llei de serveis socials.

2.- Aproximació teòrica a l'educació social especialitzada.

3.- Treball social aplicat a grups i col.lectius en situació de marginació i exclusió social.

4.- Treball social i discriminació marcats per desigualtats de classe social.

5.- Treball social i discriminació marcats per desigualtats de nacionalitat i ètnia

6.- Treball social i discriminació marcats per desigualtats de gènere

 

 

 

 

 


Metodologia

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats

Aprenentatge

Presencial en gran grup

45

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants.

Dinàmiques de grup a partir d’estudis de casos i exercicis pràctics a realitzar a l’aula

RE1.1.1.

RE 1.2.1.

RE 1.3.1

RE 5.1.1

Aprenentatge autònom

70

Treball de l’alumne a partir de lectures proporcionades pel professorat per comentar a les sessions presencials.

Treball de l'alumne sobre un dels blocs temàtics del programa de l'assignatura

RE1.1.1.

RE 1.2.1.

RE 1.3.1

RE 5.1.1

Supervisades

30

Tutories de seguiment del treball

 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 45 1,8 2, 6, 11, 14, 15, 16, 23, 26
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment de treball 30 1,2 2, 5, 22
Tipus: Autònomes      
Aprenentatge autònom 70 2,8

Avaluació

 

Activitat d’Avaluació

 

% de la nota

Resultats

Aprenentatge

 

Control de conceptes (activitat d'avaluació individual). L'avaluació es farà al finalitzar tots els  blocs temàtics. 

40%

RE1.1.1.

RE 1.2.1.

Treball tutoritzat vinculat a un bloc temàtic del programa de l'assignatura (activitat d'avaluació grupal). L'avaluació es farà al finalitzar tots els blocs temàtics.

30%

RE 1.3.1

RE 5.1.1

 Reflexió individual fonamentada sobre un tema transversal als continguts de l'assignatura (activitat d'avaluació individual). L'avaluació es farà al finalitzar tots els blocs temàtics.

30%

T04.05, E01.15, E01.18, E02.18, E03.05

La nota final es calcularà fent els sumatori de totes les evidències d'avaluació. Per a poder fer el sumatori de totes les evidències d'avaluació, els estudiants han d'aprovar l'apartat de control de conceptes amb una nota mínima d'un 4.

L'assistència a les classes presencials de l'assignatura és obligatòria. Els estudiants han d'acreditar un mínim d'assistència d'un 80%. La no acreditació significa no poder aprovar l'assignatura i es considerarà no avaluable.

Les correccions i qualificacions de les activitats formatives desenvolupades al llarg del curs es publicaran i explicaran als estudiants en un termini no superior a 15 dies, des del lliurament dels treballs dels estudiants als professors.

Les qualificacions finals es faran públiques al campus virtual. Els estudiants tenen dret a la revisió de les qualificacions finals en els 20 dies posteriors a la seva publicació, dins de l'horari de tutories dels professors.

Aquells/es estudiants que no hagin arribat a la nota 5 podran optar a una recuperació final, que consistirà en un control de continguts teòric - pràctic en el dia habilitat a tal efecte.

La còpia i el plagi són robatoris intel.lectauls i, per tant, seran sancionats amb un zero en tot el bloc on es situi el treball. En el cas de còpia entre alumnes, si no es pot saber qui ha copiat de qui, s'aplicarà la sanció a tots dos. Es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. Com a "plagi" s'entén la presentació, total o parcial, d'un text d'un autor com a propi, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oral com escrita, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent

EL SISTEMA D'AVALUACIÓ ÚNICA  SERÀ EL SEGÜENT:

- Realització de control de continguts (Examen) (dia 17.06.2024). El seu valor serà el 60% de la nota total del curs.

- Treball individual sobre una proposta d'intervenció en qualsevol dels àmbits treballats a l'assignatura, a presentar el dia del control de continguts (17.06.2024). El seu valor serà el 40% de la nota total del curs.

 

RECUPERACIÓ TANT DE L'AVALUACIÓ ÚNICA COM DE L'AVALUACIÓ CONTINUADA: 01.07.2024. La recuperació consistirà en una prova única (pregunta a desenvolupar) relacionada amb els continguts de l'assignatura. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de conceptes (activitat d'avaluació individual) 40% 2,5 0,1 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28
Reflexió individual fonamentada sobre un tema transversal als continguts de l'assignatura. 30 1 0,04 5, 6, 11, 14, 26
Treball tutoritzat vinculat a un bloc temàtic (activitat d'avaluació grupal) 30% 1,5 0,06 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26

Bibliografia

Brezmes, M. (2008). El trabajo social en España: una profesión para la democracia. Murcia; Universidad de Murcia.

FORMAT (2013): Entrevista a Dennis Meadows, recuperada de: https://www.asociacion-touda.org/2013/04/30/dennis-meadows-no-hay-nada-que-podamos-hacer/

Hamzaoui, M. (2005). El trabajo social territorializado: las transformaciones de la acción pública en la intervención social. Valencia; Edita: Publicacions Universitat de València-NAU.

Harari, Y.N. (2018): "Trabajo", a: 21 lecciones para el siglo XXI. Barcelona; Penguin Random House, pp. 38-64.

Healy, K. (2001). Trabajo social: perspectivas contemporáneas. Madrid; Ed. Morata.

Henry, S.; East, J.; Schmitz, C. (2004) (Coords.). Trabajo social con grupos: modelos de intervención. Madrid; Ed. Narcea.

Herrero, Y. (2016): "Prólogo a la edición española", a Mies, M. & Shiva, V.: Ecofeminismo. Barcelona; Icaria.

Lillo, N. (2001). Manual para el trabajo social comunitario. Madrid; Ed. Narcea.

Missé, M. (2018): A la conquista del cuerpo equivocado. Barcelona; Editorial Egalés.

Smale, G. (2003). Problemas sociales y trabajo social: hacia la inclusión y el cambio social. Madrid; Fundació Paideia Galiza / Morata.

 


Programari

L'assignatura no empra programari específic.