Logo UAB
2023/2024

Fonaments de l'educació sociocomunitària

Codi: 101663 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lucas Martínez Chito
Correu electrònic:
lucasmanuel.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquesta és una assignatura obligatòria de tercer. Requereix tenir aprovades les assignatures d'Antropologia i Filosofia de l'Educació i de Bases sociopolítiques de l'educació.


Objectius

1. Conèixer la genesi i la conceptualització bàsica de l’educació sociocomunitaria i les seves relacions amb altres dimensions socioeducatives

2. Conèixer els fonaments teórics de l’educació sociocomunitaria

3. Conèixer les diferents tradicions acadèmiques i professionals de l’educació sociocomunitària.

4. Aprendre a dissenyar un projecte d’educació sociocomunitària

5. Conèixer i saber aplicar els mètodes, tècniques i activitats d’educació sociocomunitaria.    

6. Conèixer experiències i projectes d’educació sociocomunitària


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Utilitzar informació i coneixement de les diferents fonts i contextos (informes, articles, etc.) propis de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar diferents tipus de comunitats i les principals característiques que les defineixen i configuren.
 3. Analitzar experiències i projectes d'animació sociocultural i desenvolupament comunitari des de la perspectiva de diferents paradigmes teòrics.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Comprendre els marcs teòrics que possibiliten el desenvolupament d'accions responsables i sostenibles per valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 7. Conèixer la conceptualització bàsica i les principals metodologies i tècniques de l'animació sociocultural i el desenvolupament comunitari.
 8. Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual mostrant una actitud ètica front als processos de mediació en diferents contextos i circumstàncies.
 9. Conèixer la investigació existent sobre animació sociocultural i desenvolupament comunitari.
 10. Conèixer la legislació bàsica que emmarca l'educació sociocomunitària.
 11. Desenvolupar funcions professionals adaptades a les diferents situacions sociocomunitàries de manera que estimulin l'empoderament de les persones participants.
 12. Dissenyar activitats, programes i projectes d'animació sociocultural i desenvolupament comunitari.
 13. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Fomentar l'educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític fomentant la col·laboració amb les famílies, organismes i institucions amb incidència en la formació ciutadana.
 15. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 16. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 17. Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a l'equitat i inclusió.
 18. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 19. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 20. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 21. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 22. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 23. Treballar en equips multidisciplinars desenvolupant processos d'educació sociocomunitària.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 25. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Conceptualització bàsica en educació sociocomunitària

2. Bases sociopedagógiques de l’acció en la comunitat

    2.1. Educació comunitària, societat civil i xarxes socioculturals

    2.2. La comunitat

    2.3. La participació

    2.4. Acció comunitària i treball socioeducatiu en xarxa

    2.5. Metodologia comunitària

    2.6. Capital social

    2.7. Inteligència col·lectiva

 3. La tradició francófona: l’animació sociocultural

     3.1. Corrents teórico-pràctiques en l’animació sociocultural

     3.2. La metodologia de l’animació sociocultural

4.La tradició anglosaxona: el desenvolupament comunitari

     4.1. Comunitat, desenvolupament i canvi social 

     4.2. Organització de la comunitat i desenvolupament comunitari

5.Tècniques de dinamització comunitària

6. Disseny i avaluació participativa de projectes d’educació sociocomunitària

7. Experiències i projectes d’educació sociocomunitària

8. Rol de l'educador social a l'àmbit comunitari


Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament - aprenentatge és l'estudiant i en aquest sentit s'ha planificat una metodologia activa i participativa, fonamentada en la recerca. Hi ha 4 tipus d'activitats:

1.-Dirigides, presencials en gran grup: inclouen exposicions per part del professorat dels continguts del temari i presentacions puntuals d'experiències i estudis de casos  per part de professionals en actiu (30 hores)

2.-Superivisades: en els seminaris els/ les estudiants realitzaran activitats pràctiques en petits grups sobre tècniques i accions específiques sobre el temari. Tant les activitats pràctiques de recerca, com el desenvolupament del treball són supervisades pel professorat. (15 hores)

3.-Autònomes: els / les estudiants tindran espais de treball autònom individual i en parella  per analitzar una experiència comunitària i per elaborar un projecte sociocomunitari respectivament (75 hores)

4.-Avaluatives: destinades a la verificació i qualificació dels assoliments aconseguits. 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes i seminaris 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
Tipus: Supervisades      
Disseny i elaboració d' un projecte d' educació sociocomunitària 30 1,2 3, 5, 10, 16, 18, 19, 23, 25
Tipus: Autònomes      
Estudi i recerca d'informació 75 3 3, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 18

Avaluació

L'assignatura contempla dues modalitats d'avaluació: única i continua. Ambdues modalitats requereixen lliurar les mateixes evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d'aprenentatge establerts a l'assignatura.

Són requisits obligatoris:

1.-Realitzar totes les activitats d’avaluació requerides. Es considerarà no avaluable sinó es fan totes. 

2.- L'assistència, com a mínim, al 80% de les classes i dels seminaris, en el cas contrari es considerarà no avaluable. 

3.-Cal advertir que el plagi de qualsevol text en els treballs de curs o la còpia a les activitats avaluatives serà motiu de suspens

S’avaluarà l’actitud positiva vers l’aprenentatge i la participació a les sessions.

L'avaluació continua implica la regularitat en el lliurament de les tasques i treballs:

-análisi projecte comunitari: 1 de desembre

-treball recerca i aplicació de tècniques: per grups des del 13 d'octubre fins al 12 de gener

-disseny projecte comunitari: 26 de gener

L'avaluació única implicarà l'entrega de totes les activitats el 26 de gener.

L'examen final serà el 26 de gener, i l'examen de recuperació serà el 2 de febrer. Aquest últim consistirà en un una prova amb 15 preguntes sobre el total de continguts de l'assignatura.

 

Activitats d’Avaluació

% de la nota

PARTE GRUPAL

Treballde recerca, elaboració d'informació i aplicació de tècniques a l'aula

15%

Disseny i elaboració d’un projecte d’educació sociocomunitària

25%

PARTE INDIVIDUAL

Participació a l’ aula i  implicació a les dinàmiques

5%

Anàlisis d'una iniciativa o un projecte comunitari

10%

Examen final

45%

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi d'un projecte o una iniciativa comunitària 10% 0 0 2, 3, 5, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 25
Disseny i elaboració d'un projecte d'educació sociocomunitària 25% 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 24
Examen final 45% 0 0 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14
Participació a l'aula i implicació en les dinàmiques 5 % 0 0 3, 6, 7, 15, 17
Treball de recerca, elaboració d'informació i aplicació de tècniques a l'aula 15% 0 0 2, 4, 7, 9, 12, 22

Bibliografia

 1. AAVV. (2001). Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria. Madrid: Editorial Popular.
 2. ANDER-EGG (1989) La animación y los animadores. Ed. Narcea. Madrid.
 3. AYUSO, I. (2004) Animación sociocultural. Intervención multidisciplinar. Jaen: Formación Alcalá.
 4. BARBERO,J.M.; CORTES, F. (2005) Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza.
 5. BARBOSA, E. Y MOURA, D.(2018) Proyectos educativos y sociales. Madrid. Editorial Narcea
 6. BLANCO, I. Y GOMÀ, R. – coordinadores (2022). ¿Vidas segregadas? Reconstruir fraternidad.  Valencia. Tirant Humanidades
 7. CALVO, A. (2002), La animación sociocultural. Una estrategia educativa para la participación. Madrid: Alianza
 8. CEMBRANOS, F. Y MEDINA, J.A. (2014) Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo. Madrid. Editorial Popular
 9. CIVIS, M. ; RIERA, J. (2007) La nueva pedagogía comunitaria. Un marco para la acción sociopedagógica e interprofesional. Valencia : Nau Llibres.
 10. CHARRY, C. ; CONTRERAS.IBAÑEZ, C. (2015) Capital social: enfoques alternativos. Barcelona, Anthropos
 11. CHECKOWAY, B.N.; GUTIÉRREZ, L. M. (Eds.). (2009) Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario.  Barcelona: Graò.
 12. DELANTY, G. (2006) Community. Barcelona : Graò.
 13. DIAZ-GIBSON, J. (2017)Projectes d'innovació educativa comunitària: ingredients d'éxit i reptes.Barcelona: Fundació Jaume Bofill 
 14. FIGUERAS, P. (2011) Los Técnicos Superiores en Animación Sociocultural y su inserción en el mercado de trabajo. Madrid: Editorial CCS.
 15. FROUFE, S.; SANCHEZ, M.A. (1994) Construir la animación. Salamanca : Amaru.
 16. GARCÍA ROCA, J. (2004)  Políticas y programas de participación social. Madrid. Síntesis.
 17. GILLET, J. C. (2006) La animación en la Comunidad. Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona : Graò.
 18. GOMÀ, R. (2008). La acción comunitaria: transformación social y construcción de ciudadanía. En Res. Revista de Educación Social. Monográfico de Educación Social y trabajo con la comunidad, núm. 7. [en línea]. enllaç. [14 de marzo de 2014]
 19. HERAS, P. (Coord.) y otros (2008). La acción política des de la comunidad.  Barcelona: Graò.
 20. HOMBRADOS, M.I. ; GARCÍA, M.A. ; LÓPEZ, T. (Coord.) (2006) Intervención social y comunitaria. Málaga : Ediciones Aljibe
 21. HOMBRADOSs, M. I. (2011).“Sentido de comunidad”. En Fernández, I.; Morales, J. F. y Molero, F. (coords.). Psicología de la intervención comunitaria, págs. 97-128.
  Bilbao. Editorial  Desclée de Brouwer
 22. LILLO, N. ; ROSELLO, E. (2001) Manual para el trabajo social comunitario. Madrid : Narcea.
 23. LLENA, A.; PARCERISA, A.; ÚCAR, X. (2009) 10 Ideas clave. La acción comunitaria. Barcelona: Graò.
 24. LOZANO, J. O. (2007) Jóvenes educadores. Tribus educadoras entre loslugares y las redes.  Barcelona: Graò.
 25. MARCHIONI, M. (Coord.) (2001) Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria. Madrid: Popular.
 26. MARTINEZ, L. & ÚCAR, X. (2022) The generation of community social capital in the Poble Sec community plan (Barcelona), Community Development, DOI: 10.1080/15575330.2021.1987487
 27. MORATA, T. (Coord.) (2016) Pedagogia social comunitaria y exclusión social. Madrid, Popular
 28. NAVARRO, S. (2004) Redes sociales y construcción comunitaria. Madrid. CCS
 29. NUÑEZ, H. (2015) Evaluación participativa en la acción comunitaria. Madrid. Popular
 30. PEÑA-LÓPEZ, I.; BALAGUÉ PUXAN, F. (coords.) Acción comunitaria en red. Barcelona: Graò. 
 31. PÉREZ  SERRANO, G.; PÉREZ DE GUZMAN, Mª V. (2006) El animador. Buenas prácticas de acción sociocultural. Madrid: Narcea
 32. PÉREZ  SERRANO, G.; PÉREZ DE GUZMAN, Mª V. (2006) Qué es la animación sociocultural. Epistemología y valores. Madrid : Narcea
 33. PÉREZ SERRANO, M. (coord). (2011). Intervención sociocomunitaria. Mardid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
 34. POSE, H.M. (2006) La cultura en las ciudades. Un quehacer cívico-social. Barcelona: Graò
 35. REY, A. (2022)El libro de la inteligencia colectiva. Madrid Alzmuzara Editorial
 36. SÁNCHEZ, A. (2007): Manual de psicología comunitaria. Un enfoque integrado.Madrid: Pirámide.
 37. SANTIBÁÑEZ GRUBER, R.; MARTÍNEZ-PAMPLIEGA, A. (Coords.) (2013) La intervención comunitària con adolescentes y familias en riesgo. Barcelona. Graó.
 38. SARRATE, M.L. (Coord.) (2002), Programas de animación sociocultural. Madrid: UNED
 39. SOLER, P. (Coord.) (2011) La animación sociocultural. Una estrategia para el desarrollo y el empoderamiento de comunidades. Barcelona: UOC.
 40. TRILLA, J. (Coordinador) (1997). Animación sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel.
 41. ÚCAR, X. (Coord.) (2009)  Enfoques y experiencias internacionales de acción comunitaria. Barcelona : Grao.
 42. ÚCAR, X. (Edit.) (2005)  Participación, animación e intervención socioeducativa. Actas del 1er. Congreso Internacional e Interdisciplinar. Ponencias y comunicaciones. Barcelona.
 43. ÚCAR, X.; LLENA, A. (Coords.) (2006) Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria.  Barcelona: Graò.
 44. Úcar, X. (2016). Relaciones socioeducativas . La acción de los profesionales. Barcelona, UOC
 45. VENTOSA, V.J. (Coord.) (2008) Los agentes de la animación sociocultural. El papel de las instituciones, de la comunidad y de los profesionales. Madrid: Editorial CCS.
 46. ZAMBRANO, A.; BERROETA, H. (Comps.) Teoría y práctica de la acción comunitaria. Aportes desde la psicología comunitaria. Santiago de Chile: Ril Editores. 

  

Materials de disseny i metodologia de la intervenció

 

 1. CASACUBERTA, D. ; RUBIO, N. ; SERRA, L. (Coord.) (2011) Acción culturalydesarrollo comunitario. Barcelona : Graó
 2. CASTRO, M.M. y otros (2007) La escuela en la comunidad.La comunidad en la escuela. Barcelona : Grào.
  1. CEMBRANOS, F. y otros (1988) La animación sociocultural: una propuesta metodológica . Madrid: Popular.
  2. DELTORO, E. (1991) Como hacer proyectos de animación. Zaragoza : Trajecte associats.
  3. FRANCIA, A. y otros (1993) Análisis de la realidad. Ed. CCS. Madrid.
  4. JARA, O.(1998) Para sistematizar experiencias. Una propuesta teórica y práctica. Costa Rica: Alforja
  5. MARTÍ, J. ; PASCUAL, J. ; REBOLLO, O. (Coord.) (2005) Participación y desarrollo comunitario en medio urbano. Experiencias y reflexiones. Madrid : Ipala Editorial/Cimas.
  6. NUÑEZ, H. (2016) Evaluación participativa en la acción comunitaria. Madrid : Editorial Popular
  7. PEREZ SERRANO, G. (1993) Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid: Narcea.
  8. PEREZ-CAMPANERO, M.P. (1991) Como detectar las necesidades de intervención socioeducativa. Madrid: Narcea.
  9. Red Cimas(2015) Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social.Madrid Dextra Editorial
  10. RECIO, C. y otros (2009) Los bancos de tiempo. Barcelona: Grao.
  11. VENTOSA, J.V. (2001) Desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales. Madrid: CCS
  12. VILLASANTE, T.R. y otros (Coord.) (2001) La investigación social participativa. Barcelona : El viejo Topo.

 

Llibres de tècniques d’intervenció

 

 1. AGUILAR, Mª.J. (1991) Cómo animar un grupo. Barcelona : El Ateneo.
 2. AREA, M. ; PARCERISA, A. ; RODRIGUEZ, J. (Coord.) (2010) Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios.Barcelona : Graò.
 3. BASCONES, L.M. (1992) Juegos para la animación de ambientes. Madrid: CCS.
 4. COSTA, M.;LOPEZ, E. (1991) Manual del educador social 1 y 2. Madrid:  Ministerio de asuntos sociales.
 5. CHAVES, A.; MESALLES, LL. (2001)  El animador. Cómo organizar las actividades de los clientes en un hotel divertido. Barcelona: Laertes
 6. FROUFE, S. (1998) Técnicas de grupo en animación comunitaria. Salamanca: Amaru.
 7. GUTIERREZ, L. (1997) Métodos para la animación sociocultural. Madrid: CCS.
 8. PEREZ SERRANO, G. (2000) Modelos de investigación cualitativa en Educación social y animación sociocultural. Aplicaciones prácticas. Madrid: Narcea
 9. SANCHEZ, M. (1986) Metodología y práctica de la participación. Madrid: Popular.
 10. UCAR, X. (1992) El teatro en la animación sociocultural. Zaragoza: Diagrama.
 11. VILLASANTE, T.R. y otros  (Coord.) (2001) Prácticas locales de creatividad social. Barcelona : El viejo Topo.
 12. VILLASANTE, T.R. y otros  (2000). La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía 1. Madrid: El Viejo Topo
 13. ZAMORA, A. (1993) Recursos lúdico-festivos. Madrid: CCS.

 

 

Revistes i enllaços web

1. Educación Social. Revista de Intervención socioeducativa. Institut de formació Pere Tarrés.

2. Pedagogia social. Revista Interuniversitaria. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

3. Quaderns d’animació i educació social. http://www.quadernsanimacio.com

4. Quaderns d'educació social. Col.legi d'educadores i educadors socials de Catalunya

5. Community Development Journal

6. European Journal of Social work

7. Social work education

8. Social Education

9. International Journal of Social Education

10.El Pas. http://www.diba.es/elpas/index.asp

11.Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/

12.Eduso. Net el portal de l’educació social.  http://www.eduso.net/

13. Dixit Centre de Documentació de Serveis Socials. http://dixit.gencat.cat/portal/index.html

14. Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya  http://www.cascat.org/

15. International Journal of Social Pedagogy

16.Xarxanet: entitats i voluntaris per un món millor http://xarxanet.org/

17. https://trabajosocialaquiyahoraonline.wordpress.com/

 18. https://www.trama.confavc.cat/acci%C3%B3-comunit%C3%A0ria

 


Programari

Cap