Logo UAB
2023/2024

Educació i cooperació per al desenvolupament

Codi: 101646 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OT 3 2
2500260 Educació social OT 4 1
2500261 Pedagogia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Prat Fernandez
Correu electrònic:
jordi.prat@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

L’assignatura és optativa i s’adreça a alumnat del Grau de Pedagogia i d'Educació Social (en la seva menció d'Educació sociocomunitària). 

És recomanable per a qui es vulgui inscriure al programa de mobilitat del Pràcticum a Amèrica Llatina, així com per a l'alumnat que desitgi fer les pràctiques a entitats i institucions de l'àmbit de la cooperació internacional i de l'Educació per a la Justícia Global o Educació per al Desenvolupament. 


Objectius

1.- Conèixer i aplicar els fonaments teòrics dels models de desenvolupament.

2.- Conèixer, analitzar i comprendre la situació educativa a escala internacional, especialment pel que fa a la pobresa, les desigualtats i l’acompliment dels drets humans. 

3.- Conèixer, analitzar i comprendre l'acció dels diferents actors de la cooperació internacional en l'àmbit de l'educació.

4.- Conèixer i aplicar estratègies d'Educació per al Desenvolupament o Educació per a la Justícia Global.  


Competències

  Educació social
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dissenyar i desenvolupar processos de participació ciutadana i acció socio-comunitària.
 • Dissenyar plans i processos d'avaluació segons les diferents finalitats, tècniques i instruments, moments i perspectives de l'avaluació educativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
  Pedagogia
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.
 • Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Avaluar les polítiques i programes derivats de les mateixes relatius a l'educació per al desenvolupament.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Dissenyar accions per implementar l'educació per al desenvolupament.
 5. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 6. Incorporar a les seves anàlisis els referents contextuals necessaris vinculats a problemes i propostes concretes sobre l'educació per al desenvolupament.
 7. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 8. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 9. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 10. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 11. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Bloc 1. Desenvolupament: concepte, models i impacte sobre l'educació; pobresa, desigualtats i drets humans.

Bloc 2. El dret a l'educació al món i l'agenda internacional en matèria educativa.

Bloc 3: La cooperació internacional: marc, actors, instruments i actuacions.

Bloc 4: L'Educació per al Desenvolupament i Educació per a la Justícia Global: objectius, àmbits, continguts i accions. 


Metodologia

L'anàlisi, la reflexió i el debat a l'aula tenen un paper rellevant a l'assignatura.

Es proposen exercicis vinculats a l'activitat professional en aquest sector així com la transferència a contextos reals. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició docent 30 1,2 2, 6
Treball amb l'alumnat a partir de lectures i altres activitats preestablertes 15 0,6 2, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Exercicis pràctics i realització de debats 30 1,2 2, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles, llibres i elaboració de treballs 75 3 2, 4, 6

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitza al llarg de tot el curs a partir de 4 evidències: un examen final sobre el conjunt de la matèria de l'assignatura, dos exercici individuals (dissertació i infografia) i un treball en grup (projecte EpD). Aquestes activitats són lliurades al llarg del quadrimestre, en acabar el bloc temàtic corresponent (octubre, desembre, gener).

Les activitats avaluatives es retornen amb comentaris i propostes de millora en un termini màxim de 20 dies.

Per poder ser avaluat/avaluada, cal obtenir un mínim d'un 4 en tots els exercicis i l’examen. Cas que s'obtingui una puntuació inferior, es programarà la recuperació en el terminis que marca la normativa de la UAB.

Cas que no s'hagi lliurat una de les quatre evidències, per al conjunt de l'assignatura constarà "No presentat". 

L’assistència a classe, d'acord amb la normativa acadèmica de la facultat, es considera un requisit imprescindible per aprovar l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura l'estudiant ha de mostrar una bona competència comunicativa oral i escrita en les llengües vehiculars i habilitats en l’ús d’una tercera llengua. 

La còpia i el plagi de qualsevol de les activitats avaluatives són motiu de suspens de l’assignatura.

En el cas d'acollir-ser a AVALUACIÓ ÚNICA, l'alumnat haurà de fer-la el dia 10 de gener. Haurà de fer un examen oral (50%), presentar una inforgrafia sobre el dret a l'educació (25%) i una campanya d'educació per a la ciutadania global (25%).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 45% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10
Exercicis avaluatius - Dissertació crítica 10% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 11
Exercicis avaluatius - Infografia 25% 0 0 2, 6
Exercicis avaluatius - Projecte EpD 20% 0 0 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Per a cadascun dels blocs temàtics en què es divideix l’assignatura es facilita la bibliografia especialitzada.

Alguns materials de referència són: 

Andreotti, V. (2010). Global Education in the ‘21st Century’: two different perspectives on the ‘post-’ of postmodernisme. International Journal of Development Education and Global Learning 2(2)

Bonal, X., Tarabini-Castellani, A., Constans, M. , Kliczkowski, F., i Valiente, O. (2010) Ser pobre en la escuela. Habitus de pobreza y condiciones de educabilidad. Buenos Aires: Mino y Dávila.

Casares, M. i  de Castro, G. (2012). Cambio social y cooperación en el siglo XXI. Ed. Intervida. (accés en línea).

De Sousa, B. (2008). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Ediciones Triipe. 

Escrivà, A. (2022). Contra la sostenibilidad. Arpa

Green, D. (2008). De la pobreza al poder. Madrid: Oxfam.

Llistar, D. (2009). Anticooperación. Interferencias Norte‐Sur. Los problemas del Sur Global no se resuelven con más ayuda internacional. Barcelona: Icaria.

Martinez Usarralde, M.J. (2011). Sentipensar el Sur: cooperación al desarrollo y educación. Valencia: Libreria Luces

Pogge, Th. (2007). ¿Qué es la justícia global? En Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXIII Nº 2. 

Nussbaum, Martha (2011). Creating capabilities: The Human Development Approach. The Belknap Press of Harvard University Press 

Sen, A. (2009). The Idea of Justice. London: Alan Dane

Tomasevsky, K. (2004). El asalto a la educación. Barcelona: Intermon-Oxfam.

Verger, A. i Moschetti, M. (2017). Public-private partnerships as an education policy approach: multiple meanings, risks and challenges. Paris: UNESCO.

 

Informes de Nacions Unides

PNUD: Informe sobre el desarrollo humano, 2021

UNESCO: Informe Reimaginem junts els nostres futurs, 2021

UN: The Sustainable Development Goals Report 2020

Declaració de Berlín sobre Educació per al Desenvolupament Sostenible, 2022

 


Programari

Aquesta assignatura no requereix de cap programari específic.