Logo UAB
2023/2024

Idioma I: Xinès Modern

Codi: 101575 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental FB 1 1
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Viladiu Illanas
Correu electrònic:
pau.viladiu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Pau Viladiu Illanas
Mireia Vargas Urpi

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L’objectiu és iniciar l’estudiant en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de la llengua xinesa, i treballar les quatre destreses comunicatives. És essencial que els alumnes assimilin els continguts que s’hi treballen per tal de continuar l’aprenentatge de la llengua xinesa al segon semestre del mateix curs i als cursos següents del grau. En acabar aquesta assignatura l’alumne serà capaç de:

 • Conèixer i comprendre les estructures fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica bàsiques del xinès estàndard.
 • Conèixer i comprendre els principis que regeixen la variació lingüística en xinès estàndard: ortografia tradicional i simplificada.
 • Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre i comunicar-se oralment i per escrit en xinès estàndard sobre qüestions relatives al seu entorn concret i immediat.
 • Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió sobre qüestions relatives a l’entorn concret i immediat de l’estudiant.
 • Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 10. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 11. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 12. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 14. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 15. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

D’acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • pronunciació i distinció dels fonemes, síl·labes i tons del xinès estàndard
 • sistema de transcripció pinyin
 • principis bàsics de l’escriptura: identificació de l’estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (claus, parts semàntiques i fonètiques), ordre, número i tipus de traços

Lexicomorfològics:

 • familiarització amb claus bàsiques d’ús freqüent
 • escriptura i reconeixement d’un mínim de 250 caràcters xinesos bàsics i d'ús freqüent
 • ús i comprensió de vocabulari bàsic i d'ús freqüent relacionat amb la vida quotidiana

Gramàtica i vocabulari

 • números
 • ordre de les paraules a les frases en xinès
 • verbs
 • diferents tipus de pregunta
 • adverbis
 • noms de països i nacionalitats
 • possessius 
 • feina 
 • membres de la família
 • pronoms interrogatius
 • adjectius
 • dates
 • frases sense verbs

 Comunicatius i socioculturals:

 • saludar
 • comunicar-se a l'aula
 • presentar-se
 • presentar la família
 • preguntar sobre el qui
 • preguntar l'edat
 • escriure missatges de text
 • escriure adreces
 • descriure una persona
 • convidar algú
 • expressar dates
 • parlar de rutines

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en:

Activitats dirigides (90 h): s’ explicaran els continguts de cada unitat, es faran exercicis de comprensió i expressió oral i escrita, pràctica de gramàtica i lèxic, traducció, repàs de la matèria donada, etc. individualment, per parelles o en grup.

Activitats supervisades (51 h): pràctica de comprensió i expressió oral, així com la resolució d’exercicis.

Activitats autònomes (150 h): pràctica de cal·ligrafia, estudi dels caràcters i del vocabulari, preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, resolució i autoavaluació d’exercicis.

A fi i efecte d’assolir els objectius establerts, és imprescindible que l’alumnat assisteixi a classe regularment i que cada setmana prepari la matèria nova, faci els exercicis i repassi la matèria donada.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió oral i escrita 20 0,8 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Activitats de comprensió oral i escrita 20 0,8 1, 2, 3, 6, 8, 13, 15
Classe magistral 30 1,2 1, 8, 13, 15
Resolució d'exercicis 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Preparació d'activitats d'expressió escrita 6 0,24 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Preparació d'activitats de comprensió oral i escrita 15 0,6 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15
Resolució d'exercicis 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Preparació de matèria nova 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Realització d'activitats d'expressió escrita 20 0,8 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15
Realització d'activitats de comprensió escrita 20 0,8 1, 2, 6, 8, 13, 15
Resolució d'exercicis de vocabulari, gramàtica, caràcters, pinyin, etc. 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Revisió de matèria donada 20 0,8 8, 15

Avaluació

Avaluació continuada

L'alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen a classe. Les activitats d'avaluació es divideixen en:

Carpeta docent (30%)

 • Proves de vocabulari
 • Exercicis d'expressió escrita (a mà)

Proves (70%)

 • Es faran dues proves, una a mitjans de semestre i l’altra al final.

En cas de recuperació, la nota final màxima serà de 5.

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’alumnat. 

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació. L'alumnat es presentarà exclusivament proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% dela nota. 

En el moment de lliurar laqualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Mésinformació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

 

Avauació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.   

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

Prova d’expressió oral 20% 

Prova d’expressió escrita 30%   

Prova de la resta d’habilitats 40%

Carpeta docent amb exercicis de vocabulari 10% 

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Proves orals i escrites 70% (30% + 40%) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Llibre de text

Ding Anqi, Chen Xin, Jin Lili (2010) Discover China: Student's book One + workbook (Llibre de l'alumne U + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

És imprescindible tant el llibre de text com el d'exercicis. La resta d'exercicis, activitats i informacions d'interès es publicaran a l'espai reservat per a l'assignatura al campus virtual (aula moodle) https://cv2008.uab.cat/.

 

Obres de referència

Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop. [Molt útil per practicar la pronunciació]

Casas, Helena; Rovira, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2009. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译 (Vols. I i II). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. (Materials, 188 i 198), 5a edició. [Manual pensat per a hispanoparlants amb un fort component textual. Aprofundeix en l'escriptura, comprensió escrita i explicacions detallades de la gramàtica]

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015/2021. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644

López Calvo,F.; Zhao,Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. [Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada a partira de preguntes i respostes. Molt clara.]

Ross, Claudia;Sheng, Jing-Heng. 2006. ModernChinese grammar: a practical guide. New York: Routledge. [Gramática bàsica amb exemples en caràcters simplificats i tradicionals, amb un llibre d'exercicis senzills.]

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones.

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2015. Gramática intermedia del chino. Madrid: Adeli Ediciones.

 

Altres

Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas. Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra. [Obra de referència amb coneixements enciclopèdics i amb gran nivell de detall que us serà útil durant tot el grau.]

Vicente, Sergi. 2018. Xina Fast Forward. Barcelona: AraLlibres. [Llibre de divulgació sobre les vivències de Sergi Vicente, periodista de TV3, a la Xina.]

 


Programari

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/