Logo UAB
2023/2024

Idioma II: Xinès Modern

Codi: 101573 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental FB 1 2
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Helena Casas Tost
Correu electrònic:
helena.casas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Específicament, per a aquesta assignatura recomanem el coneixement previ treballat a l'assignatura Idioma: Xinès Modern I.


Objectius

L’objectiu és ampliar i consolidar els coneixements dels aspectes més bàsics i essencials de la llengua xinesa, i treballar les quatre destreses comunicatives bàsiques que l'alumne ha adquirit a l’assignatura Idioma I (xinès modern). És essencial que els alumnes assimilin els continguts que s’hi treballen per tal de continuar l’aprenentatge de la llengua xinesa als cursos següents del grau. En acabar aquesta assignatura l’alumne serà capaç de:

 • Conèixer i comprendre les estructures fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica bàsiques del xinès modern.
 • Conèixer i comprendre els principis que regeixen la variació lingüística en xinès modern (ortografia tradicional i simplificada).
 • Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre i comunicar-se oralment i per escrit en xinès modern sobre qüestions relatives al seu entorn concret i immediat.
 • Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió sobre qüestions relatives a l’entorn concret i immediat de l’estudiant.
 • Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 10. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 11. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 12. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 14. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 15. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

D’acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • pronunciació i distinció dels fonemes, síl·labes i tons del xinès estàndard
 • sistema de transcripció pinyin
 • principis bàsics de l’escriptura: identificació de l’estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (claus, parts semàntiques i fonètiques), ordre, número i tipus de traços
 • ortografia simplificada i tradicional

Lexicomorfològics:

 • familiarització amb claus bàsiques d’ús freqüent
 • escriptura i reconeixement d’un mínim de 450 caràcters xinesos bàsics i d'ús freqüent
 • ús i comprensió de vocabulari bàsic i d'ús freqüent relacionat amb la vida quotidiana

Gramaticals:

 • mesuradors
 • l’expressió del temps
 • verbs modals 要,想,可以,会 i 应该
 • partícula estructural 的
 • partícules modals 了,吧
 • partícules aspectuals 了,过
 • adverbis i combinacions 不,也,都,很,真,最,只
 • diferents tipus d’oracions interrogatives
 • oracions existencials
 • oracions de pivot
 • l’ordre de l’oració

 Comunicatius i socioculturals:

 • les hores
 • compres i monedes
 • ubicacions i descripció de llocs
 • demanar i donar indicacions
 • descriure rutines
 • descriure preferències
 • fer plans i quedar

Enciclopèdics i instrumentals:

 • coneixements generals bàsics de com és i funciona la llengua xinesa
 • coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura xinesa 

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en:

Activitats dirigides (90 h): s’explicaran els continguts de cada unitat, es faran lectures en veu alta i exercicis de comprensió i expressió oral i escrita, pràctica de gramàtica i lèxic, traducció a la vista, repàs de la matèria donada, etc. individualment, per parelles o en grup. Aquest serà l’espai idoni per aclarir dubtes d’interès comú.

Activitats supervisades (51 h): pràctica de comprensió i expressió oral, així com la resolució d’exercicis.

Treball autònom (150 h): pràctica de cal·ligrafia i pronunciació, estudi dels caràcters i del vocabulari, preparació i repàs dels continguts nous, resolució i autoavaluació d’exercicis. És imprescindible que l’alumnat assisteixi a classe regularment i que cada setmana prepari la matèria nova, faci els exercicis i repassi la matèria donada. 

Activitats d’avaluació proves presencials i preparació de la carpeta docent.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió oral i escrita 30 1,2 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Activitats de comprensió oral i escrita 30 1,2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15
Classe magistral 10 0,4 1, 8, 13, 15
Resolució d'exercicis 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Preparació d'activitats d'expressió escrita 6 0,24 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Preparació d'activitats de comprensió oral i escrita 15 0,6 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15
Resolució d'exercicis 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Preparació de matèria nova 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Realització d'activitats d'expressió escrita 20 0,8 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15
Realització d'activitats de comprensió escrita 20 0,8 1, 2, 6, 8, 13, 15
Resolució d'exercicis de vocabulari, gramàtica, caràcters, pinyin, etc. 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Revisió de matèria donada 20 0,8 8, 15

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L'alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indicaran a classe. Les activitats d'avaluació es divideixen en:

Carpeta docent (30%)

 • Proves de vocabulari
 • Exercicis d'expressió oral i escrita
 • Exercicis autocorrectius i d'autoavaluació

Proves (70%)

Es faran dues proves, una a mitjans de semestre i l’altra al final on s'avaluaran totes les competències treballades.

En cas de recuperació, la nota final màxima serà de 5.  

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’alumnat. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació.

L'alumnat es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades osuspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

 • Prova d’expressió oral 30% 
 • Prova d’expressióescrita 30%   
 • Prova de laresta d’habilitats 30%
 • Carpeta de l'estudiant amb exercicis de vocabulari 10%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves orals i escrites 70% (30% + 40%) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Llibre de text:

Ding Anqi, Chen Xin, Jin Lili (2010) Discover ChinaStudent's book One + workbook (Llibre de l'alumne 1 + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

És imprescindible tant el llibre de text com el d'exercicis. La resta d'exercicis, activitats o informacions d'interés per a l'assignatura les trobareu a l'espai reservat a l'assignatura del campus virtual o aula moodle.

Obres de referència:

¤ Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop. [Es tracta d’un llibret molt útil per a practicar la pronunciació, l’únic adreçat específicament a castellanoparlants.]

¤ Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. En línia: https://ddd.uab.cat/record/133473 o http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/xines. Versió en castellà

¤ López Calvo, F.;Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. [Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada en base a preguntes i respostes. Molt clara.]

¤ Ross, Claudia;Sheng, Jing-Heng. 2006. Modern Chinese grammar: a practical guide. New York: Routledge. [Gramàtica bàsica amb exemples en caràcters simplificats i tradicionals, acompanyada d'un llibret d'exercicis senzills.]

¤ Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

¤ Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2015. Gramática intermedia del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

Altres:

¤ Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas. Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra. [Obra de referència sobre coneixemens enciclopèdics i amb gran nivell de detall que us serà útil al llarg de tot el grau.]

¤ Vicente, Sergi. 2018. Xina Fast Forward. Barcelona: AraLlibres. [És un libre de divulgació sobre l'experiència del primer corresponsal de TV de l'estat espanyol a la Xina. Hi podreu aprendre moltes coses sobre l'actualitat i la cultura xineses explicades de manera molt entenedora, incloent-hi qüestions lingüístiques. ]

Recursos en línia: eChinese


Programari

A més del campus virtual, s'usarà Socrative i Kahoot.