Logo UAB
2023/2024

Idioma II: Japonès Modern

Codi: 101572 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental FB 1 2
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
María Elena Hernández García
Correu electrònic:
elena.hernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Alba Serra Vilella
Sandra Ruiz Morilla
María Elena Hernández García

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per matricular-se d’aquesta assignatura, per bé que és necessari haver assimilat els continguts d'Idioma modern: japonès I per seguir el ritme de les classes i acabar-les amb èxit. Atès que molts materials publicats en paper o en xarxa empren l’anglès com a llengua vehicular, és útil, però no pas imprescindible, dominar aquesta llengua.


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és ampliar el coneixement d’aspectes bàsics de l’estructura fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica de la llengua japonesa, i desenvolupar les destreses comunicatives en àmbits de la vida quotidiana. És essencial assimilar els continguts que s’hi treballen per tal de continuar l’aprenentatge de la llengua japonesa als cursos següents del Grau. Al llarg del semestre, es pararà una atenció especial als usos lingüístics que van lligats al gènere dels parlants.


Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Aplicar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 11. Integrar coneixements culturals per a resoldre problemes de comunicació.
 12. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 13. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 14. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 19. Tenir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 20. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

 • Aprofundir el coneixement i la comprensió de l’estructura fonètica, morfològica, lèxica i semàntica del japonès. Introduir aspectes pragmàtics i situacionals de la llengua.
 • Interaccionar oralment en diverses situacions habituals de la vida quotidiana (demanar on és una cosa o com arribar a un lloc, fer oferiments o propostes, etc.).
 • Expressar, de manera molt bàsica, allò que es desitja, allò que es vol o no es vol fer, els gustos propis, les obligacions, etc.
 • Continuar aprenent nous kanji, fins a arribar a conèixer-ne uns 200.
 • Llegir textos de naturalesa didàctica molt curts i senzills relacionats amb els camps semàntics i àmbits quotidians tractats, o bé alguns textos més complexos per extreure’n informacions concretes.
 • Escriure redaccions curtes explicant o descrivint coses concretes (un habitació, un paisatge...) o bé narrant fets reals o inventats (un viatge, una reunió social, etc.)

Metodologia

El treball s'articularà al voltant dels dos llibres de text utilitzats: Minna no Nihongo I i Basic Kanji Book I (veure la bibliografia). L'èmfasi principal es farà en la presentació i explicació de continguts i en la pràctica de les destreses comunicatives. Aquelles tasques que es poden fer individualment i exigeixen una inversió de temps més gran es faran com a tasques supervisades.
 
S'espera que l'alumnat no només adquireixi un domini mecànic o memorístic dels continguts lingüístics, sinó que també pugui utilitzar-los a l'hora de comunicar-se efectivament. Es valorarà el desenvolupament d'una actitud positiva en l'àmbit comunicatiu que permeti aprofitar al màxim els coneixements que es tenen per expressar-se o intentar entendre textos orals i escrits en japonès.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comprensió escrita (kanji) 8,5 0,34 1, 6
Exercicis comunicatius (oral/escrit) 15 0,6 11, 12, 13, 17
Exercicis gramaticals (oral/escrit) 21 0,84 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Expressió oral 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19
Introducció de matèria nova 94 3,76 1, 5, 6, 9, 10, 14
Ús de material audiovisual 7 0,28 1, 5, 6, 9, 10, 14, 20
Tipus: Supervisades      
Comprensió escrita (lectura) 10 0,4 1, 5, 14
Exercicis escrits 20 0,8 1, 5, 6, 9, 10, 14, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 90 3,6 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitatd’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

 • Examen de gramàtica i vocabulari: 50%
 • Prova de kanji: 25%
 • Redacció: 12,5%
 • Prova oral: 12,5%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Controls de kanji 25% 6 0,24 2, 7, 10, 12, 20
Examen de gramàtica i vocabulari 1 15% 2 0,08 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Examen de gramàtica i vocabulari 2 15% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Examen de gramàtica i vocabulari 3 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Presentació oral 7,5% 1 0,04 12, 13, 16
Prova oral 7,5% 1 0,04 3, 5, 8, 14, 15
Tasques escrites 10% 13,5 0,54 1, 4, 12

Bibliografia

1. Llibres de text 

Els llibres de text que s’empraran habitualment a la classe són els dos següents (cal tenir-los): 

 • Minna no Nihongo I. Tòquio: 3A Network, 2012, 2a edició. ISBN: 978-4883196036.
 • Basic Kanji Book vol.1. Tòquio: Bonjinsha, 2015, 2a edició. ISBN: 978-4893588821.

A més, s’empraran puntualment els llibres següents, complementaris de Minna no Nihongo I

 • Minna no Nihongo. Kanji I (English Edition). Tòquio: 3A Network, 2000.
 • Minna no Nihongo. Llibre d’exercicis bàsics. Tòquio: 3a network, 1999.
 • Minna no Nihongo. Traducción y Notas Gramaticales. Tòquio: 3a network, 1999.
 • Minna no Nihongo. 初級で読めるトピック25.Tòquio: 3a network, 2000.
 • Minna no Nihongo.書いて覚える文型練習帳.Tòquio: 3a network, 2000.   

2. Llibres de referència

2.1. Per a qüestions puntuals, les obres següents poden resultar útils: 

 • Effective Japanese Usage Guide. A Concise Explanation of Frequently Confused Words and Phrases. Kodansha. Per a estudiants de nivell intermedi. Conté explicacions en anglès i molts exemples en japonès amb traduccions sobre les diferències entre mots japonesos que és fàcil confondre. Les parts escrites en japonès tenen furigana, i les frases d’exemple també es transcriuen en rōma-ji. Es troba a la Biblioteca d’Humanitats.
 • 文化庁『外国人のための基本語用例辞典』Dictionary of basic Japanese Usage for Foreigners [Gaikokujin no tame no kihongo yōrei jiten], Agència d’Afers Culturals. Exemples de paraules relacionades. No té furigana, però bona part està escrit en hiragana. Es troba a la Biblioteca d’Humanitats. 
 • Makino, S.; Tsutsui, M. A Dictionary of Basic Japanese Grammar. 『日 本語基本文法 辞典』The Japan Times. Gramàtica de nivell inicial, amb explicacions en anglès i nombrosos exemples, que apareixen transcrits en rōma-ji i traduïts. Es troba a la Biblioteca d’Humanitats.
 • Matsuura, Junichi; Porta Fuentes, Lourdes. Nihongo. Japonés para hispanohablantes. Bunpoo. Gramática. Barcelona: Herder, 2002. 
 • 大修館『日本語基本動詞用法辞典』(Taishûkan: Diccionari d’ús dels verbs bàsics de la llengua japonesa). Per a alumnes de nivel intermedi o intermedi-avançat. Explica els diferents usos dels verbs bàsics japonesos, i bona part és escrita en japonès. Es troba a la Biblioteca d’Humanitats. 

2.2. Per a l’estudi dels caràcters xinesos o kanji, pot ser útil l'obra següent:

 • Heisig, James W.; Bernabé, Marc; Calafell, Verònica. Kanji para recordar. Barcelona: Herder, 2003 i 2004 (2 volums).

2.3. Lectures complementàries:

3. Recursos virtuals

3.1. Diccionaris:

3.2. Altres recursos útils:


Programari

No es farà ús de programari específic.