Logo UAB
2023/2024

Idioma III: Xinès Modern

Codi: 101571 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OB 2 1
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Shu-Ching Liao Pan
Correu electrònic:
shuching.liao@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomana haver superat les assignatures Idioma I i II: Xinès modern.


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és consolidar l'aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de la llengua xinesa per preparar l'estudiant per a la correcta comprensió de la societat xinesa i poder-se comunicar oralment i per escrit en xinès. En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de: 

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 • Produir textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 • Utilitzar correctament el sistema fonològic i lèxic per tal de produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 • Tenir un bon coneixement lingüístic i cultural sobre el xinès modern.

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 10. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 11. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 12. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 14. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 15. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

D'acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • Aplicació del sistema de transcripció en l'aprenentatge de nou vocabulari xinès de manera escrita
 • Consolidació dels principis bàsics de l'escriptura: identificació de l'estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (claus semàntiques, parts fonètiques), ordre, número i tipus de traços
 • Reconeixement dels caràcters en ortografia tradicional
 • Pràctica de l'escriptura xinesa a l'ordinador

Lèxicomorfològics:

 • Aprenentatge de claus noves d'ús freqüent amb les estructures bàsics escriptura
 • Ús i comprensió de vocabulari bàsic de la vida diària (ampliació aprox. de 300 paraules noves)

Gramaticals (nivell morfosintàctic):

 • el complement de grau
 • frase de tema+rema
 • usos de la partícula 了
 • comparacions (igualtat, superioritat)
 • expressió del futur amb els auxiliars 要 o 会
 • l'aspecte progressiu
 • frases seqüencials
 • frases temporals amb 以后 i 的时候
 • expressar possessió, existència o ubicació amb 有
 • frases passives amb 被
 • frases emfàtiques amb 是... .... 的
 • el complement resultatiu

Comunicatius i socioculturals:

 • parlar de rutines diàries
 • parlar del temps que fa i de les estacions de l'any
 • descriure la roba
 • descriure les parts d'una casa
 • parlar de la celebració de l'Any Nou Xinès
 • vocabulari relacionat amb elstransports
 • expressar distàncies i donar direccions
 • fer el 'check-in' en un hotel
 • comentar l'equipament d'una habitació
 • parlar d'objectes de la vida diària
 • entrendre normes i senyals

Enciclopèdics i instrumentals:

 • coneixements generals bàsics de com és i funciona la llengua xinesa
 • coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura xinesa directament o indirecta relacionats amb la llengua, com poden ser les festivitats (Any Nou Xinès), la poesia de la dinastia Tang o l'artesania de retallar paper
 • aspectes de comunicació no verbal (p. ex., fer regals)

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d'avaluació. 

En el temps dedicat a les activitats dirigides (90 h) el professorat explicarà els continguts més importants de cada unitat, es dedicarà també a realitzar lectures i exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d’expressió oral i escrita, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou, traducció de text, repàs de la matèria donada, etc. Finalment, aquest serà l'espai idoni per aclarir dubtes d'interès general. Les activitats seran variades, de diferents tipus (orals i escrites, individuals i en grup) i, en alguns casos, avaluables (s’avaluarà si els alumnes preparen regularment les tasques que els ha encomanat el professorat i el seu grau de seguiment del ritme de l’assignatura) i la redacció.  

A l'espai dedicat a les activitats supervisades (50 h) es realitzarà la pràctica de comprensió i expressió escrita i oral, així com la resolució d'exercicis. 

El treball autònom, que representarà al voltant de 150 h, consistirà en la pràctica de la cal·ligrafia per ordenador, l'estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, la resolució i autoavaluació d'exercicis orals i escrits (a través del web docent). 

És important que els alumnes assisteixin a classe amb regularitat i és imprescindible que dediquin regularment temps a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació per part dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l'assignatura. 

L'activitat d'avaluació (28h) es dividirà en proves escrites i de comprensió oral, dirigida (carpeta docent) i recuperació (si cal).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió oral i escrita, d'expressió oral i escrita i classe magistral. 90 3,6 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Exercis de comprensió oral i escrita, redacció de text, correcció d'exercisis i resolució de dubtes. 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Realització d'activitats de comprensió oral i escrita, d'expressió oral i escrita i classe magistralt. 132 5,28 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

 

L'avaluació és avaluació continuada. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari al començament del curs.  

1. Avaluació general 

Les activitats d'avaluació (formativa i sumativa) seran dels tipus següents: 

1.1. Carpeta docent (40%) 

Per a cada unitat didàctica es faran exercisis de vocabulari per practicar i assentar el vocabulari i els caràcters i es lliuraran exercicis escrits i exercicis de fonètica i d'expressió oral per entendre i dominar els continguts funcionals i gramaticals de cada unitat. 

La carpeta docent representarà un 40% de la nota final, fruit de la suma de: 

 •  exercicis d'escriptura i lèxic (10%)
 •  exercicis de fonètica, lectura i expressió oral (15%)
 •  exercicis de sintaxi (15%)

1.2. Proves (60%) 

 • proves d’oral: fonètica, lectura i expressió oral (15%)
 • proves de vocabulari (15%)
 • proves de lèxic i sintaxi (30%)

 

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluaciós’acordarà entre el docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitatsen unade sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Esconsidera coma"còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació:  https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

 • prova de comprensió i expressió oral (30%)
 • prova de comprensió i expressió escrita (30%)
 • prova de lèxic i sintaxi (30%)
 • Lliurament de Carpeta docent:exercicis d’escriptura i/o lèxic (10%)

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 40% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves 60% 8 0,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Llibres de text de referència: 

-    Ding Anqi, Chen Xin, Jin Lili (2010) Discover ChinaStudent's book Two + workbook (Llibre de l'alumne 2 + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

És imprescindible tant el llibre de text com el d'exercicis. La resta d'exercicis, activitats i informacions d'interès es publicaran a l'espai reservat per a l'assignatura al campus virtual (aula moodle) https://cv2008.uab.cat/.

Obres de referència: 

-    (Liu Xun) ed. El Nuevo Libro de Chino Práctico. (I) Pequín: Beijing Language and Culture University Press, 2009.

-    Helena Casas Tost, Sara Rovira esteva, Anne-Hélène Suárez Girard, Lengua china para traductores, Vol.II, Materals 188, Servei de publicacions, UAB 

-    López Calvo, F.; Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones.

 • Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada en base a preguntes i respostes. Molt clara.

-    Zhou Minkang, Gramática china, 1997, versión castellana, Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 30).

 • És una de les poques gramàtiques del xinès en castellà. Tenen explicacions clares i molts exercicis. 

-    Ramírez, Laureano. 1999. Del carácter al contexto: Teoría y práctica de la traducción del chino moderno. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 74).

 • Manual útil al llarg de tota lacarrera perquè abraça tot tipus de qüestions referents a la llengua xinesa,des de qüestions històriques, a lingüístiques i de traducció. 

Recursos a la xarxa de suport a l'estudi: 

1. Per aprofundir en temes de fonètica i transcripció en pinyin: 

 • http://pinyin.info/readings/index.html

2. Per practicar autònomament al pronunciació (tons, fonemes, etc.): 

 • http://www.shufawest.us/language/tonedrill.html
 • http://shufawes.ipower.com/language/dual-tonedrill.html
 • http://courses.fas.harvard.edu/~pinyin/
 • http://www.instantspeakchinese.com/pinyin/index.cfm
 • http://pinyinpractice.com/wangzhi/
 • http://www.standardmandarin.com/
 • http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/tones_drill/
 • http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/pinyintable_vertical.php
 • http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/blue/
 • http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/tic_tac_toe_l2/ 

3. Per poder practicar autònomament l'escriptura dels caràcters (simplificats i tradicionals): 

 • http://www.csulb.edu/~txie/azi/page1.htm
 • http://www.language.berkeley.edu/fanjian/toc.html (correspondències)
 • http://www.usc.edu/dept/ealc/chinese/character/
 • http://shufawes.ipower.com/language/flashcard.html
 • http://lost-theory.org/ocrat/chargif/
 • http://shufawes.ipower.com/language/con_flash.html
 • http://www.quickmandarin.com/chinesecharacter/

4. Diccionaris:

-    Zhou, Minkang. 1999.Diccionari Català-Xinès, Xinès-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. (Diccionarisde l'Enciclopèdia).

 • Molt útil perquè és un dels pocs diccionaris que dóna el pinyin del xinès, tant en mots com en exemples.
 • Té directa i inversa i és l’únic diccionari pensat i preparat per a estudiants catalans. 

-    Zhou, Minkang. 2006. Diccionari Castellà-Xinès, Xinès-Castellà. Barcelona: Editorial Herder. (Diccionaris deHerder).

 • Molt útil perquè és un dels pocs diccionaris que dóna el pinyin del xinès, tant en mots com en exemples.
 • Té directa i inversa. 
 • Chinese - English dictionary: http://www.chinese-tools.com/tools/dictionary.html
 • Chinese - English dictionary: http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php
 • Chinesecharacter dictionary: http://www.chineselanguage.org/dictionaries/ccdict/
 • Chinese dictionaries: http://www.yourdictionary.com/languages/sinotibe.html#chines
 • Picture dictionary: http://classes.yale.edu/chns130/Dictionary/index.html
 • Xinhua zidian:http://www.poptool.net/chinese/zidian/ 

5. Altres recursos a la xarxa desuport a l'estudi: 

 •  Web amb unmunt d'enllaços interessants: http://www.zhongwen.com/
 •  Web amb un munt d'enllaços interessants:http://www.csulb.edu/~txie/online.htm
 •  Web amb informació de tipus gramatical: http://liwin.com/annotated/generate_list.php?cat=6
 •  Web amb informació lingüística i cultural: http://www.yellowbridge.com/chinese/
 •  Radio Internacional de China (CRI) en espanyol: http://espanol.cri.cn/newes/xhy.htm
 •  Chinese wikibook: http://en.wikibooks.org/wiki/Chinese
 •  CCTV espanyol: http://www.cctv.com/espanol/01/index.shtml
 •  Popup Chinese: http://www.popupchinese.com/tools/adso
 •  Mitjans de comunicació en xinès: www.omniltak.com
 •  Text de xinès: www.greatwall.cn
 •  Textos per aprendre xinès amb nivells HSK: http://www.thechairmansbao.com/ 
 •  https://www.fun-mooc.fr/courses/Inalco/52004/session1/about
 •  http://bestofmoocs.com/category/langues/chinois-mandarin/
 •  https://mirades.uab.cat/ebs/
- Zhou, Minglang (2019) Language Ideology and Order in Rising China. Springer
 
http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-981-13-3483-2

Programari

Aula virtual (Moodle), Microsoft 365, Edpuzzle, Padlet