Logo UAB
2023/2024

Idioma IV: Xinès Modern

Codi: 101569 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OB 2 2
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Viladiu Illanas
Correu electrònic:
pau.viladiu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Haver superat l’assignatura Xinès modern I, II i III.


Objectius

L'objectiu d’aquesta assignatura és consolidar l’aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de l’estudiant en Idioma xinès per preparar-lo per a la comprensió́ correcta a la societat xinesa i la comunicació́ verbal i escrita amb xinesos. En acabar l’assignatura l’estudiant haurà̀ de ser capaç de:

 • Comprendre informació́ de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret.
 • Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret.
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret.
 • Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i tenir capacitat bàsica per començar redactar text curt d'uns 350 caràcters xinesos.
 • Tenir un bon coneixement lingüístic i cultural sobre la llengua xinesa moderna.

Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 10. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 11. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 12. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 14. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 15. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

D'acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • Aplicació del sistema de transcripció en l'aprenentatge de nou vocabulari xinès de manera escrita
 • Consolidació dels principis bàsics de l'escriptura: identificació de l'estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (claus semàntiques, parts fonètiques), ordre, número i tipus de traços
 • Reconeixement dels caràcters en ortografia tradicional
 • Pràctica de l'escriptura xinesa a l'ordinador

Lèxicomorfològics:

 • Aprenentatge de claus noves d'ús freqüent amb les estructures bàsics escriptura
 • Ús i comprensió de vocabulari bàsic de la vida diària (ampliació aprox. de 300 paraules noves)

Gramaticals (nivell morfosintàctic):

 • l'imperatiu
 • frases amb 把
 • duplicació verbal
 • construccions especials:
  • 越... ... 越... ...
  • 除了... ... 以, 还... ...
 • complement resultatiu amb 到
 • percentatges
 • construccions amb verbs en sèrie
 • futur immediat
 • adverbis amb 地
 • complement de durada
 • preguntes obertes
 • diferència entre 地,的 i 得

Comunicatius i socioculturals:

 • parlar de gustos, menjar, begudes, ingredients i receptes
 • comprar regals, demanar preus, regatejar
 • parlar de viatges
 • descriure paisatges
 • descriure l'aspecte físic de persones
 • parlar de malalties
 • argumentar
 • donar consells
 • parlar d'aficions 
 • descriure el caràcter d'algú

Enciclopèdics i instrumentals:

 • coneixements generals bàsics de com és i funciona la llengua xinesa
 • coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura xinesa directament o indirecta relacionats amb la llengua: les cases de te, muntanyes famoses a la Xina, la medicina tradicional xinesa, etc.

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades i activitats autònomes. 

Activitats dirigides: el professorat explica els continguts més importants de cada unitat, es realitzen lectures en veu alta i exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d’expressió oral, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou, traducció a la vista, repàs de la matèria donada, etc. Aquest serà l’espai idoni per aclarir dubtes d’interès comú. Les activitats seran variades, de diferents tipus (orals i escrites, individuals i en grup) i, en alguns casos, avaluables (s’avaluarà si els alumnes preparen regularment les tasques que els ha encomanat el professorat i el seu grau de seguiment del ritme de l’assignatura) i la redacció.  

Activitats supervisades: inclouen la pràctica de comprensió escrita i expressió oral, així com la resolució d’exercicis.  

Activitats autònomes: consisteixen en la pràctica de la cal·ligrafia, l’estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, així com la resolució i autoavaluació d’exercicis (a través del web docent).  

Per a cada unitat docent l’alumne ha de dedicar al voltant de 50 hores d’estudi, incloent-hi les activitats supervisades i el treball autònom (preparació, pràctica mitjançant exercicis i repàs). Atès els continguts i l’estructuració de l’assignatura és imprescindible que dediqui regularment temps setmanal a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió lectora, oral i escrita, de producción escrita y classe magistral. 90 3,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14
Tipus: Supervisades      
Exercis de comprensió oral i escrita, redacció de text, correcció d'exercisis i resolució de dubtes. 90 3,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi i pràctica de les paraules noves de cada lliçó, preparació d'activitas d'expressió oral i escrita, preparació d'activitas de comprenció lectora. 90 3,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14

Avaluació

Avaluació continuada

Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari al començament del curs. Totes les activitats tenen un termini que cal complir, segons el calendari de l’assignatura.

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitatsen unade sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grado/informacion-academica/evaluacion/-en-que-consiste-la-evaluacion-1345668023108.html

 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

 

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

Prova d’expressió oral 20% 

Prova d’expressió escrita 30%   

Prova de la resta d’habilitats 40%

Carpeta docent amb exercicis de vocabulari 10%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis (Tasques i/o activitats de comprensió i d'expressió escrita i oral ) 40% (una activitat per tema) 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves 60% (30% x 2) 10 0,4 1, 2, 4, 6, 8, 13

Bibliografia

Llibres de text de referència

-    Ding Anqi, Chen Xin, Jin Lili (2010) Discover ChinaStudent's book Two + workbook (Llibre de l'alumne 2 + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

És imprescindible tant el llibre de text com el d'exercicis. La resta d'exercicis, activitats i informacions d'interès es publicaran a l'espai reservat per a l'assignatura al campus virtual (aula moodle) https://cv2008.uab.cat/.

Obres de referència

-    (Liu Xun) ed. El Nuevo Libro de Chino Práctico. (I) Pequín: Beijing Language and Culture University Press, 2009.

-    Helena Casas Tost, Sara Rovira esteva, Anne-Hélène Suárez Girard, Lengua china para traductores, Vol.II, Materals 188, Servei de publicacions, UAB 

-    López Calvo, F.; Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones.

 • Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada en base a preguntes i respostes. Molt clara.

-    Zhou Minkang, Gramática china, 1997, versión castellana, Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 30).

 • És una de les poques gramàtiques del xinès en castellà. Tenen explicacions clares i molts exercicis. 

-    Ramírez, Laureano. 1999. Del carácter al contexto: Teoría y práctica de la traducción del chino moderno. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 74).

 • Manual útil al llarg de tota lacarrera perquè abraça tot tipus de qüestions referents a la llengua xinesa,des de qüestions històriques, a lingüístiques i de traducció. 

Recursos a la xarxa de suport a l’estudi  

1. Per aprofundir en temes de fonètica i transcripció en pinyin

2.  Per practicar autònomament al pronunciació (tons, fonemes, etc.)

3. Per poder practicar autònomament l’escriptura dels caràcters (simplificats i tradicionals)

4. Altres recursos a la xarxa de suport a l’estudi

5. Diccionaris en paper

És necessari començar-se a familiaritzar els següents diccionaris més útils per a principiants:

¤ Zhou, Minkang. 1999. Diccionari Català-Xinès, Xinès-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. (Diccionaris de l’Enciclopèdia).

 • Molt útil perquè és un dels pocs diccionaris que dona el pinyin del xinès, tant en mots com en exemples. Té directa i inversa i és l'únic diccionari pensat i preparat pels estudiants catalans.

¤ Zhou, Minkang. 2006. Diccionari Castellà-Xinès, Xinès-Castellà. Barcelona: Editorial Herder,

 • Molt útil perquè és un dels pocs diccionaris que dóna el pinyin del xinès, tant en motscom en exemples. Té directa i inversa i és l'únic diccionari pensat i preparat pels estudiants de Espanya. 

6. Diccionaris electrònics

7. Eines informàtiques per l'autoaprenentatge de xinès

8. MOOC xinès


Programari

No s'usa cap programari.