Logo UAB
2023/2024

Text i Context I: Xinès

Codi: 101555 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Yuchen Liu

Prerequisits

Es recomana haver superat amb èxit les assignatures de la llengua xinesa moderna de 1r, 2n i 3r curs.


Objectius

Els objectius consisteixen que l'alumnat:

 • Conegui i comprengui les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica del xinès estàndard, i el seu ús social i cultural.
 • Conegui els protocols socials actuals a les relacions personals, empresarials i laborals a la Xina i Taiwan.
 • Apliqui els coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre la llengua xinesa i per comunicar-se en aquesta llengua oralment i per escrit.
 • Apliqui els coneixements dels valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre la llengua xinesa i comunicar-se en aquesta llengua oralment i per escrit.
 • Desenvolupi un pensament i un raonament crítics i sàpiguen comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Conegui i utilitzi els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia Oriental.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 11. Integrar coneixements culturals per a resoldre problemes de comunicació.
 12. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 13. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 14. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 19. Tenir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 20. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 21. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

- Estudi i anàlisi dels aspectes lingüístics, textuals i discursius del xinès a partir de textos de diferents temàtiques relacionades amb l'Àsia Oriental i la Xina en particular.

- Lectura de textos narratius, informatius, argumentatius, instructius i descriptius i realització d'activitats relacionades amb els textos.

- Redacció i traducció de textos senzills en llengua xinesa.

- Ús d'eines tecnològiques i documentals per resoldre problemes textuals, contextuals i de traducció.


Metodologia

Activitats dirigides:

Seminaris dels continguts principals de cada lliçó

- Explicació dels dubtes comuns

- Debats 

- Revisió de continguts previs

- Exercicis i pràctica  

Activitats supervisades:

- Cerca d'informació

- Redacció de texts relacionats amb els temes estudiats a classe 

Activitats autònomes:

- Lectura i preparació dels textos

- Cerca de caràcters en diccionaris monolingües i bilingües 

- Lectura de textos complementaris sobre aspectes socioculturals

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge per tasques 10 0,4 9, 21
Classe magistral 52,5 2,1 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Aprenentatge per tasques 10 0,4 9, 21
Exposicions orals 5 0,2 9, 21
Resolució de problemes 10 0,4 9, 21
Ús de les tecnologies 6 0,24 9, 21
Tipus: Autònomes      
Aprenentatge per tasques 10 0,4 9, 21
Preparar i repassar la matèria impartida 10 0,4 9, 21
Resolució de problemes 6,5 0,26 9, 21

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.
L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.
L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.
El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

40% prova escrita
30% prova oral
30% redacció a l'aula 

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21
Exercicis autònoms supervisats i participació a classe 15% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Prova escrita 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Prova oral 25% 2 0,08 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Bibliografia

La bibliografia detallada es proporcionarà el primer dia de classe juntament amb la programació detallada de les activitats. Tanmateix, com a obres de referència generals, es recomana: 

 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Adeli Ediciones: Madrid. ISBN: 978-84-940818-7-3. En línea: https://ddd.uab.cat/record/180644
 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. En línia: https://ddd.uab.cat/record/133473
 • Yuan Boping, Qian Kan. 2009. Guía práctica para escribir en chino: Expresión, gramática y estilo. Herder. ISBN: 8425425972.

Programari

Cap d'específic.